زن، صیغه‌ی، مراسم، عقد

دانلود پایان نامه

است. زن سوگلی خانه و مرد پادوی آن  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (5/12/62)  1 11 مثل اینکه یک اتاقی را، دو تا هم اتاقی، شما فرض کنید. یکی اتاق را اداره میکند، یکی هم برای اینکه اینها بالاخره گرسنه میمانند، غذا میخواهند، میرود بیرون غذا برایشان تهیه میکند، به کدام بی‌احترامی شده؟

آنی که در خانه است، زنِ خانه است، محیط خانه را، یعنی آن محل رشد گیاه انسان را، گیاه انسان، این مرتّب میکند، آماده میکند. مرد هم مخصوص این است که برود بیرون کارهایش را بکند و وسیله‌ی تغذیه‌ی این محیط را فراهم بکند، این‌جوری است. مثل اینکه یک اتاقی را، دو تا هم اتاقی، شما فرض کنید. یکی اتاق را اداره میکند، یکی هم برای اینکه اینها بالاخره گرسنه میمانند، غذا میخواهند، میرود بیرون غذا برایشان تهیّه میکند،  توهین آمیز نبودن تقسیم وظایف متناسب با جنسیت  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (5/12/62)  1 12 مرد جسمش قوی‌تر است، یک کارهایی از او بر می‌آید که از زن بر نمی‌آید و یک کارهایی هم از زن بر می‌آید که از مرد بر نمی‌آید.

این دو تا، دو نقش جداگانه است از یکدیگر و هر دو نقش لازم است. زن وقتی به مرد نگاه میکند، با همان چشم محبّت و عشق، او را در نقش یک تکیه‌گاه میبیند که میتواند از نیروهای جسمی‌‌و فکری او برای پیشبرد کار زندگی استفاده کند؛ مثل یک موتور. مرد وقتی به زن نگاه میکند، به چشم مظهر اُنس و آرامش مینگرد که میتواند به انسان آرامش بدهد. اگر مرد نقطه‌ی اتکا در زمینه‌ی مسائل ظاهر زندگی است، زن هم به نوبه‌ی خود نقطه‌ی اتّکا است برای مسائل روحی و معنوی زندگی. دریایی است از اُنس و محبّت. میتواند مرد را در این فضای سرشار از محبّت، از همه‌ی غصّه‌ها و غمهای خودش خارج کند. اینها توانایی‌های مرد و زن است. توانایی‌های روحی آنهاست. وجود توانمندی های متفاوت در زن و مرد در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (5/12/62)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81) 2 13 سهم زن و شوهر در بنای خانواده اوّلاً یکسان نیست، ثانیاً یک اندازه نیست.

زن و شوهر یک‌جور سهمی در بنای خانواده ندارند و همانی هم که سهم هر کدامی هست به یک اندازه و میزان و کمّیّت مشترکی نیست،

منتها در بنای خانواده سهم زن و مرد یک اندازه نیست به صورت طبیعی.  سهم متفاوت زن و شوهر در بنای خانواده ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی(4/12/63)

ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی(4/12/63)

ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی(4/12/63)  3 14 زن و شوهر هر کدام کمّیّت خاصّ خودشان را در ساختن خانواده دارند. کمیت متفاوت زن و شوهر در ساختن خانواده ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی(4/12/63)  1 15 پس در اداره‌ی خانواده زن و مرد هر دو سهیم‌اند، هر کدام سهمی خاص و با کمّیّتی خاص از این را دارند.  سهم متفاوت و کمیت متفاوت زن و شوهر در اداره خانواده ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی(4/12/63)  1  16 خداوند مرد را برای کاری آفریده، زن را هم برای کاری.

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد سیستم های مدیریت کیفیت و برنامه ریزی استراتژیک

همان‌طور که خدای متعال قرار داده -مرد و زن هر یک برای یک کار مناسبند. رسالت خدادادی متفاوت زن و مرد در بنای خانواده بطور طبیعی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (17/10/71)  2 17 زن و مرد هر کدام مخصوص یک کار هستند. نه کار این از عهده‌ی او برمی‌آید، نه کار او از عهده‌ی این برمی‌آید. زن و مرد هر یک مخصوص کاری در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (17/10/71) 1 18 طبیعت مرد و زن، هر کدام ویژگی‌ای دارند. در داخل خانواده، کار و روحیّات مرد را نباید از زنان توقّع کرد؛ روحیّات زن را هم در خانواده نباید کسی از مرد توقّع کند. نداشتن انتظارات غیر واقع بینانه از هر یک از زن و مرد (نداشتن انتظار روحیه مردانه از زن و زنانه از مرد ) در اجتماع زنان خوزستان(20/12/75)  1 19 هر کدام یک خصوصیات طبیعی و روحی دارند که مصلحت بشر، مصلحت جامعه، مصحلت نظام اجتماعی زن و مرد این است که روحیّات و خصوصیات مرد و زن در تعامل اینها در داخل خانواده دقیقاً رعایت شود که اگر رعایت بشود؛ هم این خوشبخت است و هم آن. رعایت دقیق خصوصیات متفاوت زن و مرد در خانه عامل خوشبختی زن و مرد در اجتماع زنان خوزستان(20/12/75)  1  20 البتّه حفظ یکدیگر با دعوا و تشر و اوقات تلخی نمیشود؛ بلکه با محبّت و عقل و تدبیر شدنی است. بکارگیری عقل و فهم در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(12/12/81) 1  21 البتّه خانواده باید خوب اداره بشود، باید سالم اداره بشود.

البتّه خانواده باید خوب اداره بشود، باید سالم اداره بشود. اداره  خوب و سالم خانواده ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی(4/12/63)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81)  2 22 پس در اداره‌ی خانواده زن و مرد هر دو سهیم‌اند، هر کدام سهمی خاص و با کمّیّتی خاص از این را دارند. سهم خاص و کمیت خاص هر یک از زن و مرد در اداره خانواده ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی(4/12/63)  1  23 زن و شوهر وظیفه ساختن خانواده را مشترکاً بر دوش دارند.

بلکه مرد و زن هر دو مشترکاً مأمورند که خانواده را بنا کنند، بسازند. درست است؟

زن و مرد وظیفه ساختن خانواده را مشترکاً بر دوش دارند.

این‌طور نیست که زنها در اداره‌ی خانواده سهم و نقش و وظیفه داشته باشند، ولی مردها نداشته باشند. بلکه مرد و زن هر دو مشترکاً مأمورند که در ساختن و بنای خانواده کار کنند. ساختن خانواده؛ وظیفه مشترک زن و مرد ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی(4/12/63)

ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی(4/12/63)

در مصاحبه با مجلّه‌ی زن روز(13/12/63)

در مصاحبه با مجلّه‌ی زن روز(13/12/63)  4 24 خب؛ با توجّه به اهمّیتی هم که اسلام به خانواده میدهد، پس کاری از کارهای اصلی یا شاید بشود گفت اصلی‌ترین کار یک زن و مرد مسلمان که پایه و قوام زندگیشان بر آن هست چیست؟ اینکه خانواده‌شان را بسازند دیگر، هم زن و هم مرد.

با توجّه به اهمّیتی که اسلام به خانواده میدهد، اصلی‌ترین کار یک زن و مرد مسلمان که پایه و قوام زندگی‌شان بر آن استوار است، ساختن خانواده میباشد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره حداکثر اکسیژن مصرفی و اختلالات روانشناختی
ساختن خانواده، اصلی ترین کار یک زن و مرد مسلمان ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی(4/12/63)

در مصاحبه با مجلّه‌ی زن روز(13/12/63)  2 25 اوّلاً که خانواده یک چیز مشترک است بین زن و مرد؛ این‌جور نیست که زنها در مورد اداره‌ی خانواده سهم داشته باشند، نقش داشته باشند، وظیفه داشته باشند، مردها نه.

اوّلاً اداره‌ی خانواده بین زن و مرد مشترک است. اداره خانواده، وظیفه مشترک زن و مسلمان در مصاحبه با مجلّه‌ی زن روز(13/12/63)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81) 2  26 و هم زن و مرد موظّفند که به نوبه‌ی خود در کیفیّت‌دادن به محیط خانواده و شیرین‌کردن زندگی خانوادگی و صمیمیّت‌دادن به این محیط کوشا باشند که این وظایف زن و شوهر است. کیفیت بخشی به محیط خانواده  در خطبه‌های نماز جمعه(19/7/65) 1  27 و بدانید که ارزش به تقواست. ارزشمندی تقوا  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64) 1  28 هر دو سعی کنید تقوایتان را زیاد کنید. لزوم افزایش تدین خود  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)  1  29  برتری به تقوا پیدا کنید، برتری یافتن به تقوا  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)  1 30 اگر چنانچه بتوانید برتری پیدا کنید به‌واسطه‌ی تقوا این البتّه یک امتیازی است .

باید مسابقه بگذارند زن و شوهر برای پیداکردن تقوای بیشتر. رقابت زن و شوهر جهت یافتن تقوای بیشتر  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)  2 31 از نظر تقوا و معنویّت، نه مرد بر زن ترجیح دارد، نه زن بر مرد. هرکدام تقوایشان بیشتر بود، پیش خدا عزیزتر است. عزت بیشتر با تقوای بیشتر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (17/10/71)  1 32 اگر محیط زندگی را، محیط دین و تقوا و پارسایی و پاکدامنی و ذکر و توجّه و تضرّع قرار دهید؛ بچّه‌ها هم همین‌طور بار می‌آیند و آثارش نه فقط به خودتان، بلکه به همه‌ی جامعه‌ خواهد رسید.  آثار ارتقای معنویت در زندگی  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (13/2/72)  1 33 وجه مشترک زوجین در زندگی باید عبارت باشد از توجّه به خدا و اطاعت دستورات الهی و عمل به فرامین خدا.  اطاعت از فرامین الهی، وجه مشترک زوجین در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(29/3/81)  1  34 در شرع آمده که پیوند ازدواج را محکم نگه دارید. مستحکم کردن خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/10/72) 1 35 دختر و پسر باید بنا را بر این بگذارند که زندگی خانوادگی را سالم و کامل و آرام و همراه با محبّت و عشقِ متقابل اداره کنند و این را ادامه بدهند و حفظ کنند. حفظ سلامتی خانواده در  مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(11/5/74) 1 36 دختر و پسر باید بنا را بر ای