شکوفایی، رسانه‌ای، اوج، آرایش

دانلود پایان نامه

کشف و شکوفایی استعداد انسان‌هاست را در نظر بگیریم و سپس آن‌ها را از بالقوه به بالفعل تبدیل نماییم. این کمال انسانی است و آرمان‌شهر نیز چیزی جز این نیست. لذا سپهر رسانه‌ای قرار است که مخاطبان خود را به کمال و اوج توانمندی و شکوفایی خود برساند. لذا نباید فراموش کرد که تکنولوژی و رسانه نیز باید در خدمت انسان تعریف گردد. نباید فضای پر هیمنه تکنولوژی ما را فریب بدهد. (فضای نوین-هدف کمال انسانی مخاطب)
آرایش رسانه‌ای باید برای حداکثری کردن شکوفایی مخاطبان صورت گیرد. آرایش رسانه‌ای ایدئال، آرایشی است که مخاطب را به حداکثر رشد و بهره‌وری می‌رساند. این اوج اعتلا نیز با معیارهای پارادایم خودمان باید در نظر گرفته شود. که در اسلام با مفهوم رشد و علو در نظر گرفته می‌شود. (ضرورت آرایش صحیح- توانمندسازی مخاطب-حداکثری کردن شکوفایی مخاطبان)

مطلب مرتبط :   وهابیت، تقریب، مسلمانان، شیعه