سوره،، آیات، سوره،

دانلود پایان نامه

ر مخاطب روشن نیست و به نظر می‌رسد هنوز اهمیت نو بودن اطلاع را دارد و احتمال می‌رود که به همین دلیل خداوند آن را به صورت یک اطلاع کهنه در جایگاه خبر جمله در بند پرسشی با وجه خبری قرار داده است تا بر اهمیت آن تأکید ورزد.
آیۀ سوم، شامل یک فرآیند رابطه‌ای وصفی است، که به توصیف و توضیح”لَیلَه القَدر” می‌پردازد که در آیۀ اول و دوم ذکر شده بود. این آیه، به مثابۀ پاسخی است برای سؤالی که در اثر پرسش استفهامی‌آیۀ دوم، در ذهن مخاطب نقش می‌بندد. به این صورت که مخاطب در ذهن خود، به جستجوی آگاهی در مورد”لَیلَه القَدر” می‌پردازد و بعد، ذهناً اقرار می‌کند :”نه نمی‌دانم “،و خداوند بر این عدم آگاهی واقف و آگاه است و همچنین می‌داند که پرسشی در ذهن مخاطبش به این صورت شکل می‌گیرد “،که چیست آن”لَیلَه القَدر” ” و به همین دلیل آیۀ سوم را بیان می‌کند، در جواب به سؤالی که خود از شکل گیری آن سؤال آگاه است و می‌فرماید: “شب قدر شبی است که از هزارماه بهتر است”. قسمت دوم آیه، اطلاع نوی است دربارۀ”لَیلَه القَدر”، که یک اطلاع کهنه است در جایگاه مبتدای جمله قرار گرفته است.
آنچه جالب توجه است، اینکه شب قدر بر زمان دلالت دارد و در توصیف آن نیز خداوند به عناصر زمانی اشاره دارد و به نظر می‌رسد خداوند برای تفهیم زمان”لَیلَه القَدر”، آن را با عناصر زمانی مقایسه می‌کند.
آیۀ پنجم، یک فرآیند وجودی است که به هستی یک واقعه مهم اشاره دارد، کاربرد فعل مضارع در این آیه، هستی پدیده را جاری کرده و استمرار می‌بخشد. کل آیه یک اطلاع نو است در باب: هی(= لَیلَه القَدر) که خود اطلاعی کهنه و محور اصلی پیام گفتمان است.

جدول 4 – 4 – 5- 1- فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ قدر
ردیف
فعل فرآیند
نوع فرآیند
شرکت کنندگان در فرآیند
عناصر پیرامونی
1
انزلنا (نازل کردیم)
مادی
ما(= خدا) و هُ (قرآن)
فی لیلهالقدر زمانی
2
ما ادری (چه می‌دانی)
ذهنی
کَ تو ما لیلهالقدر

3
کان (بودن)مستتر
رابطه‌ای وصفی
لیله القدر خیرٌ
من الف شهر زمانی
4
تنزل(فرود آیند)
مادی
ملائکه و الروح
فی‌ها باذن ربهم من کل امر
5
کان (بودن)مستتر
وجودی
سلامٌ [لیله القدر محذوف]
حتی مطلع الفجر: زمانی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع شرایط آب و هوایی و محصولات کشاورزی

جدول 4 – 4 – 5- 2- ساخت وجهی و زمان افعال سورۀ قدر
فعل
زمان
وجه

انزلنا
ماضی
اخباری
ماادرک
ماضی
اخباری(پرسشی)
کان
مضارع
اخباری
تنزلُ
مضارع
اخباری
کان
مضارع
اخباری

4 -4 – 6- نتیجه گیری
طول آیات سوره با توجه به معنا و پیام سوره، کوتاه و بلند می‌شود. در جایی که پیام آیه با توضیح و تفسیر همراه است، آیه گسترده می‌شود.
کاربرد تکرار واژگانی و آوایی در خدمت اهمیت پیام است.
استمرار زمانی در پیام آیات با استمرار آوایی و موسیقیایی آنها هماهنگی دارد.
هماهنگی موسیقی آوایی و هجایی آیات با معنا در همۀ آیات به چشم می‌خورد.
4 -5 – بینه (98)

4 -5- 1- کلیات سوره
نام سوره ” بَیِّنَه”، از آخرین واژۀ کلیدی سوره که با مضمون کلی سوره مرتبط است، برگرفته شده‌است. این سوره به نام‌های دیگری چون “إنفکاک”، “أهل ألکتاب” و “ألبَرِیّه” نیز نامیده شده‌است.
این سوره، نود و هشتمین سوره؛ پیش از سورۀ مبارکۀ زلزله و پس از سورۀ قدر، در ترتیب مصحف است و در ترتیب نزول، صدمین سوره، پیش از سورۀ حشر و پس از سورۀ طلاق قرار دارد.
بنا به رأی جامع مفسرین و عالمان علوم قرآنی، سورۀ مبارکه “بَیِّنَه”، در مدینه نازل شده‌است. هرچند می‌تواند مکّی هم باشد، اما از نظر سیاق به مدنی بودن بیشتر شبیه است(طباطبایی،1382ج20: 570 ).
این سوره، دارای 8 آیه، 98 واژه، 245 هجا و 528 واج است.
مفهوم کلی سوره، رسالت پیامبر اکرم(ص) را برای عوام از اهل کتاب ومشرکین، مسجل می‌کند و رسالت او را از جانب خدا به سوی عموم بشر، که مقتضای سنت الهی هدایت است ثابت می‌کند و عمومیت دعوت پیامبر اکرم(ص) را استدلال می‌کند، به اینکه دعوت وی تضمین کننده صلاح اجتماع انسانی است. (طباطبایی،1382ج20: 570 ).
در این سوره، همچنین از پیامبر و قرآن به رسم تعظیم و تجلیل فراوان ذکر رفته است و موضع گیری‌های مختلف مردم در برابر این کتاب، تشریح شده‌است (شریعتی،بی‌تا،ج2: 176). سورۀ “بینه”، به این حقیقت اشاره می‌کند که اصول دعوت انبیای الهی، اصولی ثابت و جاودانی است که در همۀ ادیان آسمانی وجود داشته است و موضع گیری‌های اهل کتاب، مشرکین و مؤمنان را در برابر اسلام مشخص می‌کند. (مکارم شیرازی،1375، ج27: 196).

4 – 5- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد پایگاه اقتصادی اجتماعی و کودکان و نوجوانان

لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشْرِکِینَ مُنفَکِّینَ حَتَّى تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَهُ ﴿ ۱ ﴾
کافران اهل کتاب و مشرکان دست‏بردار نبودند تا دلیلى آشکار بر ایشان آید ( ۱)

lam/ya/ku/nil/la/żi:/na/min/ɂah/lil/ki/ta:/bi/wal/muš/ri/ki:/na/mun/fak/ki:/na/Hat/ta:/taɂ/ti
cvc/cv/cv/cvc/cv/c⊽/cv/cvc/cvc/cvc/cv/c⊽/cv/cvc/cvc/cv/c⊽/cv/cvc/cvc/c⊽/cv/cvc/c⊽/cvc/c⊽/
:/ya/hu/mul/bay/yi/nah
cv/cv/c vc/cvc/cv/cvc

رَسُولٌ مِّنَ أَلله یَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَهً ﴿ ۲ ﴾
فرستاده‏اى از جانب خدا که [بر آنان] صحیفه‏هایى پاک را تلاوت کند( ۲)

ra/su:/lum/mi/nal/la:/hi/yat/lu:/ȿu/hu/fam/mu/ťah/ha/rah
cv/c⊽/cvc/cv/cvc/c⊽/cv/cvc/c⊽/cv/cv/cvc/cv/cvc/cv/cvc

فیهَا کُتُبٌ قَیِّمَهٌ ﴿ ۳ ﴾
که در آنها نوشته‏هاى استوار است ( ۳)
fi:/ha:/ku/tu/bun/qay/yi/mah
c⊽/c⊽/cv/cv/cvc/cvc/cv/cvc

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَیِّنَهُ ﴿ ۴ ﴾
و اهل کتاب دستخوش پراکندگى نشدند مگر پس از آنکه برهان آشکار براى آنان آمد ( ۴)

wa/ma:/ta/far/ra/qal/la/żi:/na/ɂu:/tul/ki/ta:/ba/ɂil/la:/mim/baʡ/di/
cv/c⊽/cv/cvc/cv/cvc/cv/c⊽/cv/c⊽/cvc/cv/c⊽/cv/cvc/c⊽/cvc/cvc/cv
ma:/ja:/ɂat/hu/mul/bay/yi/nah
/c⊽/c⊽/cvc/cv/cvc/cvc/cv/cvc

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا أَلله مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفَاء وَیُقِیمُوا الصَّلَاهَ وَیُؤْتُوا الزَّکَاهَ وَذَلِکَ دِینُ الْقَیِّمَهِ ﴿ ۵﴾
و فرمان نیافته بودند جز اینکه خدا را بپرستند و در حالى که به توحید گراییده‏اند دین [خود] را براى او خالص گردانند و نماز برپا دارند و زکات بدهند و دین [ثابت و] پایدار همین است ( ۵)

wa/ma:/ɂu/mi/ru:/ɂil/la:/li/yaʡ/bu/dul/la:/ha/mux/li/ȿi:/na/la/hud/di:/na/Hu/na/fa:/ɂa/wa/
cv/c⊽/cv/cv/c⊽/cvc/c⊽/cv/cvc/cv/cvc/c⊽/cv/cvc/cv/c⊽/cv/cv/cvc/c⊽/cv/cv/cv/c⊽/cv/cv/cv
yu/qi:/muȿ/ȿa/la:/ta/wa/ yuɂ/tuz/za/ka:/ta/wa/ża:/li/ka/di:/nul/qay/yi/mah
cv/c⊽/cvc/cv/c⊽/cv/cv /cvc/cvc/cv/c⊽/cv/cv/c⊽/cv/cv/c⊽/cvc/cvc/cv/cvc

إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشْرِکِینَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا أُوْلَئِکَ هُمْ شَرُّ الْبَرِیَّهِ ﴿ ۶ ﴾
کسانى از اهل کتاب که کفر ورزیده‏اند و [نیز] مشرکان در آتش دوزخند [و] در آن همواره مى‏مانند اینانند که بدترین آفریدگانند ( ۶)

ɂin/nal/la/żi:/na/ka/fa/ru:/min/ɂah/lil/ki/ta:/bi/wal/muš/ri/ki:/na/fi:/na:/ri/ja/han/na/ma/xa:
cvc/cvc/cv/c⊽/cv/cv/cv/c⊽/cvc/cvc/cvc/cv/c⊽/cv/cvc/cvc/cv/c⊽/cv/c⊽/c⊽/cv/cv/cvc/cv/cv/c⊽/
li/di:/na/fi:/ha:/Ɂu/la:/ ɂi/ka/hum/šar/rul/bar/ri:/yah
cv/c⊽/cv/c⊽/c⊽/ cv/ c⊽/cv/cv/cvc/cvc/cvc/cvc/c⊽/cvc

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّهِ ﴿ ۷ ﴾
در حقیقت کسانى که گرویده و کارهاى شایسته کرده‏اند آنانند که بهترین آفریدگانند ( ۷)

ɂin/nal/la/żi:/na/ɂa:/ma/nu:/wa/ʡa/mi/luȿ/ȿa:/li/Ha:/ti/ɂu/la:/ɂi/ka/hum/
cvc/cvc/cv/c⊽/cv/c⊽/cv/c⊽/cv/cv/cv/cvc/c⊽/cv/c⊽/cv/cv/c⊽/cv/cv/cvc/cvc
xay/rul/bar/ri:/yah
/cvc/cvc/c⊽/cvc

جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدًا رَّضِیَ أَلله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِکَ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّهُ ﴿ ۸ ﴾
پاداش آنان نزد پروردگارشان باغهاى همیشگى است که از زیر [درختان] آن نهرها روان است جاودانه در آن همى مانند خدا از آنان خشنود است و [آنان نیز] از او خشنود این [پاداش] براى کسى است که از پروردگارش بترسد ( ۸)

ja/za:/ɂu:/hum/ʡin/da/rab/bi/him/jan/na:/tu/ʡad/nin/taj/ri:/min/tah/ti/hal/ɂan/ha:/ru/xa:/li/
cv/c⊽/c⊽/cvc/cvc/cv/cvc/cv/cvc/cvc/c⊽/cv/cvc/cvc/cvc/c⊽/cvc/cvc/cv/cvc/cvc/c⊽/cv/c⊽/cv/cv di:/na/fi:/ha:/ɂa/ba/dan
c⊽/cv/c⊽/c⊽/cv/cv/cvc/
ra/ʐi:/yal/la:/hu/ʡan/hu/ża:/li/ka/li/man/xa/ši:/ya/rab/bah
cv/c⊽/cvc/c⊽/cv/cvc/cv/c⊽/cv/cv/cv/cvc/cv/c⊽/cv/cvc/cvc

4 – 5- 3- تجزیه و تحلیل آوایی سوره
طول آیات سوره، به طور تقریبی بلند است و بین 49-8 هجا متغیر است. در آیات 1تا 3، با