روشهای آموزش کارکنان

دانلود پایان نامه

روشهای آموزش کارکنان:

روشهای آموزش ضمن خدمت کارکنان به دو دسته روشهای آموزش گروهی و روشهای آموزشی انفرادی تقسیم می شود. مهمترین روشها و فنون آموزش گروهی کارکنان را به قرار زیر می توان بیان داشت.

1- روش کنفرانس:

کنفرانس عبارت است از اجتماع بین دو یا چند نفر که با بحث و تبادل نظر و بیان عقایدشان سعی در حل مسائل و مشکلات سازمان دارند. در کنفرانس به شرکت کنندگان فرصت اظهار نظر داده می شود و در جهت حل مشکلات هدایت می شوند. کنفرانس ممکن است از قبل طرح ریزی شده باشد و یا اینکه بدون طرح ریزی قبلی تشکیل گردد.

کنفرانسهای آموزشی معمولاً از قبل طرح ریزی شده و به مدت چند هفته ادامه یافته و شرکت کنندگان با تشکیل گروههای مختلف در باره مباحث طرح شده به بحث و گفتگو می پردازند. در کنفرانس های آموزشی افراد نه تنها از اطلاعات و تجربیات سایرین بهره مند می گردند بلکه بر اثر تعامل با سایر شرکت کنندگان عقاید و نتیجه گیری خود را تعدیل و تصحیح می کنند.

2- روش سمینار:

در سمینار در باره موضوعی خاص از نقطه نظرهای متفاوت بحث کرده و آنرا تجزیه و تحلیل می کنند. در سمینارها معمولاً اصل برقراری تفاهم متقابل و غیررسمی بودن حاکم می باشد.

3-آموزش از طریق سمپوزیوم:

سمپوزیوم عبارت است از مجلس مذاکره تفاهم آمیز و دوستانه که عقاید و نظرات آزادانه در موارد بخصوص که قبلاً معین می گردد، مبادله می شود. شرکت صاحبنظران علمی، بحث و پرسش در باره موضوعات و مسائل مشخص و … از ویژگیهای سمپوزیوم می باشد.

4- روش سخنرانی:

سخنرانی یک روش آموزشی سنتی است که برای انتقال دانش ئ اطلاعات انجام می گیرد. هنوز هم در بسیاری از موارد روش مناسب و مؤثر بشمار می رود. جنبه های منفی و مشکلات استفاده از این روش: همانا یکطرفه بودن آن، محدود بودن مشارکت شوندگان و مشخص نبودن برداشت یا قضاوت در مورد محتوای سخنرانی و فقدان ارزشیابی است.

5- قضایای اداری:

قضایای اداری (یا مطالعه موردی) روشی است که در آن بر اساس یک موقعیت حقیقی یا فرضی، پایه ای برای بحث، تجزیه و تحلیل و حل مشکل بوجود می آید. در این روش هدف عمده حل یک مشکل یا مسئله سازمانی می باشد. این روش آموزشی برای مدیران، کارشناسان و مسئولان سازمان فوق العاده مفید می باشد تا در تصمیم گیری های خود از نتایج بدست آمده استفاده نمایند.

6- آموزش از طریق بحث گروهی:

بحث گروهی عبارتند از گفتگو بین مربی با استاد و شرکت کنندگان در یک دوره آموزشی با قصد و نیت آموزش دادن، بحث گروهی می تواند بحث آزاد و یا بحث هدایت شده باشد.

7- طوفان مغزی:

در این روش ابتدا مشکل و مسئله پیچیده توسط رهبر جلسه به افراد ارائه می گردد و افراد باید نظرات خود را در باره آن مسئله بیان کنند. رهبر جلسه نظرات ارائه شده را جمع بندی کرده و راه حلهای ارائه شده را بررسی می کند. میزان موفقیت این روش تا حدودی توام با تردید است. اما در صورتیکه رهبر بتواند تهیج و تحریک فکری را بدرستی ایجاد کند موفقیت این روش دور از دسترسی نخواهد بود.

در اجرای فن طوفان مغزی لازم است قواعد زیر مد نظر قرار گیرد.

1- مسئله ای که قرار است بررسی شود قبلاً اعلام شود.

2- در وهله اول مشکلی که قرار است حل شود تعریف شود. وقتی این تعریف مورد موافقت کلی گروه قرار گرفت آنگاه می توان راه حلهای ممکن را از گروه درخواست نمود.

3- رهبر یا تسهیل کننده مسئول هدایت، تحریک، بهبود و تسهیل فعالیت و انگیزش گروه است

4- یک جو دوستانه و خوشایند برای نیل به حداکثر اثربخشی ضروری است.

5- از شرکت کنندگان خواسته شود وقت کافی برای تفکر و ممارست روی موضوع اختصاص می دهند. هیچ کس نباید عجله کند.

8- شبیه سازی:

نظر به اینکه همواره آموزش در محیط واقعی امکان پذیر نیست از اینرو سعی می شود شرایط شبیه محیط واقعی کار مهیا گردد که اصطلاحاً آنرا (شبیه سازی) می گویند. روش آموزشی شبیه سازی بر سه نوع می باشد.

1- ایفای نقش مبتنی بر بازیهای دوران کودکی است: این روش با الهام از بازیهای دوران کودکی موقعیت آموزشی را فراهم می کند که هر یک از افراد نقش خاصی را ایفا می کنند.

2- بازیهای مدیریت: که عبارت است یک روش تقلیدی از یک موقعیت واقعی زندگی که ایفاگران نقش ها، اعضای یک گروه آموزشی هستند که گروه هایی را تشکیل داده و به عنوان مدیران ایفای تقش می کنند. این روش برای افزایش مهارت و توانایی های مدیران و سرپرستان مفید می باشد.

3- روش کازیه: در این روش به شرکت کنندگان اطلاعاتی در باره ساختار تشکیلاتی سازمان، روابط کارکنان با همدیگر و باروری و … داده می شود. سپس پاکتی حاوی چند برگه به شرکت کنندگان داده و از آنها خواسته می شود در مورد موضوع بخصوصی که در محیط کار انجام می دهند تصمیم گیری کنند. افراد نظرات خود را نوشته و تحویل می دهند و سپس مربی آنها را بررسی کرده و مورد بحث قرار می دهد (فتحی و اجاره گاه 1376)