دستور زبان فارسی و اعتبار بخشی

دانلود پایان نامه

مصادیق دست بردن در مهر :
خراشیدن‌ :
خراشیدن‌ از بین بردن و محو یک جزء از فیزیک یا تصویر مهر با استفاده از یک شئ سخت یا نوک تیزمانند تیغ‌ وچاقو انجام‌ می‌شود.بدین معنی‌ این‌که‌ مرتکب‌ حروفی‌ را با کمک‌ این‌ وسایل‌ از روی‌ مهر محو می‌کند.3.خراشیدن محویک جزء ازکلمه است مثل اینکه نوشته شده باشد حسین و حسین را خراشدهد که حسن خوانده شود ولی اگر تمام کلمه را بتراشد این عمل تراشیدن است .در خصوص تفاوت بین‌ خراشیدن و تراشیدن، نظر آقای دکتر ابراهیم پاد این است که در تراشیدن که معمولا به وسیله آلت مخصوصی از قبیل چاقو یا تیغ یا کاغذ تراش یا یک قطعه شیشه شکسته و امثال آنها که عرفا” تراشنده است ، انجام می گیرد. اعم از اینکه قسمت تراشیده شده ، جزء یا کل آنکلمه باشد از بین می رود. ولی در خراشیدن که ممکن است به وسیله هر جسم دیگری که عرفا” تراشنده نیست از قبیل یک قطعه چوب یا مداد پاک کن و یا ناخن صورت گیرد تمام مهر از بین نمی رود بلکه آثار آن باقی می ماند. و در نتیجه این عمل مهر اصلی غیر خوانا یا به نحو دیگری خوانا می شود و یا اساس مهر از حیث رنگ جوهر ، کهنه و قدیمی وا نمود می شود.1
تراشیدن‌:
تراشیدن از بین بردن تمام کلمه با استفاده از یک شیئ عرفا تراشنده نظیر تیغ ،چاقویا شیشه شکسته می باشد.خراشیدن و تراشیدن جنبه منفی داشته و زمانی جعل محسوب می شوند که آثاری از خراشیدگی و تراشیدگی ظاهرا بر جای نماند به طوری که نتوان به آسانی به این آثار پی برد.2
قلم‌ بردن‌:
 «قلم‌ بردن‌ عبارت‌ است‌ از تغییر و تبدیل‌ دادن‌ حروف‌ و کلمات‌ یا ارقام‌ موجود بدون‌اینکه‌ کلمه‌ یا رقم‌ جدید اضافه‌ شود مثل‌ اینکه جاعل با قلم بردن عدد 1را به 2یا به 3تبدیل نماید3 .در قلم بردن چیزی مستقلا” به مهر موجود اضافه نمی شود بلکه جاعل در کل یا جزء آن مهر قلم می برد مثل اینکه «ل»را به «ک»یا حرف «ر» را به «د»تبدیل کند و یا اصولا بخواهد رسم الخط و شیوه نویسنده را تغییر دهد و کلمه خوانا را غیر خوانا ویا خوانا به نحو دیگر سازد.ممکن است در نتیجه قلم بردن ، چیزی هم به مهر اصلی الحاق شود در اینصورت الحاق به وسیله قلم بردن صورت می گیرد .
الحاق‌
یکی از طرق غالب جعل مهر که بیشتر مورد عمل جاعلین قرار می گیرد الحاق می باشد چه آنکه تراشیدن و خراشیدن و محو کردن نیز غالبا به منظور الحاق صورت می گیرد. الحاق عبارت است از اضافه کردن رقم یا حروف یا کلمه در متن یا حاشیه آن . الحاق در مهر به سه صورت انجام می شود:
1-تغییر رقم یا حروف
2-الحاق در محل محو شده اعم از محل خراشیدگی یا تراشیدگی یا پاک شدگی
3-الحاق کلمات یا سطور در بین دو سطر یا در خاتمه یا صدر و حاشیه مهر.1
به عبارت دیگر الحاق عبارت است از اضافه نمودن رقم و عدد ، کلمه یا کلمات علائم دستور زبان فارسی بین سطور کلمات یک مهر به نحوی که معنی مهر را تغییر دهد2. الحاق از طریق قلم بردن زمانی تحقق پیدا می کند که در نتیجه قلم بردن چیزی هم به مهر اصلی اضافه شود.در بحث الحاق این سوال مطرح می شود که آیا خراشیدن یا تراشیدن یا محو کردن عبارتی از مهر به منظور الحاق عبارت دیگری به آن ، یک جعل محسوب می شود یا جعل های متعدد؟ نظر غالب در این خصوص این است که از آنجایی که هدف نهایی جاعل از خراشیدن یا تراشیدن یا محو کردن عبارتی از مهر این بوده است که عبارت جدیدی به آن الحاق نماید لذا اعمال خراشیدن یا تراشیدن یا محو کردن در این فرض مقدمه عمل الحاق تلقی شده و مجموعا یک جعل تحقق یافته است نه جعل های متعدد.
محو کردن:
محو کردن عبارت است از حذف جمله یا کلمه یا حرفی از مهر ، به منظور تغییر مفاد آن . این عمل ممکن است از طرق مختلف شیمیایی و فیزیکی تحقق یابد مانند اینکه فردی با استفاده از مواد پاک کننده یا جوهر کلمات «سی و» را در عبارت « سی و سه میلیون» محو نماید وآن را به جای سی و سه میلیون به سه میلیون تبدیل نماید. این اعمال غالبا پس از ساختن مهر انجام می گیرد ولی چنانچه حین تنظیم مهر کلمه یا جمله یا حرف یا عددی عمدا حذف شود یعنی اصلا در مهر درج نشود تحت عنوان جعل مفادی یا معنوی قابل پیگیری می باشد. سوزانیدن قسمتی ازمهر نیز چنا نچه مهر را کلا” از حیث انتفاع خارج نکند می تواند مصداقی از محو کردن به شمار آید و در غیر این صورت عنوان جزایی تخریب یا احراق را به خود می گیرد .استفاده از جوهرهای محو شونده عنوان محو کردن ندارد چه آنکه در این مورد بدون هیچ عمل اضافی ، موجودیت خارجی کلمات و عبارات مهر خود به خود از بین رفته است چنین عملی حسب مورد می تواند صدق عنوان کلا هبرداری نماید.1
در صورتی که یک قسمت از یک نوشته مهرحذف شود باید مانده نوشته معنا و ارزش استنادی داشته باشد. اگر حذف قسمتی از نوشته مهر به صورتی انجام گیرد که مانده نوشته مهر ارزش استنادی خود را از دست بدهد در این صورت عمل مرتکب از مصادیق جعل نیست ولی ممکن است از مصادیق تخریب باشد. حذف قسمتی از نوشته مهرممکن است با اضافه کردن کلماتی جبران شود .بدین صورت که به جای قسمت حذف شده ( در اثر تراشیدن-خراشیدن-محو کردن و…)از مهر مطلب جدیدی گذاشته می شود بدون اینکه ضرورت داشته باشد که در متن تلفیق شده غیر واقعی یا مجعول باشد یعنی ممکن است هر دو متن واقعی باشد مثلا به یک متن یک خط افزوده و از متن یک خط کاسته شودمحو کردن معمولا با مواد شیمیایی صورت می گیرد .سوزانیدن، پاره کردن ،و خراب کردن تمام مهر صدق عنوان محو نمی نماید بلکه مشمول ماده 682 ق.م.ا. می باشد.
سیاه‌ کردن‌:
عبارت است از سیاه کردن یا نا خوانا کردن قسمتی از مهر یا به وسیله ایجاد لکه جوهر ، مرکب، مواد شیمیایی و یا خط کشیدن روی آن به نحوی که شناخت کلمه امکان پذیر نباشد و اصل مهر نیز باقی بماند.2 سیاه کردن تمام مهر به نحوی که کاملا غیر قابل تشخیص باشد جعل نبوده و حسب مورد مشمول مواد 681 یا 682 ق.م.ا. می باشد.
سیاه کردن یعنی نا خوانا کردن ، پس ممکن است با رنگ آبی یا قرمز باشد. عده ای معتقدند که کلمات قانون را بایستی بر ظاهر آن حمل نمود و در این صورت نا خوانا کردن عبارات مهر با جوهر آبی یا قرمز صدق عنوان سیاه کردن نمی کند . بلکه حتما باید با جوهر سیاه باشد که البته چنین تفسیری با مفهوم سیاه کردن در تعارض
است .فرق سیاه کردن با محو کردن این است که در امحاء چنین وانمود می شود که در آن قسمت از مهرچیزی نبوده ولی در سیاه کردن خلاف آن وانمود می شود. بنا براین اگر کسی با نوک کبریت نیم سوز و نظایر آن ، کلمه ای از مهر را بسوزاند یا سیاه کند ، مشمول عنوان جعل خواهد بود.
اثبات کردن:‌
اثبات عبارت است از اعتبار بخشیدن به مهر باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلان مهر نظیر پاک کردن خط قرمز یا علامت ضربدر یا کلمه باطل از روی مهر1 .بنا براین منظور از اثبات کردن این است که علامت بطلان روی مهر را از بین برده و چنین وانمود کند که کلمه باطل در اصل موجود بوده است. مثل اینکه روی تمام یا قسمتی از مهر ، خط نه یا علامت ضربدر یا خط قرمز متداول در دفتر داری و نظایر آن کشیده شود و جاعل آنرا به نحوی پاک کند2.
تقدیم‌ یا تأخیر تاریخ مندرج در مهر‌ نسبت‌ به‌ تاریخ‌ حقیقی‌ آن:
بنابر تعریف‌ جعل در این‌ مورد شخص‌ پس‌ از ثبت‌ تاریخ‌ مهر وتائید طرفین‌ یا مقام‌ ذیصلاح‌ در صدد عقب بردن تاریخ مهر نسبت به تاریخ واقعی است به ترتیبی مثل محو یا تراشیدن یا مثلا 1/6/81 را به 1/6/82 تبدیل کند3.