زن، شوهر، همسر، اخلاق

دانلود پایان نامه

ادی که در ایرانی وجود دارد. پس ما مشکل اساسی برای پیشرفت نداریم. حفظ نسل جوان از عوامل پیشرفت و حل شدن مشکلات کشور بیانات در اجتماع مردم بجنورد (19/7/91) 1  185 خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد. نسل جوان را باید حفظ کرد.  لزوم حفظ نسل جوان بیانات در اجتماع مردم بجنورد (19/7/91) 1 186 خانواده‌ها، جوانها باید تولید مثل را زیاد کنند؛ لزوم زیاد کردن تولید مثل توسط جوانان و خانواده ها بیانات در اجتماع مردم بجنورد (19/7/91) 1 187 خانواده‌ها، جوانها باید نسل را افزایش دهند. لزوم افزایش نسل توسط جوانان و خانواده ها بیانات در اجتماع مردم بجنورد (19/7/91) 1 188  این محدود کردن فرزندان در خانه‌ها، به این شکلی که امروز هست، خطاست. محدود کردن فرزندان به این شکل موجود یک خطا توسط جوانان و خانواده ها بیانات در اجتماع مردم بجنورد (19/7/91) 1

 

جدول ‏4‑10: کدگزاریثانویهآراءمقاممعظمرهبریپیرامونوظایفزنوشوهردرخانواده

ردیف کدهای باز شماره مقوله فراوانی کد متمرکز
1 اهمیت رعایت‌های بشری و انسانی در ازدواج(24/1/63) 1 1 تکالیف مشترک زن و شوهر در برابر خانه و خانواده

تکالیف مشترک زن و شوهر در برابر خانه و خانواده

تکالیف مشترک

تکالیف مشترک زن و شوهر در برابر خانه و خانواده

2 لزوم رعایت حقوق مشترک یکدیگر   (2/7/64) 2 1
3 زندگی زناشویی میدان خدمت در راه خدا(27/7/80) 3 1
4 لزوم شناخت حقوق و وظایف زن و مرد متناسب با الگوی اسلامی(17/10/71) 4 1
5 شناخت و تبلیغ دقیق وظایف مشترک و اختصاصی زن و مرد(9/5/75) (این بیان که شناخت و تبلیغ خطاب به بانوان اهل هنر و رسانه ملی می باشد ) 5 1
6 عادلانه و متوازن بودن حقوق زن و شوهر در اسلام(30/7/76) 6 2
7 وجود تفاوت طبیعی بین زن و مرد (نه ترجیح این بر آن و نه آن بر این) (22/12/79) 7 1
8 دادن امتیازات اختصاصی بر اساس اقتضاعات طیعی زن و مرد  (11/2/92) 8 1
9 زن موظف به فراهم سازی زمینه رشد در خانه و مرد مسئول تغذیه آن(5/12/62) 9 1
10 زن سوگلی خانه و مرد پادوی آن(5/12/62) 10 1
11 توهین آمیز نبودن تقسیم وظایف متناسب با جنسیت(5/12/62) 11 1
12 وجود توانمندی های متفاوت در زن و مرد(5/12/62)، (6/6/81) 12 2
13 سهم متفاوت زن و شوهر در بنای خانواده(4/12/63) 13 3
14 کمیت متفاوت زن و شوهر در ساختن خانواده(4/12/63) 14 1
15 سهم متفاوت و کمیت متفاوت زن و شوهر در اداره خانواده(4/12/63) 15 1
16 رسالت خدادادی متفاوت زن و مرد در بنای خانواده بطور طبیعی(4/12/63)،  (17/10/71) 16 2
17 زن و مرد هر یک مخصوص کاری(17/10/71) 17 1
18 نداشتن انتظارات غیر واقع بینانه از هر یک از زن و مرد (نداشتن انتظار روحیه مردانه از زن و زنانه از مرد ) (20/12/75) 18 1
19 رعایت دقیق خصوصیات متفاوت زن و مرد در خانه عامل خوشبختی زن و مرد(20/12/75) 19 1
20 اداره خانواده، وظیفه مشترک زن و مسلمان(4/12/63)،( 13/12/63) 25 2
21 ساختن خانواده، اصلی ترین کار یک زن و مرد مسلمان(13/12/63)،  (6/6/81) 24 2
22 لزوم افزایش تدین خود(2/7/64) 28 1
23 برتری یافتن به تقوا(2/7/64) 29 1
24 رقابت زن و شوهر جهت یافتن تقوای بیشتر(2/7/64) 30 2
25 ساختن خانواده؛ وظیفه مشترک زن و مرد (4/12/63)، (13/12/63) 23 4
26 بکارگیری عقل و فهم(12/12/81) 20 1
27 اداره  خوب و سالم خانواده(4/12/63)، (6/6/81) 21 2
28 سهم خاص و کمیت خاص هر یک از زن و مرد در اداره خانواده(4/12/63) 22 1
29 کیفیت بخشی به محیط خانواده(19/7/65) 26 1
30 عزت بیشتر با تقوای بیشتر(17/10/71) 31 1
31 ارزشمندی تقوا(2/7/64) 27 1
32 آثار ارتقای معنویت در زندگی(13/2/72) 32 1
33 اطاعت از فرامین الهی، وجه مشترک زوجین(29/3/81) 33 1
34 مستحکم کردن خانواده(6/10/72) 34 1
35 حفظ سلامتی خانواده(11/5/74) 35 1
36 لزوم آرام سازی خانواده(11/5/74) 36 1
37 داشتن زندگی خوش با قناعت و رعایت یکدیگر(2/7/64) 37 1
38 فرعی بودن تجملات زیادی، موجب سعادتمندی خانواده ها(8/3/72) 38 1
39 بنا کردن زندگی بر سادگی(8/3/72) 39 2
40 بنا نکردن زندگی بر اسراف(8/3/72) 40 1
41 بهره مندی از نعمات الهی بر حسب اعتدال و عدالت(8/3/72) 41 1
42 داشتن عدالت و انصاف(8/3/72) 42 1
43 درست نکردن فاصله بین خود و دیگران در امور مادی(8/3/72) 43 1
44 نه مرد سالاری و نه زن سالاری(5/12/62) 44 1
45 نبودن رئیس و مرئوسی در خانه (19/1/77) 45 1
46 برابری ترازوی زن و مرد در خانه(22/12/79) 46 2
47 شریک هم بودن (20/12/75) 47 1
جمع کل 60
48 داشتن احترام  قلبی به یکدیگر(19/9/71) 48 1 تکالیف مشترک زن و شوهر در برابر یکدی
49 نگه داشتن حرمت قلبی یکدیگر(19/9/71) 49 1
50 گذاشتن حرمت به یکدیگر(19/9/71) 50 1
51 متفاوت بودن نگاه زن و مرد به یکدیگر(6/6/81) 51 1
52 گل بودن زن در نگاه مرد و نقطه اتکابودن مرد در نگاه زن(6/6/81) 52 3 تکالیف مشترک زن و شوهر در برابر یکدیگر

تکالیف مشترک زن و شوهر در برابر یکدیگر

تکالیف مشترک زن و شوهر در برابر یکدیگر

تکالیف مشترک زن و شوهر در برابر یکدیگر

53 تأثیر فراوان زن و شوهر بر روی یکدیگر(3/8/79) 53 1
54 دقیق بودن مقررات اسلامی در مورد ارتباطات زن و مرد در خانه(20/12/75) 54 1
55 لزوم تطبیق اخلاق حاکم بر روابط زن و شوهر با شرع اسلامی (14/8/75) 55 1
56 تدوین احکام روابط زن و مرد در خانه با توجه به طبیعت زن و مرد و مصلحت اجتماع(20/12/75) 56 1
57 لزوم ارائه تصویری از کیفیت روابط زن و مرد در اخلاق اسلامی(13/4/86) 57 1
58 لزوم آگاهی از کیفیت روابط زن و مرد در اسلام(13/4/86) 58 1
59 مورد توجه قرار گرفتن اخلاق اسلامی در روابط زن و مرد بخصوص در  خانه (13/4/86) 59 1
60 لزوم تعهد زن و شوهر در برابر یکدیگر(2/7/64) 60 1
61 مسئولیت زن و شوهر در برابر یکدیگر(16/5/79)، (3/8/79) 61 2
62 مسئولیت نسبت به هم در برابر انتخاب مسیرهای زندگی(3/8/79) 62 1
63 هدایت همسر  در مسیر صحیح(24/1/63) 63 1
64 لزوم تشویق همسر در  انجام فرایضات(24/1/63) 64 1
65 لزوم نصیحت همسر جهت اصلاح خود(24/1/63) 65 1
66 لزوم آموزش به همسر جهت حذف دیدگاه مادی صرفش(2/7/64) 66 1
67 ساختن یکدیگر اولین وظیفه زن و مرد(2/7/64) 67 1
68 حفظ همدیگر(2/7/64) 68 1
69 دادن درس دین به یکدیگر(2/7/64) 69 1
83 بهشتی یا جهنمی کردن همسر(17/11/66) ، (11/12/77)، (3/9/79)، (29/3/81)، (28/6/81)، (11/7/81)، (28/2/82) 83 7
70 حفظ یکدیگر  در اطاعت از فرامین الهی(13/2/72) 70 1
71 به راه آوردن همسر در مسیر الهی با اخلاق خوش(13/2/72) 71 1
72 سفارش یکدیگر به حق و صبر(21/07/77)، (21/8/79) 72 3
73 کمک به یکدیگر در راه خدا با زبان عمل(11/12/77) 73 1
74 راهنمایی و اصلاح خطای همسر (2/9/78) 74 1
75 حفظ همسر از مسیر خطا(2/9/78) 75 1
76 حامی یکدیگر بودن در مسیر الهی(4/6/79) 76 1
77 تشویق کار خیر و اصلاح خطای یکدیگر(4/6/79) 77 1
78 کمک و تشویق یکدیگر در راه خدا(4/6/79)، (28/6/81) 78 2
79 مهمترین کمک به همسر نگهداری از دین وی(3/8/79) 79 1
80 مراقبت اخلاقی و مهربانانه(3/8/79) 80 1
81 حفظ یکدیگر در مسیر الهی با روش صحیح(21/8/79) 81 1
82 زن و شوهر اولین حافظ یکدیگر(21/8/79) 82 1
84 کمک به یکدیگر در انجام وظایف الهی(12/12/81) 84 1
85 کمک و خدمت به یکدیگر با سفارش کردن به راست کرداری(12/12/81) 85 1
86 کمک به یکدیگر با حفظ یکدیگر در صراط مستقیم(12/12/81) 86 1
87 کمک به یکدیگر در پیمودن مسیر الهی(29/3/81) 87 1
88 کمک به یکدیگر در فعالیت های مفید اجتماعی و سیاسی(28/6/81) 88 1
89 بهشتی کردن یکدیگر یک وظیفه(28/2/82) 89 1
90 وادارکردن همسر به راه خدا با داشتن حسن خلق(13/2/72) 90 1
91 متأهلی نیازمند داشتن اخلاقی خوب(6/10/72) 91 1
92 مطرح عملی اخلاق در خانه(11/12/77) 92 1
93 نجات همسر از گرفتار ی با داشتن اخلاق خوب(29/3/81) 93 1
94 درک یکدیگر(28/2/82) 94 1
95 درک کردن یک تعبیر خوب اروپایی(28/2/82) 95 1
96 درک ضروریات و حساسیت های یکدیگر(10/2/75) 96 1
97 ملاحظه و مراعا
مطلب مرتبط :   مقایسه و مشاهده