در، آب، از، و

دانلود پایان نامه

نتیجه کمبود آب اشباع در بافت های برگ کمتر خواهد بود. همچنین مصرف سالیسیلیک اسید و توانایی این ماده در ایجاد سیگنال در تمام قسمت های گیاه و ایجاد حالت دفاعی در گیاه در هنگام مواجه شدن با تنش های محیطی و در نهایت کاهش تعرق ، مقدار آب مورد نیاز برگ حفظ شده و تقسیم سلولی و رشد سلولی به صورت مطلوب تری نسبت به حالتی که سالیسیلیک اسید مصرف نشده است صورت می گیرد.

4-32: سرعت از دست دادن آب:
صفت سرعت از دست دادن آب تحت تأثیر تنش آبی، مصرف زئولیت و اثر متقابل آبیاری و زئولیت در سطح آماری یک درصد و اثر متقابل زئولیت و سالیسیلیک اسید در سطح آماری پنج درصد معنی دار شد (جدول4-29). بیشترین سرعت از دست دادن آب مربوط به تیمار آبیاری شاهد (عدم تنش آبی) و کمترین سرعت از دست دادن آب مربوط به تیمار تنش آبی شدید بود (میرزاخانی و سیبی، 1389). نتایج جدول مقایسه میانگین های اثرت اصلی نشان داد که با افزایش شدت تنش آبی سرعت از دست دادن آب کاهش می یابد به طوری که بیشترین و کمترین سرعت از دست دادن آب با میانگین های 284/0 و 212/0 گرم بر گرم در ساعت به ترتیب مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 100 و70 درصد نیاز آبی گیاه بود (جدول4-30). در بین سطوح مختلف مصرف زئولیت با افزایش مصرف زئولیت سرعت از دست دادن آب نیز افزایش می یابد به طوری که بیشترین سرعت از دست دادن آب با میانگین 255/0 گرم بر گرم در ساعت مربوط به تیمار مصرف 8 تن در هکتار زئولیت و کمترین سرعت از دست دادن آب با میانگین 232/0 گرم بر گرم در ساعت مربوط به تیمار عدم مصرف زئولیت مشاهده شد. طبق نتایج این جدول مصرف سالیسیلیک اسید اختلاف معنی داری را با تیمار عدم مصرف سالیسیلیک اسید نشان نداد (جدول4-30). بر اساس نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانهی آبیاری و زئولیت بیشترین میزان سرعت از دست دادن آب با میانگین 298/0 گرم بر گرم در ساعت متعلق به تیمار آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه به همراه مصرف 8 تن زئولیت در هکتار و کمترین میزان سرعت از دست دادن آب با میانگین 222/0 گرم بر گرم در ساعت مربوط به تیمار آبیاری بر اسا 85 درصد نیازآبی گیاه و عدم مصرف زئولیت بود (جدول 4-31). در بین مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانهی آبیاری و سالیسیلیک اسید مشاهده شد که بیشترین میزان سرعت از دست دادن آب با میانگین 285/0 گرم بر گرم در ساعت متعلق به تیمار آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه به همراه محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کمترین میزان آن با میانگین 210/0 گرم بر گرم در ساعت مربوط به تیمار آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه به همراه محلول پاشی سالیسیلیک اسید بود (جدول 4-31). همچنین در بین اثرات متقابل زئولیت و سالیسیلیک اسید بیشترین میزان سرعت از دست دادن آب با میانگین 255/0 گرم بر گرم در ساعت متعلق به تیمار مصرف 8 تن زئولیت در هکتار به همراه محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کمترین میزان آن با میانگین 230/0 گرم بر گرم در ساعت مربوط به تیمار عدم مصرف زئولیت و محلول پاشی سالیسیلیک اسید بود (جدول 4-31). در پژوهشی عنوان کردند که سرعت از دست دادن آب در بین سطوح مختلف مصرف زئولیت، مصرف 9 تن در هکتار زئولیت با میانگین 186/0 گرم بر گرم در ساعت و تیمار عدم مصرف زئولیت با میانگین 172/0 گرم بر گرم در ساعت به ترتیب بیشترین و کمترین سرعت از دست دادن آب را به خود اختصاص دادند (میرزاخانی و سیبی، 1389). طبق نتایج جدول مقایسه میانگین های اثرات متقابل سه گانه، مشاهده شد که بیشترین سرعت از دست دادن آب با میانگین 305/0 گرم بر گرم در ساعت مربوط به تیمار (آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی گیاه + مصرف 8 تن در هکتار زئولیت+ عدم مصرف سالیسیلیک اسید) و کمترین سرعت از دست دادن آب با میانگین 185/0 گرم بر گرم در ساعت مربوط به تیمار (آبیاری بر اساس 70 درصد نیاز آبی گیاه+ مصرف 4 تن در هکتار زئولیت + عدم مصرف سالیسیلیک اسید) بود (جدول4-32).
در تیمار آبیاری شاهد، به دلیل اینکه بیشترین مقدار آبیاری در اختیار گیاه بوده، در نتیجه همواره سطح بالایی از آب در اختیار سلول های گیاه قرار داشته است. با قطع برگ های گیاه و اندازه گیری سرعت از دست دادن آب مشخص شد که سرعت از دست دادن آب در تیمار آبیاری شاهد بیشترین مقدار بود. ولی در تیمار تنش آبی شدید، چون از ابتدای رشد آب کمتری در اختیار سلول های گیاه بوده است در نتیجه همواره آب موجود در بافت های گیاه، سطح پایینی داشته همچنین غلظت شیرهی سلولی در گیاهان تحت شرایط تنش از گیاهانی که در شرایط آبیاری مطلوب رشد کرده اند بیشتر است و پس از قطع برگ ها از گیاه، سرعت از دست دادن آب کمتر خواهد بود. در بین سطوح مختلف زئولیت نیز با افزایش مقدار مصرف آن سرعت از دست دادن آب نیز بیشتر می شود.

مطلب مرتبط :   نظریه جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی

(جدول4-29) نتایج تجزیه واریانس صفات
میانگین مربعات MS
سرعت از دست
دادن آب
کمبود آب اشباع
میزان آب
نسبی برگ
آب نهایی برگ
درجه آزادی
منابع تغییرات
001/0 n.s
175/4 n.s
098/21 n.s
88/0 n.s
3
تکرار
033/0 **
808/162 **
478/380 **
29/44 **
2
آبیاری
000/0
693/3
371/13
22/3
6
خطای عامل اصلی
003/0 **
558/37 **
443/62 n.s
48/40 **
2
زئولیت
000/0 n.s
019/14 *
876/99 n.s
04/9 *
1
سالیسیلیک اسید
002/0 **
539/8 *
081/25 n.s
21/11 **
4
آبیاری×زئولیت
000/0 n.s
289/20 **
297/11 n.s
02/4 n.s
2
آبیاری×سالیسیلیک اسید
001/0 *
097/0 n.s
003/3 n.s
46/20 **
2
زئولیت×سالیسیلیک اسید
000/0 n.s
314/29 **
626/56 n.s
69/8 **
4
آبیاری×زئولیت×سالیسیلیک اسید
000/0
122/3
868/71
49/1
45
خطای عامل فرعی
84/5
27/11
08/11
63/5

ضریب تغییرات(درصد)
ns، *،** به ترتیب غیر معنی دار، معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصد.

(جدول4-30) مقایسه میانگین های اثرات اصلی صفات
سرعت از دست دادن آب (گرم بر گرم در ساعت)
کمبود آب اشباع (درصد)
میزان آب نسبی برگ (درصد)
آب نهایی برگ (درصد)
تیمار
تنش آبی
284/0 a
41/13 c
59/80 a
29/23 a
(100% نیاز آبی گیاه) I0
233/0 b
09/15 b
25/76 b
01/21 b
(85% نیاز آبی گیاه)I1
212/0 c
52/18 a
63/72 c
87/20 b
(70% نیاز آبی گیاه)I2
زئولیت
232/0 c
95/16 a
78/74 a
78/21 b
(عدم مصرف)Z0
243/0 b
61/15 b
70/76 a
40/20 c
(4 تن در هکتار)Z1
255/0 a
45/14 c
99/77 a
00/23 a
(8 تن در هکتار)Z2
سالیسیلیک اسید
241/0 a
11/16 a
31/75 a
37/21 b
(عدم مصرف)SA0
246/0 a
23/15 b
67/77 a
08/22 a
(محلول پاشی)SA1
میانگین هایی که حداقل در یک حرف مشترکند، اختلاف آماری معنی داری در آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع سیستم اطلاعات جغرافیایی و اطلاعات جمعیت شناختی

(جدول4-31) مقایسه میانگین‌های اثرات متقابل دوگانهی صفات
سرعت از دست دادن آب (گرم بر گرم در ساعت)
کمبود آب اشباع (درصد)
میزان آب نسبی برگ (درصد)
آب نهایی برگ (درصد)
تیمار
آبیاری×زئولیت (I×Z)
272/0 b
88/13 b
16/80 a
06/23 b
I0Z0
282/0 b
49/13 b
03/81 a
89/21 bc
I0Z1
298/0 a
85/12 b
57/80 a
92/24 a
I0Z2
222/0 d
70/17 a
47/72 a
12/21 c
I1Z0
251/0 c
58/14 b
73/76 a
91/20 c
I1Z1
226/0 d
99/12 b
55/79 a
00/21 c
I1Z2
201/0 e
27/19 a
71/71 a
14/21 c
I2Z0
196/0 e
77/18 a
34/72 a
40/18 d
I2Z1
241/0 c
51/17 a
84/73 a
08/23 b
I2Z2
آبیاری×سالیسیلیک اسید(I×SA)
284/0 a
77/13 c
90/78 ab
84/22 a
I0SA0
285/0 a
04/13 c
27/82 a
75/23 a
I0SA1
229/0 b
49/16 b
80/74 ab
30/20 c
I1SA0
237/0 b
69/13 c
70/77 ab
71/21 b
I1SA1
210/0 c
08/18 a
24/72 b
97/20 bc
I2SA0
215/0 c
96/18 a
03/73 b
78/20 bc
I2SA1
زئولیت×سالیسیلیک اسید(Z×SA)
233/0 b
42/17 a
99/73 a
15/22 ab
Z0SA0
230/0 b
49/16 ab
58/75 a
40/21 b
Z0SA1
235/0 b
10/16 a-c
21/75 a
01/19 c
Z1SA0
251/0 a
12/15 b-d
20/78 a
79/21 b
Z1SA1
255/0 a
82/14 cd
74/76 a
95/22 a
Z2SA0
255/0 a
08/14 d
23/79 a
04/23 a
Z2SA1
میانگین هایی که حداقل در یک حرف مشترکند، اختلاف آماری معنی داری در آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

(جدول4-32) مقایسه میانگین‌های اثرات متقابل سه گانهی صفات
سرعت از دست دادن آب (گرم بر گرم در ساعت)
کمبود آب اشباع (درصد)
میزان آب نسبی برگ (درصد)
آب نهایی برگ (درصد)
تیمار
تنش آبی×زئولیت×سالیسیلیک اسید (I×Z×SA)
272/0 bc
54/13 de
56/80 ab
34/22 b-e
I0Z0SA0
272/0 bc
23/14 d
75/79 ab
79/23 a-c
I0Z0SA1
275/0 bc
28/13 de
77/80 ab
37/21 d-g
I0Z1SA0
290/0 ab
69/13 de
29/81 ab
42/22 b-e
I0Z1SA1
305/0 a
50/14 d
36/75 ab
81/24 a
I0Z2SA0
292/0 ab
21/11 e
77/85 a
03/25