زن، محبت، شوهر، تحدید

d

97 1 98 خوش گذراندن زندگی با رعایت و ملاحظه یکدیگر(2/7/64) 98 1 99 کاهش توقعات از یکدیگر(24/1/63) 99 1 100 تصور یک فرشته از همسر یک اشتباه(2/7/64) 100 2 101 وجود نقصان در تمام زن ها و مردهای دنیا(2/7/64) 101 4 102 فهم عیوب یکدیگر با معاشرت بیشتر(2/7/64) 102 1 103 لزوم ساختن با عیوب یکدیگر(2/7/64) 103 1 104 سختگیری نکردن به همسر(2/7/64) 104 1 105 وجود نداشتن همسر ایده آل(11/7/81) 105 1 106 محافظ یکدیگر در تمامی آسیب ها(2/7/64) 106 1 107 ظلم و تبعیض در هر حالی یک اشتباه(22/12/78) 108 1 108 عدم زورگویی و جسارت به یکدیگر(19/9/71)، (17/10/71)، (20/12/75) 107 3 109 نداشتن حق ظلم کردن به یکدیگر(22/121/78) 109 1 110 شرکت در برنامه های مختلف با یکدیگر(2/7/64) 110 1 111 برنامه ریزی برای بیشتر بودن با هم دیگر(2/7/64) 111 1 112 آراستگی برای غیر خانه و عدم آراستگی در خانه یک کج سلیقگی(2/7/64) 112 1 113 لزوم آراستگی خود برای یکدیگر(2/7/64) 113 1 114 لزوم آراستگی و رسیدگی از موی سرخود(2/7/64) 114 1 115 غریزه جنسی پشتوانه بنای خانواده(9/12/80) 115 1 116 استحکام بنای خانواده با افزایش نیاز جنسی به یکدیگر(9/12/80) 116 1 117 لزوم اختصاصی هم بودن زن و شوهر(29/3/81) 117 1 118 حفظ حریم محرم و نامحرم جهت استحکام خانواده(11/7/81) 118 1 119 حصول اعتماد و اطمینان از یکدیگر(29/3/81) 119 1 120 حفظ حریم محرم و نامحرم جهت حصول اعتماد به یکدیگر(29/3/81) 120 1 121 نداشتن رفتار مشکوک سوء ظن آور (28/6/81) 121 1 122 ایجاد سوء ظن های بی جا با بیرون رفتن ها و معاشرت ها(14/10/90) 122 1 تکالیف مشترک زن و شوهر در برابر یکدیگر 123 اثر نامطلوب سوءظن(14/10/90) 123 2 124 حفظ حریم محرم و نامحرم جهت علاقمندی زن و شوهر به یکدیگر(2/7/64) 124 1 125 وفاداری عاملی جهت استحکام پیوند ازدواج(6/10/72) 125 1 126 عفت ورزی زن و شوهر موجب افزایش نیاز جنسی آنها به یکدیگر(9/12/80) 126 1 127 حفظ اسرار هم(24/1/78) 127 2 128 نگه داشتن اسرار هم جهت شیرینی  و استحکام زندگی(24/1/78) 128 1 129 توصیه کردن یکدیگر به تقوا و تلاش جهت اصلاح عیوب یکدیگر(24/1/63) 129 1 130 اصلاح عیوب قابل رفع یکدیگر(24/1/63)، (2/7/64)، (6/9/76)، (9/4/78) 130 4 131 ساختن با عیوب غیر قابل رفع یکدیگر(2/7/64)، (9/4/78) 131 3 132 تطبیق خود با ناسازگاری های پیش آمده(6/9/76) 132 1 133 رفع خطای همسر با شیوه ای لطیف و عاقلانه(3/8/79) 133 1 134 تحمل عیوب یکدیگر(2/7/64)، (9/4/78) 134 1 135 گذاشتن بنا بر تحمل کردن(9/4/78) 135 1 136 داشتن مقداری گذشت و اغماض یک وظیفه(2/7/64) 136 2 137 لزوم داشتن گذشت با تأهل(6/10/72) 137 1 138 کوتاه آمدن در مقابل یکدیگر(19/1/77) 138 1 تکالیف مشترک زن و شوهر در برابر یکدیگر

تکالیف مشترک زن و شوهر در برابر یکدیگر

مطلب مرتبط :   وسواس، شهریور، اختلال، استرس
139 گذشت از خواسته خود(19/1/77) 139 1 140 متحد بودن با یکدیگر(28/2/82) 140 1 141 لزوم همکاری با یکدیگر(17/10/71)، (6/10/72) 141 3 142 اجتناب از امور متشنج زا و بنا را بر همراهی و همزیستی گذاشتن(30/7/76) 142 1 143 کمک به یکدیگر با همکاری خوب با هم(11/12/77) 143 1 144 همکاری کردن با تقویت روحیه یکدیگر(15/1/78) 144 2 145 همکاری یعنی حفظ یکدیگر  در راه خدا(21/8/79) 145 1 146 ساختن با  اخلاق یکدیگر(2/7/64) 146 1 147 سازگاری دو طرفه خواسته اسلام(11/5/74) 147 3 148 سازگاری یعنی ساختن با کجی ها(6/9/76) 148 1 149 سازگاری یعنی ساختن با وضعیت های مختلف(6/9/76) 149 2 150 گذاشتن بنا بر سازش(30/7/76) 150 1 151 لازم بودن این سازگاری(9/4/78) 151 1 152 کوتاه آمدن برای حصول مقصود(9/4/78) 152 1 153 سازشکاری در خانواده جزء واجبات(9/4/78) 153 1 154 خودخواه نبودن در خانواده(9/4/78) 154 1 155 سازگاری دو طرفه(11/7/81) 155 2 156 خانواده جای سازگاری(11/7/81) 156 2 157 کوتاه آمدن دو طرفه(11/7/81) 157 1 158 لازمه تأهل داشتن رفتاری توأم با مهربانی و محبت(6/10/72) 158 1 159 لزوم دوست داشتن یکدیگر(6/10/72) 159 1 160 داشتن رفتاری محبت آمیز با یکدیگر(20/12/75) 160 1 161 مراقب مهربان یکدیگر بودن(3/8/79) 161 4 162 حفظ یکدیگر در مسیر الهی با محبت کردن(21/8/79) 162 1 163 لزوم زندگانی همراه با عشق و حفظ آن(11/5/74) 163 1 164 حفظ یکدیگر در مسیر الهی با زبانی خوش(21/8/79) 164 1 165 نجات همسر با بیان مناسب(29/3/81) 165 1 166 پناه و آرامش یکدیگر بودن(28/2/82) 166 1 167 کمک واقعی به هم، غم زدایی از هم(2/9/78) 167 1 168 غم زدایی از یکدیگر(2/9/78) 168 1 169 مسئولیت پذیری(16/5/79) 169 1 جمع کل 149 170 بچه داری از روی برنامه(2/7/64) 170 1 تکالیف زن و شوهر در برابر فرزند

تکالیف زن و شوهر در برابر فرزند 171 لزوم بچه داری با رعایت موازین بهداشتی(2/7/64) 171 1 172 سیاست تنظیم خانواده یک تصمیم زمان دار(23/7/91) 172 1 173 انتخاب سیاست تنظیم خانواده یک تصمیم نیازمند به زمان(23/7/91) 173 1 174 تحدید نسل یک تصمیم مقطعی(23/7/91) 174 1 175 غافل شدن از مقطعی بودن سیاست تنظیم خانواده(11/2/92)، (23/7/91) 175 3 176 تداوم تحدید نسل یک خطا(19/7/91)، (11/2/92) 176 3 177 خوب و لازم بودن تحدید نسل در ابتدا(19/7/91) 177 1 178 تداوم تحدید نسل یک بی دقتی(11/2/92) 178 1 179 پیر شدن جمعیت آینده کشور اثر نامطلوب تداوم تحدید نسل(19/7/91)، (23/7/91) 179 2 180 گرفته شدن چهره جوان جامعه ایران اثر نامطلوب تداوم تحدید نسل(23/7/91) 180 1 181 ظاهر شدن اثر تدوام تحدید نسل در آینده(11/2/92) 181 1 182 قابل علاج بودن خطای تداوم تحدید نسل در این زمان کنونی(11/2/92) 182 1 183 قابل علاج نبودن خطای تداوم تحدید نسل در آینده(11/2/92) 183 1 184 حفظ نسل جوان از عوامل پیشرفت و حل شدن مشکلات کشور(19/7/91) 184 1 185 لزوم حفظ نسل جوان(19/7/91) 185 1 186 لزوم زیاد کردن تولید مثل توسط جوانان و خانواده ها(19/7/91) 186 1 187 لزوم افزایش نسل توسط جوانان و خانواده ها(19/7/91) 187 1 188 محدود کردن فرزندان به این شکل موجود یک خطا توسط جوانان و خانواده ها(19/7/91) 188 1 جمع کل 24

مطلب مرتبط :   اجتماعی؛4-ایجاد، امکانات، محلی؛، 3-

 

شکل ‏4‑9: وظایف زن و شوهر در خانواده در آراء مقام معظم رهبری

شکل ‏4‑10: مدل مفهومی وظایف زن و شوهر در خانواده در آراء مقام معظم رهبری

4-2-4-5.      تحلیل کمی مقوله محبت و عواطف زن و شوهر

بر اساس نموداری که در ادامه مشاهده خواهید کرد بیانات مقام معظم رهبری پیرامون این مقوله در سه محور تحلیل و بررسی شده است که عبارتند از:

  1. وظایف زن و شوهر جهت ایجاد و حفظ محبت با 36 فراوانی؛
  2. آثار محبت با 32 فراوانی؛
  3. عوامل تضعیف محبت6 فراوانی.

تطور زمانی در این مقوله مشاهده نشد. بیشترین فراوانی این مقوله شامل موضوع وظایف زن و شوهر جهت ایجاد و حفظ محبت بود، که این امر بیانگر این است که جهت استحکام خانواده زن و شوهر باید در ایجاد و حفظ محبت به یکدیگر کوشا باشند، چرا که محبت امر زایل شدنی است.

4-2-4-6.      تحلیل کیفی مقوله محبت و عواطف زن و شوهر

4-2-4-6-1.   وظایف زن و شوهر جهت ایجاد و حفظ محبت

مقام معظم رهبری اصل قضیه ازدواج را محبت می‌‌دانند. چنانچه حضرت علی –علیه­السلام-  می‌‌فرمایند: «هر خویشاوندی، نیازمند دوستی است» (علامه مجلسی، 1403، ج 78: 7). همچنین ایشان در حدیثی دیگر بیان فرمودند: «دوستی، خویشاوندی است» (التمیمی، 1361: 81). مقام معظم رهبری به اصل محبت در ارتباط با زن و شوهر، اهمیت فراوان می‌‌دهند و لزوم ایجاد و حفظ آنرا به زن و مرد گوشزد می‌‌نمایند و آنان را به انجام هر امری که موجب افزایش محبت متقابل شود،موظف می‌‌کنند. ایشان بیان می‌‌دارند که زن و شوهر بجای انتظار شروع محبت از طرف مقابل، باید خود دست به کار شوند و با تلاش و خلاقیت و ابتکار، به طرف مقابل محبت کنند و چون محبت مسری است این امر ، موج محبت را هم در طرف مقابل ایجاد خواهد کرد. ایشان داشتن روابط اسلامی ‌‌و عادلانه را، موجب ایجاد و حفظ محبت می‌‌دانند، بنابراین اگر روابط زن و مرد مطابق با شرع اسلامی‌‌شکل گرفته باشد، محبت در آن