زن، مراسم، صیغه‌ی، عقد

دانلود پایان نامه

خانواده در غرب که امروزه بیشتر ظاهر می‌‌شود اثرش را به موقع خواهد بخشید.

 • آن کشورهایی که در آن خانواده در حال ضایع شدن است در واقع پایه‌های مدنیت آنها دارد میلرزد و نهایتا” فرو خواهد ریخت.
 • 4-2-4-2-5.           عوامل تزلزل

  از مهمترین عوامل تزلزل خانواده از منظر مقام معظم رهبری ترویج و نفوذ فرهنگ غرب می‌‌باشد. گسست و تزلزل خانواده از اولین نتایج و نشانه‌های رواج و نفوذ فرهنگ غرب است.( طاهر زاده، 1387ش، ص 226 )

  با نفوذ فرهنگ غرب ایمان و ارز شهای افراد جامعه کم کم سست می‌‌شود و خانواده هم که همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند ، جنبه قدسی آن غالب است لذا با تغییر ارزش‌های دینی به ارزش‌های لیبرالیستی و ماتریالیستی ما شاهد گسست خانواده ها خواهیم بود. وقتی که قانون بشر بجای قانون خداوند حاکم می‌‌شود  همه پراکنده می‌‌شوند و احساس تنهایی و سرگردانی می‌‌کنند زیرا که تنها احد مبنای همه یگانگی­ها و پیوندهاست در نتیجه گسست خانواده آغاز می‌‌شود.  ( طاهرزاده، 1387ش، ص 253)

  زن محور اصلی خانواده و گرما بخش این نهاد حیاتی است. خداوند با ابزارهایی که در اختیار زن قرار داده است در حفظ خانواده به زن کمک کرده است لذا اگر نوع نگاه به زن و جایگاه وی که خداوند تعبیه نموده است ، تغییر نماید، خانواده هم که بسته به وجود فعال زن می‌‌باشد، دچار آشفتگی و تزلزل می‌‌شود و به همین دلیل است که مقام معظم رهبری تزلزل و زیر سؤال رفتن جایگاه زن را از عوامل تزلزل خانواده می‌‌دانند. با تزلزل خانواده طبیعی است که تمام کارکردهای مورد انتظار از آن هم متوقف شود و کیفیت خود را از دست بدهد.

  لزوم جدی گرفتن خطر جاذبه جنسی برای جامعه و خانواده از هشدارهایی است که آیت الله خامنه ای جهت جلوگیری از فروپاشی خانواده ها به زنان و مردان گوشزد می کنند.

  جدول ‏4‑7: کدگذاریاولیهازآراءمقاممعظمرهبریپیرامونمقولهخانواده

  ردیف جملات کدهای باز تاریخ فراوانی
  1 کانون خانواده در اسلام این قدر اهمّیت دارد. اهمیت خانواده در اسلام در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (4/10/74) 1
   2 مسئله‌ی ازدواج و تشکیل خانواده در شرع مقدّس امر بسیار مهمی‌‌است. مهم بودن ازدواج و تشکیل خانواده در شرع در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(10/2/76) 1
   3 اگر خانواده نشد، یک پایه‌ی مهمّ از زندگی لنگ است. لنگیدن پایه مهم زندگی بدون خانوا ده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(16/5/79) 1
  4 اساس خلقت بشر، چه زن و چه مرد، این‌طوری است که باید یک زن و مرد مجتمعاً یک واحدی را تشکیل بدهند تا زندگی راحت، بی‌دغدغه و آماده برای جوابگویی به نیازهای بشر پیش برود. اساس خلقت، تشکیل خانواده توسط یک زن و مرد در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(16/5/79) 1
  5 در محیط اسلامی، زن و شوهر با همند، متعلّق به همند ،ببینید از نظر اسلام خانواده این قدر مهم است. تعلق زن و شوهر به یکدیگر نشان از اهمیت خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (16/5/79)  1
  6 نفس ایجاد کانون خانوادگی و یک کانون جدید، از همه چیز مهم‌تر است با اهمیت بودن نفس ایجاد خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(16/5/79) 1
  7 خانواده بنیاد بسیار مهمّ و حایز اهمیتی است. خانواده بنیاد بسیار مهم در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (4/10/81)  1
  8 مسئله‌ی خانواده، مسأله‌ی بسیار مهمی‌‌است. خانواده مسأله ای مهم  در سوّمین نشست اندیشه‌های راهبردی‌ با موضوع زن و خانواده (14/10/90) 1
   9 با توجّه به اهمّیتی هم که اسلام به خانواده میدهد، پس  از کارهای اصلی یا شاید بشود گفت اصلی‌ترین کار یک زن و مرد مسلمان ساختن خانواده است. ساختن خانواده اصلی ترین کار یک زن و مرد مسلمان ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی(4/12/63) 1
   10 اسلام روی خانواده و تشکیل آن و حفظ آن  تأکید دارد.

  اگر چه شرعاً در زمره‌ی واجبات ذکر نشده، امّا به‌قدری تحریض  و ترغیب شده است که انسان میفهمد خدای متعال بر این امر اصرار دارد.

  تأکید اسلام بر تشکیل و حفظ خانواده در خطبه‌های نماز جمعه(19/7/65)

  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/12/77)

  2
  11 بنابراین روی خانواده اسلام تکیه‌ی زیادی کرده. تکیه فراوان اسلام بر خانوا ده درکنگره‌ی جهانی زن(17/11/66) 1
  12 اسلام میخواهد این را حفظ کند.

  این خانواده را نگه دارد.

  اسلام میخواهد این را حفظ کند.

  اسلام می‌‌خواهد خانواده را نگه دارد.

  خواسته اسلام حفظ خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (20/4/70)

  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (26/1/76)

  4
   13 زیرا در اسلام یکی از کارها برای رسیدن به این اهداف، تشکیل خانواده و سپس حفظ بنیان خانواده است.

  زیرا در اسلام یکی از مهم‌ترین کارها برای رسیدن به این اهداف، تشکیل خانواده و سپس حفظ بنیان خانواده است.

  تشکیل خانواده و حفظ آن از محافظان خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (20/4/70)

  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (26/1/76)

  2
   14 شارع مقدّس، خانواده‌ی مسلمان و سالم را دوست دارد. علاقه شارع مقدس به خانواده سالم و مسلمان در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد  (23/9/73) 1
  15  آدم تها ، مرد تنها، زن تنها، که همه عمر را به تنهایی میگذرانند از دید اسلام یک چیز مطلوبی نیست.

  خدای متعال از زن و مرد تنها خوشش نمی‌آید

  مطلوب نبودن زن و مرد تنها از دیدگاه اسلام در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (5/10/75)

  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (20/11/75)

  2
  16 خدای متعال از زندگی مشترک و مزدوج خوشش می‌آید. علاقه خدا به خانواده و ازدواج در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (20/11/75) 1
  17  خانواده از همه چیز بالاتر است. بالاتر بودن خانواده در کنگره‌ی جهانی زن (17/11/66) 1
   18 در همه‌ی طرحهایی که ما داریم خانواده باید مبنا باشد!  خانواده مبنای تمام طرح ها  از مصاحبه با مجلّه‌ی شاهد یاران (13/9/67) 1
  19 وقتی خانواده تشکیل شد، برکات زیادی در آن هست. برکات زیاد تشکیل خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(23/9/73) 1
   20 خانواده، کلمه‌ای طیبه  است. خانواده کلمه ای طیبه در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(23/9/73) 1
  21  کلمه‌ی طیبه هم خاصیتش این است که وقتی یک جایی به وجود آمده، مرتب از خود برکت و نیکی میتراود و به پیرامون خودش نفوذ میدهد. تراوش برکات و نیکی خصوصیت کلمه طیبه  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (15/12/79) 1
  22 کلمه‌ی طیبه همان چیزهایی است که خدای متعال آن را با همان اساس صحیح به بشر اهدا کرده. کلمه طیبه هدیه الهی به بشر  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (15/12/79) 1
   23 اینها همه کلمه‌ی طیبه است؛ چه معنویات و چه مادّیات. کلمه طیبه دارای دو جنبه  معنوی و مادی  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (15/12/79)  1
  24 آنچه در خانواده خیرات وجود دارد، مال زن و شوهر است و در نهایت مال فرزندان است، مال یک طرف نیست. رنجش مال هر دو طرف است. خیرات خانواده متعلق به تمام اعضای خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (30/7/76) 1
  25 واسلام در کیفیّت‌دادن به خانواده تأکید زیادی دارد   تإکید اسلام بر کیفیت بخشی به خانواده در خطبه‌های نماز جمعه(19/7/65) 1
  26 مسئله‌ی زن و خانواده برای کشور، جزو مسائل درجه‌ی یک است. مسأله زن و خانواده از مسائل درجه یک  در سوّمین نشست اندیشه‌های راهبردی‌ با موضوع زن و خانواده (14/10/90) 1
  27 خود این بیانات نشان داد که مسأله  زن و خانواده بسیار مهم است. اهمیت فراوان مسأله زن و خانواده  در سوّمین نشست اندیشه‌های راهبردی‌ با موضوع زن و خانواده (14/10/90) 1
  28 در مجموعه‌ی پیکره‌ی انسانی اسلام این‌طور خواسته که خانواده، سلول حقیقی مجموعه‌ی پیکره‌ی جامعه‌ باشد نه فرد تنها. خانواده سلول حقیقی اجتماع در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (5/10/75) 1
   29 سلول اصلی در جامعه‌ است. خانواده سلول اصلی جامعه  در سوّمین نشست اندیشه‌های راهبردی‌ با موضوع زن و خانواده (14/10/90)  1
  30 پایه‌ی اصلی در جامعه‌ است. خانواده پایه اصلی جامعه  در سوّمین نشست اندیشه‌های راهبردی‌ با موضوع زن و خانواده (14/10/90) 1
  31 خانواده یک قرارداد است.

  یک امر طبیعی نیست که دو چیز را به هم وصل کرده باشند. نه! یک قرارداد است.

  خانواده یک قرارداد در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (1/1/77) 2
  32  یک امر اعتباری است. خانواده یک امر اعتباری در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (1/1/77)  1
  33 تشکیل بنای خانواده، یک نیاز اجتماعی است. تشکیل خانواده یک نیاز اجتماعی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/5/74) 1
  34 اگر خانواده‌ی سالمی‌‌در یک جامعه‌ای وجود داشته باشد، آن جامعه‌ سالم خواهد شد .

  همچنانکه بدن انسان از سلولها تشکیل شده که نابودی و فساد و بیماری سلولها به‌طور قهری و طبیعی، معنایش بیماری بدن است و اگ

  مطلب مرتبط :   میلبانک، الهیات، مسیحی، الهیاتی