زن، مادر، تربیت، مادری

دانلود پایان نامه

باشد. لزوم تربیت صحیح جهت رشد انسان هایی سالم در اجتماع زنان خوزستان(20/12/75) 1 231 مادر میتواند فرزندان را به بهترین وجهی تربیت کند. تربیت فرزندبه بهترین وجه در جمع زنان خوزستان(20/12/75) 1 232 زن مسلمان در عائله، وظایفی دارد و آن همان رکنیّت اساسی خانواده و تربیت فرزندان و هدایت و تقویت روحی شوهر است. تربیت فرزند وظیفه زن مسلمان دردیدار جمعی از مداحان(11/2/92) 1

جدول ‏4‑2: کدگزاریثانویهآراءمقاممعظمرهبریپیرامونجایگاهزندرخانواده

ردیف کدهای باز شماره مقوله فراوانی کد متمرکز
1 بزرگترین امتیاز زن حفظ کانون خانواده (4/12/60) 1 1 ویژگی های منحصربه فرد زن جهت تقویت نهاد خانواده
2 ارزش بالاتر کار زنانه نسبت به کار مردانه    (13/ 4/ 86) 2 1
3 خانواده قائم به وجود زن(17/11/66) 3 1
4 خانواده بی معنا بدون حضور زن(13/9/67) 4 1
5 زن خالق و مدیر خانه(20/12/75) 5 1
6 عنصر اصلی تشکیل خانه (20/12/75) 6 1
7 امکان وجود خانواده بدون مرد(20/12/75) 7 1
8 زن رکن اصلی خانواده (20/12/75) 8 1
9 زن کدخدای خانواده(25/3/84) 9 1
10 زن عنصر محوری خانواده(14/10/90) 10 1
11 مهمتر بودن نقش زن   ( 2/04/91) 11 1
12 قابل قیاس نبودن نقش زن با مرد در تولید مثل بعنوان مهمترین کار انسان ( 2/04/91) 12 1
13 قوی تر بودن زن (15/2/71) 13 3 ویژگی های منحصربه فرد زن جهت تقویت نهاد خانواده
14 زن پیروز نهایی در روابط زن و شوهر(15/2/71) 14 1
15 دارای وسایل نفوذ در مرد(15/2/71) 15 1
16 زن غالب نهایی(15/2/71)، (21/2/92) 16 2
17 دارای نفوذ خاص و غیرقابل توصیف بر شوهر(15/2/71) 17 1
18 نفوذ بیشتر زن عاقل در شوهر(19/3/72) 18 1
19 زن مؤثرترین عامل بر مرد(21/07/77) 19 1
20 مؤثرترین ناصح مرد(21/7/77) 20 1
21 تحت تأثیر زن متقی قرار گرفتن محیط خانه(21/7/77) 21 1
22 قوی تر بودن زن در جنگ نهایی بین زن و شوهر(3/9/79) 22 1
23 رام شدن مرد توسط زن باتدبیر و ظریف(21/2/92) 23 5
24 اصلاح جامعه با اصلاح زنان(12/7/74)، (18/7/77) 24 3
25 نقش برجسته زن در اصلاح جامعه(12/7/74) 25 1
26 رواج ارزش های معنوی با محوریت زن در             خانواده(25/3/84) 26 1
27 زن سوگلی خانه و مرد پادوی آن(5/12/62) 27 1
28 گل بودن زن در خانه(30/4/76)، (30/6/79)، (6/6/81) 28 5
29 مردقوام وزن ریحان(22/12/79)، (6/6/81) 29 1
30 زن مرکز عواطف و احساسات(7/12/81) 30 1 ویژگی های منحصربه فرد زن جهت تقویت نهاد خانواده
31 زن مجموعه ای از عواطف و احساسات حساس(7/12/81) 31 1
32 زن مجسمه عاطفه(25/3/84) 32 1
33 وجود عاطفه، ابزاری جهت بچه داری(11/2/92) 33 2
34 زن دارای احساسات مادرانه(11/2/92) 34 1
35 قوی تر بودن زن در زمینه های عاطفی و احساسی(24/1/78) 35 1
36 زن موجودی لطیف(30/6/79) 36 1
37 زن عامل آرامش و آرایش معنوی(22/12/79) 37 1
38 تأکید اسلام بر گل بودن زن(6/6/81) 38 1
39 زن نقطه اتکاء برای مسائل روحی(6/6/81) 39 1
40 سازگاری آسان زن به علت طبیعت منعطف اش(11/7/81) 40 1
41 زن دارای ظرافت های فکی و جسمانی(21/2/92) 41 1
42 روحیه قوی تر زن(24/1/78) 42 1
43 قدرت زن بر فائق آمدن بر عوامل سردی(24/1/78) 43 1
جمع کل 57
44 تولیدمثل و تربیت کودک از کارهای اساسی آفرینش(21/7/73) 44 1 رسالت عظیم مادری

رسالت عظیم مادری

رسالت عظیم مادری

رسالت عظیم مادری

45 بچه داری از کارهای خیلی سخت خانه(22/8/74) 45 1
46 آسان بودن هر کاری در مقایسه با کار مادری(22/8/74) 46 1
47 فرسوده شدن با انجام نقش مادری(22/8/74) 47 1
48 بچه داری هنر خیلی  بزرگ(22/8/74) 48 1
49 نبود ابزار بچه داری در مردان( 11/2/92) 50 1
50 ناتوانی مردان در بچه داری(22/8/74) 49 1
51 انجام مادری با ظرافت و حوصله و دقت(22/8/74) 51 1
52 وجود غریزه مادری در زن(22/8/74) 52 1
53 وجود ابزار بچه داری در زن( 11/2/92) 53 3
54 مادری کاری زنانه( 11/2/92)، (21/2/92) 54 3
55 بچه داری هنر زن(20/12/75)، 11/2/92) 55 2
56 تبدیل فرزند به سربازی شجاع برای اسلام(20/12/75) 56 1
57 توانایی استفاده از روحیه و نفوذ مادرانه خود(15/2/71) 59 1
58 تأثیر گذاری مادر بر فرزند (15/2/71) 60 1
59 وجود نفوذ خاص بر فرزند حتی در مادر بی سواد (15/2/71) 61 1
60 تداوم اثر بخشی مادر(5/5/84) 227 1
61 همه تحت تأثیر مادران(5/5/84) 62 1
62 پایه بهشتی شدن از مادر(5/5/84) 63 1
63 تداوم نفوذ خاص مادر بر فرزند تا هنگام پیری(15/2/71)، 58، 1
64 تداوم نقش مادری تا آخر عمر(5/5/84) 226 1
65 فرو رفتن سخن مادر در خلال اظهار محبت در مغز مخاطب(15/2/71) 64 1
66 مادری وظیفه ای مهم(21/12/63)، (17/11/66)، (11/7/81) 221 3
67 فرزندآوری مهمترین وظیفه و مجاهدت زن(11/2/92) 222 1
68 فرزندآوری مجاهدت بزرگ زن(11/2/92) 223 1
69 دارای نقش طولانی تر در تکثر نسل(4/12/63) 224 1
70 امکان بیشتر حضانت فرزند برای مادر به طور طبیعی(4/12/63) 225 1
71 قابل قیاس نبودن نقش مادری آگاه با هیچ نقش دیگری(5/5/84) 228 1
72 لزوم افزایش معرفت جهت تأثیر گذار بودن نقش مادری(5/5/84) 229 1
73 لزوم تربیت صحیح جهت رشد انسان های سالم(20/12/75) 230 1
74 تربیت فرزند به بهترین وجه(20/12/75) 231 1
75 تربیت فرزند وظیفه زن مسلمان(11/2/92) 232 1
76 ترجیح داشتن مادر در خدمتگذاری فرزند(20/7/73) 65 1
77 داشتن حق بیشتر در قبال فرزند(20/7/73) 66 1
78 وظیفه سنگین تر فرزند در قبال مادر(20/7/73) 67 1
79 حق بیشتر مادر در برابر زحمت بیشتر در خانواده(20/7/73) 68 1
80 ارزش حق بالاتر بر اساس عدل الهی(20/7/73) 69 1
81 نبود هیچ جایگزینی برای نقش مادری(14/10/90)، (21/2/92) 70 3
82 اولویت داشتن نقش مادری(14/10/90) 71 1
جمع کل 48
83 تربیت فرزند با رفتار و گفتار مادر (11/2/92) 72 1 وظایف زن جهت تربیت صحیح

وظایف زن جهت تربیت صحیح

84 انتقال فرهنگ و تمدن جامعه با جسم، روح و خلق خود(5/5/84) 73 1
85 پایبندی زن به خانواده و تربیت فرزند(20/12/75 75 1
86 تربیت با زندگی کردن 74 1
87 پایبندی و علاقه زن به خانواده (20/12/75) 76 1
88 تربیت بهتر با تقویت تعقل و تدین خود(11/2/92) 77 1
89 دل دادن به تربیت فرزند(20/12/75) 78 1
90 تربیت فرزندی سالم با رعایت و دقت(20/12/75) 79 1
91 آغوش پرمحبت مادر بهترین روش تربیت(20/12/75) 80 1
92 رشد فرزندانی سالم با عواطف مادرانه از وظایف مهم زن (20/12/75) 81 2
93 بالندگی نسل ها در آغوش مادر(20/12/75) 82 1
94 تأثیرگذاری مادر بر فرزند با زبان محبت(21/7/77)، (11/2/92) 83 2
95 مهیا کردن فضای خانه جهت رشد و بالندگی فرزند(13/9/67) 84 1
96 اهمیت دادن به تربیت فرزند و رسیدگی از آنان(20/12/75) 85 1
97 تأمین سلامت مادی کودک(20/12/75) 86 1
98 تعالی فکری و معنوی مادر و تأثیر تعیین کننده بر فرزند(18/7/77)، (16/4/83) 87 3
99 حل شدن مشکلات جامعه با انس بانوان با قرآن(28/7/88) 88 1
100 تأثیرات فراوان مادر مأنوس با قرآن بر فرزند(28/7/88) 89 1
101 انتقال فرهنگ و تمدن اسلامی(30/11/65) 90 1
102 آموزش دهنده و تأمین کننده سلامت معنوی(20/12/75) 91 1
جمع کل 24
103 انقطاع نسل انسان(4/12/63) 92 1 آثار بی توجهی به نقش مادری
104 برخلاف طبیعت بشری و زنانه(20/12/75) 93 1
105 زیان بار بودن برای خود، فرزند و جامعه(20/12/75) 94 1
106 ایجاد عقده ها و گره های روانی در فرزند (14/10/90)، (21/2/92) 95 3
107 گرفتاری و بدبختی نسل جوان(20/12/75) 96 1
108 عدم پیشرفت جامعه(11/2/92) 97 1
جمع کل 8
109 معضل نبودن خانه و نقش زن در خانه (4/12/63)، (13/12/63) 98 2 تکالیف اختصاصی زن در خانه

تکالیف اختصاصی زن در خانه

تکالیف اختصاصی زن در خانه

تکالیف اختصاصی زن در خانه

تکالیف اختصاصی زن در خانه

110 لزوم شناخت رسالت زن بودن خود(5/2/60) 99 1
111 لزوم تفکیک نقش های همسری و مادری از هم(14/10/90) 100 1
112 آشنایی
مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع عفو و گذشت و اشتباه