زیست‌محیطی، تعهدات، مصاحبه، مجلس

دانلود پایان نامه

سازمان
PI25, PI28, PI29
3
دانش زیست‌محیطی شهروندان
PI62
4
گرایش زیست‌محیطی شهروندان
PI18
5
دانش زیست‌محیطی دولتمردان
PI77, PI78, PI79, PI80, PI81
6
گرایش زیست‌محیطی دولتمردان
PI18, PI72, PI76
7
عدم کارآیی مکانیسم‌های بازارگرا
PI60, PI61
8
اهمیت تخصص‌گرایی NGOs
PI62
9
حساسیت ملی زیست‌محیطی
PI72, PI76, PI80
10
سیاست‌زدگی در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی
PI16, PI17, PI19
11
اهمیت نظارت قضایی دادگاه‌ها
PI31
12
اهمیت نظارت تقنینی بر خط مشی‌ها
PI31, PI33, PI74
13
اهمیت نظارت قوه مجربه بر خط مشی‌ها
PI31, PI34
14
تدوین مطلوب (آرمانی)، اجرای ناموفق
PI4, PI5, PI6, PI7, PI8, PI9, PI10, PI11, PI12, PI13, PI16, PI17, PI18, PI19, PI23, PI24, PI63
15
سیر مشارکتی مفاد برنامه‌های توسعه
PI65
16
تدوین همگام با تحولات جهانی
PI41, PI42, PI45, PI50
17
سهولت نظارت و نفوذ بر بخش خصوصی
PI82, PI84
18
بی‌تفاوتی رسانه‌ای زیست‌محیطی در کشور
PI57, PI66, PI77
19
اهمیت و نقش “حسابرسی رعایت”
PI32, PI33
20
دولت، بزرگترین مخرّب محیط زیست
PI83
21
ابهام در تعریف نقش بازیگران متنوع زیست‌محیطی
PI64
22
کارکرد وحدت‌بخشی سیاستی شورا
PI40
23
نقش بیشتر دولتمردان در احیاء طبیعت (نسبت به مردم)
PI72, PI77, PI81
24
تبعات غیرقابل پیش‌بینی مسائل زیست‌محیطی
PI42
25
ابعاد فرامحلّی مسائل زیست‌محیطی
PI42
26
نوسانات عضویت در تعهدات بین‌المللی
PI46, PI47, PI48
27
وابستگی مالی، نقض مصلحت عامّه
PI58, PI59
28
اهمیت اقتدار شخصیتی رئیس سازمان
PI22, PI26, PI27, PI30
29
تدوین موفق، پیش‌شرط اجرای موفق
PI20
30
اهمیت نظارت قضایی سازمان بازرسی کلّ کشور
PI39
31
ضرورت مشروعیت‌بخشی تقنینی تعهدات بین‌المللی
PI43, PI49
32
اهمیت ارزیابی‌ها و پیوست های زیست‌محیطی
PI20, PI21, PI35, PI36, PI37, PI38, PI34
33
اهمیت مشارکت مردمی سبز
PI1, PI2, PI58, PI65, PI68, PI69, PI71, PI51, PI52, PI53, PI54, PI55, PI56, PI57, PI66, PI67, PI70
34
ضعف بدنه مدیریتی در بوروکراسی محیط زیست
PI62, PI66
35
نقش انفعالی فراکسیون محیط زیست
PI74
36
اهمیت رویکرد حامیانه رئیس جمهور
PI27, PI30 PI44
37
ضرورت برنامه ریزی راهبردی متناسب با بلوغ سازمان
PI40
38
اولویت نیازهای معیشتی بر نیازهای زیست‌محیطی
PI73
39
تزاحم مدیریت ملّی و محلّی زیست محیطی
PI1, PI2, PI3, PI14, PI15, PI68, PI69, PI71, PI67

مفاهیم خاکستری رنگ در جدول فوق، “مفاهیم جدید” ظهور یافته در مصاحبه نهم می‌باشند. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل این مصاحبه در نهایت3 مقوله دیگر تکمیل شدند، به این معنا که گستره تعداد مفاهیم ذیل هر کدام از آنها افزایش یافت. در نتیجه این مصاحبه مقوله جدیدی ظهور نیافت، ضمن آنکه عنوان یکی از مفاهیم نیز اصلاح شد. (مفهوم “تدوین مطلوب، اجرای ناموفق” ? عنوان جدید: “تدوین مطلوب (آرمانی)، اجرای ناموفق”)
جدول4-32: تکمیل مقولات از مفاهیم مصاحبه I
عنوان مقوله تکمیل شده اول
عنوان مفهوم زیرمجموعه
سازمان (معاونت) مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
ضرورت شاخص پذیری برنامه ها توسعه

مطلب مرتبط :   مقاله صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق های سرمایه گذاری

ابهام در تعریف نقش بازیگران متنوع زیست‌محیطی

عنوان مقوله تکمیل شده دوم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
توافقنامه‌ها و تعهدات بین‌المللی
ضمانت اجرایی ضعیف تعهدات بین‌المللی

نوسانات عضویت در تعهدات بین‌المللی

عنوان مقوله تکمیل شده سوم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
انعکاس مسئله زیست‌محیطی به سازمان عمومی
حساسیت ملی زیست‌محیطی

بی‌تفاوتی رسانه‌ای زیست‌محیطی در کشور

اهمیت جایگاه خبرنگاران زیست‌محیطی

اهمیت سیاست‌پژوهی زیست‌محیطی

تزاحم مدیریت ملّی و محلّی زیست محیطی

4-1-10- مطالعه مورد دهم (J)
مصاحبه شونده: (شهردار تهران)
جدول 4-33: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد J
ردیف
نکات کلیدی
کدگذاری باز
PJ1
رتبه زیست‌محیطی کشور که در حال حاضر با افت محسوسی مواجه شده و 30-40 پله کاهش یافته است
افت کیفیت محیط زیست کشور
PJ2
نشان دهنده این است که ما یک برنامه جامع در زمینه حفاظت از محیط زیست نداریم.
فقدان برنامه یکپارچه و جامع زیست‌محیطی
PJ3
ما در حوزه محیط زیست راهبردهای لازم را یا داریم یا نداریم و اگر داریم این راهبردها اجرایی نیست
اجرایی نبودن راهبردهای فعلی محیط زیست
PJ4
چرا که اگر این راهبردها اجرایی بود الان باید نتایج آنرا در بهبود وضعیت محیط زیست کشور می‌دیدیم.
عدم اثربخشی راهبردهای فعلی محیط زیست
PJ5
البته مشکلات محیط زیست کشور را نباید صرفا بر عهده دستگاه زیست‌محیطی کشور دانست.
چند بخشی بودن مسائل زیست‌محیطی
PJ6
مهمترین مشکلمان در این زمینه فقدان مدل توسعه پایدار در اداره کشور است.
فقدان مدل توسعه پایدار در کشور
PJ7
اگر مدل اداره کشور مدل توسعه پایداری باشد قطعاً می‌تواند به بهبود وضعیت محیط زیست در کشور کمک کند و مشکلات را به حداقل برساند.
فقدان مدل توسعه پایدار در کشور
PJ8
به هر حال آب، خاک و هوا را اگر 3 عنصر حیات درنظر بگیریم در هر 3 عنصر ما تهدیدات جدّی داریم
شرایط بحرانی مسائل زیست‌محیطی کشور
PJ9
که کیفیت زندگی مردم را در نقاط مختلف کشور تحت تاثیر قرار داده که نمونه بارز آنرا ریزگردها، آلودگی هوا و مشکلاتی نظیر آن است.
تأثیر مسائل بحرانی بر افت کیفیت زندگی مردم
PJ10
در مدل توسعه پایدار ما احتیاج به یک طرح جامع محیط زیست برای اداره کشور داریم
طرح جامع محیط زیست ذیل مدل توسعه پایدار
PJ11
که این طرح جامع محیط زیست از همان مدل توسعه پایدار الهام می‌گیرد.
طرح جامع محیط زیست ذیل مدل توسعه پایدار
PJ12
باید دید ریشه اصلی بحران‌هایی مانند آلودگی هوا که طی این مدت به نتیجه نرسیده چه بوده است؟
ضرورت ریشه‌یابی در مسئله‌شناسی
PJ13
شاید مهمترین دلیل آن این بوده که ما صاحب واقعی را در حوزه محیط زیست در کشور نداریم
چند بخشی بودن حوزه محیط زیست
PJ14
و با یک مدیریت پینگ‌پنگی در بسیاری از بحران‌ها مانند آلودگی هوا سازمان‌ها و ارگان‌ها توپ را در زمین هم انداخته‌اند
پراکندگی بازیگران زیست‌محیطی
PJ15
به نظرم کاری که چند صاحب داشته باشد، بی‌صاحب است، آلودگی هوا نیز به نوعی بی‌صاحب است.
پراکندگی بازیگران مسئله آلودگی هوا
PJ16
دهها دلیل می‌آورم که شهرداری مسئول نیست و دستگاه‌های دیگر هم دلیل می‌آورند
پراکندگی بازیگران مسئله آلودگی هوا
PJ17
بنابراین مشکل نخست، ساختار است.
اولویت نخست: مشکل ساختاری
PJ18
دومین مشکل مدیریت است.
اولویت دوم: مشکل مدیریتی
PJ19
و سومین مشکل اعتبارات است.
اولویت سوم: مشکل منابع مالی و اعتباری
PJ20
اگر مشکل اول و دوم را حل کنیم مشکل سوم هم برطرف می‌شود.
مشکل اعتباری وابسته به دو اولویت نخست
PJ21
البته مطمئنم با همدلی بین شهرداری و دولت وجود دارد حتماً چالش آلودگی هوا برطرف می‌شود
همدلی میان بازیگران
PJ22
تشکیل مجدد شورای عالی محیط زیست که حدود 8 سال است در کمیسیون صنعت و محیط زیست دولت ادغام شده است
اهمیت شورای عالی محیط زیست
PJ23
با ساختار قوی که بتواند کمیته‌های تخصصی داشته باشد
ضرورت وجود کمیته‌های تخصصی ذیل شورا
PJ24
و موضوعاتی مانند برنامه جامع کاهش آلودگی هوا اول در این شورا مصوب شود و بعد در مجلس به قانون تبدل شود
شأن سیاستگذاری شورا
PJ25
یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای بحران‌هایی نظیر آلودگی هواست.
شورا، بستر ایجاد زیرساخت‌های نرم
PJ26
سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی موضوع محیط زیست هم از لحاظ منابع انسانی
ضعف در منابع انسانی سازمان
PJ27
و هم منابع مالی
ضعف در منابع مالی سازمان
PJ28
نمی‌تواند با این بحران‌های جدّی در کشور مقابله کرده و آنرا مدیرت کند.
ضعف در مدیریت سازمان
PJ29
در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به این که دستگاه نظارتی مجلس نمی‌تواند سازمان محیط زیست را مکلف به اجرای بسیاری از موضوعات بداند
ضعف نظارتی قوه مقننه بر سازمان محیط زیست
PJ30
حیاط خلوتی شده و همه می‌توانند با آرامش در سازمان محیط زیست زندگی کنند.
ضعف نظارتی بر سازمان موجب افت عملکرد
PJ31
در حالی که بسیاری از وزارتخانه‌های ما برای کوچکترین چالش به مجلس فراخوانده می‌شوند و به هر حال باید پاسخگو باشند.
پاسخگویی به قوه مقنّنه در سایر وزارتخانه‌ها
PJ32