زن، مراسم، صیغه‌ی، جمهوری

دانلود پایان نامه

است و نه جسارت به مرد. نه نادیده‌گرفتن حقّ زن است و نه نادیده‌گرفتن حقّ مرد؛ بلکه، درست دیدن طبیعت آنهاست. ترازوی آنها هم اتّفاقاً برابر است؛ یعنی وقتی جنس لطیف و زیبا و عامل آرامش و آرایش معنوی محیط زندگی را در یک کفّه میگذاریم، و این جنس مدیریت و کارکرد و محلّ اعتماد و اتّکا بودن و تکیه‌گاه بودن برای زن را هم در کفّه‌ی دیگر ترازو میگذاریم، این دو کفه با هم برابر میشود. نه آن بر این ترجیح دارد و نه این بر آن. وجود تفاوت طبیعی بین زن و مرد (نه ترجیح این بر آن و نه آن بر این در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (22/12/79) 1  8  در چند مسئله‌ی اختصاصی شخصی، امتیازاتی به زن داده شده است، در چند مسئله، امتیازاتی به مرد داده شده؛ آن هم بر اساس اقتضای طبیعت زن و مرد؛ این اسلام است. دادن امتیازات اختصاصی بر اساس اقتضاهای طبیعی زن و مرد در دیدار جمعی از مداحان(11/2/92)  1  9 زن خانه است، محیط خانه را، یعنی آن محل رشد گیاه انسان را، گیاه انسان، این مرتّب میکند، آماده میکند. مرد هم مخصوص این است که برود بیرون کارهایش را بکند و وسیله‌ی تغذیه‌ی این محیط را فراهم بکند، اینجوری است. زن موظف به فراهم سازی زمینه رشد در خانه و مرد مسئول تغذیه آن  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (5/12/62)  1 10 امّا از این محیط اجتماعی و فعّالیت سیاسی و اینها که گذشتیم، به سراغ خانه که رفتیم، آنجا سوگلی خانه زن است، پادوی خانه مرد است. زن سوگلی خانه و مرد پادوی آن  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (5/12/62)  1 11 مثل اینکه یک اتاقی را، دو تا هم اتاقی، شما فرض کنید. یکی اتاق را اداره میکند، یکی هم برای اینکه اینها بالاخره گرسنه میمانند، غذا میخواهند، میرود بیرون غذا برایشان تهیه میکند، به کدام بی‌احترامی شده؟

آنی که در خانه است، زنِ خانه است، محیط خانه را، یعنی آن محل رشد گیاه انسان را، گیاه انسان، این مرتّب میکند، آماده میکند. مرد هم مخصوص این است که برود بیرون کارهایش را بکند و وسیله‌ی تغذیه‌ی این محیط را فراهم بکند، این‌جوری است. مثل اینکه یک اتاقی را، دو تا هم اتاقی، شما فرض کنید. یکی اتاق را اداره میکند، یکی هم برای اینکه اینها بالاخره گرسنه میمانند، غذا میخواهند، میرود بیرون غذا برایشان تهیّه میکند،  توهین آمیز نبودن تقسیم وظایف متناسب با جنسیت  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (5/12/62)  1 12 مرد جسمش قوی‌تر است، یک کارهایی از او بر می‌آید که از زن بر نمی‌آید و یک کارهایی هم از زن بر می‌آید که از مرد بر نمی‌آید.

این دو تا، دو نقش جداگانه است از یکدیگر و هر دو نقش لازم است. زن وقتی به مرد نگاه میکند، با همان چشم محبّت و عشق، او را در نقش یک تکیه‌گاه میبیند که میتواند از نیروهای جسمی‌‌و فکری او برای پیشبرد کار زندگی استفاده کند؛ مثل یک موتور. مرد وقتی به زن نگاه میکند، به چشم مظهر اُنس و آرامش مینگرد که میتواند به انسان آرامش بدهد. اگر مرد نقطه‌ی اتکا در زمینه‌ی مسائل ظاهر زندگی است، زن هم به نوبه‌ی خود نقطه‌ی اتّکا است برای مسائل روحی و معنوی زندگی. دریایی است از اُنس و محبّت. میتواند مرد را در این فضای سرشار از محبّت، از همه‌ی غصّه‌ها و غمهای خودش خارج کند. اینها توانایی‌های مرد و زن است. توانایی‌های روحی آنهاست.

مطلب مرتبط :   دیپلماسی، شهری، خواهرخواندگی، خواهرخوانده
وجود توانمندی های متفاوت در زن و مرد در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (5/12/62)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81) 2 13 سهم زن و شوهر در بنای خانواده اوّلاً یکسان نیست، ثانیاً یک اندازه نیست.

زن و شوهر یک‌جور سهمی در بنای خانواده ندارند و همانی هم که سهم هر کدامی هست به یک اندازه و میزان و کمّیّت مشترکی نیست،

منتها در بنای خانواده سهم زن و مرد یک اندازه نیست به صورت طبیعی.  سهم متفاوت زن و شوهر در بنای خانواده ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی(4/12/63)

ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی(4/12/63)

ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی(4/12/63)  3 14 زن و شوهر هر کدام کمّیّت خاصّ خودشان را در ساختن خانواده دارند. کمیت متفاوت زن و شوهر در ساختن خانواده ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی(4/12/63)  1 15 پس در اداره‌ی خانواده زن و مرد هر دو سهیم‌اند، هر کدام سهمی خاص و با کمّیّتی خاص از این را دارند.  سهم متفاوت و کمیت متفاوت زن و شوهر در اداره خانواده ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی(4/12/63)  1  16 خداوند مرد را برای کاری آفریده، زن را هم برای کاری.

همان‌طور که خدای متعال قرار داده -مرد و زن هر یک برای یک کار مناسبند. رسالت خدادادی متفاوت زن و مرد در بنای خانواده بطور طبیعی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (17/10/71)  2 17 زن و مرد هر کدام مخصوص یک کار هستند. نه کار این از عهده‌ی او برمی‌آید، نه کار او از عهده‌ی این برمی‌آید. زن و مرد هر یک مخصوص کاری در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (17/10/71) 1 18 طبیعت مرد و زن، هر کدام ویژگی‌ای دارند. در داخل خانواده، کار و روحیّات مرد را نباید از زنان توقّع کرد؛ روحیّات زن را هم در خانواده نباید کسی از مرد توقّع کند. نداشتن انتظارات غیر واقع بینانه از هر یک از زن و مرد (نداشتن انتظار روحیه مردانه از زن و زنانه از مرد ) در اجتماع زنان خوزستان(20/12/75)  1 19 هر کدام یک خصوصیات طبیعی و روحی دارند که مصلحت بشر، مصلحت جامعه، مصحلت نظام اجتماعی زن و مرد این است که روحیّات و خصوصیات مرد و زن در تعامل اینها در داخل خانواده دقیقاً رعایت شود که اگر رعایت بشود؛ هم این خوشبخت است و هم آن. رعایت دقیق خصوصیات متفاوت زن و مرد در خانه عامل خوشبختی زن و مرد در اجتماع زنان خوزستان(20/12/75)  1  20 البتّه حفظ یکدیگر با دعوا و تشر و اوقات تلخی نمیشود؛ بلکه با محبّت و عقل و تدبیر شدنی است. بکارگیری عقل و فهم در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(12/12/81) 1  21 البتّه خانواده باید خوب اداره بشود، باید سالم اداره بشود.

مطلب مرتبط :  

البتّه خانواده باید خوب اداره بشود، باید سالم اداره بشود. اداره  خوب و سالم خانواده ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی(4/12/63)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81)  2 22 پس در اداره‌ی خانواده زن و مرد هر دو سهیم‌اند، هر کدام سهمی خاص و با کمّیّتی خاص از این را دارند. سهم خاص و کمیت خاص هر یک از زن و مرد در اداره خانواده ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی(4/12/63)  1  23 زن و شوهر وظیفه ساختن خانواده را مشترکاً بر دوش دارند.

بلکه مرد و زن هر دو مشترکاً مأمورند که خانواده را بنا کنند، بسازند. درست است؟

زن و مرد وظیفه ساختن خانواده را مشترکاً بر دوش دارند.

این‌طور نیست که زنها در اداره‌ی خانواده سهم و نقش و وظیفه داشته باشند، ولی مردها نداشته باشند. بلکه مرد و زن هر دو مشترکاً مأمورند که در ساختن و بنای خانواده کار کنند. ساختن خانواده؛ وظیفه مشترک زن و مرد ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی(4/12/63)

ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی(4/12/63)

در مصاحبه با مجلّه‌ی زن روز(13/12/63)

در مصاحبه با مجلّه‌ی زن روز(13/12/63)  4 24 خب؛ با توجّه به اهمّیتی هم که اسلام به خانواده میدهد، پس کاری از کارهای اصلی یا شاید بشود گفت اصلی‌ترین کار یک زن و مرد مسلمان که پایه و قوام زندگیشان بر آن هست چیست؟ اینکه خانواده‌شان را بسازند دیگر، هم زن و هم مرد.

با توجّه به اهمّیتی که اسلام به خانواده میدهد، اصلی‌ترین کار یک زن و مرد مسلمان که پایه و قوام زندگی‌شان بر آن استوار است، ساختن خانواده میباشد. ساختن خانواده، اصلی ترین کار یک زن و مرد مسلمان ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی(4/12/63)

در مصاحبه با مجلّه‌ی زن روز(13/12/63)  2 25 اوّلاً که خانواده یک چیز مشترک است بین زن و مرد؛ این‌جور نیست که زنها در مورد اداره‌ی خانواده سهم داشته باشند، نقش داشته باشند، وظیفه داشته باشند، مردها نه.

اوّلاً اداره‌ی خانواده بین زن و مرد مشترک است. اداره خانواده، وظیفه مشترک زن و مسلمان در مصاحبه با مجلّه‌ی زن روز(13/12/63)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81) 2  26 و هم زن و مرد موظّفند که به نوبه‌ی خود در کیفیّت‌دادن به محیط خانواده و شیرین‌کردن زندگی خانوادگی و صمیمیّت‌دادن به این محیط کوشا باشند که این وظایف زن و شوهر است. کیفیت بخشی به محیط خانواده  در خطبه‌های نماز جمعه(19/7/65) 1  27 و بدانید که ارزش به تقواست. ارزشمندی تقوا  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64) 1  28 هر دو سعی کنید تقوایتان را زیاد کنید. لزوم افزایش تدین خود  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)  1  29  برتری به تقوا پیدا کنید، برتری یافتن به تقوا  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)  1 30 اگر چنانچه بتوانید برتری پیدا کنید به‌واسطه‌ی