زن، اسلام، جامعه‌، عقد

دانلود پایان نامه

ان داد که مسأله  زن و خانواده بسیار مهم است. اهمیت فراوان مسأله زن و خانواده  در سوّمین نشست اندیشه‌های راهبردی‌ با موضوع زن و خانواده (14/10/90) 1 28 در مجموعه‌ی پیکره‌ی انسانی اسلام این‌طور خواسته که خانواده، سلول حقیقی مجموعه‌ی پیکره‌ی جامعه‌ باشد نه فرد تنها. خانواده سلول حقیقی اجتماع در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (5/10/75) 1  29 سلول اصلی در جامعه‌ است. خانواده سلول اصلی جامعه  در سوّمین نشست اندیشه‌های راهبردی‌ با موضوع زن و خانواده (14/10/90)  1 30 پایه‌ی اصلی در جامعه‌ است. خانواده پایه اصلی جامعه  در سوّمین نشست اندیشه‌های راهبردی‌ با موضوع زن و خانواده (14/10/90) 1 31 خانواده یک قرارداد است.

یک امر طبیعی نیست که دو چیز را به هم وصل کرده باشند. نه! یک قرارداد است. خانواده یک قرارداد در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (1/1/77) 2 32  یک امر اعتباری است. خانواده یک امر اعتباری در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (1/1/77)  1 33 تشکیل بنای خانواده، یک نیاز اجتماعی است. تشکیل خانواده یک نیاز اجتماعی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/5/74) 1 34 اگر خانواده‌ی سالمی‌‌در یک جامعه‌ای وجود داشته باشد، آن جامعه‌ سالم خواهد شد .

همچنانکه بدن انسان از سلولها تشکیل شده که نابودی و فساد و بیماری سلولها به‌طور قهری و طبیعی، معنایش بیماری بدن است و اگر توسعه پیدا کند به جاهای خطرناکی برای کلّ بدن انسان منتهی میشود، همین‌طور جامعه‌ هم از سلولهایی تشکیل شده، که این سلولها خانواده‌اند. هر خانواده‌ای یکی از سلولهای پیکره‌ی اجتماع و بدنه‌ی اجتماع است. وقتی اینها سالم بودند، وقتی اینها رفتار درست داشتند، بدنه‌ی جامعه، یعنی آن پیکره‌ی جامعه‌ سالم خواهد بود.

هر جهازی، مجموعه‌ی سلولهاست. اگر ما توانستیم سلولها را سالم کنیم، پس سلامت آن جهاز را داریم. مسأله اینقدر اهمیت دارد.

اگر سالم شد، یعنی بدن سالم است. بدن که غیر از سلولها چیز دیگری نیست.

مطلب مرتبط :  
سلامتی جامعه در گرو سلامتی خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (16/1/78)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (15/12/79)

در سوّمین نشست اندیشه‌های راهبردی‌ با موضوع زن و خانواده (14/10/90) 4  35 در مسائل فعلی زنان کشور ما به اعتقاد من دو مسئله از همه مهم‌تر یا بگویید فوری‌تر و  لازم الاهتمام ترازبقیّه‌ی مسائل است. مسئله خانه و خانواده لازم الإهتمام ترین مسأله فعلی زنان

جدول ‏4‑8: کدگزاریثانویهآراءمقاممعظمرهبریپیرامونخانواده

ردیف کد‌های باز شماره مقوله فراوانی کد متمرکز
1 اهمیت خانواده در اسلام (4/10/74)، 1 1 اهمیت خانواده

اهمیت خانواده

اهمیت خانواده

2 مهم بودن ازدواج و تشکیل خانواده در شرع (10/2/76) 2 1
3 لنگیدن پایه مهم زندگی بدون خانوا ده(16/5/79) 3 1
4 اساس خلقت، تشکیل خانواده توسط یک زن و مرد(16/5/79) 4 1
5 تعلق زن و شوهر به یکدیگر نشان از اهمیت خانواده(16/5/79) 5 1
6 با اهمیت بودن نفس ایجاد خانواده(16/5/79) 6 1
7 خانواده بنیاد بسیار مهم(4/10/81) 7 1
8 خانواده مسأله ای مهم(14/10/90) 8 1
9 ساختن خانواده اصلی ترین کار یک زن و مرد مسلمان(4/12/63) 9 1
10 تأکید اسلام بر تشکیل و حفظ خانواده(19/7/65)،  (11/12/77) 10 2
11 تکیه فراوان اسلام بر خانوا ده(17/11/66) 11 1
12 خواسته اسلام حفظ خانواده(20/4/70)، (26/1/76) 12 4
13 تشکیل خانواده و حفظ آن از محافظان خانواده(20/4/70)، (26/1/76) 13 2
14 علاقه شارع مقدس به خانواده سالم و مسلمان23/9/73) 14 1
15 مطلوب نبودن زن و مرد تنها از دیدگاه اسلام (5/10/75)، (20/11/75) 15 2
16 علاقه خدا به خانواده و ازدواج (20/11/75) 16 1
17 بالاتر بودن خانواده(17/11/66) 17 1
18 خانواده مبنای تمام طرح ها(13/9/67) 18 1
19 برکات زیاد تشکیل خانواده(23/9/73) 19 1
20 خانواده کلمه ای طیبه(23/9/73) 20 1
21 تراوش برکات و نیکی خصوصیت کلمه طیبه (15/12/79) 21 1
22 کلمه طیبه هدیه الهی به بشر (15/12/79) 22 1
23 کلمه طیبه دارای دو جنبه معنوی و مادی (15/12/79) 23 1
24 خیرات خانواده متعلق به تمام اعضای خانواده(30/7/76) 24 1
25 تإکید اسلام بر کیفیت بخشی به خانواده (19/7/65) 25 1
26 مسأله زن و خانواده از مسائل درجه یک(14/10/90) 26 1
27 اهمیت فراوان مسأله زن و خانواده(14/10/90) 27 1
28 خانواده سلول حقیقی اجتماع(5/10/75) 28 1
29 خانواده سلول اصلی جامعه(14/10/90) 29 1
30 خانواده پایه اصلی جامعه(14/10/90) 30 1
31 خانواده یک قرارداد(1/1/77) 31 1
32 خانواده یک امر اعتباری(1/1/77) 32 1
33 تشکیل خانواده یک نیاز اجتماعی(11/5/74) 33 1
34 سلامتی جامعه در گرو سلامتی خانواده(16/1/78)،  (15/12/79)، (14/10/90) 34 4
35 مسئله خانه و خانواده لازم الإهتمام ترین مسأله فعلی زنان (21/2/92) 35 1
36 اهمیت و اعتبار خانه و خانواده یک مسأله(21/2/92) 36 1
37 شأنیت خانه(21/2/92) 37 1
38 با اهمیت بودن خانواده(21/2/92) 38 1
39 نداشتن خانه یعنی نداشتن هیچ مأوایی(21/2/92) 39 1
40 قابل تصور نبودن انسان بدون خانه(21/2/92) 40 1
41 آرامش تنها در کنار خانواده(5/12/62) 41 1
42 جایگاه پدر و مادر بدون هیچ جایگزینی(4/10/81) 42 1
43 خانواده بدون هیچ جایگزینی(4/10/81) 43 1
جمع کل 52
44 پاسخگو تمام نیازهای بشر(16/5/79) 44 1 کارکردهای خانواده

کارکردهای خانواده

45 خانواده محفل آرامش(5/12/62)، (19/7/65)، (31/3/74)، (4/10/74)، (30/7/76)، (16/5/79)، (8/3/81)، (28/2/82) 45 10
46 وجود عاطفه بین  زن و شوهر مایه آرامش (8/3/81) 46 1
47 زندگی خانوادگی زندگی بی دغدغه(19/7/65) 47 1
48 خانواده در اسلام محل سکونت و آرامش روانی دو انسان (4/10/74) 48 1
49 آرامش و سکونت اولین اثر تشکیل خانواده(11/7/81) 49 1
50 خانه محل آسایش از فشارهای مختلف زندگی(5/12/62) 50 1
51 خانه محفل آسایش جسمی و روحی(19/7/65) 51 1
52 داخل خانواده نقطه استراحت(15/12/79) 52 1
53 خانواده محل تجدید قوا(15/12/79)، (6/6/81) 53 3
54 خانواده محل آمادسازی جهت فعالیتهای روز(6/6/81) 54 1
55 آرامش خانواده موجب افزایش بهره وری کار بیرو