زیست‌محیطی، فرابخشی، وزارت، مصاحبه

دانلود پایان نامه

آتش‌سوزی پارک ملْی گلستان باید به کمبود تجهیزات به عنوان یک عامل تأثیرگذار اشاره کرد.
فقدان تجهیزات، عامل بروز و تشدی برخی مسائل محیطی
PF99
به تجهیزات بیشتری هم‌چون بالگرد برای اطفاء حریق احتیاج است و طبق هماهنگی‌ها قرار شده این تجهیزات هرچه سریع تر فراهم شود. البته ممکن است به دلیل شرایط جوی اطفاء حریق طول بکشد.
فقدان تجهیزات، عامل بروز و تشدید برخی مسائل محیطی

در نتیجه انجام مصاحبه ششم، علاوه بر تکرار برخی مفاهیم مطالعات پیشین، در مجموع 4 مفهوم جدید در نتیجه کدگذاری باز نکات کلیدی به شرح جدول زیر ظهور یافت تا تعداد مجموع مفاهیم شکل گرفته تا کنون به 98 مفهوم افزایش یابد.
جدول 4-20: مفاهیم شکل گرفته از کدهای مصاحبه‌ی مورد ششم (F)
ردیف
مفاهیم
نشانگر کدها
1
بحران در مسائل زیست‌محیطی
PF87, PF34, PF81, PF82, PF89, PF93, PF95
2
دانش زیست‌محیطی شهروندان
PF7, PF54, PF94
3
گرایش زیست‌محیطی شهروندان
PF7
4
دانش زیست‌محیطی دولتمردان
PF2, PF4, PF97, PF94
5
گرایش زیست‌محیطی دولتمردان
PF16, PF57, PF58
6
دانش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها
PF13, PF14, PF89, PF21, PF24, PF54, PF97
7
گرایش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها
PF12, PF57, PF58, PF21
8
ضعف بودجه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست
PF66, PF67, PF86
9
ناهمخوانی قدرت رسمی با اختیارات واقعی
PF67
10
تسامح در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی
PF90, PF89
11
عدم اثربخشی هشدار‌های زیست‌محیطی
PF93, PF94, PF95
12
اهمیت تخصص‌گرایی NGOs
PF44
13
ضرورت همگامی با فناوری روز
PF98, PF99
14
حساسیت ملی زیست‌محیطی
PF3, PF4
15
سیاست‌زدگی در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی
PF62
16
هزینه- منفعت کمّی منابع طبیعی کشور
PF59
17
ظرفیت‌های جذب توریسم سبز
PF25, PF26, PF27, PF28
18
اهمیت نظارت قضایی دادگاه‌ها
PF18, PF19, PF20
19
تدوین همگام با تحولات جهانی
PF5, PF6
20
بی‌تفاوتی رسانه‌ای زیست‌محیطی در کشور
PF68, PF69
21
اهمیت جایگاه خبرنگاران زیست‌محیطی
PF68, PF69
22
دولت، بزرگترین مخرّب محیط زیست
PF1
23
نقش محوری در مسائل مربوط به آلودگی آّب
PF63
24
ارتقاء ساختار کلان توسعه پایدار
PF50
25
کارکرد وحدت‌بخشی سیاستی شورا
PF17, PF43, PF45, PF47
26
عدم تضادّ ماهوی توسعه و پایداری آن
PF29, PF35, PF36, PF37
27
رویکرد بلند مدّت در تجزیه و تحلیل‌ها
PF80, PF81, PF82, PF91, PF92
28
اهمیت رویکرد فرابخشی دولتمردان
PF43, PF96, PF70, PF72
29
تبعات غیرقابل پیش‌بینی مسائل زیست‌محیطی
PF38, PF39, PF18
30
ضرورت ریشه‌یابی مسائل زیست‌محیطی
PF71, PF73, PF74, PF75, PF83, PF84, PF38, PF39
31
ابعاد فرامحلّی مسائل زیست‌محیطی
PF84, PF18, PF38, PF39
32
راهبرد تصمیم‌گیری به صورت کارگروهی
PF49, PF56, PF79, PF85, PF96, PF43, PF47, PF70, PF72
33
عدم تعامل پویای بوروکرات‌ها با محیط
PF76, PF77, PF65
34
تأثیر توسعه دیپلماسی زیست‌محیطی
PF8, PF9, PF5, PF6, PF88
35
تعلیم و تربیت دانشگاهی
PF97
36
تعلیم و تربیت مدرسه‌ای
PF55
37
ضرورت ترجمه اهداف و اسناد بالادستی به عملیاتی
PF41
38
تأثیر مطلوب آموزش زیست‌محیطی قضات
PF21, PF22, PF23, PF24
39
اهمیت ارزیابی‌ها و پیوست های زیست‌محیطی
PF15, PF64, PF65
40
اهمیت مشارکت مردمی سبز
PF58, PF32, PF40, PF42, PF44, PF56
41
ضعف بدنه مدیریتی در بوروکراسی محیط زیست
PF11
42
تأثیر عوامل اقتصاد کلان بر تدوین
PF10
43
اهمیت سیاست‌پژوهی (کاربردی) زیست‌محیطی
PF51, PF52, PF53, PF78, PF92
44
اهمیت رویکرد حامیانه رئیس جمهور
PF46, PF48
45
ضرورت شاخص پذیری برنامه ها توسعه
PF64, PF65
46
اولویت در حل مسائل مربوط به آب
PF30, PF31, PF33, PF34
47
اهمیت آمار و اطلاعات موثق زیست محیطی153
PF60, PF61

مطلب مرتبط :   گردشگری روستایی و ژئومورفولوژی

مفاهیم خاکستری رنگ در جدول فوق، “مفاهیم جدید” ظهور یافته در مصاحبه ششم می‌باشند. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل این مصاحبه در نهایت یک مقوله جدید شکل گرفت و 2 مقوله دیگر تکمیل شدند، به این معنا که گستره تعداد مفاهیم ذیل هر کدام از آنها افزایش یافت. علاوه بر این عنوان یکی از مفاهیم پیشین نیز اصلاح شد. (مفهوم “اهمیت سیاست‌پژوهی زیست‌محیطی” ? عنوان جدید: “اهمیت سیاست‌پژوهی (کاربردی) زیست‌محیطی”)
جدول4-21: شکل‌گیری مقوله از مفاهیم مصاحبه F
عنوان مقوله ظهور یافته
عنوان مفهوم زیرمجموعه
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نقش محوری در مسائل مربوط به آلودگی آّب

جدول4-22: تکمیل مقولات از مفاهیم مصاحبه F
عنوان مقوله تکمیل شده اول
عنوان مفهوم زیرمجموعه
کنش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها
دانش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها

گرایش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها

عدم تعامل پویای بوروکرات‌ها با محیط

عنوان مقوله تکمیل شده دوم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
تعریف مسائل زیست‌محیطی
ضرورت ریشه‌یابی مسائل زیست‌محیطی

تبعات غیرقابل پیش‌بینی مسائل زیست‌محیطی

ابعاد فرامحلّی مسائل زیست‌محیطی

کمیسیون زیربنایی، محور تدوین در قوه مجریه

اولویت در حل مسائل مربوط به آب

اهمیت آمار و اطلاعات موثق زیست محیطی

4-1-7- مطالعه مورد هفتم (G)
مصاحبه شونده: (معاون سابق اداری- مالی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست- 1391-1389)
جدول 4-23: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد G
ردیف
نکات کلیدی
کدگذاری باز
PG1
متأسفانه در کشور ما هر دو وجه تدوین و اجرا دارای اشکال است چرا که محیط زیست به عنوان یک بخش دیده شده است و نگاه فرابخشی به موضوع محیط زیست وجود ندارد.
عدم وجود نگاه فرابخشی به موضوع محیط زیست
PG2
اگر نگاه فرابخشی باشد طبیعتاً قوانین، مقررات و دستورالعمل ها به صورت جامع تدوین می شود و در مرحله اجرا نیز همه دستگاه ها مکلّف می شوند که وظایف خود را انجام دهند.
نگاه فرابخشی،‌ عامل تدوین جامع قوانین
PG3
به عنوان مثال در یک دوره تعداد زیادی سد ساخته می شود چرا که سند بالادستی که مسئله سدسازی به صورت جامع در آن لحاظ شده باشد وجود ندارد و تبعات و اثرات آن سال ها بعد موجب نابودی یکی از سرمایه های زیست محیطی کشور یعنی دریاچه ارومیه می شود.
عدم وجود نگاه فرابخشی، عامل بروز برخی بحران‌ها
PG4
اگر بخواهیم کامل و فرابخشی ببینیم یعنی همه قوا.
فرابخشی شامل همه قوا
PG5
نخست قوه مقننه به عنوان تقنین و قانون گذار توجیه شود که از آنجا مسائل زیست محیطی با سلامت آحاد مردم ارتباط دارد بایستی توجه لازم به آن شود.
اهمیت رویکرد قوه مقنّنه
PG6
قوه قضاییه به عنوان قوه بازدارنده باید با متخلفین برخورد داشته باشد.
بازدارندگی قوه قضاییه
PG7
در خود قوه مجریه نیز همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی باید خود را ملزم بدانند که قصد اجرای هر طرح یا پروژه ای را دارند آن طرح توجیه زیست محیطی داشته باشد.
اهمیت رویکرد قوه مجریه
PG8
این می شود نگاه فرابخشی که به عنوان مثال وزیر جهاد و کشاورزی منافع بخش خودش را نبیند و وزیر صنعت و معدن و تجارت منافع خودش.
ضرورت اولویت منافع ملی بر منافع بخشی
PG9
بنابراین مفهوم فرابخشی هم در درون دولت است و هم بین قوا.
حکمرانی رویکرد فرابخشی
PG10
در این زمینه کارهایی صورت گرفته است اما چون مبتنی بر اهداف بلندمدت و استراتژی مدون و یکپارچه ای در زمینه محیط زیست نبوده است ما دچار اشکال هستیم.
فقدان استراتژی یکپارچه کننده محیطی
PG11
اجرای خط مشی های زیست محیطی در حوزه دستگاه های قوه مجریه است. چیزی که در حوزه اجرا حائز اهمیت است ورود همه دستگاه های اجرایی است نه فقط یک سازمان خاص.
اهمیت رویکرد فرابخشی در مرحله اجرا
PG12
در خصوص جایگاه معاونت زیست محیطی باید مطابق با آنچه در قانون پیش بینی شده است، معاون پاسخگو به رئیس جمهور و دولت است اما وزارتخانه ها همزمان هم به دولت و هم به مجلس پاسخگو هستند. در قانون پیش بینی نشده است که معاونین رئیس جمهور به مجلس پاسخگو باشند بلکه هر مسئله ای در حوزه معاونت ها را رئیس جمهور باید به مجلس پاسخ دهد. چنین جایگاهی از نظر سطح سازمانی بالاتر از وزارتخانه هاست چرا که محدودیت کمتری در اختیاراتش و به عبارتی آزادی عمل بیشتری دارد.
بالاتر بودن اختیار عمل و شأن قانونی سازمان محیط زیست در مقایسه با وزارتخانه‌ها
PG13
مهمترین بازیگران عرصه سیاستگذاری زیست محیطی در قوه مجریه را می توان وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت و معدن و تجارت دانست.
تنوع بازیگران عرصه خط مشی زیست‌محیطی
PG14
با کمال تأسف عمده قوانین زیست محیطی مربوط به ادوار گذشته است.
به روز نبودن قوانین زیست‌محیطی
PG15
قوانینی که ده تا پانزده سال و چه بسا بیشتر در مجلس یا دولت تصویب شده و در حال حاضر به عنوان سند بالادستی سازمان حفاظت محیط زیست است مطابق با نیاز روز کشور نیست و به اصطلاح به روز نشده است.
به روز نبودن قوانین