دانلود پایان نامه درمورد مدل سازی معادلات ساختاری و بازارهای الکترونیکی

دانلود پایان نامه
کیم و همکاران، در پژوهشی ادراکات مشتری از تبلیغات تحت وب و عوامل انگیزاننده مشتری جهت خرید از فروشگاههای اینترنتی را مورد ارزیابی قرار دادند. بر اساس این مدل، اطلاعات ادرا ک شده سبب می شود که ذهن مشتری درگیر یک محصول شود (ارتباط بین این دو متغیر مثبت است). از طرفی بین لذت ادرا ک شده و درگیری ذهنی مشتری با محصول جدید ارتباطی منفی وجود دارد. همچنین ثابت شد که بین اطلاعات ادراک شده و لذت ادرا ک شده با اعتماد به وب سایت رابطه ای مستقیم وجود دارد. دو متغیر اعتماد به وب سایت و درگیری ذهنی مشتری با محصول، ارتباطی متقابل داشته و باعث میشوند که مشتری به خرید اینترنتی تمایل پیدا کند (همان منبع).
در تحقیقی با عنوان “بررسی تاثیر اعتماد مشتری بر نگرش وفاداری و قصد خرید در تجارت B2C ” به بررسی تاثیر اعتماد بر رفتار مصرف کننده رد بازارهای الکترونیکی پرداخته شده است. برای انجام این تحقیق 222 پرسشنامه از فعالان خریداران الکترونیکی بازار در کره جنوبی جمع آوری شد. نتایج نشان دادند که اعتماد مصرف کننده تاثیر قوی بر هر دو وفاداری نگرشی و نیت خرید دارد هر چند که اعتماد مصرف کننده در جامعه فروشندگان تاثیر مشخصی بر دو فاکتور رفتاری مصرف کننده ندارد. علاوه بر این، مشخص شد که اعتماد از یک واسطه برای انتقال از فروشنده استفاده می کند، یاد آوری می کند اعتماد نقش مهمی را در تعیین میزان اعتماد مصرف کننده و پذیرفتن فروشندگان الکترونیکی بازی میکند (هانگ و چو، 2011).
در تحقیقی با عنوان “از اعضای جامعه مجازی به خریداران تجارت الکترونیک C2C- اعتماد در جوامع مجازی و تاثیر آن بر قصد خرید مصرف کنندگان”، به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اعتماد بین اعضای جامعه مجازی و چگونگی تاثیر این اعتماد در وب سایت های c2c پرداخته است. نتایج نشان داد که آشنایی، شباهت درک شده، تضمین ساختاری و اعتماد به سوابق در ایجاد اعتماد در اعضای ارتباطات مجازی مهم است. تجزیه و تحلیل دو نوع اعتماد نشان داد که اعتماد در توانایی های اعضا سه بعد اعتماد به فروشنده /وب سایت از لحاظ توانایی، صداقت و خیرخواهی را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر این، اعتماد در یکپارچگی اعضا و تحریک محرک های قصد خرید و اعتماد به توانایی فروشنده/ وب سایت تاثیر مثبتی بر قصد خرید و دریافت اطلاعات دارد (لو و همکاران، 2010).
پژوهشی با عنوان «تاثیر وب سایت ها بر ایجاد اعتماد اولیه در وب سایت های تجارت الکترونیک B2C» توسط برنگمن و کاریموف (2012) انجام شده است. هدف از این پژوهش بررسی و سنجش اثربخشی یکپارچگی انحصاری کاربران شبکه اجتماعی به منظور ایجاد قابلیت اعتماد به یک فروشنده اینترنتی ناشناخته می باشد تا در نتیجه انگیزه ها و تمایلات خرید متوالی مصرف کنندگان را افزایش بدهد. داده های پژوهش توسط پرسشنامه از بین 226 خریدار آنلاین گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها توسط تحلیل چند متغیره واریانس (MANCOVA) انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که خیرخواهی و درستی فروشنده تاثیر مثبتی بر اعتماد مصرف کننده آنلاین دارد. همچنین نتایج نشان داد در صورتی که فروشنده آنلاین بخواهد از وبلاگ شرکت استفاده کند اگر از شبکه های اجتماعی معتبر از جمله فیسبوک استفاده کند تاثیر بهتری بر اعتماد مشتری نسبت به خیرخواهی فروشنده خواهد داشت.
پژوهش دیگر با عنوان «چیزی فراتر از قیمت: چگونه اعتماد می تواند باعث تشویق انگیزه های خرید مصرف کنندگان آنلاین شود» توسط کو (2012) انجام شده است. هدف از این پژوهش بررسی و تحقیق چگونگی تاثیر اعتماد آنلاین بر انگیزه های خرید افراد در وب سایت آی هرگو می شود. داده های پژوهش از طریق ارسال پرسشنامه به ایمیل کاربران این سایت گردآوری شده است. این پژوهش در کشور تایوان انجام شده است. پرسشنامه برای 200 کاربر ایمیل شد و 472 پرسشنامه پاسخ داده شدند. داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان داد که فروشندگان آنلاین باید مصرف کنندگان و اصول و الگوهای خرید بین خریداران اینترنتی و شرکت ها را بشناسند. همچنین تبلیغات شفاهی (wom) می تواند بر اساس نظرات و عقاید سایر کاربران سایت ایجاد شده و بین آنها به اشتراک گذاشته شود و به کاربران بالقوه نیز منتقل شود. نظرات مشتریان راضی می تواند تاثیر مثبتی بر wom داشته باشد.
پژوهشی با عنوان «پیش زمینه ها و نتایج اعتماد به پیشنهادات محصولات آنلاین: مطالعه تجربی در مورد خرید اجتماعی» توسط هسیائو و همکاران (2010) انجام شده است. هدف از این پژوهش بهبود درک دلایل اینکه چرا افراد به نظرات و پیشنهادات در مورد محصولات در شبکه ها و وب سایت های خرید اجتماعی اعتماد می کنند. همچنین بررسی تاثیر اعتماد بر انگیزه های مشتریان در خرید محصولات از فروشگاه های آنلاین در وب سایت ها می باشد. داده ها از طریق ارسال پرسشنامه به 1219 کاربر شبکه های اجتماعی گردآوری شده است (از 1439 پرسشنامه 1219 عدد برگردانده شدند). تحلیل و تجزیه داده ها از طریق تحلیل عاملی و معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که توانایی، خیرخواهی/ صداقت و اعتماد به وب سایت از مهمترین پیش زمینه های اعتماد به پیشنهادات در مورد محصولات در شبکه های اجتماعی می باشد. همچنین اعتماد به پیشنهادات محصولات می تواند بر انگیزه های خرید مشتریان از وب سایت ها تاثیر مثبت بگذارد.
برنگمن و کاریمو در تحقیقی با عنوان “تاثیر شبکه های اجتماعی بر اعتماد خرید مصرف کنندگان در تجارت فروشنده با مصرف کننده” انجام داده اند که هدف از آن آزمون اثربخشی استفاده از شبکه های اجتماعی در ایجاد اعتماد بین خریداران اینترنتی است. در نتایج محققان تاثیر ادغام شبکه های اجتماعی را بر روی عقاید توانایی آشکارا ندیدند، این ممکن است بخاطر نشان دادن ظرفیت آنها برای “سیگنال”، “خیرخواهی” و “صداقت” باشد، که به نوبه خود تاثیر قابل توجهی بر قصد خرید دارد. خرده فروشان تاآشنای الکترونیکی ممکن است برداشت از “صداقت” را با استفاده از وبلاگ های خود پرورش دهند، اما آنها باید از تعبیه عکس نمایندگان فروشگاه در وبلاگ جلوگیری نمایند. اگر خرده فروشان قصد استفاده از وبلگ شرکت های بزرگ با عکس صورت دارند، توصیه می شود آن را با سایت شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک به منظور افزایش برداشت از “خیرخواهی” ادغام کنند (برنگمن و کاریمو، 2012).
در تحقیقی با عنوان “بررسی تاثیر اعتماد درک شده بر تجارت الکترونیک، خرید آنلاین برای محصولات و خدمات توریسم در کره جنوبی” هدف بررسی عوامل مرثر بر اعتماد، رضایت و فاداری است. از روش مدل سازی معادلات ساختاری برای بررسی روابط بین متغیرهای بیرونی (قابلیت جهت دهی، امنیتی، تهدید و هزینه معامله) و متغیر واسطه (اعتماد و رضایت)، با وفاداری به عنوان یک متغیر وابسته پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که قابلیت جهت دهی و امنیت درک شده بطور قابل توجهی اثر مثبتی بر اعتماد داشته است؛ با اینحال نتایج نشان داد که هزینه معامله هیچ تاثیری بر اعتماد ندارد. نتایج حاکی از این است که رضایت و اعتماد مشتری نقش کلیدی به عنوان یک سابقه وفاداری مشتری در خرید آنلاین محصولات و خدمات گردشگری بازی می کند (کیم و همکاران، 2011).
کیم و همکاران، در پژوهشی ادراکات مشتری از تبلیغات تحت وب و عوامل انگیزاننده مشتری جهت خرید از فروشگا ههای اینترنتی را مورد ارزیابی قرار دادند. بر اساس این مدل، اطلاعات ادراک شده سبب می شود که ذهن مشتری درگیر یک محصول شود (ارتباط بین این دو متغیر مثبت است). از طرفی بین لذت ادرا ک شده ودرگیری ذهنی مشتری با محصول جدید ارتباطی منفی وجود دارد. همچنین ثابت شد که بین اطلاعات ادرا ک شده و لذت ادرا ک شده با اعتماد به و ب سایت رابطه ای مستقیم وجود دارد. دو متغیر اعتماد به و ب سایت و درگیری ذهنی مشتری با محصول، ارتباطی متقابل داشته و باعث میشوند که مشتری به خرید اینترنتی تمایل پیدا کند (کیم و همکاران، 2010).
در تحقیقی با عنوان “بررسی تاثیر اعتماد مشتری بر نگرش وفاداری و قصد خرید در تجارتB2C “به بررسی تاثیر اعتماد بر رفتار مصرف کننده رد بازارهای الکترونیکی پرداخته شده است. برای انجام این تحقیق 222 پرسشنامه از فعالان خریداران الکترونیکی بازار در کره جنوبی جمع آوری شد. نتایج نشان دادند که اعتماد مصرف کننده تاثیر قوی بر هر دو وفاداری نگرشی و نیت خرید دارد هر چند که اعتماد مصرف کننده در جامعه فروشندگان تاثیر مشخصی بر دو فاکتور رفتاری مصرف کننده ندارد. علاوه بر این، مشخص شد که اعتماد از یک واسطه برای انتقال از فروشنده استفاده می کند، یاد آوری می کند اعتماد نقش مهمی را در تعیین میزان اعتماد مصرف کننده و پذیرفتن فروشندگان الکترونیکی بازی می کند (هانگ و چو، 2011).
در تحقیقی با عنوان “از اعضای جامعه مجازی به خریداران تجارت الکترونیک C2C- اعتماد در جوامع مجازی و تاثیر آن بر قصد خرید مصرف کنندگان”، به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اعتماد بین اعضای جامعه مجازی و چگونگی تاثیر این اعتماد در وب سایت های c2c پرداخته است. نتایج نشان داد که آشنایی، شباهت درک شده، تضمین ساختاری و اعتماد به سوابق در ایجاد اعتماد در اعضای ارتباطات مجازی مهم است. تجزیه و تحلیل دو نوع اعتماد نشان داد که اعتماد در توانایی های اعضا سه بعد اعتماد به فروشنده /وب سایت از لحاظ توانایی، صداقت و خیرخواهی را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر این، اعتماد در یکپارچگی اعضا و تحریک محرک های قصد خرید و اعتماد به توانایی فروشنده/ وب سایت تاثیر مثبتی بر قصد خرید و دریافت اطلاعات دارد (لو و همکاران، 2010).
فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق
3-1 مقدمه
مراد از انتخاب شیوه تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه یا روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه سریعتر، آسانتر، دقیق تر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسش یا پرسش های تحقیق مورد نظر کمک کند (نادری و نراقی، 1381، 63).
منظور از روش، مجموعه فعالیتهایی است که برای رسیدن به هدفی صورت می گیرد. “روشهای پژوهش در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می روند. در هر پژوهش، پژوهشگر تلاش میکند تا مناسب ترین روش ر اانتخاب کند و آن روشی است که دقیق تر از سایر روشهای دیگر قوانین واقعیت را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را تبیین کند. بنابراین شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به روابط میان آنان مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب می باشد، در واقع می توان گفت که اثربخشی یک کار پژوهشی موکول به انتخاب درست روش تحقیقی است که مناسب با آن نوع خاص پژوهش باشد” (دلاور، 1384، 175).
این فصل به بررسی ساختار و روش تحقیق می پردازد. روشهای پژوهش در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می روند. روش های پژوهش متعددند و هر روشی تا اندازه ای به کشف قوانین علمی کمک می کنند. محقق در این فصل ابتدا به بیان نوع و روش پژوهش می‌پردازد، سپس روش جمع آوری داده‌ها، تعیین جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری بیان می‌شود و در پایان به روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون‌های آماری استفاده شده در تحقیق، اشاره خواهد شد.
3-2 روش تحقیق
تحقیق عبارت است از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین. بنابراین تحقیق فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها تحت عنوان روش شناسی یاد می شود (سرمد، 1376، 2). روش انجام پژوهش یکی از فاکتورهایی است که بر تحقیق و نتایج حاصله اثر می گذارد و غالباً به هدف پژوهش، ماهیت موضوع‌، امکانات اجرایی تحقیق و فرضیه های تدوین شده بستگی دارد (بازرگان و همکاران، 1383، 280). در پژوهش حاضر روش تحقیق بر اساس سه مبنا طبقه بندی شده است:
این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی محسوب می‌شود. پژوهش کاربردی، به پژوهش‌هایی گفته می‌شود که در مورد مسائل روزمره زندگی فردی و جمعی، شغلی واجتماعی انجام می‌گیرد. هدف این پژوهش‌ها، آزمون مفاهیم نظری در موقعیت‌ها و مسائل واقعی جهت بهبود فرآیند یا محصول است (دلاور، 1384، 49). همچنین با توجه به اینکه محقق تلاش دارد تا در پژوهش خود به بررسی رابطه بین متغیرها بپردازد، تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش در دستۀ تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. از سوی دیگر پژوهش‌ها را با توجه به این‌که در یک مقطع زمانی یا در چند مقطع صورت می‌گیرند، می‌توان به انواع زیر تقسیم کرد.
طولی : پژوهش‌هایی که در چند مقطع زمانی صورت می‌گیرند.
مقطعی : طرح‌های مقطعی برخلاف طرح‌های طولی، مشتمل بر جمع‌آوری داده‌ها در یک نقطه زمانی از یک نمونه تصادفی است که معرف برخی جمعیت‌های معین در همان زمان می‌باشد (دلاور، 1384، 75). پژوهش حاضر به دلیل این‌که در فاصله زمانی معین انجام شده است، از نظر افق زمانی مقطعی می‌باشد.
3-3 روش های گردآوری اطلاعات
گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، گاه به اشتباه روش های گردآوری اطلاعات را روش های تحقیق می نامند.