شهروندان، شهری، مدیران، قانونمندی

دانلود پایان نامه
شورای شهر شیراز هم نسبتاً پارتی بازی و رشوه خواری وجود دارد در هر دو پرسش اگر دقت کرده باشیم تقریباً پاسخ مشابهی داده شده است. در پرسش دیگری از شهروندان پرسیده شد که: آیا در کل در شهرداری شیراز قانون حکفرماست؟ پاسخ آن ها(X=-0.8) می باشد به معنای این است که در مجموع در شهرداری شیراز قانونمندی در شرایط ضعیفی قرار دارد. در ضمن میانگین قانونمندی عملکرد شورای شهر و شهرداری شیراز از منظر شهروندان(X=-0.49) می باشد یعنی قانونمندی در شورای شهر و شهرداری شیراز نسبتاً ضعیف می باشد. بایستی در این زمینه برنامه ریزی های لازم برای ارتقای این مؤلفه اصلی حقوق عمومی و حکمرانی خوب شهری بشود.

ب.قانونمندی در شورای شهر و شهرداری از منظر مدیران شهری
جدول شماره2: بررسی میزان قانونمندی در شهرداری و شورای شیراز از منظر مدیران شهری، شهر شیراز با توجه به طیف لیکرت
پرسش هایی در مورد اصل قانونمندی
میانگین پاسخ های جامعه آماری شهرداران مناطق
انحراف از معیار پاسخ های کل جامعه آمار
1. برای کارمندان شهرداری شیراز، شرح شغلی تدوین شده که به آن ها کمک می کند تا بدانند چه وظایفی بر عهده دارند.
1.2
754.
2. قوانین و مقررات مربوط به شورای شهر و شهرداری کاملاً روشن و شفاف است.
0.47
945.
3. شهرداری شیراز مهارت های لازم مدیران منتصب برای وظائفشان را به خوبی تشخیص داده است.
0.39
652.
4. شهرداری شیراز سیستمی مؤثر را طراحی نموده است که از حقوق کارمندان خود دفاع منطقی به عمل آورد.
0.18
767.
5. گزینش و استخدام شهروندان براساس اصل شایسته سالاری و تخصص گرایی بوده است.
0.68
956.
6. آموزش دادن ضوابط و مقررات مربوط به ساخت و ساز شهری به شهروندان بایستی توسط شهرداری شیراز صورت بگیرد.
0.27
841.
7. طرح دعاوی حقوقی علیه شهرداری شیراز، حق شهروندان است.
0.78
872.
8. شهرداری شیراز موظف است شهروندان را با ساختار و فعالیت گوناگون سازمان شهرداری، به مثابه بخشی از حقوق شهروندی آن ها آشنا سازد.
0.62
853.
9. پارتی بازی و رشوه خواری در شهرداری شیراز وجود ندارد.
0.23
759.
10. در شهرداری شیراز قوانین و مقررات به درستی اجرا می شوند.
0.47
837.
11. اجرای صحیح قانون تأثیر مستقیمی بر عملکرد شهرداری شیراز دارد.
1.7
789.
در بررسی انجام شده در قالب طیف لیکرت، مدیران شهری، شهر شیراز معتقدند: قوانین و مقررات مربوط به شورای شهر و شهرداری نسبتاً روشن و شفاف است (X=0.47) گرچه مورد نمایانگر این است که این عدد بین 0تا 1 قرار می گیرد و نسبتاً روشن است ولی این به معنای عدم ابهام و نقص در آن نیست. پرسشی از مدیران شهری مطرح شد که: آیا برای کارمندان شهرداری شیراز شرح شغلی تدوین شده که به آن ها کمک کند تا بدانند چه وظایفی بر عهده دارند؟ در پاسخ (X=1.2) مطرح کردند. این عدد بین عدد 1تا2 قرار می گیرد یعنی اینکه آشنایی کارمندان نسبت به وظایف خود در شرایط مطلوبی قرار دارد. همچنین مدیران شهری معتقدند که گزینش و استخدام شهرداری براساس شایسته سالاری و براساس قانون می باشد(X=0.68). مدیران شهری شیراز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه: آیا طرح دعوی علیه شهرداری شیراز یک حق شهروندی می دانید؟ (X=0.78) این مورد نمایانگر این مسئله است که مدیران اعتقاد به این حق شهروندی دارند. حال با توجه به اینکه شهروند در پاسخگویی به پرسشی مرتبط بر این باور بودند که امکان طرح دعوی و نتیجه ی مطلوبی از آن ندارند حال بایستی در تحقیق و تفحصی عمیق تر در این زمینه صورت بگیرد تا موانع های احتمالی با برنامه ریزی دقیق حل و فصل شود.
مدیران شهری بر این باورند که(X=0.47) قوانین و مقررات در شهرداری به درستی اجرا می شود. در ضمن در پرسشی از مدیران شهری شیراز پرسیده شد: آیا اجرای صحیح قانون بر بهبود عملکرد شهرداری شیراز تأثیر دارد؟ (X=1.7) این عدد به این معناست که تأثیر بسیار عمیقی بر بهبود عملکرد شهرداری دارد. به هر حال میانگین اصل قانونمندی در شهرداری شیراز(X=0.63) می باشد. این نمره بین 0تا1 قرار می گیرد یعنی قانونمندی در شهرداری شیراز از منظر مدیران شهری نسبتاً خوب می باشد اگر در بین پرسش های مطرح شده بالاترین نمره ای که توسط مدیران شهری داده شده است(X=1.7) می باشد که مربوط به تأثیر قانونمندی بر بهبود عملکرد شهرداری است به نظر می رسد با برنامه ریزی دقیق تر و ابهام زدایی کردن از قوانین می توان زمینه بسط و گسترش قانونمندی در شهرداری شیراز به وجود آورد.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درباره صرفه های اقتصادی و تغییرات تکنولوژی

ج. قانونمندی در شورای شهر و شهرداری شیراز از منظر شورای شهر شیراز
جدول شماره3: بررسی اصل قانونمندی در فعالیت های شورای شهر و شهرداری شیراز از منظر اعضای محترم شورای شهر شیراز با توجه به طیف لیکرت
پرسش هایی در مورد اصل قانونمندی
میانگین پاسخ های جامعه آماری اعضای شورای شهر
انحراف از معیار پاسخ های کل جامعه آمار
1. وظایف و اختیارات شورای شهر و شهرداری شیراز با هم هماهنگی کامل دارد.
0.54
853.
2. همکاری شورای شهر و شهرداری شیراز براساس قوانین و مقررات انجام می شود.
0.78
924.
3. مصوبات شورای شهر شیراز متناسب با مطالبات شهروندان است.
1.17
929.
4. مصوبات شورای شهر شیراز دارای ضمانت اجرای لازم است.
1.23
868.
5. گزینش و استخدام شهروندان براساس اصل شایسته سالاری و تخصص گرایی بوده است.
0.65
745.
6. مصوبات شورای شهر شیراز در هیچ موردی مخالفتی با شرع و قوانین کشوری نداشته است.
0.87
547.
7. رعایت قوانین و مقررات کشوری توسط شورای شهر و شهرداری شیراز تأثیر زیادی بر بهبود عملکرد آن دارد.
1.86
978.
در بررسی انجام شده از طریق طیف لیکرت، در پرسشی از شورای شهر شیراز مبنی بر اینکه آیا وظایف و اختیارات شورای شهر و شهرداری شیراز با هم هماهنگی کامل دارد؟ (X=0.54) این به معنای این است که نسبتاً هماهنگی خوبی بین وظایف و اختیارات این وجود دارد. همچنین شورای شهر شیراز بر این باورند تناسبی بسیار خوبی بین مطالبات شهروندان و مصوبات آن ها وجود دارد(X=1.17) در حالی که همین پرسش از شهروندان شد ولی پاسخ آن ها (X=0.17) بوده است در مصاحبه حضوری با شهروندان دلیل این نمره پایین خود را این گونه مطرح می کنند که شوراها به دلیل عمل زدگی، سیاست زدگی، دعوای شخصی و جانبه داری گروهی است دخالت مستقیمی در تصمیم گیری و تهیه و تدوین مصوباتشان دارد. (X=1.23) پاسخی است که در مورد ضمانت اجرای مصوبات شورای شهر شیراز مطرح شده است به مفهوم دیگر، مصوبات شورای شهر شیراز از ضمانت اجرای بالایی برخوردار می باشد. در پایان پرسشی مبنی بر اینکه: آیا رعایت قوانین و مقررات توسط شورای شهر در بهبود عملکرد شورا تأثیر دارد؟ در پاسخ(X=1.86) مطرح کردند. به این معناست که قانونمندی و رعایت قانون تأثیر عمیقی بر بهبود عملکرد شورای شهر شیراز دارد. همچنین میانگین قانونمندی عملکرد شورای شهر و شهرداری شیراز از منظر اعضای شورای شیراز(X=1.01)می باشد. به نظر می آید که از نظر شورای شهر سطح قانونمندی در شورای شهر و شهرداری شیراز، از سطح مطلوبی برخوردار می باشد.

مطلب مرتبط :   آمریکا، خاورمیانه، امنیت، جنبش‌های

2. مسئولیت پذیری و پاسخگویی
این مؤلفه از جمله شاخص های ذاتی حکمرانی خوب شهری می باشد و به نحوی عملکرد حکمرانان شهری می پردازد(Gore & Wells,2009:p.160). به مفهوم دیگر؛ حساب پس دادن مسئولان و تصمیم گیران در قبال شهروندان استوار است.
جامعه مدنی قوی و فعال و شهروندان آگاه سبب تقویت پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران شهری می شود. این امر خود سبب دسترسی راحت تر به اطلاعات و مقابله با فساد می شود.
گرچه در ظاهر اصل مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن در برابر شهروندان امری بدیهی و مسلم فرض می شود؛ با توجه به سوابق تاریخی در نظام اداری کشور که اصولاً نظامی سلسله مراتبی بوده است و افراد عادت داشته اند که در مقابل فرد خاصی مسئولیت داشته باشند و فقط از وی دستور بگیرند، پاسخگو بودن و مسئولیت پذیری در برابر شهروندان نیازمند تمرین و ممارست زیادی است. ذهنیت سلسله مراتبی در فرهنگ اداری ما رخنه وسیعی کرده است.
بنابراین، برای پاسخگو بودن و مسئولیت پذیری در برابر شهروندان بایستی از ایجاد و توسعه تفکر دیوان سالاری به شدت پرهیز کرد و حتی این تفکر ضد دیوان سالاری را در سازمان های شهری و در رأس آن ها در شهرداری نیز توسعه داد. ولی چگونه می توان از رشد تفکر دیوان سالاری جلوگیری کرد و تفکر مردم سالاری و شهروندمداری را جایگزین آن کرد؟ موارد زیر برخی از اقداماتی است که در این زمینه می توان تصور کرد:
1. تقسیم شهر به مناطق شهری و مسئول کردن شهرداران مناطق درباره تمامیت مسائل اجتماعی، فرهنگی و امور رفاهی.
2. توسعه و نهادینه کردن شورایاری ها و مدیریت محله و ایجاد پل ارتباطی بین شهروندان هر منطقه.
3. تقویت احساس تعلق شهروندان به مناطق و محلات زیست خود.
4. مشارکت شهروندان در ملاحظه و اظهارنظر در طرح های مهم شهری.
تلاش برای برخورداری عادلانه مناطق و محلات شهری از