زن، محبت، شوهر، تحدید

دانلود پایان نامه

d

97 1 98 خوش گذراندن زندگی با رعایت و ملاحظه یکدیگر(2/7/64) 98 1 99 کاهش توقعات از یکدیگر(24/1/63) 99 1 100 تصور یک فرشته از همسر یک اشتباه(2/7/64) 100 2 101 وجود نقصان در تمام زن ها و مردهای دنیا(2/7/64) 101 4 102 فهم عیوب یکدیگر با معاشرت بیشتر(2/7/64) 102 1 103 لزوم ساختن با عیوب یکدیگر(2/7/64) 103 1 104 سختگیری نکردن به همسر(2/7/64) 104 1 105 وجود نداشتن همسر ایده آل(11/7/81) 105 1 106 محافظ یکدیگر در تمامی آسیب ها(2/7/64) 106 1 107 ظلم و تبعیض در هر حالی یک اشتباه(22/12/78) 108 1 108 عدم زورگویی و جسارت به یکدیگر(19/9/71)، (17/10/71)، (20/12/75) 107 3 109 نداشتن حق ظلم کردن به یکدیگر(22/121/78) 109 1 110 شرکت در برنامه های مختلف با یکدیگر(2/7/64) 110 1 111 برنامه ریزی برای بیشتر بودن با هم دیگر(2/7/64) 111 1 112 آراستگی برای غیر خانه و عدم آراستگی در خانه یک کج سلیقگی(2/7/64) 112 1 113 لزوم آراستگی خود برای یکدیگر(2/7/64) 113 1 114 لزوم آراستگی و رسیدگی از موی سرخود(2/7/64) 114 1 115 غریزه جنسی پشتوانه بنای خانواده(9/12/80) 115 1 116 استحکام بنای خانواده با افزایش نیاز جنسی به یکدیگر(9/12/80) 116 1 117 لزوم اختصاصی هم بودن زن و شوهر(29/3/81) 117 1 118 حفظ حریم محرم و نامحرم جهت استحکام خانواده(11/7/81) 118 1 119 حصول اعتماد و اطمینان از یکدیگر(29/3/81) 119 1 120 حفظ حریم محرم و نامحرم جهت حصول اعتماد به یکدیگر(29/3/81) 120 1 121 نداشتن رفتار مشکوک سوء ظن آور (28/6/81) 121 1 122 ایجاد سوء ظن های بی جا با بیرون رفتن ها و معاشرت ها(14/10/90) 122 1 تکالیف مشترک زن و شوهر در برابر یکدیگر 123 اثر نامطلوب سوءظن(14/10/90) 123 2 124 حفظ حریم محرم و نامحرم جهت علاقمندی زن و شوهر به یکدیگر(2/7/64) 124 1 125 وفاداری عاملی جهت استحکام پیوند ازدواج(6/10/72) 125 1 126 عفت ورزی زن و شوهر موجب افزایش نیاز جنسی آنها به یکدیگر(9/12/80) 126 1 127 حفظ اسرار هم(24/1/78) 127 2 128 نگه داشتن اسرار هم جهت شیرینی  و استحکام زندگی(24/1/78) 128 1 129 توصیه کردن یکدیگر به تقوا و تلاش جهت اصلاح عیوب یکدیگر(24/1/63) 129 1 130 اصلاح عیوب قابل رفع یکدیگر(24/1/63)، (2/7/64)، (6/9/76)، (9/4/78) 130 4 131 ساختن با عیوب غیر قابل رفع یکدیگر(2/7/64)، (9/4/78) 131 3 132 تطبیق خود با ناسازگاری های پیش آمده(6/9/76) 132 1 133 رفع خطای همسر با شیوه ای لطیف و عاقلانه(3/8/79) 133 1 134 تحمل عیوب یکدیگر(2/7/64)، (9/4/78) 134 1 135 گذاشتن بنا بر تحمل کردن(9/4/78) 135 1 136 داشتن مقداری گذشت و اغماض یک وظیفه(2/7/64) 136 2 137 لزوم داشتن گذشت با تأهل(6/10/72) 137 1 138 کوتاه آمدن در مقابل یکدیگر(19/1/77) 138 1 تکالیف مشترک زن و شوهر در برابر یکدیگر

تکالیف مشترک زن و شوهر در برابر یکدیگر 139 گذشت از خواسته خود(19/1/77) 139 1 140 متحد بودن با یکدیگر(28/2/82) 140 1 141 لزوم همکاری با یکدیگر(17/10/71)، (6/10/72) 141 3 142 اجتناب از امور متشنج زا و بنا را بر همراهی و همزیستی گذاشتن(30/7/76) 142 1 143 کمک به یکدیگر با همکاری خوب با هم(11/12/77) 143 1 144 همکاری کردن با تقویت روحیه یکدیگر(15/1/78) 144 2 145 همکاری یعنی حفظ یکدیگر  در راه خدا(21/8/79) 145 1 146 ساختن با  اخلاق یکدیگر(2/7/64) 146 1 147 سازگاری دو طرفه خواسته اسلام(11/5/74) 147 3 148 سازگاری یعنی ساختن با کجی ها(6/9/76) 148 1 149 سازگاری یعنی ساختن با وضعیت های مختلف(6/9/76) 149 2 150 گذاشتن بنا بر سازش(30/7/76) 150 1 151 لازم بودن این سازگاری(9/4/78) 151 1 152 کوتاه آمدن برای حصول مقصود(9/4/78) 152 1 153 سازشکاری در خانواده جزء واجبات(9/4/78) 153 1 154 خودخواه نبودن در خانواده(9/4/78) 154 1 155 سازگاری دو طرفه(11/7/81) 155 2 156 خانواده جای سازگاری(11/7/81) 156 2 157 کوتاه آمدن دو طرفه(11/7/81) 157 1 158 لازمه تأهل داشتن رفتاری توأم با مهربانی و محبت(6/10/72) 158 1 159 لزوم دوست داشتن یکدیگر(6/10/72) 159 1 160 داشتن رفتاری محبت آمیز با یکدیگر(20/12/75) 160 1 161 مراقب مهربان یکدیگر بودن(3/8/79) 161 4 162 حفظ یکدیگر در مسیر الهی با محبت کردن(21/8/79) 162 1 163 لزوم زندگانی همراه با عشق و حفظ آن(11/5/74) 163 1 164 حفظ یکدیگر در مسیر الهی با زبانی خوش(21/8/79) 164 1 165 نجات همسر با بیان مناسب(29/3/81) 165 1 166 پناه و آرامش یکدیگر بودن(28/2/82) 166 1 167 کمک واقعی به هم، غم زدایی از هم(2/9/78) 167 1 168 غم زدایی از یکدیگر(2/9/78) 168 1 169 مسئولیت پذیری(16/5/79) 169 1 جمع کل 149 170 بچه داری از روی برنامه(2/7/64) 170 1 تکالیف زن و شوهر در برابر فرزند

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درباره سرمایه درگردش و ایجاد و توسعه

تکالیف زن و شوهر در برابر فرزند 171 لزوم بچه داری با رعایت موازین بهداشتی(2/7/64) 171 1 172 سیاست تنظیم خانواده یک تصمیم زمان دار(23/7/91) 172 1 173 انتخاب سیاست تنظیم خانواده یک تصمیم نیازمند به زمان(23/7/91) 173 1 174 تحدید نسل یک تصمیم مقطعی(23/7/91) 174 1 175 غافل شدن از مقطعی بودن سیاست تنظیم خانواده(11/2/92)، (23/7/91) 175 3 176 تداوم تحدید نسل یک خطا(19/7/91)، (11/2/92) 176 3 177 خوب و لازم بودن تحدید نسل در ابتدا(19/7/91) 177 1 178 تداوم تحدید نسل یک بی دقتی(11/2/92) 178 1 179 پیر شدن جمعیت آینده کشور اثر نامطلوب تداوم تحدید نسل(19/7/91)، (23/7/91) 179 2 180 گرفته شدن چهره جوان جامعه ایران اثر نامطلوب تداوم تحدید نسل(23/7/91) 180 1 181 ظاهر شدن اثر تدوام تحدید نسل در آینده(11/2/92) 181 1 182 قابل علاج بودن خطای تداوم تحدید نسل در این زمان کنونی(11/2/92) 182 1 183 قابل علاج نبودن خطای تداوم تحدید نسل در آینده(11/2/92) 183 1 184 حفظ نسل جوان از عوامل پیشرفت و حل شدن مشکلات کشور(19/7/91) 184 1 185 لزوم حفظ نسل جوان(19/7/91) 185 1 186 لزوم زیاد کردن تولید مثل توسط جوانان و خانواده ها(19/7/91) 186 1 187 لزوم افزایش نسل توسط جوانان و خانواده ها(19/7/91) 187 1 188 محدود کردن فرزندان به این شکل موجود یک خطا توسط جوانان و خانواده ها(19/7/91) 188 1 جمع کل 24

 

شکل ‏4‑9: وظایف زن و شوهر در خانواده در آراء مقام معظم رهبری

شکل ‏4‑10: مدل مفهومی وظایف زن و شوهر در خانواده در آراء مقام معظم رهبری

4-2-4-5.      تحلیل کمی مقوله محبت و عواطف زن و شوهر

بر اساس نموداری که در ادامه مشاهده خواهید کرد بیانات مقام معظم رهبری پیرامون این مقوله در سه محور تحلیل و بررسی شده است که عبارتند از:

  1. وظایف زن و شوهر جهت ایجاد و حفظ محبت با 36 فراوانی؛
  2. آثار محبت با 32 فراوانی؛
  3. عوامل تضعیف محبت6 فراوانی.
مطلب مرتبط :   امر به معروف و نهی از منکر و راهنمایی و رانندگی

تطور زمانی در این مقوله مشاهده نشد. بیشترین فراوانی این مقوله شامل موضوع وظایف زن و شوهر جهت ایجاد و حفظ محبت بود، که این امر بیانگر این است که جهت استحکام خانواده زن و شوهر باید در ایجاد و حفظ محبت به یکدیگر کوشا باشند، چرا که محبت امر زایل شدنی است.

4-2-4-6.      تحلیل کیفی مقوله محبت و عواطف زن و شوهر

4-2-4-6-1.   وظایف زن و شوهر جهت ایجاد و حفظ محبت

مقام معظم رهبری اصل قضیه ازدواج را محبت می‌‌دانند. چنانچه حضرت علی –علیه­السلام-  می‌‌فرمایند: «هر خویشاوندی، نیازمند دوستی است» (علامه مجلسی، 1403، ج 78: 7). همچنین ایشان در حدیثی دیگر بیان فرمودند: «دوستی، خویشاوندی است» (التمیمی، 1361: 81). مقام معظم رهبری به اصل محبت در ارتباط با زن و شوهر، اهمیت فراوان می‌‌دهند و لزوم ایجاد و حفظ آنرا به زن و مرد گوشزد می‌‌نمایند و آنان را به انجام هر امری که موجب افزایش محبت متقابل شود،موظف می‌‌کنند. ایشان بیان می‌‌دارند که زن و شوهر بجای انتظار شروع محبت از طرف مقابل، باید خود دست به کار شوند و با تلاش و خلاقیت و ابتکار، به طرف مقابل محبت کنند و چون محبت مسری است این امر ، موج محبت را هم در طرف مقابل ایجاد خواهد کرد. ایشان داشتن روابط اسلامی ‌‌و عادلانه را، موجب ایجاد و حفظ محبت می‌‌دانند، بنابراین اگر روابط زن و مرد مطابق با شرع اسلامی‌‌شکل گرفته باشد، محبت در آن