صیغه‌ی، مراسم، عقد، خانواده در

دانلود پایان نامه

را تشکیل دادند، همدیگر را تکمیل میکنند. زن و شوهر تکمیل کننده یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81) 1  68  خانواده برای کودک محیط پرورش است . ایجاد کننده محیط پرورش در خطبه‌های نماز جمعه(19/7/65) 1 69 البتّه فرزندان هم در این کانون، استفاده خودشان را میبرند. بهره مندی فرزندان از کانون خانواده در خطبه‌های نماز جمعه(19/7/65)  1  70  آنها هم التذاذات معنوی و عاطفی و روحی را دارند، منتها برای آنها محیط اصلی خانواده آن وقتی است که خودشان تشکیل خانواده خواهند داد. لذت بردن فرزندان از محیط خانواد در خطبه‌های نماز جمعه(19/7/65) 1 71 انسان برای تربیت است؛ انسان برای هدایت و تعالی و کمال است. این نمیشود مگر در یک محیط امن؛ محیطی که در آن عقده به وجود نیاید، انسان اشباع بشود. محیط امن خانه محیط تربیتی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (20/5/76) 1 72 در  محیط  خانواده فرزندان تربیت میشوند.  تربیت فرزندان در محیط خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(28/2/82)  1  73 افرادش میتوانند رشد فکری پیدا کنند و از لحاظ روحی کاملاً سالم باشند، ، اگر چنانچه در یک جامعه‌ای خانواده‌ها درست بودند، سالم بودند میتوانند انسانهایی بدون عقده باشند.  سلامتی خانواده مساوی با سلامتی انسانهای جامعه در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/5/74)  1  74 تشکیل خانواده اساس همه تربیتهای اجتماعی و انسانی است. تشکیل خانواده اساس همه تربیت ها در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (18/5/74)  1  75 در آن محیط از کودکی یک انسان تحت تعلیم صحیح، روان، طبیعی و فطری دو معلّم که نسبت به او از همه‌ی انسانهای عالم مهربان‌ترند؛  یعنی پدر و مادر قرار بگیرد. تحت تعلیم طبیعی قرار گرفتن از کودکی در محیط خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (20/5/76)  1 76  خانواده یک محیط امنی است که در آن چه فرزندان و چه خود پدر و مادر میتوانند روح و فکر و ذهن خود را در این محیط امن و قابل اعتماد، سالم نگه دارند و رشد بدهند. محیط امن خانواده محیطی جهت سلامت و رشد روحی و فکری اعضای خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (18/12/76) 1  77 طبیعت و ساخت بشری اینگونه است که جز در آغوش خانواده و در محیط خانواده و در آغوش پدر و مادر آن تربیت سالم و کامل و بی‌عیب و بی‌عقده، آن بالندگی لازم روحی پیدا نخواهد شد. انسان زمانی از لحاظ روحی و عاطفی، صحیح و سالم و کامل بار خواهد آمد که درخانواده بار بیاید و در خانواده تربیت شود.

انسانها در چنین خانواده ای با صفات خوب بزرگ میشوند با شجاعت، با استقلال عقل،با فکر، با احساس مسؤولیت، با احساس محبّت، با جرأت، جرأت تصمیم‌گیری،  با خیرخواهی – نه بدخواهی – با نجابت، تربیت سالم و کامل فقط در محیط خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (12/9/77)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (12/9/77)  2 78 انسانها در چنین خانواده‌ای خوب تربیت میشوند. تربیت خوب در محیط خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (12/9/77)  1 79 در آن جامعه‌  که خانواده ای سالم دارد تربیت کودکان به بهترین‌وجه صورت میپذیرد. تربیت به بهترین نحو در خانواده ای سالم در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (16/1/78) 1  80  اگر محیط زندگی آرام و مناسبی در خانواده حکمفرما باشد، میتوان خاطر جمع شد که فرزندان از لحاظ ساختار عاطفی و روانی سالم هستند. سلامت روانی و عاطفی کودکان در خانواده ای آرام و مناسب در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(11/5/74) 1 81 در خانواده، سه دسته انسان اصلاح میشوند، یکی مردها که پدران این خانواده هستند، یکی زنها که مادران این خانواده‌اند و دیگر کودکان که نسل بعدی این جامعه‌ هستند. خانواده عامل اصلاح اعضای خود  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(19/2/74)  1 82 اگر محیط خانواده‌ها به برکت زن، محیط سالمی شود، جامعه‌ی به‌طور کامل اصلاح خواهد شد. محیط سالم خانواده به برکت حضور زن مساوی با اصلاح کامل جامعه دردیدار جمعی از پرستاران(12/7/74) 1  83 جامعه‌ای که  خانواده‌ها ی مستحکم را داشته باشد، به صلاح خواهد رسید و نجات پیدا خواهد کرد . خانواده های مستحکم عامل صلاح و نجات جامعه در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (12/9/77) 1  84 اساس همه‌ی اصلاحات واقعی در یک کشور است. خانواده اساس همه اصلاحات واقعی در یک کشور در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (15/12/79) 1  85 اگر مصلحی در جامعه‌ باشد میتواند اینطورجوامع را اصلاح نماید. امکان اصلاح جوامع توسط مصلحان در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (15/12/79)  1  86 در آن محیط امن تعلیماتهر نسلی به نسل بعد منعکس بشود محیط امن خانواده منتقل کننده تعلیمات به نسل بعد  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (20/5/76)  1  87 خانواده سالم مواریث فرهنگی خودش را به‌صورت صحیح منتقل خواهد کرد.  خانواده ای سالم منتقل کننده صحیح مواریث فرهنگی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (16/1/78)  1  88 اگر نسلها بخواهند فرآورده‌های ذهنی و فکری خود را به نسلهای بعدی منتقل کنند و جامعه‌ از  گذشته‌ی خودش بخواهد سود ببرد، این فقط با خانواده ممکن است. امکان سود بردن جامعه از گذشته خود و انتقال مواریث فقط با خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(16/1/78) 1  89 این پدر و مادرند که به‌طور غیرمستقیم و بدون اینکه تحمیلی باشد، بدون اینکه خود آنها تصنّعی  به‌کار ببرند، به‌طور طبیعی محتوای ذهن و فکر و عمل و معلومات و اعتقادات و مقدّسات و   اینها را به

مطلب مرتبط :   چالش های موجود در نظام معلمی

نسل بعدی منتقل میکنند. امکان انتقال عقاید و اطلاعات به نسل بعد با رفتار طبیعی و غیر تحمیلی والدین در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(16/1/78)  1 90 جامعه‌ی اسلامی، بدون بهره‌مندی

کشور از نهاد خانواده‌ی سالم، سرزنده و بانشاط، اصلاً امکان ندارد پیشرفت کند. بالخصوص در زمینه‌های فرهنگی و البتّه در زمینه‌های غیرفرهنگی، بدون خانواده‌های خوب، امکان پیشرفت نیست. پس خانواده لازم است. خانواده ی سالم عاملی جهت پیشرفت جامعه بخصوص در زمینه های فرهنگی در نشست اندیشه‌های راهبردی‌ (14/10/90) 1 91 آن روزی که غرب به این پیشرفتها دست پیدا کرد، در آنجا هنوز خانواده سر جای خودش بود. پیشرفت غرب در زمان حضور خانواده در نشست اندیشه‌های راهبردی‌ (14/10/90)  1  92 اگر این آرامش و سکونت به‌نحو صحیحی تحقّق پیدا کند، زندگی سعادتمندانه میشود،

زن خوشبخت میشود، مرد خوشبخت میشود، بچّه‌هایی که در این خانه متولّد میشوند و پرورش می‌یابند خوشبخت خواهند شد؛

یعنی از این جهت، زمینه برای خوشبختی همه‌ی اینها فراهم است. تحقق آرامش حقیقی مایه سعادتمندی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (3/1/76)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (3/1/76)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (3/1/76)  3 93 بچّه‌هایی که در این خانه متولّد میشوند و پرورش می‌یابند بدون عقده رشد خواهند یافت. تحقق آرامش حقیقی عامل رشد بدون عقده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (12/9/77)  1 94  خب وقتی مردم جامعه‌ای این خصوصیات را داشته باشند، یعنی خیرخواه و نجیب و شجاع و عاقل و متفکّر باشند، این جامعه‌ دیگر روی بدبختی را نخواهد دید.خانواده سالمپایه‌ی سعادت همه افراد جامعه‌ است. خانواده سالم مساوی با انسانهای سالم و انسانهای سالم مساوی با خوشبختی جامعه  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (8/3/81) 1  95 امّا در آنجاهایی که دین حاکم است و آزادی جنسی نیست، همه چیز برای مرد و زن هست، لذا این کانون خانواده حفظ و نگه داشته میشود. حاکمیت دین موجب حفظ خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (31/4/76)  1  96 اگر روشهای اسلامی‌‌رواج پیدا کند خانواده‌ها مستحکم خواهد شد. ترویج روش‌های اسلامی در خطبه عقد 18/12/76  1  97 همچنان‌که در گذشته‌های ما آن وقتهایی که هنوز ایمان مردم سالم‌تر و کامل‌‌تر و دست‌نخورده‌تر بود، در زمان قدیم، خانواده مستحکم‌تر بود. ایمان سالم تر و کامل تر مردم موجب استحکام بیشتر خانواده در خطبه عقد 18/12/76  1 98 همچنان‌که در گذشته‌های ما آن وقتهایی که هنوز ایمان مردم سالم‌تر و زن و شوهر به هم علاقه‌مندتر بودند، فرزندان در محیطهای امن و امان بیشتری پرورش پیدا میکردند. حالا هم راه همین است. ایمان سالم تر موجب علاقمندی بیشتر زن و شوهر در محیطی مناسب تر برای پرورش فرزند در خطبه عقد 18/12/76 1 99 آن خانواده‌هایی که جهات اسلام را رعایت میکنند، اینها غالباً خانواده‌ایی محکمتر، بهتر، قویتر و محیط امنتری برای فرزندان و کودکان خواهند بود. رعایت جهات اسلامی عاملی جهت استحکام خانواده در خطبه عقد 18/12/76 1  100 در بنا و تشکیل خانواده و در حفظ خانواده، باید این احکام اسلامی‌‌را رعایت کرد تا خانواده باقی بماند ماندگاری خانواده با رعایت احکام اسلامی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد