در، گیاه، به، و

a
I0Z2SA1
220/0 fg
36/21 a
27/70 b
39/21 d-g
I1Z0SA0
225/0 e-g
04/14 de
68/74 ab
85/20 d-h
I1Z0SA1
245/0 de
33/15 cd
80/74 ab
37/19 h
I1Z1SA0
257/0 cd
82/13 de
66/78 ab
45/22 b-e
I1Z1SA1
222/0 e-g
77/12 de
34/79 ab
15/20 f-h
I1Z2SA0
230/0 e-g
22/13 de
76/79 ab
85/21 c-f
I1Z2SA1
207/0 gh
35/17 bc
13/71 b
72/22 b-d
I2Z0SA0
195/0 hi
20/21 a
30/72 ab
57/19 gh
I2Z0SA1
185/0 i
68/19 ab
05/70 b
29/16 i
I2Z1SA0
207/0 gh
85/17 bc
63/74 ab
51/20 e-h
I2Z1SA1
237/0 d-f
21/17 bc
53/75 ab
90/23 ab
I2Z2SA0
245/0 de
82/17 bc
16/72 ab
26/22 b-e
I2Z2SA1
میانگین هایی که حداقل در یک حرف مشترکند، اختلاف آماری معنی داری در آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

4-33: تجمع مادهی خشک6 (TDW):
این شاخص، روند تغییرات وزن خشک کل گیاه را نسبت به زمان یا همان روزهای پس از کاشت یا سبز شدن نشان می دهد. گلرنگ به دلیل داشتن مرحلهی روزت در مراحل اولیه، رشد کندی داشته و افزایش وزن خشک کل گیاه در این دوره نسبت به زمان ناچیز است. در این آزمایش با کسب 9/1279 درجه روز رشد، وزن خشک کل گیاه به حداکثر میزان خود رسید. با افزایش شدت تنش آبی، میزان وزن خشک کل گیاه کاهش نشان داد به طوری که با آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه وزن خشک کل گیاه معادل 625 گرم بر متر مربع بود (نمودار 4-1).

این موضوع بیانگر آن است که در اثر کمبود آب مورد نیاز برای رشد گیاه، اختلال در رشد آن به وجود آمده و مقدار کل فتوسنتز جاری گیاه کاهش یافته و همین امر موجب تسریع در سپری شدن مراحل رشد گیاه نسبت به زمانی که آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه بوده، شده است و وزن خشک کل آن کاهش می یابد ولی با افزایش مصرف زئولیت، رطوبت بهتری در اختیار گیاه قرار گرفته و جبران کمبود آب توسط این ماده شده به طوری که بیشترین وزن خشک کل گیاه با میانگین 700 گرم بر متر مربع مربوط به تیمار مصرف 8 تن زئولیت در هکتار بود (نمودار 4-2). همچنین با مصرف سالیسیلیک اسید نیز مزن خشک کل گیاه نسبت به زمان عدم مصرف آن بیشتر شده به طوری که در تیمار محلول پاشی سالیسیلیک اسید وزن خشک کل گیاه برابر با 56/685 گرم بر متر مربع بود (نمودار4-3). در آزمایشی توسط دانشور (1370)، گزارش شده که سرعت تولید مادهی خشک گیاهی با افزایش تنش خشکی کاهش یافته و وزن خشک اندام هوایی، ارتفاع گیاه، رشد برگ و بیوماس گیاه به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. در پژوهشی عناون شد که گلرنگ در اوایل فصل رشد، رشد کند و بطئی دارد که تا حدود 750 درجه روز رشد ادامه می یابد و پس از آن رشد از 750 الی 1450 درجه روز رشد به صورت خطی و سپس روند تجمع مادهی خشک ثابت و یکنواخت می شود (میرزاخانی و همکاران، 1386).