صیغه‌ی، مراسم، عقد، زن

دانلود پایان نامه

با نبود انسانهای صالح در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (30/3/79)  1  131 اگر بنیان خانواده سست شدبسیاری از ارزشها از بین خواهد رفت؛ از بین رفتن بسیاری از ارزش های اخلاقی در کنگره‌ی جهانی زن(17/11/66)  1  132 خانواده که نبود،اخلاق نیست. نبود اخلاق در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (30/3/79) 1 133 جهت متزلزل کردن خانواده ها مردها را بی‌مسئولیت و زنها را بداخلاق کرده اند. بداخلاقی زنان و بی مسئولیتی مردان عامل تزلزل خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (9/12/80)  1  134 جامعه‌ی اسلامی، بدون بهره‌مندی کشور از نهاد خانواده‌ی سالم، اصلاً امکان ندارد  پیشرفت کند. بخوص در زمینه‌های فرهنگی و البتّه در زمینه‌های غیرفرهنگی. عدم پیشرفت جامعه بخصوص در زمینه های فرهنگی در سوّمین نشست اندیشه‌های راهبردی‌  (14/10/90) 1 135 اگر خانواده‌ای نبود، بزرگ‌ترین مصلحین هم بیایند نمیتوانند جامعه‌ را اصلاح کنند. عدم اصلاح جامعه در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (15/12/79) 1  136  اگر بنیان خانواده سست شد آنچنانی‌که امروز متأسّفانه بر اثر سوءسیاستها  ما در جاهایی که فرهنگ غربی در آنجا رایج است، آن را مشاهده میکنیم. سوء سیاستها در اثر ترویج فرهنگ غرب در کنگره‌ی جهانی زن(17/11/66) 1 137 وسوء تدبیرها ما در جاهایی که فرهنگ غربی در آنجا رایج است، آن را مشاهده میکنیم. سوء تدبیرها در اثر ترویج فرهنگ غرب در کنگره‌ی جهانی زن(17/11/66) 1  138 در این دو سه دهه قبل از انقلاب، به خاطر ورود فرهنگهای اروپایی، بنیان خانواده متزلزل شده بود؛ ورود فرهنگ اروپایی اعضای شورای فرهنگی‌ـ اجتماعی زنان(16/10/69) 1 139 خانواده، آن اصالت و ارزش و عظمتی را که در اسلام و فرهنگ سنّتی ما دارد، دیگر نداشت. از بین رفتن ارزش وجود خانواده اعضای شورای فرهنگی‌ـ اجتماعی زنان(16/10/69) 1  140 از دیگر آفتهای محیط خانواده، چشم و همچشمی است.

مثلاً زنی میگوید فلان وسیله را که خواهر و برادر من، زن‌برادر من و شوهرخواهر من دارند،ما هم باید داشته باشیم. یکی از کارها و روشهای بسیار بد همین است. چشم و هم چشمی از آفتهای خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (28/2/82)  2  141 از دیگر آفت‌های محیط خانواده دنبال تجمّلات رفتن  است.

یکی از علل آن همین است که میخواهند با این کار خانواده‌ها را متلاشی کنند. بدنبال تجملات رفتن از آفتهای خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (28/2/82)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (26/1/76)  2  142 از دیگر آفت‌های محیط خانواده رقابت و مسابقه برای زیاده‌روی در مادّیّات گذاشتن است. گذاشتن مسابقه مادیات در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (28/2/82) 1 143 اگر انسانها رها بودند که غریزه‌ی جنسی را هرطور میخواهند اشباع کنند، یا خانواده تشکیل نمیشد یا یک چیز سُست و پوچ و تهدیدپذیر و ویرانی ‌پذیری میشد و هر نسیمی‌‌آن را به هم میزد؛

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد اقدامات پیشگیرانه و آموزش و بهسازی

در هر جای دنیا که می‌بینید آزادی‌های جنسی هست؛ به همان نسبت خانواده ضعیف است؛چون مرد و زن برای اشباع این غریزه، احتیاجی به این کانون ندارند. آزادی اشباع غریزه جنسی عاملی جهت تضعیف خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (31/4/76)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (31/4/76) 2  144 خانواده که نبود، همه چیز متلاشی میشود. متلاشی شدن همه چیز با نبود خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(31/4/76)  1 145 اینکه میبینید غربیها در داخل کشورهای شرقی و اسلامی‌‌و آسیایی، این همه سعی میکنند شهوترانی و فساد را رواج دهند، برای چیست؟ رواج فساد و شهوت رانی  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (31/4/76) 1 146 هرجا که پای شهوات و بی‌بندوباری‌ها و گسیختگی اخلاقی باز شد، گسیختگی خانوادگی هم دنبالش است؛ برو برگرد ندارد. وقتی ادامه پیدا کرد؛ آن وقت همان چیزی میشود که امروز در کشورهای غربی به‌خوبی دیده میشود. باز شدن پای شهوات و بی بندوباری و گسیختگی اخلاقی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (29/3/81) 1  147 به‌خصوص در بعضی جاها که بی‌بندوباری رواج بیشتری دارد، بیشتر محسوس است. خانواده در آن‌جاها معنای واقعی خودش را ندارد. بی معنا شدن خانواده با رواج بی بندوباری در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (29/3/81)  1  148 اینکه گفتند محرم، نامحرم، روگیری و زن با آرایش، چهره‌ی خودش را به مردان نشان ندهد، مراعات کند و مرد هم نگاه نکند، به‌خاطر این است که هرکدام از اینها مثل کلنگی است که به بنیان خانواده زده میشود، ممکن است همان لحظه اثر نکند؛ امّا مجموعش ناگهان سقف را پایین می‌آورد.

کارهایی که در اسلام ممنوع شده، اثرش در خانواده تظاهر می شود. اینکه گفتند محرم، نامحرم، روگیری و زن باآرایش، چهره خودش را به مردان نشان ندهد، مراعات کند و مرد هم نگاه نکند، بخاطر این است که هر کدام از اینها مثل کلنگی است که به بنیان خانواده زده می شود. عدم رعایت حریم های اسلامی موجب فرو ریختن سقف خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد 25 زوج(28/6/81)  2  149 اگر به خانواده بی‌اعتنایی کردند، باقی نمیماند. بی اعتنایی و بی احترامی‌‌به خانواده  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (1/1/77) 1  150 وقتی اصل خانواده ـ یعنی زن ـ زیر سؤال و متزلزل است، در آنجا هیچ‌چیزی در جای خودش قرار ندارد. زیر سوال رفتن و تزلزل جایگاه زن اعضای شورای فرهنگی‌ـ اجتماعی زنان(16/10/69) 1 151 زندگی بر آنها این‌طور تحمیل کرده که اعضای خانواده به هم چندان کاری ندارند.

پدر یک‌جا مشغول، مادر یک‌جا مشغول؛ نه همدیگر را می‌بینند، نه برای هم غذایی  میپزند، نه برای هم محبّتی و عاطفه‌ای نثار میکنند، نه از هم دلجویی میکنند، نه با هم کار واقعی دارند.

مطلب مرتبط :   تسلیحات، ایالات، متعارف، آمریکا
بی اعتنایی زن و شوهر به هم در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (1/12/74)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (1/12/74 2  152 برای اینکه به سفارش روانشناسانِ امور کودکان عمل کرده باشند، با هم قرار میگذارندیک ساعت معینی را، پدر و مادر بیایند خانه و یک محفل خانوادگی داشته باشند.

برای اینکه بتوانند این اجتماع خانوادگی را که در یک خانواده‌ی سالم به‌طور طبیعی وجود دارد، اینها به‌صورت تصنّعی برای خود به وجود بیاورند. آن وقت این خانم یا آقا مرتب ساعتش را نگاه میکند که ببیند این ساعت کی تمام میشود.چون مثلاً ساعت 6 یک جای دیگر قرار دارد. بوجود امدن عشق‌های تصنعی  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (1/12/74)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (1/12/74) 2

جدول ‏4‑8: کدگزاریثانویهآراءمقاممعظمرهبریپیرامونخانواده

ردیف کد‌های باز شماره مقوله فراوانی کد متمرکز
1 اهمیت خانواده در اسلام (4/10/74)، 1 1 اهمیت خانواده

اهمیت خانواده

اهمیت خانواده

2 مهم بودن ازدواج و تشکیل خانواده در شرع (10/2/76) 2 1
3 لنگیدن پایه مهم زندگی بدون خانوا ده(16/5/79) 3 1
4 اساس خلقت، تشکیل خانواده توسط یک زن و مرد(16/5/79) 4 1
5 تعلق زن و شوهر به یکدیگر نشان از اهمیت خانواده(16/5/79) 5 1
6 با اهمیت بودن نفس ایجاد خانواده(16/5/79) 6 1
7 خانواده بنیاد بسیار مهم(4/10/81) 7 1
8 خانواده مسأله ای مهم(14/10/90) 8 1
9 ساختن خانواده اصلی ترین کار یک زن و مرد مسلمان(4/12/63) 9 1
10 تأکید اسلام بر تشکیل و حفظ خانواده(19/7/65)،  (11/12/77) 10 2
11 تکیه فراوان اسلام بر خانوا ده(17/11/66) 11 1
12 خواسته اسلام حفظ خانواده(20/4/70)، (26/1/76) 12 4
13 تشکیل خانواده و حفظ آن از محافظان خانواده(20/4/70)، (26/1/76) 13 2
14 علاقه شارع مقدس به خانواده سالم و مسلمان23/9/73) 14 1
15 مطلوب نبودن زن و مرد تنها از دیدگاه اسلام (5/10/75)، (20/11/75) 15 2
16 علاقه خدا به خانواده و ازدواج (20/11/75) 16 1
17 بالاتر بودن خانواده(17/11/66) 17 1
18 خانواده مبنای تمام طرح ها(13/9/67) 18 1
19 برکات زیاد تشکیل خانواده(23/9/73) 19 1
20 خانواده کلمه ای طیبه(23/9/73) 20 1
21 تراوش برکات و نیکی خصوصیت کلمه طیبه (15/12/79) 21 1
22 کلمه طیبه هدیه الهی به بشر (15/12/79) 22 1
23 کلمه طیبه دارای دو جنبه معنوی و مادی (15/12/79) 23 1
24 خیرات خانواده متعلق به تمام اعضای خانواده(30/7/76) 24 1
25 تإکید اسلام بر کیفیت بخشی به خانواده (19/7/65) 25 1
26 مسأله زن و خانواده از مسائل درجه یک(14/10/90) 26 1
27 اهمیت فراوان مسأله زن و خانواده(14/10/90) 27 1
28 خانواده سلول حقیقی اجتماع(5/10/75) 28 1
29 خانواده سلول اصلی جامعه(14/10/90) 29 1
30 خانواده پایه اصلی جامعه(14/10/90) 30 1
31 خانواده یک قرارداد(1/1/77) 31 1
32 خانواده یک ام