سازمان بهداشت جهانی، دانشگاه علوم پزشکی

دانلود پایان نامه

صفراوی مشهود است.[۱۱۱]
چن وهمکاران در تحقیقی با هدف بررسی حضور هلیکوباکتر پیلوری در بافت کیسه صفرا بیماران مبتلا به کلسیتیت مزمن انجام داده اند که نتایج آن در سال ۲۰۰۷ منتشر شده است، به این منظور ایشان از روش رنگ آمیزی لام های بافتی بوسیله رنگ آمیزی نقره به روش وارتین ستاری۴۷ (W-S)و رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی با آنتی هلیکوباکتر آنتی بادی استفاده کرده اند، و به این منظور از بلوک های پارافینی ۵۲۴ مورد کلسیستیت را مورد ارزیابی قرار داده اند، همچنین حضور ژن ureA هلیکوباکتر پیلوری و ureB هلیکوباکتر پیلوری را بوسیله واکنش های زنجیره ای پلیمرازی در ۸۱ نمونه تازه بافت کیسه صفرا با عارضه کلسیستیت مورد ارزیابی قرار داده اند، نتایج رنگ آمیزی W-S این تحقیق نشان دهنده حضور ۱۳.۵۵% حضور هلیکوباکتر در بیماران کلسیستیت مزمن بوده، در ضمن در این بین ۷.۱% نسبت به آنتی بادی هلیکوباکتر پیلوری واکنش مثبت نشان داده اند، از ۸۱ نمونه تازه وازد شده در این تحقیق ، ۱۱ مورد مثبت برای هر دو ژن ureA وureB وده است، ۴ مورد مثبت برای ژن ureA ، و ۷ مورد مثبت برای ureB گزارش شده است. در نهایت اینگونه تفسیر شده است که هلیکوباکتر پیلوری حضور معنی داری را در کلسیستیت مزمن دارد.[۱۱۲]
مایرت و همکاران در سال ۲۰۰۸ با بررسی ۶ پرایمر طراحی شده اختصاصی جنس هلیکوباکتر،که در مقالات بین سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۸ مورد استفاده قرار گرفته بود نتایج خود را اینگونه بیان کرده اند که ۵ پرایمر از آن ها داری ۱۰۰% inclusive بوده، اما نتایج آزمایشات نشان دهنده exclusivity آنها بین (۹.۱ – ۹۵.۵%) بوده است، همچنین محدودیت تشخیص حداقلی در نمونه های کلینیکی بین ۱ تا ۱۰۰۰ سلول متفاوت بوده است.[۱۱۳]، با توجه به نتایج این تحیق تصمیم گرفته شد که از پرایمر اختصاصی جنس هلیکوباکتر که مورد استفاده Al-Soud و همکاران در سال ۲۰۰۳ بوده است استفاده شود.[۱۱۴]
سینگ و همکاران در سال ۲۰۰۸ در کشور هند، با هدف شناسایی هلیکوباکتر پیلوری در معده بیماران مبتلا به peptic ulcer، روش تغییر یافتهای از Nested-PCR را طراحی نموده اند و در نتایج خود پرایمر های مورد استفاده را از لحاظ ارزش اخباری مثبت۴۸، ارزش اخباری منفی۴۹ مقایسه نموده اند، در این بررسی پرایمر های اختصاصی Hsp60 ، s rRNA 16، ureC، ureA و آزمون تست سریع وره و تشخیص هیستولوژی مورد ارزیابی قرار داده ند، نتایج اینگونه بوده که ارزش اخباری مثبت Hsp60 برابر ۱۰۰، ارزش اخباری منفی Hsp60 برابر ۱۰۰، ارزش اخباری مثبت s rRNA 16برابر ۸۱ ، ارزش اخباری منفیs rRNA 16 برابر۶۶، ارزش اخباری مثبت ureC برابر ۹۵ ، ارزش اخباری منفیureC برابر۸۳، ارزش اخباری مثبت ureA برابر ۱۰۰ ، ارزش اخباری منفیureA برابر۴۵، ارزش اخباری مثبت تست سریع اوره برابر ۹۵ ، ارزش اخباری منفی تست سریع اوره برابر۸۵، ارزش اخباری مثبت تشخیص هیستولوژی برابر ۹۷ ، ارزش اخباری منفی تست هیستولوژی برابر۸۶ ارزیابی شده است. با توجه به نتایج گزارش شده توسط سینگ و همکاران، من و همکارانم در این بررسی برای شناسایی هلیکوباکتر پیلوری از پرایمر ختصاصی Hsp60 استفاده نموده ایم. [۱۰۹]
کارگین و همکاران در سال ۲۰۱۰ نتایج بررسی های خود را با هدف بررسی ارتباط جنس هلیکوباکتر و دیگر باکتری های روده در بیماران مبتلا به کلسیستیت منتشر کرده اند، ایشن در این تحقیق از دو گروه مورد و شهد استفاده نموده اند، گروه مورد متشکل از بافت های جدا شده از بلوک های پارفینی بافت کیسه صفرا بوده و گروه کنترل متشکل از ۱۰۲ مورد بوده است. ایشان پس از استخراج DNA از نمونه های یاد شده ، با استفاده از تکنیک Nested-PCR و پرایمر اختصاصی s rRNA16، حضور جنس هلیکوباکتر را مورد ارزیابی قرار داده اند، حضور DNA هلیکوباکتر در۷ مورد از ۱۰۰ مورد بیماران مبتلا به کلسیستیت تایید شد، که از این بین پس از انجام آزمایش تععین توالی DNA ، مشخص شد که ۱ مورد آنها مربوط به هلیکوباکتر پیلوری و ۶ مورد آنها مربوط به هلیکوباکتر پولوروم بوده است، تمام نمونه های مثبت از لحاظ هلیکوباکتر پولوروم دارای متاپلازیا۵۰ بوده است. در این بررسی ارتباط مثبت بین حضور DNA هلیکوباکتر با کلسیستیایتیس دیده شده است، پیشنهاد شده است که برای تکمیل این یافته ها بررسی های سرولوژی و ایمونوهیستولوژی صورت پذیرد.[۱۱۵]
لی و همکاران در سال ۲۰۱۰ نتایج ررسی های خود را در نظریه ارتباط هلیکوباکتر پیلوری با سنگ های صفراوی منتشر نموده اند، در این بررسی با توجه به نظریه ارتاط عفونت های میکروبی با بماری های کیسه صفرا و مقالات چاپ شده مبنی بر حضور و نقش هلیکوباکتر پیلوری در بیماری های کبدی و صفراوی، با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمرازی حضور هلیکوباکتر پیلوری را در بافت، مایع و سنگ کیسه صفرا جستجو کرده اند، ایشان ۵۸ سنگ کیسه صفرا، ۴۶ بافت کیسه صفرا و ۴۸ مایع کیسه صفرا، با استفاده از پرایمر ژن ۱۶s rRNA جنس هلیکوباکتر مورد بررسی قرار داده اند، همچنین جهت مشخص کردن نوع آزمون تعیین توالی مورد استفاده قرار گرفته است، DNA هلیکوبکتر در ۴ نمونه از ۵۸ نمونه سنگ، ۶ نمونه از ۴۸ نمونه مایع صفرا و ۵ نمونه از ۴۶ نمونه بافت صفرا یافت شد؛ آزمون تعین توالی مستقیم نشان دهنده آن بود که تمام DNA های یافت شده متعلق به هلیکوباکتر پیلوری بوده است. در نهایت اینگونه نتیجه گیری شده است، با توجه به حضورDNA هلیکوباکتر پیلوری، امکان ارتباط اتیولوژیک آن با بیماری های کبدی-صفراوی وجود دارد.[۱۱۶] در جدول های۲-۱و ۲-۲ و ۲-۳، گزارش سال ۲۰۰۸ سازمان بهداشت جهانی از برآور
د بروز، مرگ و میر ، و میزان شیوع انواع سرطان در مردها و زن ها کشور ایران آورده شده است و بوضوح اهمیت سرطان کیسه صفرا در هر دو جنس در آن مشخص می باشد.

مطلب مرتبط :   بگذار، ناحقیقت

جدول ۲-۱) گزارش سازمان بهداشت جهانی از برآورد بروز، مرگ و میر ، و میزان شیوع انواع سرطان در مردها و زن ها در طول ۵ سال[۱۱۷]

جدول ۲-۲) گزارش سازمان بهداشت جهانی از برآورد بروز، مرگ و میر ، و میزان شیوع انواع سرطان در زن ها در طول ۵ سال[۱۱۷]

جدول ۲-۳) گزارش سازمان بهداشت جهانی از برآورد بروز، مرگ و میر ، و میزان شیوع انواع سرطان در زن ها در طول ۵ سال[۱۱۷]

فصل سوم: مواد و روشها

۳-۱) چکیده روش تحقیق
این بررسی یک مطالعه مولکولار اپیدمیولوژی از نوع مشاهده ای تحلیلی مقطعی می باشد، روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی آسان بوده است، این بررسی به تایید کمیته منطقه ای اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رسیده است. .این بررسی در فاصله زمانی اردیبهشت تا آذر سال ۱۳۹۰ صورت پذیرفته است.هدف از این مطالعه در مرحله اول به بررسی وجود گونه های هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در کیسه صفرای بیماران مبتلا به بیماری های صفراوی کله سیستیت ناشی از سنگ کیسه صفرا به عنوان گروه مورد و کیسه صفرای بیماران غیر مبتلا به بیماری های صفراوی به عنوان گروه شاهد بوده و در مرحله دوم مقایسه و تعیین میزان فراوانی جنس هلیکوباکتر و گونه هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در کیسه صفرای بیماران گروه مورد وشاهد، در نمونه های جمع آوری شده از بیمارستان فوق تخصصی الزهرا(س) شهر اصفهان است. با توجه به برسی های به عمل آمده در بین مقالات منتشر شده ، این بررسی را با استفاده از روش کشت میکروارگانیزم ها و بر اساس روش ملکولی واکنش زنجیرهای پلیمرازی که برای این موضوع از حساسیت و اختصاصیت بسیار بالایی بر خوردار است[۷] استفاده شده است، در مجموع این تحقیق در یک گروه بیمار(گروه مورد) و یک گروه غیر بیمار(گروه شاهد یا کنترل) صورت گرفته است،گروه بیمار مشتمل بر نمونه های سنگ صفرا،مایع صفراوی و بافت صفراوی گرفته شده از ۳۰ بیمار صفراوی که به علت ابتلا به بیماری های صفراوی کله سیستیت ناشی از سنگ، در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان تحت جراحی کوله سیستکتومی لاپراسکوپیک قرار گرفته، جمع آوری شده است؛ گروه کنترل، از نمونه بافت صفراوی یا مایع صفراوی ۳۰ بیمار با کیسه صفرای نرمال،که به علت سایر بیماری های غیر صفراوی همچون برداشتن کیسه صفرا نرمال به عنوان بخشی معمول از عمل جراحی کبد برای سرطان متاستاتیک کولورکتال یا برداشتن کیسه صفرا نرمال در اشخاصی که به علت چاقی شدید یا اشخاصی که به علت سایر بیماری های غیر صفراوی تحت کلسیستکتومی۵۱ یا کلانژیوپانکراتوگرافی برگشتی آندوسکوپیک۵۲ قرار گرفته اند، تشکیل شده است. معیار خروج بیماران از این مطالعه استفاده از آنتی بیوتیک ها،بازدازنده های پمپ پروتینی و ترکیبات بیسموت در۴ هفته قبل از انجام نمونه گیری در نظر گرفته شده است. تعداد نمونه با ضریب اطمینان ۹۵% یعنی ۹۶/۱ و ضریب توان آزمون ۸۰% یعنی ۸۴/۰ و با استفاده از فرمول زیرمشخص گردیده است.

فرمول ۲-۱
۳-۱-۲) جامعه مورد مطالعه
گروه مورد در این بررسی متشکل از تعداد ۳۰ بیمار کله سیستیت ناشی از سنگ، و گروه شاهد متشکل از نمونه مایع صفراوی ۳۰ بیمار با کیسه صفرای نرمال ،که به علت سایر بیماری های غیر صفراوی همچون برداشتن کیسه صفرا نرمال به عنوان بخشی معمول از عمل جراحی کبد برای سرطان متاستاتیک کولورکتال یا برداشتن کیسه صفرا نرمال در اشخاصی که به علت چاقی شدید تحت یا اشخاصی که به علت سایر بیماری های غیر صفراوی تحت لاپراسکوپیک کوله سیستکتومی یا کلانژیوپانکراتوگرافی برگشتی آندوسکوپیک قرار گرفته بوده اند ، تشکیل شده است. معیار خروج بیماران از این مطالعه استفاده از آنتی بیوتیک ها،بازدازنده های پمپ پروتینی و ترکیبات بیسموت در ۲ هفته قبل از انجام نمونه گیری در نظر گرفته شده است.
با توجه به عدم وجود بخش آموزشی جراحی در سایر بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان مانند بیمارستان های کاشانی و نور علی اصغر (س)، محدود شدن این طرح به بیماران مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی الزهرا (س) که یک مرکز آموزشی و درمانی منطقه ای بوده، قابل توجیه می باشد.
۳-۱-۳) منطقه مورد پژوهش
استان اصفهان یکی از استان‌های کشور ایران است. این استان با مساحتی حدود ۱۰۵,۹۳۷ کیلومتر مربع بین ?? درجه و ?? دقیقه تا ?? درجه و ?? دقیقه عرض شمالی خط استوا و ?? درجه و ?? دقیقه تا ?? درجه و?? دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد و از شمال به استان‌های مرکزی، قم و سمنان؛ ازجنوب به استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد؛ از غرب به استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری و از شرق به استان یزد محدود است.۱۰ درصد از بیابان‌های ایران در استان اصفهان است ،حدود ??? هزار هکتار از جنگل‌های دست‌کاشت ایران نیز در استان اصفهان قرار دارد.در سال ???? خورشیدی ?? شهر و ??? روستا و یکهزار و ?? مکان و مزارع در سطح استان از تلفن ثابت برخوردار بودند استان اصفهان از لحاظ ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور مقام نخست را دارد. ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان ?? درصد است، در حالی‌که میانگین آن در سطح ایران ?? درصد است.

مطلب مرتبط :   und، die

A)

B)
تصویر۳-۱) -A موقعیت جغرافیایی استان اصفهان در ایران. B- نقشه جخرافیایی استان اصفهان

جدول ۳-۱) نمونه ای از پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش
۱)name:
۲) father’s name:
۳)hospital code:
۴)sex: Male Female
۵)age:
۶)Surgeon Doctor’s name:
۷) Date admitted: 90/ /
۸)Surgery Date: 90/ /
۹)Doctor’s name:
۹)Address:

۱۰) Phone number: home: mobail:
۱۱) Serum H.pylori IgG (U/ml):

۱۶)
۱۲) BMI153

۱۷)
۱۳) antibiotic drug use: yes no

۱۸)
۱۴)
۱۹)
Pathology:
۱۹) Normal Gallbladder
۲۲) Acute Cholecystitis
۲۰) Chronic cholecystitis
۲۳) Gallstone
۲۱) Other pathology

PATEINT CODE:

جدول ۳-۲) فرم رضایت اخلاق پزشکی مورد تایید کمیته منطقه ای اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای این تحقیق
عنوان طرح پژوهشی
بررسی مقایسه ای شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری،هلیکوباکتر هپاتیکوس،هلیکوباکتر بیلیس وهلیکوباکتر پولوروم در کیسه صفرای بیماران مبتلا و غیر مبتلا به بیماری های صفراوی در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان
نام مجری یا مجریان
سید مسیح فاطمی
دانشکده یا واحد مربوطه
دانشگاه آزاد اسلامی
معرفی پژوهش
در این پژوهش با استفاده از روش های پیشرفته مولکولی اقدام به بررسی وجود یا عدم وجود هلیکوباکتر پیلوری،هلیکوباکتر هپاتیکوس،هلیکوباکتر بیلیس وهلیکوباکتر پولوروم به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده بیماری های صفراوی می پردازیم.
مداخله(procedure)
در این آزمایش از شما میزان ۱۰ میلی لیتر خون گرفته خواهد شد،همچنین قسمتی از نمونه صفرای گرفته شده از شما به آزمایشگاه جهت بررسی کشت میکروارگانیزم ها و واکنش های زنجیره ای پلیمرازی انتقال داده خواهد شد.
مزایا
بعد از انجام این تحقیق امکان اطلاع دقیق نسبت به حامل بودن باکتری های نام برده شده وجود خواهد داشت.
خطرات
آزمایشات پیش بینی شده در این طرح هیچ گونه خطری برای شما نخواهد داشت.
جبران خطرات
با توجه به اینکه آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمرازی و تست های سرولوژی و کشت میکرو اورگانیسم ها هیچ گونه خطری برای فرد بیمار نداشته در صورت هرگون شکایت از طرف بیمار و تایید مراجع ذیصلاح مجری طرح مسئولیت پرداخت خسارت را بعهده خواهد گرفت.
هزینه
کلیه هزینه های این طرح بعهده مجری طرح می باشد.
روشهای جایگزین
هیچ روش

دیدگاهتان را بنویسید