زن، مراسم، صیغه‌ی، عقد

دانلود پایان نامه

رند که زندگی خانوادگی را سالم و کامل و آرام و همراه با محبّت و عشقِ متقابل اداره کنند و این را ادامه بدهند و حفظ کنند. لزوم آرام سازی خانواده در  مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/5/74) 1  37 هر چی میتوانید سعی کنید که با قناعت، با ملاحظه، با رعایت یکدیگر زندگی را خوش بگذرانید.  داشتن زندگی خوش با قناعت و رعایت یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (2/7/64)  1 38 یکی از موجبات سعادت خانواده‌ها و اشخاص، این است که تقیدات زائد و تجمّلات زیادی و پرداختن بیش از اندازه لازم به امور مادی، از زندگی‌ها دور شود. لااقل بخش اصلی زندگی محسوب نشود. یک چیز حاشیه‌ای یک کنار باشد. فرعی بودن تجملات زیادی، موجب سعادتمندی خانواده ها در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (8/3/72) 1 39  زندگی را از اوّل باید ساده برداشت و محیط زندگی را باید محیط قابل تحمّلی کرد.

زندگی را ساده قرار دهید. بنا کردن زندگی بر سادگی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(8/3/72)  2 40  زندگیتان را بر پایه‌ی اسراف قرار ندهید. بنا نکردن زندگی بر اسراف در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (8/3/72)  1 41 زندگی را آن‌طوری که خدای متعال می‌پسندد قرار دهید و از طیبات الهی بهره‌مند شوید بر حسب اعتدال و عدالت. بهره مندی از نعمات الهی بر حسب اعتدال و عدالت در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (8/3/72)  1 42 هم اعتدال و میانه‌روی و هم عدالت؛ یعنی ملاحظه هم انصاف را بکنید. داشتن عدالت و انصاف در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد در (8/3/72)  1 43  ببینید دیگران چطوری‌اند. خیلی بین خودتان و دیگران فاصله درست نکنید. درست نکردن فاصله بین خود و دیگران در امور مادی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد در (8/3/72) 1 44 یک مدّتی در غرب خیال میکردند مردها اربابند، زنهایشان را فحش میدادند، یک کتک هم میزدند، بی‌احترامی میکردند، از او اصلاً نظرش را نمیپرسیدند، رأیش را نمیخواستند. خب، این غلط بود، خطا بود. بعد یک مدتی اروپاییها و فرهنگ اروپایی و غربی آمد. دستپاچه، دستپاچه زنها را اسیر به عکس کردند. بعضی از مردها مینشستند در خانه‌هاشان، در محیطهای البتّه خیلی فرهنگی‌مآب خراب شده‌ی باطل شده، می‌نشستند شبها بچّه را نگه میداشتند، از اداره که برگشته بودند که خانمها بروند شب مهمانی، اینجوری. مبل خانه را بایستی خانم بخرد، انتخاب کند. فرش خانه را باید خانم بخرد. اگر هم پول ندارد، دندش نرم، چشمش چهار تا مرد باید فراهم بکند. این هم از آن طرف شد، قبلاً مردسالاری بود، بعد شد زن سالاری. زنها شدند سوار، نه هر دویش غلط است. نه مرد سالاری و نه زن سالاری در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (5/12/62) 1 45 الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ » معنایش این نیست که زن بایستی در همه‌ی امور تابع شوهر باشد. نه! یا مثل برخی از این اروپا ندیده‌های بدتر از اروپا و مقلِّد اروپا، بگوییم که زن بایستی همه‌کاره باشد و مرد باید تابع باشد. نبودن رئیس و مرئوسی در خانه  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(19/1/77) 1 46 اسلام مرد را قوّام و زن را ریحان  میداند. این نه جسارت به زن است و نه جسارت به مرد. نه نادیده‌گرفتن حقّ زن است و نه نادیده‌گرفتن حقّ مرد؛ بلکه، درست دیدن طبیعت آنهاست. ترازوی آنها هم اتّفاقاً برابر است

مطلب مرتبط :   وسواسی، وسواس، افکار، روحی

وقتی جنس لطیف و زیبا و عامل آرامش و آرایش معنوی محیط زندگی را در یک کفّه میگذاریم، و این جنس مدیریت و کارکرد و محلّ اعتماد و اتّکا بودن و تکیه‌گاه بودن برای زن را هم در کفّه‌ی دیگر ترازو میگذاریم، این دو کفه با هم برابر میشود. نه آن بر این ترجیح دارد و نه این بر آن. برابری ترازوی زن و مرد در خانه  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (22/12/79)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (22/12/79)  2 47 زن و شوهر دو شریک زندگی هستند. شریک هم بودن در اجتماع زنان خوزستان (20/12/75) 1 48 احترام به این معنا نیست که مثلاً همدیگر را با القاب و آداب صدا کنند. بلکه قلباً مرد نسبت به زن خود و زن نسبت به مرد خود، احساس احترام داشته باشند. داشتن احترام  قلبی به یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (19/9/71)  1 49 احترام را در قلب خود نگه دارید. نگه داشتن حرمت قلبی یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (19/9/71) 1 50 برای هم حرمت قائل باشید. گذاشتن حرمت به یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (19/9/71)  1 51 نوع نگاه زن به مرد با نگاه مرد به زن به‌طور طبیعی مختلف است، باید هم مختلف باشد، ایرادی هم ندارد. متفاوت بودن نگاه زن و مرد به یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81)  1 52 مرد به زن به صورت یک الگوی زیبایی، الگوی ظرافت، الگوی حسّاسیت نگاه میکند، او را لطیف میبیند.اسلام هم همین را تأکید کرده: «الْمَرْأَهُ رَیْحَانَهٌ  » یعنی زن گل است. در این نگرش، زن، یک موجودی است رقیق، مظهر زیبایی و لطافت و رقت و مرد به این چشم به او مینگرد. محبّت او را در این قالب ترسیم و مجسم میکند.مرد در چشم زن، مظهر اعتماد، نقطه‌ی اتکا و اعتماد است و محبّت خودش را به او در این قالب ترسیم میکند.

این دو تا، دو نقش جداگانه است از یکدیگر و هر دو نقش لازم است. زن وقتی به مرد نگاه میکند، با همان چشم محبّت و عشق، او را در نقش یک تکیه‌گاه میبیند که میتواند از نیروهای جسمی‌‌و فکری او برای پیشبرد کار زندگی استفاده کند؛ مثل یک موتور. مرد وقتی به زن نگاه میکند، به چشم مظهر اُنس و آرامش مینگرد که میتواند به انسان آرامش بدهد. اگر مرد نقطه‌ی اتکا در زمینه‌ی مسائل ظاهر زندگی است، زن هم به

نوبه خودنقطه‌ی اتّکا است برای مسائل روحی و معنوی زندگی. دریایی است از اُنس و محبّت. میتواند مرد را در این فضای سرشار از محبّت، از همه‌ی غصّه‌ها و غمهای خودش خارج کند. اینها توانایی‌های مرد و زن است. توانایی‌های روحی آنهاست. گل بودن زن در نگاه مرد و نقطه اتکابودن مرد در نگاه زن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81) 3  53 زن و مرد میتوانند بر روی هم اثر بگذارند. تأثیر فراوان زن و شوهر بر روی یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (3/8/79) 1   54 احکام و مقرّرات اسلامی، در مورد ارتباطات زن و مرد در داخل عائله و خانواده، بسیار دقیق و ظریف است.  دقیق بودن مقررات اسلامی در مورد ارتباطات زن و مرد در خانه  در اجتماع زنان خوزستان (20/12/75)  1  55 اگر روابط زن و مرد با هم، کاملاً عادلانه و اسلامی و صحیح و محبّت‌آمیز باشد، رفتار این و آن تأثیری نمیگذارد؛ یعنی تحصیلات این و آن، اصلاً جرأت و مجال وجود و حضور پیدا نمیکند. اشکال برمیگردد به رابطه‌ی زن و مرد و تعلّقات گوناگونی که وجود دارد؛ که به ستم، به زن منتهی میشود. لزوم تطبیق اخلاق حاکم بر روابط زن و شوهر با شرع اسلامی در دیدار با اعضای شورای فرهنگی‌ـ اجتماعی زنان(14/8/75)  1 56 خدای متعال، با توجّه به طبیعت زن و

مطلب مرتبط :   استخوانبندی، -، شهر:، کهنه

مرد، با توجّه به مصالح جامعه‌ی اسلامی، با توجّه به مصالح زن و مرد، این احکام را معیّن کرده است. تدوین احکام روابط زن و مرد در خانه با توجه به طبیعت زن و مرد و مصلحت اجتماع  در اجتماع زنان خوزستان (20/12/75) 1 57 تصویر کیفیّت برخورد زن و مرد در اخلاق اسلامی و قانون اسلامی هم به نظر ما بایستی بیشتر رویش کار شود. لزوم ارائه تصویری از کیفیت روابط زن و مرد در اخلاق اسلامی در دیدار گروه کثیری از زنان نخبه (13/4/86)  1 58  بعضی متدیّن هم هستند، امّا چون با مفاهیم اسلامی درست آشنا نیستند و اخلاقیّات مرتبط با روابط زن و مرد را در اسلام درست نمیدانند، تدیّنشان موجب نمیشود که از غلظتشان کم شود، از تحکّم و زورگویی‌شان بکاهد؛ نه، هم متدّین‌اند، هم آن تحکّمها و زورگویی‌ها را دارند؛ این هم باید اصلاح شود. لزوم آگاهی از کیفیت روابط زن و مرد در اسلام در دیدار گروه کثیری از زنان نخبه (13/4/86)  1 59 اخلاق اسلامی در روابط زن و مرد – به‌خصوص در داخل خانواده – باید مورد توجّه قرار بگیرد.  مورد توجه قرار گرفتن اخلاق اسلامی در روابط زن و مرد بخصوص در  خانه در دیدار گروه کثیری از زنان نخبه (13/4/86)  1 60 این است که هر کدامی خودشان را وظیفه‌دار در مقابل آن دیگری بدانند. لزوم تعهد زن و شوهر در برابر یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)  1 61  در محیط اسلامی، زن و شوهر در مقابل هم مسئولند، در مقابل محیط خانواده مسئولند.

با تذکّر و یا با بعضی از مراعاتها نسبت به هم مسئولیت دارید. مسئولیت زن و شوهر در برابر یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (16/5/79)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (3/8/79) 2 62 زن اگر می‌بیند شوهرش در معاملات بد افتاده، در رفیق‌بازی‌های بد و معاشرتهای بد افتاده، یا مرد می‌بیند زنش افتاده در بعضی تجمّل ‌پرستی‌های غلط یا ولنگاری‌های غلط، نباید بگوید: حالا او خودش است. نه، شما هر کدام نسبت به ه