زیست‌محیطی، “آلودگی، مصلحت، انتزاعی

دانلود پایان نامه

کشور چگونه است؟” در راستای پاسخ به این سؤال 27 مفهوم و 4 مقوله فرعی به شرح جدول زیر شکل گرفت.
جدول شماره 4-62: پاسخ به سؤال فرعی سوم
عنوان مقولات اصلی
عنوان مقولات فرعی
تعداد مفاهیم زیرمجموعه
مسئله‌یابی زیست‌محیطی
تعریف مسائل زیست‌محیطی
7
دستورکارگذاری خط مشی زیست‌محیطی
انعکاس مسئله زیست‌محیطی به سازمان عمومی
6
شکل‌گیری خط مشی زیست‌محیطی
تصمیم‌گیری زیست‌محیطی
9
مشروعیت بخشی خط مشی زیست‌محیطی
تصویب خط مشی‌های زیست‌محیطی
5

تدقیق مسائل زیست‌محیطی کشور
همانطور که در “قلمرو موضوعی” تحقیق در فصل نخست ذکر شد، موضوع پژوهش حاضر حوزه “سیاست‌پژوهی” قوانین و خط مشی‌های حوزه محیط زیست نیست. با این حال نمی‌تواند هیچ توجهی نیز به اسناد مربوط نداشته باشد. در خصوص مسائل زیست‌محیطی دسته‌بندی‌ها و منابع مختلفی وجود دارد. این مسائل به طور کلّی در ادبیات موضوع به سه د سته “آلودگی هوا”، “آلودگی خاک” و “آلودگی آب” تقسیم می‌شوند. اما این‌ تقسیم‌بندی با توجه به شرایط زیست‌محیطی خاص کشور دارای انواع و اولویت متفاوتی است. به طوری که پنج دسته دیگر به عنوان مسائل زیست‌محیطی و عمومی کشور شناسایی و طبقه‌بندی شدند. در این میان مطابق با نظر خبرگان مسئله “مدیریت مصرف منابع آبی” دارای اولویت بیشتری نسبت به سایر مسائل می‌باشد. علاوه بر این مطابق با گزارش تهیه شده توسط “دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام” مسائل زیست‌محیطی کشور در یک دسته‌بندی 14 گانه قابل تفکیک است. جدول شماره 4-63 بیانگر انواع دسته‌بندی‌های مذکور است.
در مجموع باید گفت که در پژوهش حاضر بخشی از مسائل مندرج در گزارش دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ذیلِ “مفاهیم” و “مقولات” دیگر شکل گرفته در جریان پژوهش (به غیر از مقوله مربوط به “مسئله‌یابی زیست‌محیطی”) آمده است. به عنوان مثال مسئله اول در این گزارش در مفاهیم انتزاعی ناظر به مقوله “نظام ارزشی محیط زیست در اسلام” به طور تفصیلی‌تر و با تفکیک بیشتر مورد اشاره قرار گرفت، به طوری که پس از تجزیه و تحلیل یافته‌های مطالعه مستقلّ D، 9 مفهوم انتزاعی ذیل مقوله مذکور شناسایی و ارائه گردید. و یا مسئله مربوط به “فقدان اقتدار زیست‌محیطی” در گزارش دبیرخانه مجمع، ذیل مفاهیم انتزاعی نظیر “تسامح در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی”، “عدم اثربخشی هشدارهای زیست‌محیطی”، “ناهم‌خوانی قدرت رسمی با اختیارات واقعی” و ذیل مقوله “کنش زیست‌محیطی دولتمردان” طبقه‌بندی و ارائه شد.
جدول شماره 4-63: انواع دسته‌بندی مسائل زیست‌محیطی کشور
ادبیات موضوع
اظهارات خبرگان
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
آلودگی آب