در، و، عملکرد، به

هکتار)Z1
84/1 a
03/2818 a
27/34 a
36/36 a
(8 تن در هکتار)Z2
سالیسیلیک اسید
81/1 a
37/2314 b
67/32 b
68/36 a
(عدم مصرف)SA0
74/1 a
25/2506 a
65/34 a
89/34 b
(محلول پاشی)SA1
میانگین هایی که حداقل در یک حرف مشترکند، اختلاف آماری معنی داری در آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

(جدول4-15) مقایسه میانگین‌های اثرات متقابل دوگانهی صفات
عملکرد بیولوژیک غوزهی اصلی (گرم)
عملکرد بیولوژیک کل (کیلوگرم در هکتار)
وزن هزار دانهی غوزهی فرعی (گرم)
وزن هزار دانهی غوزهی اصلی (گرم)
تیمار
آبیاری×زئولیت (I×Z)
62/1 a
7/2657 b
93/30 b
89/32 d
I0Z0
82/1 a
5/3522 a
52/34 ab
05/38 a
I0Z1
79/1 a
8/3656 a
25/33 ab
10/36 a-c
I0Z2
75/1 a
5/2218 c
17/35 a
43/36 ab
I1Z0
87/1 a
0/2081 c
77/32 ab
32/35 bc
I1Z1
87/1 a
3/2786 b
52/34 ab
32/35 bc
I1Z2
62/1 a
7/1172 e
22/34 ab
44/36 ab
I2Z0
80/1 a
5/1586 d
52/32 ab
85/33 cd
I2Z1
86/1 a
9/2010 c
05/35 a
66/37 ab
I2Z2
آبیاری×سالیسیلیک اسید(I×SA)
79/1 a
3144 b
28/32 b
23/36 ab
I0SA0
70/1 a
3414 a
51/33 ab
13/35 ab
I0SA1
91/1 a
3/2338 c
06/33 ab
94/36 a
I1SA0
75/1 a
6/2385 c
24/35 a
43/34 b
I1SA1
74/1 a
9/1460 e
66/32 ab
88/36 a
I2SA0
78/1 a
2/1719 d
20/35 a
09/35 ab
I2SA1
زئولیت×سالیسیلیک اسید(Z×SA)
70/1 ab
3/1815 d
93/32 ab
78/36 ab
Z0SA0
62/1 b
2/2217 c
95/33 ab
73/33 d
Z0SA1
89/1 a
5/2426 c
02/32 b
38/35 b-d
Z1SA0
77/1 ab
8/2366 c
52/34 ab
09/36 a-c
Z1SA1
84/1 ab
3/2701 b
06/33 ab
88/37 a
Z2SA0
84/1 ab
8/2934 a
49/35 a
84/34 cd
Z2SA1
میانگین هایی که حداقل در یک حرف مشترکند، اختلاف آماری معنی داری در آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

(جدول4-16) مقایسه میانگین‌های اثرات متقابل سه گانهی صفات
عملکرد بیولوژیک غوزهی اصلی (گرم)
عملکرد بیولوژیک کل (کیلوگرم در هکتار)
وزن هزار دانهی غوزهی فرعی (گرم)
وزن هزار دانهی
غوزهی اصلی (گرم)
تیمار

تنش آبی×زئولیت×سالیسیلیک اسید (I×Z×SA)
73/1 ab
7/2298 d
08/30 e
25/33 e-g
I0Z0SA0
51/1 b
6/3016 bc
78/31 b-e
52/32 g
I0Z0SA1
82/1 ab
3/3781 a
75/35 a-c
19/40 ab
I0Z1SA0
82/1 ab
6/3263 b
28/33 a-e
91/35 c-g
I0Z1SA1
81/1 ab
9/3351 b
02/31 c-e
25/35 c-g
I0Z2SA0
78/1 ab
7/3961 a
47/35 a-d
96/36 b-d
I0Z2SA1
84/1 ab
5/2128 de
62/33 a-e
48/40 a
I1Z0SA0
66/1 ab
4/2308 d
72/36 ab
39/32 g
I1Z0SA1
92/1 ab
1/2075 de
26/30 de
47/32 g
I1Z1SA0
82/1 ab
0/2087 de
28/35 a-e
16/38 a-c
I1Z1SA1
96/1 a
2/2811 c
31/35 a-e
89/37 a-c
I1Z2SA0
78/1 ab
5/2761 c
74/33 a-e
75/32 fg
I1Z2SA1
54/1 b
6/1018 g
09/35 a-e
62/36 c-e
I2Z0SA0
70/1 ab
7/1326 g
35/33 a-e
27/36 c-f
I2Z0SA1
92/1 ab
2/1423 fg
05/30 e
50/33 d-g
I2Z1SA0
68/1 ab
7/1749 ef
00/35 a-e
21/34 d-g
I2Z1SA1
75/1 ab
8/1940 de
84/32 a-e
51/40 a
I2Z2SA0
96/1 a
1/2081 de
26/37 a
81/34 c-g
I2Z2SA1
میانگین هایی که حداقل در یک حرف مشترکند، اختلاف آماری معنی داری در آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

4-17: عملکرد بیولوژیک غوزه های فرعی:
عملکرد بیولوژیک غوزه های فرعی تحت تأثیر آبیاری و سطوح مختلف مصرف زئولیت قرار گرفت و هر کدام در سطح آماری یک درصد معنی دار شد (جدول4-17). اما مصرف سالیسیلیک اسید تأثیر معنی داری روی این صفت نداشت. طبق نتایج این جدول اثر متقابل آبیاری و زئولیت، اثر متقابل زئولیت و سالیسیلیک اسید و همچنین آبیاری، زئولیت و سالیسیلیک اسید تأثیر معنی داری روی عملکرد بیولوژیک غوزه های فرعی داشت و هرکدام در سطح آماری یک درصد معنی درا شدند ولی اثر متقابل آبیاری و سالیسیلیک اسید تأثیر معنی داری روی این صفت نداشت (جدول4-17). طبق نتایج جدول مقایسه میانگین اثرات اصلی مشاهده شد که در تیمار آبیاری بر اساس 85 درصد نیاز آبی گیاه بیشترین عملکرد بیولوژیک غوزه های فرعی با 64/5 گرم و کمترین عملکرد بیولوژیک غوزه های فرعی با 42/4 گرم در تیمار آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه بدست آمد (جدول4-18). در سطوح مختلف مصرف زئولیت بیشترین عملکرد بیولوژیک غوزه های فرعی با 39/5 گرم مربوط به تیمار مصرف 4 تن در هکتار زئولیت و کمترین عملکرد بیولوژیک غوزه های فرعی با 79/4 گرم مربوط به تیمار مصرف 8 تن در هکتار زئولیت بود و همچنین در تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید بیشترین عملکرد بیولوژیک غوزه های فرعی با 12/5 گرم نسبت به تیمار محلول پاشی سالیسیلیک اسید با 97/4 گرم بست آمد ( جدول4-18). بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیکی گیاه با میانگین 8020 کیلوگرم در هکتار از تیمار آبیاری شاهد (آبیاری به مقدار 100 درصد نیاز آبی گیاه) بدست آمد و کمترین مقدار عملکرد بیولوژیکی گیاه نیز با میانگین 5662 کیلوگرم در هکتار که کاهشی در حدود 40/29 درصد نسبت به شاهد را به همراه داشت، از تیمار آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه (تنش متوسط در این آزمایش) ثبت شد (میرزاخانی و سیبی، 1389).
نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانهی آبیاری و زئولیت نشان داد که بیشترین عملکرد بیولوژیک غوزهی فرعی با میانگین 31/6 گرم مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه به همراه مصرف 4 تن زئولیت در هکتار و کمترین میزان آن با میانگین 98/3 گرم مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه و مصرف 4 تن زئولیت در هکتار بود (جدول4-19). در بین اثرات متقابل دوگانهی آبیاری و سالیسیلیک اسید نیز بیشترین عملکرد بیولوژیک غوزه های فرعی با میانگین 66/5 گرم مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 85 درصد نیاز آبی گیاه و عدم مصرف سالیسیلیک اسید و کمترین آن با میانگین 26/4 گرم مربوط به آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه به همراه محلول پاشی سالیسیلیک اسید بود. همچنین در بین اثرات متقابل دوگانهی زئولیت و سالیسیلیک اسید نیز بیشترین عملکرد بیولوژیک غوزه های فرعی با میانگین 69/5 گرم مربوط به تیمار مصرف 4 تن زئولیت در هکتار و عدم مصرف سالیسیلیک اسید و کمترین مقدار آن با میانگین 52/4 گرم متعلق به تیمار مصرف 8 تن زئولیت در هکتار و عدم مصرف سالیسیلیک اسید بود (جدول4-19). برخی از محققان بیان داشتند که صفت عملکرد بیولوژیک تحت تأثیر تنش خشکی قرار گرفت و در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شد (Ashkani et al., 2007). عملکرد بیولوژیک غوزه های فرعی طبق نتایج جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل سه گانه نشان داد که بیشترین عملکرد بیولوژیک غوزه های فرعی با 45/6 گرم مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 85 درصد نیاز آبی گیاه به همراه مصرف 4 تن در هکتار زئولیت و عدم مصرف سالیسیلیک اسید و کمترین عملکرد بیولوژیک غوزه های فرعی مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 100 نیاز آبی گیاه به همراه مصرف 4 تن در هکتار زئولیت و محلول پاشی سالیسیلیک اسید با 54/3 گرم بود (جدول4-20). فراست (1389) عنوان کرد، بیشترین عملکرد بیولوژیک در تیمار آبیاری معادل 100 درصد نیاز آبی گیاه با 3615 کیلوگرم بر هکتار و کمترین عملکرد بیولوژیک در تیمار آبیاری معادل 50 درصد نیاز آبی گیاه با 2867 کیلوگرم بر هکتار به ثبت رسید. امیدی (1388) طی بررسی اثر تنش آبی بر ویژگی های زراعی و فیزیولوژیکی سه رقم گلرنگ بهاره در کرج اظهار داشت که در بین سطوح مختلف تنش آبی، بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیکی به ترتیب با میانگین 5100 و 3900 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار شاهد و تیمار قطع آبیاری در دو مرحله تکمه دهی و گلدهی بود. در بررسی اثر تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ، بیشترین عملکرد بیولوژیکی با میانگین 8/1209 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار آبیاری کامل (شاهد) و کمترین عملکرد بیولوژیکی با میانگین 5/940 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی گزارش شده است (Nabipour et al., 2007).
از آنجایی که عملکرد بیولوژیکی غوزه ها، مجموع وزن دانه ها و وزن بیوماس می باشد، به نظر می رسد که با افزایش شدت تنش رطوبتی عملکرد بیولوژیک غوزه های فرعی نیز از طریق افزایش وزن دانه ها (به دلیل تولید دانه های درشت تر) افزایش می یابد.
4-18: شاخص برداشت:
بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس صفات، صفت شاخص برداشت تحت تأثیر اثر متقابل آبیاری و زئولیت و همچنین اثر متقابل آبیاری، زئولیت و سالیسیلیک اسید قرار گرفته و در سطح آماری یک درصد معنی دار شد ولی تنش آبی، مصرف زئولیت و مصرف سالیسیلیک اسید و اثرات متقابل آن ها از لحاظ آماری اختلاف معنی داری را روی آن نداشتند (جدول4-17). نتایج جدول مقایسه میانگین اثرات اصلی صفات نشان داد که با