دانلود پایان نامه درمورد همبستگی پیرسون و تحلیل همبستگی

دانلود پایان نامه
نمونه آماری بدست آمده بوسیله فرمول کوکران مشتریان لوازم و تجهیزات پزشکی درسطح استان مرکزی (با جامعه ای 1350 نفر) برابر با 300 نفر می باشد که تجزیه و تحلیل های فصل چهارم براساس همین تعداد نمونه انجام شده است.
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی… و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیم ها بعهده دارند. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل در این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS22 در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. بر اساس فرضیه های پژوهشی، در سطح توصیفی از آماره هایی نظیر توزیع فراونی، و تهیه جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی برای تعیین میزان همبستگی بین متغیرهای مطرح شده در مدل از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
3-8-1 همبستگی
همبستگی یک معیار برای سنجش نوع و شدت رابطه میان دو یا گروهی از متغیرهاست. هنگامی که بیان می شود میان دو متغیر همبستگی وجود دارد، به این معنا ست که تغییرات مقادیر متغیرها بر روی یکدیگر اثرگذار می باشد و هنگامی که از عدم همبستگی میان دو متغیر صحبت می کنیم که به آن استقلال دو متغیر هم گفته می شود. منظور این است که تغییرات مقادیر متغیرها بر روی یکدیگر اثر نمی گذارد. تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر می باشد. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می دهد. این ضریب بین 1 تا 1- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می باشد (صادقی و پور کریمی، 1388، 213).
3-8-1-1 آزمون همبستگی پیرسون
این آزمون یکی از متداول ترین آزمون های تعیین ضریب همبستگی بین متغیر های دارای اندازه های فاصله ای و نسبی است و برای محاسبه ضریب آن از فرمول زیر استفاده می شود :
در این فرمول rx,y، همبستگی بین متغیر های x و y ؛ N تعداد آزمودنی ها ؛ Sx احراف استاندارد نمره های x ؛ Sy انحراف استاندارد نمره های y و ∑xy مجموع حاصل ضرب تفاضل نمره ها از میانگین می باشد (حسینی، 1382، 212).
3-8-1-2 آزمون همبستگی اسپیرمن
ضریب همبستگی اسپیرمن زمانی به کار می رود که نمره ها رتبه بندی شده باشند یا به جای اعداد رتبه های آن ها در دست باشد. به عبارت دیگر ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجیدن ارتباط میان دو سری رتبه های متوالی ناپیوسته (…، 3، 2، 1) به کار می رود. مقدار این شاخص بین متغیر است و از لحاظ سطح سنجش رتبه ای و از لحاظ تقارن، متقارن است و برای محاسبه ضریب آن از فرمول زیر استفاده می شود :
در این فرمول rs = P ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن، D2 مجذور تفاوت رتبه ها و N تعداد آزمودنی ها یا نمره هاست (همان منبع، 219).
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1 مقدمه‏
فصل چهارم یکی از قسمت های مهم هر پژوهش محسوب می گردد. پس از آنکه نکات کلیدی در فصل سوم شامل تعیین روش تحقیق و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات و همچنین تعیین روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مطرح گردید. در این فصل، اطلاعات جمع آوری شده از جامعه آماری مورد نظر، با استفاده از دو روش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
بطور کلی آمار توصیفی صرفا به توصیف جامعه می پردازد و هدف آن محاسبه پارامترهای جامعه است. از طرف دیگر در آمار استنباطی محقق با استفاده از مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه می کند. سپس به کمک تخمین و آزمون فرض آماری، آماره ها به پارامترهای جامعه تعمیم داده می شوند و براساس آن، فرضیات پژوهش تأیید یا رد می شود (آذر و مومنی، 1380، 8).
پژوهشگر در این فصل اطلاعات جمع آوری شده را در قالب دو بخش آمار توصیفی (جداول فراوانی و نمودارها) و آمار استنباطی (استفاده از روش همبستگی پیرسون برای بررسی روابط مطرح شده در مدل) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و نتایج نهایی را ارائه نموده است.
4-2 توصیف داده های جمعیت شناختی
در این قسمت ابتدا شرح مختصری از داده های جمعیت شناختی افراد پاسخگو و نمودارهای مربوط به آن ارایه شده و سپس با استفاده از جداول مربوطه داده ها توصیف می شوند. در پژوهش حاضر محقق برای بررسی آمار توصیفی از مولفه های (سن، سطح تحصیلات، جنسیت، وضعیت تاهل) استفاده نموده است.
4-2-1 اطلاعات مربوط به سن پاسخ دهندگان
بر اساس جدول فراوانی و نمودار مربوطه، وضعیت پاسخگویان بر اساس سن مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه حاصل شده در جدول و نمودار 4-1 ارائه شده است. بر این اساس 7/4 درصد در بازه 20 تا 30 سال قرار دارند، 7/44 درصد پاسخ دهندگان نیز در بازه سنی 31 تا 40 سال و همچنین3/45 در بازه 41 تا 50 سال قرار دارند. 3/5 درصد نیز در بازه بالاتر از 50سال قرار دارند
جدول 4-1 فراوانی وضعیت پاسخ دهندگان بر اساس سن
سن
فراوانی