زن، شوهر، خانوادگی، 4/

دانلود پایان نامه

زوم وجود عواطف در خانواده(13/9/67) 101 1 113 لزوم تشخیص عاقلانه زنان نسبت به وظایف زنانه

خود(19/3/72) 103 1 114 حفظ خانواده توسط زن باتدبیر و خانه دار(20/12/75) 104 2 115 حل شدن مشکلات جامعه با تعالی فکری زنان(18/7/77) 105 1 116 تحت تأثیر قرار گرفتن محیط خانه از زنان با تقوا(21/7/77) 108 1 117 زن با تقوا مربی اعضای خانواده(21/7/77) 109 1 118 سوگلی خانه بودن نقش اصلی تر زن(5/12/62) 110 1 119 زن خانه بودن شغل اصلی زن(5/12/62) 111 1 120 سوگلی خانه بودن کار مهمتر زن(5/12/62) 112 1 121 شغل همسری و مادری شغل اصلی زن(21/12/63)، (13/ 4/ 86) 113 3 122 در اولویت بودن مسئولیت خانوادگی زن(4/12/63) 114 1 123 کدبانوی خانه بودن، کار محوری زن(13/9/67) 115 1 124 زن خانه نبودن عیب یک زن(13/9/67) 116 1 125 تأثیرگذاری زن بر اعضای خانواده خود، از بزرگترین نقش ها(20/12/75) 117 1 126 وظیفه زن رکنیت اساسی خانواده(20/12/75) 118 1 127 نقش خانوادگی زن مهمترین نقش وی(20/12/75)، (13/ 4/ 86) 120 3 128 تربیت فرزند و تقویت روحی شوهر مهمترین کار زن(20/12/75) 119 1 129 عدم از بین بردن نقش خانوادگی خود به علت داشتن تصورات جالب از بیرون محیط خانواده (13/ 4/ 86) 121 1 130 تکیه اسلام بر نقش خانوادگی زن (13/ 4/ 86) 122 1 131 نبود هیچ جایگزینی برای ایفای نقش خانوادگی زن (13/ 4/ 86) 123 1 132 حفظ و اداره خانواده اولین و مهمترین مسئولیت مختص زن(4/12/60) 124 1 133 حافظ خانواده(20/12/75) 125 2 134 استحکام خانواده خواسته اسلام از زنان(1711/66) 126 1 135 مهمترین کار زن سرپانگه داشتن زندگی(8/3/81) 127 1 136 اهتمام به حفظ خانواده و انس خانوادگی بعنوان کار اساسی کدبانوی خانه(11/2/92) 128 1 137 کار خانه سخت ترین و ظریف ترین کار(18/12/76)، (6/6/81) 130 2 138 وظایف داخل خانه وظیفه مختص ظرافت های زنانه(6/6/81) 129 1 139 دل دادن به خانه(5/12/62) 131 1 140 اداره خانه وظیفه اختصاصی جنس زن(14/11/61) 132 1 141 مدیریت خانه (14/11/61)، 6/6/81) 133 3 142 اداره خانه وظیفه اختصاصی زن(14/11/61) 134 1 143 اداره نشدن خانه توسط زن یعنی بی سامانی خانواده(14/11/61) 135 1 144 زن گرمابخش خانه(14/11/61) 136 1 145 خانه حوزه حزبی زن(14/11/61) 137 1 146 انجام امور خانه وظیفه اخلاقی زن(12/12/62) 138 1 147 زن خالق و مدیر خانه(20/12/75) 139 1 148 نیاز زن به تلاش جهت اداره خانه(6/6/81) 140 1 149 لزوم برنامه ریزی فعالیت های دیگر  با توجه به وظیفه

حفظ خانواده(14/11/61) 141 1 150 لزوم افزایش کیفیت حضور خود در خانه(14/11/61)، (29/11/76) 147 2 151 انجام فعالیت های اجتماعی با حفظ جنبه مادری(21/12/63) 142 1 152 جواز حضور در اجتماع به شرط متزلزل نشدن خانواده(17/11/66) 143 1 153 اثر نگرفتن استحکام خانواده از فعالیت های بیرونی زنان (17/11/66) 144 1 154 در نظر گرفتن سهم خانه با داشتن هر نوع فعالیت بیرونی زن(24/10/70) 145 1 155 ضربه نخوردن کار اساسی زن به علت اشتغالی بیرونی، غیر از موارد اضطراری(24/10/70) 146 1 156 لزوم وجود عواطف و رشد آن در خانواده(13/9/67) 148 1 157 زن محور اصلی عواطف خانوادگی(13/9/67) 149 1 158 لزوم فراهم سازی محیط رشد گیاه انسان(5/12/62) 150 1 159 لزوم فراهم سازی محیط امن و جایگاه عروج در خانه(29/11/76) 151 1 160 بهشتی کردن خانه(29/11/76) 152 1 161 لزوم حفظ و تقویت ظرافت های زنانگی خود(13/9/67) 153 1 162 خانه داری طبیعی ترین کار زن(9/9/72) 163 1 163 زن آرامش معنوی محیط زندگی(22/12/79) 161 1 164 فراهم سازی محیط آرامش و آسایش در خانه(5/12/62)، (24/1/63)، (2/7/64) 156 3 165 اهمیت فوق العاده نقش همسری و بعد نقش مادری(17/11/66)، 11/7/81) 164 2 جمع کل 70 166 آرامش شوهر در کنار همسرش در محیط امن خانه(5/12/62) 157 1 تکالیف اختصاصی زن در برابر شوهر

مطلب مرتبط :   مجازات، تعزیر، نابالغ، کیفری

تکالیف اختصاصی زن در برابر شوهر

تکالیف اختصاصی زن در برابر شوهر

تکالیف اختصاصی زن در برابر شوهر 167 لزوم احساس آرامش شوهر در خانه(24/1/63) 158 1 168 عدم ترجیح هوس های شخصی خود بر راحتی شوهر(20/4/70) 159 1 169 وظیفه زن برآوردن علاقه مرد به آرامش(24/1/78) 160 1 170 اداره مرد توسط زن عاقل(19/3/72) 182 1 171 زن در نگاه مرد مظهر انس و آرامش(6/6/81) 162 1 172 نفوذ بیشتر زن عاقل در مرد(19/3/72) 102 1 173 جلوگیری از انحراف شوهر با بکارگیری عقل و تدبیر(28/6/81) 106 1 174 لزوم تدبیر زنان جهت اداره مردان(21/2/92) ، (11/7/81) 154 1 175 نفوذ در مرد با داشتن ظرافت در فکر و اندیشه(21/2/92) 155 1 176 باز کردن گره اوقات تلخی مرد با بکارگیری عقل و پختگی(11/7/81) 107 1 177 اهمیت بیشتر نقش همسری نسبت به نقش مادری(14/10/90) 165 2 178 دست کم نگرفتن نقش همسری(14/10/90) 166 1 179 خدمت به شوهر مساوی با خدمت در راه خدا(27/7/80) 167 1 180 وظیفه زن سبک کردن مسئولیت سنگین شوهر(18/7/81) 168 1 181 جهاد زن خوب شوهرداری(14/10/90) 171 1 182 سخت بودن شوهرداری(14/10/90) 169 1 183 شوهرداری هنر خیلی بزرگ زن(14/10/90) 170 1 184 شوهرداری مساوی با جهاد اکبر(14/10/90) 172 1 185 ملاحظه کردن شوهر(2/7/64) 173 1 186 درک ضروریات مرد و تشویق وی به مقاومت در میادین زندگی(10/2/75) 174 1 187 آماده کردن شوهر جهت مبارزه در راه اسلام(17/11/68) 175 1 188 ساختن شوهر(17/11/68) 176 1 189 تربیت اسلامی شوهر توسط زن متقی(21/7/77) 177 1 190 زن با تقوا مؤثرترین عامل تقوای مرد(21/7/77) 178 1 191 هنر زن رساندن شوهر به مقامات عالی معنوی(21/7/77) 179 1 192 کشاندن شوهر به مسیر اولیاء(21/12/79) 180 1 193 جلوگیری از انحراف شوهر با عقل و لطافت(28/6/81) 181 1 194 اداره کردن شوهر بعنوان یک پسربچه بزرگ(11/7/81) 182 2 195 مانع سقوط شوهربودن(28/2/82) 183 2 196 اصلاح یا تحمل عیوب شوهر(11/7/81) 186 1 197 همراهی کردن شوهر عامل پایداری وی در راه درست(17/11/66)، (11/7/81) 187 2 198 لزوم فراهم سازی محیط مساعد برای شوهر(2/9/73) 188 1 199 همراهی و کمک به شوهر مایه افتخار(27/7/80) 189 1 200 نقش عظیم زنان در موفقیت شوهران مبارز(18/7/81) 1 201 تلاش های شوهر در میادین مختلف مرهون همراهی و سازگاری زن(18/7/81) 191 3 202 لزوم زن خوب بودن جهت مفید بودن شوهردر جامعه(14/10/90) 192 1 203 لزوم همراهی و کمک به شوهر در موقعیت های کاری و اجتماعی مختلف (11/7/81) 190 2 204 رفع خستگی از همسر با دلخوشی دادن و داشتن تبسم(15/1/78) 196 1 205 باز کردن گره بداخلاقی مرد با افسون محبت(11/7/81)

مطلب مرتبط :   تحریم، قطعنامه، هیات، امنیت

تحویل گرفتن همسر(19/3/72)

نوازش همسر تنها مرهم زخم مرد(13/9/67) 197 1 206 عدم جایگزینی نوازش مادر بجای نوازش همسر(13/9/67) 200 1 207 غم زدای از دل همسر(6/6/81) 201 1 208 هدایت و تقویت روحیه شوهر(20/12/75) 202 1 209 رفع خستگی از شوهر با دادن روحیه(15/1/78) 195 1 210 رفع خستگی مرد با داشتن همسری مهربان(11/7/81) 203 1 211 وجود زن متحول کننده روحیه مرد(11/7/81) 204 1 212 گرم کننده دل مرد جهت شوق کار(11/7/81) 205 1 213 تحریض و تشویق مرد جهت ایستادگی در میادین زندگی(10/2/75) 206 2 214 توجه به نقش قوامیت مرد(22/12/78) 207 1 215 اذیت کردن مرد با سختگیری کردن (18/5/74) 208 1 216 وارد نکردن فشار روحی بر شوهر(10/2/75) 209 1 217 مستأصل نکردن شوهر(10/2/75) 210 1 218 نداشتن انتظارات بالا از شوهر در امور دنیوی(11/7/81) 211 1 219 به رخ نکشیدن(10/2/75) 212 1 220 عدم تحقیر همسر(11/7/81) 213 1 221 حفظ امانت مالی و ناموسی همسر(24/1/63) 214 1 222 لزوم اطاعت از شوهر در خروج از خانه(24/1/63)، (14/2/63) ،(20/12/75) 217 4 223 لزوم اطاعت از شوهر در امور معاشرتی و اجتماعی(24/1/63) 218 1 224 مهمترین چیز حفظ عصمت و عفت زن(14/2/63) 219 1 225 اطاعت از شوهر در خروج از خانه جهت حفظ بنای خانواده(24/1/63) 216 1 226 رفع