زن، صیغه‌ی، مراسم، عقد

دانلود پایان نامه

/12/63)

در مصاحبه با مجلّه‌ی زن روز(13/12/63)  4 24 خب؛ با توجّه به اهمّیتی هم که اسلام به خانواده میدهد، پس کاری از کارهای اصلی یا شاید بشود گفت اصلی‌ترین کار یک زن و مرد مسلمان که پایه و قوام زندگیشان بر آن هست چیست؟ اینکه خانواده‌شان را بسازند دیگر، هم زن و هم مرد.

با توجّه به اهمّیتی که اسلام به خانواده میدهد، اصلی‌ترین کار یک زن و مرد مسلمان که پایه و قوام زندگی‌شان بر آن استوار است، ساختن خانواده میباشد. ساختن خانواده، اصلی ترین کار یک زن و مرد مسلمان ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی(4/12/63)

در مصاحبه با مجلّه‌ی زن روز(13/12/63)  2 25 اوّلاً که خانواده یک چیز مشترک است بین زن و مرد؛ این‌جور نیست که زنها در مورد اداره‌ی خانواده سهم داشته باشند، نقش داشته باشند، وظیفه داشته باشند، مردها نه.

اوّلاً اداره‌ی خانواده بین زن و مرد مشترک است. اداره خانواده، وظیفه مشترک زن و مسلمان در مصاحبه با مجلّه‌ی زن روز(13/12/63)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81) 2  26 و هم زن و مرد موظّفند که به نوبه‌ی خود در کیفیّت‌دادن به محیط خانواده و شیرین‌کردن زندگی خانوادگی و صمیمیّت‌دادن به این محیط کوشا باشند که این وظایف زن و شوهر است. کیفیت بخشی به محیط خانواده  در خطبه‌های نماز جمعه(19/7/65) 1  27 و بدانید که ارزش به تقواست. ارزشمندی تقوا  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64) 1  28 هر دو سعی کنید تقوایتان را زیاد کنید. لزوم افزایش تدین خود  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)  1  29  برتری به تقوا پیدا کنید، برتری یافتن به تقوا  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)  1 30 اگر چنانچه بتوانید برتری پیدا کنید به‌واسطه‌ی تقوا این البتّه یک امتیازی است .

باید مسابقه بگذارند زن و شوهر برای پیداکردن تقوای بیشتر. رقابت زن و شوهر جهت یافتن تقوای بیشتر  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)  2 31 از نظر تقوا و معنویّت، نه مرد بر زن ترجیح دارد، نه زن بر مرد. هرکدام تقوایشان بیشتر بود، پیش خدا عزیزتر است. عزت بیشتر با تقوای بیشتر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (17/10/71)  1 32 اگر محیط زندگی را، محیط دین و تقوا و پارسایی و پاکدامنی و ذکر و توجّه و تضرّع قرار دهید؛ بچّه‌ها هم همین‌طور بار می‌آیند و آثارش نه فقط به خودتان، بلکه به همه‌ی جامعه‌ خواهد رسید.  آثار ارتقای معنویت در زندگی  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (13/2/72)  1 33 وجه مشترک زوجین در زندگی باید عبارت باشد از توجّه به خدا و اطاعت دستورات الهی و عمل به فرامین خدا.  اطاعت از فرامین الهی، وجه مشترک زوجین در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(29/3/81)  1  34 در شرع آمده که پیوند ازدواج را محکم نگه دارید. مستحکم کردن خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/10/72) 1 35 دختر و پسر باید بنا را بر این بگذارند که زندگی خانوادگی را سالم و کامل و آرام و همراه با محبّت و عشقِ متقابل اداره کنند و این را ادامه بدهند و حفظ کنند. حفظ سلامتی خانواده در  مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(11/5/74) 1 36 دختر و پسر باید بنا را بر این بگذارند که زندگی خانوادگی را سالم و کامل و آرام و همراه با محبّت و عشقِ متقابل اداره کنند و این را ادامه بدهند و حفظ کنند. لزوم آرام سازی خانواده در  مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/5/74) 1  37 هر چی میتوانید سعی کنید که با قناعت، با ملاحظه، با رعایت یکدیگر زندگی را خوش بگذرانید.  داشتن زندگی خوش با قناعت و رعایت یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (2/7/64)  1 38 یکی از موجبات سعادت خانواده‌ها و اشخاص، این است که تقیدات زائد و تجمّلات زیادی و پرداختن بیش از اندازه لازم به امور مادی، از زندگی‌ها دور شود. لااقل بخش اصلی زندگی محسوب نشود. یک چیز حاشیه‌ای یک کنار باشد. فرعی بودن تجملات زیادی، موجب سعادتمندی خانواده ها در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (8/3/72) 1 39  زندگی را از اوّل باید ساده برداشت و محیط زندگی را باید محیط قابل تحمّلی کرد.

مطلب مرتبط :  

زندگی را ساده قرار دهید. بنا کردن زندگی بر سادگی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(8/3/72)  2 40  زندگیتان را بر پایه‌ی اسراف قرار ندهید. بنا نکردن زندگی بر اسراف در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (8/3/72)  1 41 زندگی را آن‌طوری که خدای متعال می‌پسندد قرار دهید و از طیبات الهی بهره‌مند شوید بر حسب اعتدال و عدالت. بهره مندی از نعمات الهی بر حسب اعتدال و عدالت در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (8/3/72)  1 42 هم اعتدال و میانه‌روی و هم عدالت؛ یعنی ملاحظه هم انصاف را بکنید. داشتن عدالت و انصاف در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد در (8/3/72)  1 43  ببینید دیگران چطوری‌اند. خیلی بین خودتان و دیگران فاصله درست نکنید. درست نکردن فاصله بین خود و دیگران در امور مادی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد در (8/3/72) 1 44 یک مدّتی در غرب خیال میکردند مردها اربابند، زنهایشان را فحش میدادند، یک کتک هم میزدند، بی‌احترامی میکردند، از او اصلاً نظرش را نمیپرسیدند، رأیش را نمیخواستند. خب، این غلط بود، خطا بود. بعد یک مدتی اروپاییها و فرهنگ اروپایی و غربی آمد. دستپاچه، دستپاچه زنها را اسیر به عکس کردند. بعضی از مردها مینشستند در خانه‌هاشان، در محیطهای البتّه خیلی فرهنگی‌مآب خراب شده‌ی باطل شده، می‌نشستند شبها بچّه را نگه میداشتند، از اداره که برگشته بودند که خانمها بروند شب مهمانی، اینجوری. مبل خانه را بایستی خانم بخرد، انتخاب کند. فرش خانه را باید خانم بخرد. اگر هم پول ندارد، دندش نرم، چشمش چهار تا مرد باید فراهم بکند. این هم از آن طرف شد، قبلاً مردسالاری بود، بعد شد زن سالاری. زنها شدند سوار، نه هر دویش غلط است. نه مرد سالاری و نه زن سالاری در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (5/12/62) 1 45 الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ » معنایش این نیست که زن بایستی در همه‌ی امور تابع شوهر باشد. نه! یا مثل برخی از این اروپا ندیده‌های بدتر از اروپا و مقلِّد اروپا، بگوییم که زن بایستی همه‌کاره باشد و مرد باید تابع باشد. نبودن رئیس و مرئوسی در خانه  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(19/1/77) 1 46 اسلام مرد را قوّام و زن را ریحان  میداند. این نه جسارت به زن است و نه جسارت به مرد. نه نادیده‌گرفتن حقّ زن است و نه نادیده‌گرفتن حقّ مرد؛ بلکه، درست دیدن طبیعت آنهاست. ترازوی آنها هم اتّفاقاً برابر است

مطلب مرتبط :   مدل ها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد و الگوهای نوین ارزیابی عملکرد

وقتی جنس لطیف و زیبا و عامل آرامش و آرایش معنوی محیط زندگی را در یک کفّه میگذاریم، و این جنس مدیریت و کارکرد و محلّ اعتماد و اتّکا بودن و تکیه‌گاه بودن برای زن را هم در کفّه‌ی دیگر ترازو میگذاریم، این دو کفه با هم برابر میشود. نه آن بر این ترجیح دارد و نه این بر آن. برابری ترازوی زن و مرد در خانه  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (22/12/79)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (22/12/79)  2 47 زن و شوهر دو شریک زندگی هستند. شریک هم بودن در اجتماع زنان خوزستان (20/12/75) 1 48 احترام به این معنا نیست که مثلاً همدیگر را با القاب و آداب صدا کنند. بلکه قلباً مرد نسبت به زن خود و زن نسبت به مرد خود، احساس احترام داشته باشند. داشتن احترام  قلبی به یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (19/9/71)  1 49 احترام را در قلب خود نگه دارید. نگه داشتن حرمت قلبی یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (19/9/71) 1 50 برای هم حرمت قائل باشید. گذاشتن حرمت به یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (19/9/71)  1 51 نوع نگاه زن به مرد با نگاه مرد به زن به‌طور طبیعی مختلف است، باید هم مختلف باشد، ایرادی هم ندارد. متفاوت بودن نگاه زن و مرد به یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81)  1 52 مرد به زن به صورت یک الگوی زیبایی، الگوی ظرافت، الگوی حسّاسیت نگاه میکند، او را لطیف میبیند.اسلام هم همین را تأکید کرده: «الْمَرْأَهُ رَیْحَانَهٌ  » یعنی زن گل است. در این نگرش، زن، یک موجودی است رقیق، مظهر زیبایی و لطافت و رقت و مرد به این چشم به او مینگرد. محبّت او را در این قالب ترسیم و مجسم میکند.مرد در چشم زن، مظهر اعتماد، نقطه‌ی اتکا و اعتماد است و محبّت خودش را به او در این قالب ترسیم میکند.

این دو تا، دو نقش جداگانه است از یکدیگر و هر دو نقش لازم است. زن وقتی به مرد نگاه میکند، با همان چشم محبّت و عشق، او را در نقش یک تکیه‌گاه میبیند که میتواند از نیروهای جسمی‌‌و فکری او برای پیشبرد کار زندگی استفاده کند؛ مثل یک موتور. مرد وقتی به زن نگاه میکند، به چشم مظهر اُنس و آرامش مینگرد که میتواند به انسان آرامش بدهد. اگر مرد نقطه‌ی اتکا در زمینه‌ی مسائل ظاهر زندگی است، زن هم به

نوبه خودنقطه‌ی اتّکا است برای مسائل روحی و معنوی زندگی. دریایی است از اُنس و محبّت. میتواند مرد را در این فضای