دانلود پایان نامه سابقه تاریخی و ایران باستان

دانلود پایان نامه
پژوهش در شعر مانوی را مولر، خاورشناس بلندپایه آلمانی، آغاز کرد. وی در سال 1913 در برلین سرود ششم انگدروشنان و متن و ترجمه سرودنامهای مانوی به نام مَهرنامگ را در Ein Doppelblatt aus einem manichäischen Hymnenbuch (ma~rnAmag) منتشر کرد.
والتر برونو هنینگ طی سال‌های 1933 تا 1948پارههای بسیاری از سرودهای مانوی را قرائت کرد و پس از سالها پژوهش و بررسی متوجه شد که چهار سرود به پارسی میانه و پهلوی اشکانی وجود داشته که هر یک به بخشهایی (اندامها) تقسیم میشده است. او بخشهایی از دو سرود پهلوی اشکانی هویدگمان و انگدروشنان را منتشر کرد و قطعاتی از سرودنامههای یاد شده را با سرودهای چینی مانوی مطابقت داد و نام سراینده و زمان سرایش اشعار را کشف کرد.
مری بویس در سال 1954 دو سرود بلند مانوی هویدگمان و انگدروشنان را به زبان پهلوی اشکانی به همراه اصلاحاتی از والتر برونو هنینگ وگاه ترجمههایی از خود او به کمک متن سغدی و چینی در پانوشت و با واژهنامهای در The Manichaean Hymn-Cycles in Parthian به چاپ رساند. مفصل‌ترین مجموعه اسناد شعری به زبان ایرانی میانه غربی که در دسترس ما قرار دارد، همین مجموعه سرودهای مانوی به زبان پهلوی اشکانی است که مری بویس با حوصله زیاد بازسازی و منتشر کرد. مؤلف در مقدمه فهرست کاملی از انواع مصرع‌ها ، یا به عبارت بهتر، انواع پارهها را که در دو اثر هویدگمان و انگدروشنان آمده است، به دست میدهد. این انواع بر حسب تعداد هجاها و محل تکیهها تعریف میشوند.
هم‌چنین مری بویس در 1960 فهرست کامل دست‌نوشتههای مانوی تورفان را در کتاب A Catalogue of the Iranian Manuscripts in Manichean Script in the German Turfan Collection منتشر کرد و در آن دست‌نوشتهها را به صورت موضوعی دستهبندی کرد. وی در سال 1975 در اثر دیگری به نام A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian بسیاری از دست‌نوشتههای نسبتا سالم فارسی میانه و پهلوی اشکانی را با تعلیقات مفصل همراه با واژهنامهای منتشرکرد.
ورنر زوندرمان از دیگر ایرانشناسانی است که بیشتر پژوهشهای خود را به مانی اختصاص داده است. وی در The Manichaean Hymn Cycles Huyadagmān and Angad Rošnān in Parthian and Sogdian که آن را در 1990 به چاپ رساند، مجموعه سرودههای هویدگمان و انگدروشنان را بررسی کرده و متنهای تازهای درباره دو سرود یاد شده به خط و زبان سغدی ارائه میدهد و آن را با متنهای پهلوی اشکانی که مری بویس در 1954 منتشر کرده، مقایسه نموده و به نتایج تازهای دست مییابد.
دزموند دورکین مایسترارنست در واژه‌نامه مانوی خودDictionary of Manichaean Texts, Volume III: Dictionary Of Manichaean Middle Persian and Parthian که در سال 2004 چاپ شد، واژه‌های به کار رفته در دو سرود هویدگمان و انگدروشنان را آورده است.
روانشاد ایرج وامقی (1379-1311) در سال 1378 کتاب «نوشتههای مانی و مانویان» را به چاپ رساند که در آن کتاب، بخش‌هایی از دو سرود هویدگمان و انگد روشنان را بر پایه کتاب مری بویس ترجمه کرده و برای برخی واژهها ریشه‌هایی به صورت پانوشت ارائه داده است.
ابوالقاسم اسماعیلپور در سال 1386 در بخش مربوط به سرودهای مانوی در کتاب «سرودهای روشنایی: جستاری در شعر ایران باستان و میانه و سرودهای مانوی»، چند بخش از دو سرود هویدگمان و انگد روشنان را بر پایه قرائت و حرف نوشت مری بویس و با ترجمه همه یادداشت‌ها و تفسیرهای او آورده است.
روش پژوهش
نوع روش در انجام این پژوهش به صورت توصیفی انجام شده است و در گردآوری اطلاعات و دادهها از روش کتابخانهای استفاده شده است.
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح
ریشهشناسی، واجشناسی تاریخی، زبان پهلوی اشکانی
ریشهشناسی: یکی از شاخههای زبان‌شناسی تاریخی و تطبیقی است که به شناخت ریشه واژهها میپردازد. به طور کلی ریشهشناسی علم مطالعه تاریخی واژهها میباشد.
واجشناسی تاریخی: به آن بخش از دانش زبانشناسی که به بررسی و توصیف صداهای زبان با توجه به نقش واجی آنها، یعنی ویژگی ایجاد تمایز میان تکواژها و نیز روابط گوناگون موجود میان واج‌ها و همچنین ساخت واژهها از لحاظ چگونگی پیوند واج‌ها در آنها میپردازد، واج‌شناسی اطلاق میشود. در واجشناسی تاریخی سابقه تاریخی واژهها هم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
زبان پهلوی اشکانی: زبان رایج دوره اشکانیان (از حدود 250ق.م. تا حدود 224 م.) بوده که تا اوایل دوره ساسانی نیز آثاری بدان تالیف میشده است. این زبان در شمال و شمال شرقی ایران متداول بوده که زبان و خط آن از خط آرامی اقتباس شده است.
آوانویسی و ترجمه سرود
Angad ROSnAn I
nys’r’d ’ngd rwšn’n
nisArAd angad rOSnAn
Begun (is) Angad Rošnān
انگدروشنان (روشنان کامل) آغاز شد
1
a: ’ngd rwš[n]’n ○ fry’ng pt ’xšd