زنان، موافقم،، خانوادگی، کند،

دانلود پایان نامه

عملکرد مشترک استیگما و پیش داوری را بهره کشی و سلطه جویی، تحمیل هنجار و طرد نادرست می دانند. گویه های نیازهای عاطفی در این پژوهش با استفاده گویه های ابزار به کار رفته توسط زاهد و خیری خامنه (1390) و رستگار (1393) مورد سنجش قرار گرفته است. بر این اساس به منظور سنجش این متغیر از پاسخگو پرسیده می شود: لطفا نظرات خود را درمورد عبارت های زیر بیان کنید؟
با حضور من در جامعه، مردم دیدی منفی نسبت به من به عنوان یک زن دارند.
وقتی طرز فکر مردم نسبت به من منفی باشد، نیازی نمی بینم رفتار غلط خود را اصلاح کنم.
وقتی هنگام شب بیرون از خانه باشم، مردم به چشم یک گناهکار به من نگاه میکنند.
وقتی زیاد در جامعه حضور داشته باشم، مردم دید خوبی نسبت به من ندارند.
حضور من در بیرون از خانه موجب قطع شدن رابطه دوستان و آشنایان با من میشود.
افراد جامعه من را یک انسان لایق تلقی نمی کنند.
جامعه با من، بر اساس تصورات نادرست رفتار می کند.
برای سنجش این سازه، 7 سوال در یک طیف لیکرت 5 قسمتی (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم) ارزش گذاری شده است که از 1 تا 5 امتیاز به آن اختصاص داده شده است، کمترین امتیاز 7و بیشترین امتیاز 35 می باشد و مجموع امتیازات پاسخگو، میزان ترس فرد از بدنام شدن با حضور داشتن در جامعه را مشخص می کند.

گویه های مربوط به تن آرایی
تعریف نظری: خودآرایی و تزیین خویشتن با پویایی خویشتن مرتبط است. در این معنا، پوشاک علاوه بر آن که وسیله ی مهمی برای پنهان سازی یا آشکارسازی وجوه مختلف زندگی شخصی است، نوعی وسیله خودنمایی نیز محسوب می شود؛ چرا که لباس آداب و اصول رایج را به هویت شخصی پیوند می زند (گیدنز،1385: 95). به اعتقاد گیدنز، حالات چهره و دیگر حرکات بدن فراهم آورنده ی قراین و نشانه هایی است که ارتباطات روزمره ی ما مشروط به آنهاست. این مفهوم از طریق 10 گویه در چهار بعد (خودنمایی، رسیدگی به خود، مدیریت بدن و پوشش)و در قالب طیف لیکرت (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم) سنجیده شده است.
تعریف عملیاتی: گویه ها به شرح زیر می باشد:
برای بیرون رفتن از منزل آرایش می کنم
سعی می کنم همیشه اندامی متناسب داشته باشم.
سعی می کنم همیشه پوستی شاداب داشته باشم.
لباس هایی می پوشم که اندامم در آن نمایان باشد.
زمان زیادی را صرف نظافت، آرایش روزانه(آرایش مو، صورت، ناخن و …) برای بهبود ظاهرم می کنم.
برایم مهم نیست که لوازم آرایشیم چه مارکی دارد مهم این است که همیشه آرایش داشته باشم.
به جراحی های پلاستیک برای زیبایی صورت و بدنم فکر می کنم.
من معتقدم که داشتن اندامی زیبا موجب اعتماد به نفس بالا می شود.
حاضرم برای داشتن اندامی زیبا دست به هر کاری بزنم.
سعی میکنم لباس هایی بپوشم که جلب توجه کند.

گویه های مربوط به نگرش
تعریف نظری: نگرش یک حالت آمادگی ذهنی و عصبی است که از طریق تجربه سازمان می یابد و بر واکنش فرد نسبت به تمامی موضوع ها و موقعیت های وابسته به نگرش تاثیر مستقیم و پویا بر جای می گذارد (سیزر و دیگران، به نقل از پاشا شریفی، 1381: 413).
نگرش نوعی آمادگی نسبتا ثابت و مدام روانی برای واکنش نسبت به اشیاء افراد و یا موضوعات خاص است به عبارت دیگر نگرش نشان دادن واکنش مثبت یا منفی نسبت به افراد، نهادها و حوادث است (محسنی، 1379: 19). نگرش قبل از هر چیز به معنای جهت گیری کلی و ارزش گذاری نسبت به موضوع معینی بوده است (تاپیا، 1379: 33). از آنجا که نگرش، پیوسته با ارزش گذاری همراه است لذا ارزیابی انسان ها از افراد و حوادث معمولا در طیف گسترده ای از نگرش های مثبت یا منفی قرار می گیرد.
نگرش مرکب از سه عنصر شناختی، عاطفی (احساسی)، و آمادگی برای عمل است. در برخی از تعاریف، نگرش را نظام با دوامی از ارزشیابی ها یا سازمان با دوامی از باورها دانسته اند. این اصطلاح نظام یا سازمان دلالت بر آن دارد که اجزای سه گانه نگرش با هم همبستگی دارند (کریمی ،1388).
بعد شناختی نگرش (تعریف مفهومی): منظور از جز شناختی نگرش، اطلاعاتی است که فرد درباره موضوع نگرش دارد، مثلا شناخت ما از نظام دانشگاهی کشورمان می تواند این باشد که شامل دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است (کریمی ،1388).
تعریف عملیاتی:گویه ها به شرح زیر است:
حضور زنان در جامعه زمینه ساز توسعه و پیشرفت جامعه میشود.
فعالیت زنان در جامعه موجب استحکام روابط خانوادگی می شود.
حضور زنان در بیرون از خانه نفعی برای زنان ندارد.
جامعه دید خوبی نسبت به حضور زن در بیرون از خانه ندارد.
بعد احساسی نگرش (تعریف مفهومی): این جز شامل احساساتی است که موضوع نگرش در شخص بر می انگیزد، یعنی، موضوع ممکن است خوشایند یا نا خوشایند باشد، ایجاد خوشی و خوشحالی کند یا بر انگیزنده نفرت و انزجار باشد. همین جنبه احساسی نگرش هاست که نقش انگیزشی بر رفتار دارد و اهمیت بعد احساسی را در نگرش مورد تاکید قرار می دهد.جوانی که نسبت به تحصیلات دانشگاهی احساس مثبتی دارد، شیفته ورود به دانشگاه است و نسبت به محیط دانشگاه احساس علاقه و احترام خاصی دارد )کریمی ،1388).
تعریف عملیاتی:گویه ها به شرح زیر است:
به نظر من اشتغال زن، کانون گرم خانواده را تضعیف می کند.
به نظر من حضور زنان در جامعه مانند حضور مردان ضروری است.
بعد آمادگی برای عمل در نگرش (تعریف مفهومی): در تعریف نگرش، اغلب آن را نوعی آمادگی برای عمل ذکر کرده اند، یعنی نگرش شخص را آماده می کند تا در برخورد با موضوع نگرش رفتاری از خود نشان دهد. چنانچه نگرش شخص نسبت به موضوعی مثبت باشد. آماده است که کمک کند، ستایش کند، حمایت کند، یا پاداش دهد (کریمی ،1388).
تعریف عملیاتی:گویه ها به شرح زیر است:
اگر بخاطر حرف مردم نبود بیشتر در جامعه فعالیت می کردم تا خانه.
کار خانه را به حضور و فعالیت های خارج از خانه ترجیح می دهم.
به منظور سنجش این سازه در مجموعه برای کل ابعاد 8 سوال، در قالب طیف لیکرت 5 قسمتی (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم) ارزش گذاری شده است که از 1 تا 5 امتیاز به آن اختصاص داده شده است، کمترین امتیاز 8 و بیشترین امتیاز 40 می باشد و مجموع امتیازات پاسخگو، میزان نگرش زنان را به حضور زنان در جامعه مشخص می کند.
3-6-2. متغیر وابسته
3-6-2-1. عملکرد خانواده
تعریف نظری: عملکرد خانوده به چگونگی روابط اعضای خانواده، تعامل و حفظ روابط، چگونگی تصمیم گیری ها و حل مشکلات اعضای خانواده مربوط می شود (قمری، 1389: 14). در واقع وقتی آسیب هایی موجب شود که عملکرد خانواده در جهت صحیح خود صورت نگیرد پیامدهای منفی برای روابط اعضای خانواده، نقش های خانوادگی به همراه دارد و در انجام مسئولیت های خانوادگی اختلال ایجاد می شود و این موجب می شود به تعاملات خانواده فشار وارد آید.
تعریف عملیاتی:
من و همسرم کاملا همدیگر را درک می کنیم.
ما در هنگام بحران می توانیم روی حمایت بقیه اعضای خانواده حساب کنیم.
در خانواده ما احساس های ناخوشایند زیادی وجود دارد.
همه اعضای خانواده من کاملا به یکدیگر اعتماد و اطمینان داریم.
ما در خانواده به راههای گوناگون حل مشکل فکر می کنیم.
تعریف عملیاتی: FAD یک پرسشنامه 60 سوالی است که برای سنجیدن عملکرد خانواده بر مبنای الگوی مک مستر تدوین شده است. این ابزار در سال 1983 توسط اپشتاین، بالدوین و بیشاب با هدف توصیف ویژگی های سازمانی و ساختاری خانواده تهیه شده است که توانایی خانواده را در سازش با حوزه وظایف خانوادگی با یک مقیاس خود گزارش دهی، مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. این پرسشنامه دارای شش بعد است:
حل مشکل94: تعریف نظری: این بعد مربوط می شود به توانایی خانواده در حل مشکلات در حدی که بتواند کارآیی مؤثری داشته باشد. حل مشکل شامل هفت مرحله است: 1. شناسایی مشکل 2. مشکل را به اطلاع افراد یا منابع ذیربط رساندن 3. چاره اندیشی برای راه حل های متعدد 4. تصمیم در مورد یک راه حل عملی 5. اجرا و عمل نمودن تصمیم 6. کنترل اجرایی 7. ارزشیابی میزان موفقیت راه حل بکار گرفته شده. هرگاه مراحل به خوبی اجرا شوند، مشکل به مؤثرترین وجه حل می شود و هرگاه خانواده در شناسایی و تشخیص مشکل خود در بماند، در حل مشکلات ناتوان خواهد بود.
تعریف عملیاتی: گویه ها به این شرح آمده است:
من و همسرم گاهی برسر مسائل بی اهمیت، یک بحث و جدل جدی داریم.
ما اکثرا مشکلات روزمره خانواده را حل می کنیم.
معمولا به تصمیمات خود در مورد حل مشکلات عمل می کنیم.
ما با مشکلاتی که با احساس های اعضای خانواده بازی کند، برخورد می کنیم.
ارتباط95: تعریف نظری: این بعد مربوط به توانایی خانواده در تبادل اطلاعات است. مدل مک مستری بر ارتباط کلامی توجه بیشتری دارد. چهار نوع ارتباط در این مدل شناسایی شده است: 1. آشکار و صحیح 2. آشکار و غیر صحیح 3. نقاب دار و صحیح 4. نقابدار و غیر صحیح.
مؤثر ترین شکل ارتباط، نوع آشکار و صریح آن