زن، ازدواج، زنان، معظم

دانلود پایان نامه 92 زندگی های خانوادگی ناموفق در غرب(5/8/75) 91 1 93 نفوذ فرهنگ غرب عامل افزایش سن ازدواج(5/8/75) 92 1 94 حذف معیارهای مادی در ازدواج(7/9/59) 93 1 95 حذف معیارهای طاغوتی در ازدواج(7/9/59) 94 1 96 پوچ بودن توقعات مادی در ازدواج(2/7/64) 95 1 97 آسان شدن ازدواج باکاهش توقعاتمادی(26/10/68) 96 1 98 سخت گیری پسران در گزینش(4/2/60) 97 1 99 تغییر ارزش ها(2/7/64) 98 100 سپری کردن جوانی باخوشی اصطلاحی(5/8/75) 99 1 101 هوس رانی کردن(5/8/75) 100 1 102 پیشه کردن تقوای الهی در رابطه با ازدواج جوانان توسط والدین(7/9/59) 101 1 103 شکایت جوانان از والدین سختگیر در امر ازدواج(7/9/59) 102 1 104 برگشت والدین به حکم خدا در امر ازدواج(7/9/59) 103 1 105 سختگیری نکردن والدین در مقدمات غیر لازم ازدواج(26/10/68) 104 1 106 ضعف دین(2/7/64) 105 1 جمع کل 16 107 لزوم بررسی موانع ازدواج(21/2/92) 106 1 اقدامات جهت تسهیل امر ازدواج

اقدامات جهت تسهیل امر ازدواج 108 پیدا نکردن وسایل زندگی(13/9/67) 107 1 109 نداشتن درآمد کافی(13/9/67) 108 1 110 علاج اقتصادی،علاج بنیانی ازدواج(13/9/67) 109 1 111 خوب شدن وضع مالی مردم(13/9/67) 110 1 112 نابسامانی وضع مالی مردم مانع ازدواج(13/9/67) 111 1 113 نداشتن خانه(13/9/67) 112 1 114 کار دولتی سازمان یافته تر(13/9/67) 113 1 115 ترویج پارسایی توسط افراد منتفذ(13/9/67) 114 1 116 گفتمان سازی در تشریفات زائد ازدواج(14/10/90) 115 1 117 حذف معیارهای مادی(7/9/59) 116 1 118 حذف معیارهای طاغوتی(7/9/59) 117 1 119 پوچ بودن معیارهای مادی(2/7/64) 118 1 120 سختگیری نکردن والدین در مقدمات غیر لازم ازدواج(7/9/59) 119 1 121 آسان شدن ازدواج با کاهش توقعات مادی(26/10/68) 120 1 122 آسا ن گیری در امر ازدواج از سوی والدین(26/10/68) 121 1 123 محترم بودن اراده زن و مرد در ازدواج(27/7/74) 122 2 124 حرام بودن ازدواج اجباری دختر(27/7/74) 123 3 125 لزوم رضایت دو طرف در امر ازدواج(27/7/74) 124 1 126 لزوم رضایت دختر در امر ازدواج(27/7/74) 125 3 127 آزاد بودن زن در انتخاب همسر(20/12/75) 126 4 128 احترام به اراده زن در ازدواج(20/12/75) 127 2 129 اسلام حامی زنان در انتخاب همسر(13/9/67) 128 1 130 بی وفایی تعبیر نشدن ازدواج زنان جوان بیوه(13/9/67) 129 1 131 معذب بودن روح شهید با ازدواج نکردن زن بیوه(13/9/67) 130 2 132 خوشحال تر شدن روح شهید با ازدواج زن بیوه اش (13/9/67) 131 1 133 طبیعی بودن ازدواج زنان جوان بی سرپرست(13/9/67) 132 1 134 ناراحت نشدن از ازدواج زنان شهید(13/9/67) 133 1 جمع کل 38

شکل ‏4‑5: زن و ازدواج در آراء مقام معظم رهبری

شکل ‏4‑6: مدل مفهومی زن و ازدواج در آراء مقام معظم رهبری

4-2-4.   راهکارهای دوام و استحکام خانواده بر اساس آراء آیت الله خامنه ای چیست؟

4-2-4-1.      تحلیل کمی مقوله خانواده در آراء آیت الله خامنه ای

بر اساس نموداری که در ادامه مشاهده خواهید کرد موضوع سخنان مقام معظم رهبری در این مقوله بیش از همه به کارکردهای خانواده با 68 فراوانی اختصاص داده شده است و بعد از آن اهمیت خانواده با 52 فراوانی بیشترین موضوع سخنان ایشان در این مقوله بوده است و بعد از آن به ترتیب عوامل تزلزل خانواده با23 فراوانی، آثار تزلزل خانواده با 21 فراوانی و عوامل تحکیم خانواده با 19 فراوانی موضوع سخنان ایشان  پیرامون این مقوله بوده است. فراوانیبیشتر کارکردهای خانواده نشان از این امر مهم دارد که اگر خانواده ایفاگر کارکردهای واقعی خود با کیفیت عالی باشد، بر تداوم و استحکام خود خواهد افزود.تطور زمانی در آراء آیت الله خامنه ای پیرامون این مقوله دیده نشد.

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله موقعیت جغرافیایی و معماری ایرانی

4-2-4-2.      تحلیل کیفی مقوله خانواده در آراء آیت الله خامنه ای

4-2-4-2-1.   اهمیت خانواده

آیت الله خامنه ای تشکیل و حفظ خانواده را از اهداف اسلام می‌‌دانند و فرموده اند در اسلام تشکیل خانواده یک فریضه است که خداوند بدان اصرار دارد. چنانچه در روایتی از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله ) داریم که :« در اسلام هیچ بنایی ساخته نشده که نزد خداوند متعال محبوب تر از بنای ازدواج باشد» (صدوق، 1313ق، ج3 ، ص 383 ).

«مسئله‌ی زن و خانواده برای کشور، جزو مسائل درجه‌ی یک است» ( در سوّمین نشست اندیشه‌های راهبردی‌با موضوع زن و خانواده (14/10/90).

«در مسائل فعلی زنان کشور ما به اعتقاد من دو مسئله از همه مهم‌تر یا بگویید فوری‌تر و لازم‌الاهتمام‌تر از بقیّه‌ی مسائل است. یک مسئله، مسئله‌ی اهمّیّت و اعتبار خانه و خانواده است. برای خانه باید شأن قائل شد» (در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته‌ی حوزوی و دانشگاهی(21/2/92).

فرمایشات بالا مقام معظم رهبری نشان از اهمیت موضوع خانواده دارد به طوری که زن و خانواده یک مسئله درجه یک در بین مسئله‌های درجه یک دیگر کشور می‌‌باشد و در میان مسائل فعلی زنان مسئله خانه و خانواده فوری تر و لازم الاهتمام تر می‌‌باشد. در واقع از بین مسائل مختلف که امروزه زنان را درگیر خودش کرده به نظر مقام معظم رهبری مسئله خانه و خانواده از همه مهمتر و فوری تر است که باید روی آن بسیار کار شود. شاید به این دلیل ایشان از کلمه فوری تر برای  نشان دادن اهمیت این موضوع استفاده می‌‌کنند که کارشناسان را متوجه این امر خطیر در این زمان بکنند که تا وقت باقی است جلوی تهاجم فرهنگ غرب را که زن را از خانواده و خانواده را از زن می‌‌گیرد را با روشن نمودن جایگاه زن در خانواده بگیرند چرا که بنا به صحبت دیگر ایشان «این هنری نیست که زن، کار مردانه را تقلید کند؛ نه، زن یک کار زنانه دارد که ارزش آن از هر کار مردانه‏ای بیشتر است. امروز دستهای به‌شدّت مشکوک موج ضد ّارزشی را در دنیا به راه انداخته‏اند که در همه‌جا هست، در کشور ما هم متأسّفانه در گوشه و کنار دیده می شود» (در دیدار گروه کثیری از زنان نخبه (13/ 4/ 86).

بنا به فرمایش بالای ایشان که فرمودند امروزه دارند موج ضد ارزشی در همه کشورها راه می‌‌اندازند یعنی کارزنانه را از ارزش می‌‌اندازند و می‌‌خواهند همه مرد شوند یعنی تنها به کار مردان ارزش می‌‌دهند و برای این که زنان هم ارزش پیدا کنند باید مرد شوند. کشور ما هم متأسفانه از این هجوم فرهنگ بیگانه در امان نبوده. پس مشخص می‌‌شود که چرا مقام معظم رهبری مسئله خانه و خانواده را از دیگر مسائل فعلی زنان فوری تر می‌‌دانند. در واقع فرهنگ اسلامی‌‌ هم در زمینه زن و خانواده تئوری سازی شود تا بتواند نه تنها در برابر فرهنگ غرب موضع تدافعی داشته باشد بلکه موضع تهاجمی‌‌هم در برابر این فرهنگ داشته باشد.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع ویژگی های خانوادگی و ارزیابی جایگزین ها

از نظر مقام معظم رهبری اسلام روی کیفیت بخشی به نهاد خانواده بسیار تأکید دارند این بدان معناست که در اسلام کمیت ها و تمام ظواهر زندگی امری حاشیه ای و فرعی اند وآنچه که اصل است و باید روی آن بیشتر مانور داد اصل کیفیت روابط زن و شوهر است که خانواده را می‌‌سازد. چنانچه خود ایشان صریحا” به این موضوع اشاره کرده اند: «همین‌طور زنها. فرض بفرمایید زنهایی هستند که هوسهای شخصی خود را بر راحتی و آسایش شوهر ترجیح میدهند. چه لزومی‌‌دارد؟ اصل کار، شما دو نفر هستید. همه‌ی دنیا فرع شمایند. همدیگر را داشته باشید، با همدیگر مهربان باشید» (در مراسماجرای صیغه‌ی عقد (20/4/70).

مقام معظم رهبری شکل گیری خانواده را یک نیاز اجتماعی می‌‌دانند که سلامت و پیشرفت جامعه در گرو آن است. خانواده یک نیاز اجتماعی است که از نظر مقام معظم رهبری هیچ جایگزینی ندارد لذا تمام نهاد ها و ارگان‌هایی مثل خانه‌های گروهی ، مهد کودک ها و … که برای جبران خلأ خانواده بوجود آمده اند نخواهند توانست جای خانواده را بگیرند چرا که از نظر آیت الله خامنه ای خانواده و جایگاه پدر و مادر بدون جایگزین است.

ایشان خانواده را آن کلمه طیب و پر برکتی می‌‌دانند که هر کجا باشد برکات و خیرش به اطراف منتشر می‌‌شود که این خیر و برکات را می‌‌توان در کارکردهای فراوان خانواده که خود ایشان در این مورد بیشتر صحبت کرده اند.

تعلق داشتن زن و مرد به یکدیگر نشان از اهمیت خانواده می دهد به همین علت است که انسان تنها در کنار خانواده به آرامش می رسد.

نظرات پیرامون اهمیت خانواده در آراء آیت الله خامنه ای عبارتند از:

  • -خانواده نیک و پربرکت کلمه طیبه است .
  • -تأکید اسلام بر کیفیت بخشی به خانواده
  • -مسئله خانه و خانواده از مسائل فعلی دیگر زنان مهمتر و فوری تر است.
  • -خانواده قضیه چند بعدی است.
    • پیشرفت غرب در آن زمانی بود که هنوز خانواده سرجای خودش بود و رعایت‌های اخلاقی به شکل خاص