زن، شوهر، خانوادگی، زنان

دانلود پایان نامه

64″112 1 121 شغل همسری و مادری شغل اصلی زن(21/12/63)، (13/ 4/ 86) 113 3 122 در اولویت بودن مسئولیت خانوادگی زن(4/12/63) 114 1 123 کدبانوی خانه بودن، کار محوری زن(13/9/67) 115 1 124 زن خانه نبودن عیب یک زن(13/9/67) 116 1 125 تأثیرگذاری زن بر اعضای خانواده خود، از بزرگترین نقش ها(20/12/75) 117 1 126 وظیفه زن رکنیت اساسی خانواده(20/12/75) 118 1 127 نقش خانوادگی زن مهمترین نقش وی(20/12/75)، (13/ 4/ 86) 120 3 128 تربیت فرزند و تقویت روحی شوهر مهمترین کار زن(20/12/75) 119 1 129 عدم از بین بردن نقش خانوادگی خود به علت داشتن تصورات جالب از بیرون محیط خانواده (13/ 4/ 86) 121 1 130 تکیه اسلام بر نقش خانوادگی زن (13/ 4/ 86) 122 1 131 نبود هیچ جایگزینی برای ایفای نقش خانوادگی زن (13/ 4/ 86) 123 1 132 حفظ و اداره خانواده اولین و مهمترین مسئولیت مختص زن(4/12/60) 124 1 133 حافظ خانواده(20/12/75) 125 2 134 استحکام خانواده خواسته اسلام از زنان(1711/66) 126 1 135 مهمترین کار زن سرپانگه داشتن زندگی(8/3/81) 127 1 136 اهتمام به حفظ خانواده و انس خانوادگی بعنوان کار اساسی کدبانوی خانه(11/2/92) 128 1 137 کار خانه سخت ترین و ظریف ترین کار(18/12/76)، (6/6/81) 130 2 138 وظایف داخل خانه وظیفه مختص ظرافت های زنانه(6/6/81) 129 1 139 دل دادن به خانه(5/12/62) 131 1 140 اداره خانه وظیفه اختصاصی جنس زن(14/11/61) 132 1 141 مدیریت خانه (14/11/61)، 6/6/81) 133 3 142 اداره خانه وظیفه اختصاصی زن(14/11/61) 134 1 143 اداره نشدن خانه توسط زن یعنی بی سامانی خانواده(14/11/61) 135 1 144 زن گرمابخش خانه(14/11/61) 136 1 145 خانه حوزه حزبی زن(14/11/61) 137 1 146 انجام امور خانه وظیفه اخلاقی زن(12/12/62) 138 1 147 زن خالق و مدیر خانه(20/12/75) 139 1 148 نیاز زن به تلاش جهت اداره خانه(6/6/81) 140 1 149 لزوم برنامه ریزی فعالیت های دیگر  با توجه به وظیفه

حفظ خانواده(14/11/61) 141 1 150 لزوم افزایش کیفیت حضور خود در خانه(14/11/61)، (29/11/76) 147 2 151 انجام فعالیت های اجتماعی با حفظ جنبه مادری(21/12/63) 142 1 152 جواز حضور در اجتماع به شرط متزلزل نشدن خانواده(17/11/66) 143 1 153 اثر نگرفتن استحکام خانواده از فعالیت های بیرونی زنان (17/11/66) 144 1 154 در نظر گرفتن سهم خانه با داشتن هر نوع فعالیت بیرونی زن(24/10/70) 145 1 155 ضربه نخوردن کار اساسی زن به علت اشتغالی بیرونی، غیر از موارد اضطراری(24/10/70) 146 1 156 لزوم وجود عواطف و رشد آن در خانواده(13/9/67) 148 1 157 زن محور اصلی عواطف خانوادگی(13/9/67) 149 1 158 لزوم فراهم سازی محیط رشد گیاه انسان(5/12/62) 150 1 159 لزوم فراهم سازی محیط امن و جایگاه عروج در خانه(29/11/76) 151 1 160 بهشتی کردن خانه(29/11/76) 152 1 161 لزوم حفظ و تقویت ظرافت های زنانگی خود(13/9/67) 153 1 162 خانه داری طبیعی ترین کار زن(9/9/72) 163 1 163 زن آرامش معنوی محیط زندگی(22/12/79) 161 1 164 فراهم سازی محیط آرامش و آسایش در خانه(5/12/62)، (24/1/63)، (2/7/64) 156 3 165 اهمیت فوق العاده نقش همسری و بعد نقش مادری(17/11/66)، 11/7/81) 164 2 جمع کل 70 166 آرامش شوهر در کنار همسرش در محیط امن خانه(5/12/62) 157 1 تکالیف اختصاصی زن در برابر شوهر

مطلب مرتبط :   بوردیو، زنان، سازمان،، تجسم

تکالیف اختصاصی زن در برابر شوهر

تکالیف اختصاصی زن در برابر شوهر

تکالیف اختصاصی زن در برابر شوهر 167 لزوم احساس آرامش شوهر در خانه(24/1/63) 158 1 168 عدم ترجیح هوس های شخصی خود بر راحتی شوهر(20/4/70) 159 1 169 وظیفه زن برآوردن علاقه مرد به آرامش(24/1/78) 160 1 170 اداره مرد توسط زن عاقل(19/3/72) 182 1 171 زن در نگاه مرد مظهر انس و آرامش(6/6/81) 162 1 172 نفوذ بیشتر زن عاقل در مرد(19/3/72) 102 1 173 جلوگیری از انحراف شوهر با بکارگیری عقل و تدبیر(28/6/81) 106 1 174 لزوم تدبیر زنان جهت اداره مردان(21/2/92) ، (11/7/81) 154 1 175 نفوذ در مرد با داشتن ظرافت در فکر و اندیشه(21/2/92) 155 1 176 باز کردن گره اوقات تلخی مرد با بکارگیری عقل و پختگی(11/7/81) 107 1 177 اهمیت بیشتر نقش همسری نسبت به نقش مادری(14/10/90) 165 2 178 دست کم نگرفتن نقش همسری(14/10/90) 166 1 179 خدمت به شوهر مساوی با خدمت در راه خدا(27/7/80) 167 1 180 وظیفه زن سبک کردن مسئولیت سنگین شوهر(18/7/81) 168 1 181 جهاد زن خوب شوهرداری(14/10/90) 171 1 182 سخت بودن شوهرداری(14/10/90) 169 1 183 شوهرداری هنر خیلی بزرگ زن(14/10/90) 170 1 184 شوهرداری مساوی با جهاد اکبر(14/10/90) 172 1 185 ملاحظه کردن شوهر(2/7/64) 173 1 186 درک ضروریات مرد و تشویق وی به مقاومت در میادین زندگی(10/2/75) 174 1 187 آماده کردن شوهر جهت مبارزه در راه اسلام(17/11/68) 175 1 188 ساختن شوهر(17/11/68) 176 1 189 تربیت اسلامی شوهر توسط زن متقی(21/7/77) 177 1 190 زن با تقوا مؤثرترین عامل تقوای مرد(21/7/77) 178 1 191 هنر زن رساندن شوهر به مقامات عالی معنوی(21/7/77) 179 1 192 کشاندن شوهر به مسیر اولیاء(21/12/79) 180 1 193 جلوگیری از انحراف شوهر با عقل و لطافت(28/6/81) 181 1 194 اداره کردن شوهر بعنوان یک پسربچه بزرگ(11/7/81) 182 2 195 مانع سقوط شوهربودن(28/2/82) 183 2 196 اصلاح یا تحمل عیوب شوهر(11/7/81) 186 1 197 همراهی کردن شوهر عامل پایداری وی در راه درست(17/11/66)، (11/7/81) 187 2 198 لزوم فراهم سازی محیط مساعد برای شوهر(2/9/73) 188 1 199 همراهی و کمک به شوهر مایه افتخار(27/7/80) 189 1 200 نقش عظیم زنان در موفقیت شوهران مبارز(18/7/81) 1 201 تلاش های شوهر در میادین مختلف مرهون همراهی و سازگاری زن(18/7/81) 191 3 202 لزوم زن خوب بودن جهت مفید بودن شوهردر جامعه(14/10/90) 192 1 203 لزوم همراهی و کمک به شوهر در موقعیت های کاری و اجتماعی مختلف (11/7/81) 190 2 204 رفع خستگی از همسر با دلخوشی دادن و داشتن تبسم(15/1/78) 196 1 205 باز کردن گره بداخلاقی مرد با افسون محبت(11/7/81)

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع جاذبه‌های گردشگری و دوره های آموزشی

تحویل گرفتن همسر(19/3/72)

نوازش همسر تنها مرهم زخم مرد(13/9/67) 197 1 206 عدم جایگزینی نوازش مادر بجای نوازش همسر(13/9/67) 200 1 207 غم زدای از دل همسر(6/6/81) 201 1 208 هدایت و تقویت روحیه شوهر(20/12/75) 202 1 209 رفع خستگی از شوهر با دادن روحیه(15/1/78) 195 1 210 رفع خستگی مرد با داشتن همسری مهربان(11/7/81) 203 1 211 وجود زن متحول کننده روحیه مرد(11/7/81) 204 1 212 گرم کننده دل مرد جهت شوق کار(11/7/81) 205 1 213 تحریض و تشویق مرد جهت ایستادگی در میادین زندگی(10/2/75) 206 2 214 توجه به نقش قوامیت مرد(22/12/78) 207 1 215 اذیت کردن مرد با سختگیری کردن (18/5/74) 208 1 216 وارد نکردن فشار روحی بر شوهر(10/2/75) 209 1 217 مستأصل نکردن شوهر(10/2/75) 210 1 218 نداشتن انتظارات بالا از شوهر در امور دنیوی(11/7/81) 211 1 219 به رخ نکشیدن(10/2/75) 212 1 220 عدم تحقیر همسر(11/7/81) 213 1 221 حفظ امانت مالی و ناموسی همسر(24/1/63) 214 1 222 لزوم اطاعت از شوهر در خروج از خانه(24/1/63)، (14/2/63) ،(20/12/75) 217 4 223 لزوم اطاعت از شوهر در امور معاشرتی و اجتماعی(24/1/63) 218 1 224 مهمترین چیز حفظ عصمت و عفت زن(14/2/63) 219 1 225 اطاعت از شوهر در خروج از خانه جهت حفظ بنای خانواده(24/1/63) 216 1 226 رفع خستگی از مرد(24/1/63) 220 1 جمع کل 72

شکل ‏4‑1: جایگاه زن در خانواده در آراء مقام معظم رهبری

شکل ‏4‑2: مدل مفهومی جایگاه زن در خانواده در آراء مقام معظم رهبری

4-2-2.   مهمترین معضلات و مشکلات زنان در خانواده بر اساس آراء آیت الله خامنه ای چیست؟

4-2-2-1.      تحلیل کمی مقوله حقوق زن در خانواده

بر اساس نموداری که در ادامه مشاهده خواهید کرد، سخنان مقام معظم رهبری پیرامون حقوق زن در خانواده به سه شاخه اصلاح نوع رفتار با زنان در خانواده با 45 فراوانی، اصلاح نوع نگاه و رویکرد به زنان در خانواده با 35 فراوانی و اصلاح