شهروندان، شهری، حکمرانی،

دانلود پایان نامه
ی خوب بر مدیریت شهری، 9منطقه شهری شهرداری شیراز بود. اما از آنجا که نیاز بود نظرات شهرداران مناطق، اعضای شورای شهر و شهروندان ساکن در این مناطق نیز برداشت شود، در این راستا پرسشنامه هایی خاص هر یک از گروه های نامبرده تهیه شد. نحوه نمونه گیری از این جمعیت های آماری، ذیلاً توضیح داده شده است.
جمعیت آماری در مورد شورای شهر شیراز شامل کلیه اعضای شورای شهر می باشد. در راستای پاسخگویی به پرسش این پژوهش سعی در مصاحبه حضوری و پر کردن پرسشنامه در زمینه بررسی تأثیر مؤلفه های حکمرانی خوب بر مدیریت شهری، شهر شیراز و میزان عملیاتی شدن آن پرداخته شد. در این راستا پرسشنامه مربوطه بین شهرداران مناطق توزیع شد.
علاوه بر دو گروه بالا، جمعیت آماری250نفر، شامل کلیه مناطق 9 گانه شهرداری شیراز می شود که تحلیل تأثیر شاخص های مورد نظر از منظر آن ها انجام شد. نمونه ای که از این جمعیت انتخاب شد و جمع آوری اطلاعات از آن ها پرداخته شد. این تعداد عضو برای نمونه آماری، دقت بالایی در آزمون مورد در پی دارد.
با توجه به اینکه تعداد زیادی از زیر شاخص های حکمرانی خوب، مربوط به ادراک مردم بود، به ناچار باید از شهروندانی که جزء نمونه آماری مناطق بودند نظرسنجی می شد135. تعیین تعداد شهروندانی که باید پرسشنامه را پر می کردند، با روش های آماری انجام پذیرفت.
در روند جمع آوری داده ها ما با داده های اولیه و ثانویه روبرو هستیم
جمع آوری داده های اولیه، ظرف مدت یک هفته در شهرداریهای مناطق و در ساعات اداری انجام پذیرفت. علت انتخاب ساختمان شهرداری مناطق به عنوان محل جمع آوری داده ها این بود که تعداد زیادی از پرسش ها به عملکرد اداری شهرداری منطقه مربوط می شد و بالطبع افراد می بایستی حتماً تجربه ای از مراجعه به شهرداری می داشتند. این در صورتی بود که در سایر محل های مناطق ممکن بود افرادی مورد پرسش واقع شوند که یا اصلاً سابقه مراجعه به شهرداری نداشته یا خاطره دقیقی از مراجعه پیشین به منظور داوری در مورد عملکرد شهرداری نداشته باشند. البته دیدگاه شهروندان نسبت به عملکرد شهرداری در روزی که به آن مراجعه داشته اند، علاوه بر سایر موارد، تابعی است از میزان موفقیتشان در حصول هدف یا اهداف مراجعه به شهرداری. بدین معنی که اگر شخص در آن روز، عملکرد خوبی از شهرداری دیده باشد، با دیدی مثبت به پرسش ها پاسخ می دهند و در غیر این صورت با دیدی منفی، البته برای جلوگیری از این داستان سعی شد در چند مرحله و در ساعات مختلف اداری پرسشنامه پر شود. همچنین روند جمع آوری داده از طریق اسناد، مدارک و گزارش های شهرداری، زمان برترین مرحله انجام پژوهش بود. در این مرحله به جزء کارمندان و کارشناسان دوایر شهرداری، با بیش از 20 نفر از کارمندان و کارشناسان شهرداری و صاحب نظران در عرصه شهری ارتباط حضوری برقرار شد. آشنا نبودن برخی از مخاطبان با موضوع پژوهش، بوروکراسی اداری، بعضاً محافظه کاری افراد، نبود سیستم منظم مستند سازی اطلاعات و دلایل دیگری که در بخش تحلیل به آن اشاره خواهد شد از جمله علل طاقت فرسا بودن این مرحله بود. در اولین مراجعات، برداشت سیاسی از اصطلاح حکمرانی خوب در موضوع پژوهش غالباً باعث موضعگیری افراد در همکاری برای ارائه اطلاعات می شد، به همین دلیل در ادامه پژوهش از اصطلاح مدیریت شهری به جای حکمرانی(نزد آن ها) استفاده شد و موضوع پژوهش پایان نامه، تحلیل اثر شاخص های حکمرانی خوب بر مدیریت شهری معرفی گردید. گرچه این عنوان نیز به این دلیل که تداعی کننده ارزیابی عملکرد شهرداری بود و بالطبع هر یک از کارمندان شهری در هر سطحی که بودند ممکن بود در ارائه اطلاعات حساسیت به خرج دهند.
نگارنده در انجام این پروژه با افراد زیادی در تعامل و ارتباط بود که از طریق آن، مستقیم یا غیر مستقیم، داده های اولیه، داده های ثانویه و اطلاعات گوناگون علمی مرتبط با پایان نامه را بدست آورده است. این افراد به لحاظ نوع همکاری به سه سطح تقسیم بندی شدند.
در سطح نخست، افرادی قرار دارند که عمیق ترین و جدی ترین تعامل علمی را با نگارنده داشتند.
در سطح دوم، افرادی که تعامل علمی با آن ها از درجه کمتری نسبت به سطح اول برخوردار بود.
در سطح سوم نیز افرادی که در مسائل جانبی پژوهش، یاریگر نگارنده بودند. همچنین تعاملات به لحاظ روش انجام آن، به دسته های گوناگونی تقسیم شده که شامل حضوری، تلفنی، ایمیلی، پیامکی و کتبی می باشند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع توسعه گردشگری روستایی و به عنوان یک استراتژی

ب. بررسی نتایج آماری مؤلفه های حکمرانی و مدیریت شهری در شهر شیراز
به منظور ارزیابی و تحلیل حکمرانی شهری به تفکیک ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های آن، به سه قسمت تقسیم شده(نظر شهروندان، شورای شهر شیراز، شهرداری شیراز) است.
رویکرد مبتنی بر نظر شهروندان بر این فرض استوار است که کیفیت حکمرانی خوب شهری باید به وسیله ذی نفعان محلی(شهروندان) تعیین شود. لذا ارزیابی حکمرانی خوب شهری براساس نظریات، انتظارات، تجارب و دیدگاه های شهروندان و ذی نفعان حکمرانی خوب شهری با استفاده از روش شناسی های مختلف مانند پیمایش ها، ارزیابی های مشارکتی، گروهای بحث یا کانونی انجام می شود. از جمله مطالعات انجام شده استفاده از پرسشنامه برای سنجش مؤلفه های حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز از منظر شهروندان پرداخته شده است. در ضمن رویکرد مبتنی بر نظر حکمرانان شهری که شامل شورای شهر و شهرداری شیراز می باشد براساس روش فوق مورد ارزیابی قرار می گیرد.

1. حاکمیت قانون
کنش گران عرصه حکمرانی شهری در سطوح مختلف نیازمند تسهیم منافع حاصل از مصرف منابع است برای تحقق این مهم در جوامع بزرگ شهری، به چارچوب های بی طرف به خصوص قوانین حقوق شهروندی نیاز است. همچنین لازمه برقراری اصل قانونمندی در متن روابط کنش گران شهری، حکمرانی خوب شهری نیازمند است(پورمحمدی و دیگران،1389: 44-43).
حاکمیت قانون که به طور عمده با شاخص های زیر قابل سنجش است:
– ذهنیت شهروندان از میزان وقوع جرایم و تخلفات.
– کارآمدی دستگاه قضایی و قابل پیش بینی بودن نتایج داوری های ناشی از دعوایی علیه شهرداری.
– میزان اجرایی بودن قراردادها و تعهدات شورای شهر و شهرداری شیراز(غفاری،1391: 110-109).
الف.قانونگرایی در شورای شهر و شهرداری از منظر شهروندان136
جدول شماره1: ارزیابی شاخص قانونمندی از دید شهروندان براساس طیف لیکرت
پرسش های مربوط به اصل قانونمندی
میانگین پاسخ های جامعه آماری شهروندان
انحراف از معیار پاسخ های کل جامعه آمار
1. طرح دعوای حقوقی شهروندان علیه شهرداری شیراز بابت عملکردش امکان پذیر است.
0.47-
498.
2. طرح دعوای حقوقی شهروندان علیه شورای شهر شیراز بابت عملکردش امکان پذیر است.
0.54-
562.
3. شهروندان هنگام مراجعه به شهرداری شیراز احساس می کنند حقشان ضایع شده است.
0.3
265.
4. شهرداری شیراز سیستمی را طراحی نموده است که از حقوق شهروندان دفاع منطقی به عمل آورد.
0.21
742.
5. شورای شهر شیراز سیستمی را طراحی نموده است که از حقوق شهروندان دفاع منطقی به عمل آورد
0.3-
963.
6. شهرداری شیراز تلاش می نماید تا با ارائه  آموزش های لازم، شهروندان را به حدی برساند که قدرت داوری نسبت به عملکرد شهرداری داشته باشند.
0.08-
845.
7. شهرداری شیراز، حق مالکیت شهروندان را به رسمیت می شناسد.
1.1
752.
8. مصوبات شورای شهر شیراز متناسب با مطالبات شهروندان بوده است.
0.17
816.
9. شهرداری شیراز ساز و کاری تدارک دیده که شهروندان از حمایت های قانونی برخوردار گردند.
0.27
692.
10. شهرداری شیراز قوانین و مقررات را در یک فضای کاملاً بی طرفانه اجرا می کند.
0.2-
421.
11. مصوبات شورای شهر شیراز در جهت حل مسائل و مشکلات شهر شیراز می باشد.
0.18
787.
12. پارتی بازی و رشوه خواری در شهرداری شیراز وجود ندارد.
0.2-
386.
13. پارتی بازی و رشوه خواری در شورای شهر شیراز وجود ندارد.
0.24-
491.
14. در شهرداری شیراز قوانین و مقررات به درستی اجرا می شوند.
0.11
654.
15. در کل در شهرداری شیراز قانون حکم فرماست.
0.8-
876.
در سنجش های انجام شده با طیف لیکرت، شهروندان بر این باورند: طرح دعوای حقوقی علیه شهرداری شیراز بایت عملکردش نتیجه ای در بر ندارد(X=-0.47) این مورد به معنای این است که طرح دعوا علیه شهرداری بابت عملکردش نسبتاً ضعیف می باشد. از طرف دیگر شهروندان نظری مشابه با همین مسأله در مورد شورای شهر شیراز نیز دارند(X=-0.54). همچنین شهروندان شیرازی معتقدند: شهرداری در اجرای قوانین و مقررات خودش نیز بی طرف نبوده است(X=-0.2). در پرسش دیگری در مورد اینکه: آیا در شهرداری پارتی بازی و رشوه خواری وجود ندارد؟ معتقدند:(X=-0.2) در شهرداری نسبتاً پارتی بازی و رشوه خواری وجود دارد بایستی در نظر داشته باشیم که این مسئله می تواند ناشی از کمی نظارت در شهرداری شیراز باشد البته نیاز به تحقق و تفحص بیشتری دارد. همین پرسش در مورد شورای شهر شیراز نیز از شهروندان پرسیده شد که آن ها بر این باورند(X=-024) در

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره شرایط محیطی و استراتژی