دانلود پایان نامه درمورد شبکه های اجتماعی و کیفیت ارتباطات

دانلود پایان نامه
کیفیت ارتباطات
4سوال
0/720
شبکه های اجتماعی
4سوال
0/832
اعتماد اولیه خریداران
5سوال
0/779
کل پرسشنامه
0/890
در یک تعریف، روایی آزمون میزان کارایی ابزار سنجش (پرسشنامه، تست و..) برای اندازه گیری خصیصه ای مورد نظر محقق اطلاق می گردد. کاپلان و ساکوزو، روایی را توافق بین نمره آزمون با صفت یا خصیصه ای که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته شده است تعریف کرده اند روایی بر حسب هدف آزمون و روشهای برآورد روایی انواع مختلفی دارد. از نظر حافظ نیا، منظور از روایی تحقیق این است که مقیاس ابزار یا سئوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی اینکه هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد (حافظ نیا، 1387، 88).
به منظور بررسی روایی پرسشنامه تحقیق، در جهت نیل به روایی محتوایی از نظر اساتید راهنما، مشاور و خبرگان بهره برداری گردیده است. بطور کلی برای سنجش روایی پرسشنامه تحقیق در ابتدا پرسشنامه اولیه طراحی و پس از ارائه به اساتید راهنما و مشاور و اعمال نظرات اصلاحی ایشان، پرسشنامه اصلاح شده در بین نمونه آماری و خبرگان به منظور بررسی روایی پرسشنامه و اخذ نظر پاسخ دهندگان در مورد سوالات طراحی شده توزیع گردید و پس از طی تمامی این مراحل پرسشنامه نهایی به منظور توزیع در مقیاس وسیعتر تهیه شده است.
3-6 جامعه آماری
جامعه (آماری)، عبارت است از مجموعه کامل اندازه های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی، در مورد واحدهایی که می خواهیم استنباط هایی راجع به آن انجام دهیم. جامعه آماج تحقیق است، و منظور از عمل گردآوردن داده ها، استخراج نتایج درباره جامعه می باشد. یا به بیان ساده تر، در هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می نامند. یعنی جامعه، مجموعه تمام مشاهدات ممکن است که می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند (سهل آبادی، 1389، 92).
با توجه به هدف پژوهش، جامعه آماری مورد نظر این تحقیق شامل کلیه مشتریان لوازم و تجهیزات پزشکی شرکت آسوده در استان مرکزی می باشد.
3-7 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
نمونه آماری، عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه آماری باشند. انجام هر تحقیق علمی مستلزم صرف هزینه و زمان است، به همین دلیل امکان بررسی کامل جمعیت (جامعه)، به صورت سرشماری وجود ندارد، لذا پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتی درصدد بر می‌آیند که از طریق نمونه‌گیری، اطلاعات احتمالی را با استفاده از تحلیل داده‌های بدست آمده پیرامون نمونه به دست آورند و در نهایت از طریق تعمیم، این اطلاعات را به جامعه اصلی منتسب نمایند (خاکی، 1387، 158).
به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده استفاده شده است که ذیلا به تشریح آن می پردازیم :
n= حجم نمونه آماری
N= حجم جامعه آماری
Z= مقدار متغیر نرمال متناظر با سطح اطمینان مورد نظر برای فاصله اطمینان 95% که برابر 96/1 می باشد.
2σ = واریانس جامعه است و چون یک شاخص به عنوان پارامتر واریانس جامعه مورد مطالعه در دسترس نبوده و هیچگونه سابقه قبلی در رابطه با موضوع مورد مطالعه وجود نداشت، مقدار آن با استفاده از روش احتیاطی برابر 5/0 می باشد (حسینی و همکاران، 1387، 104).
= مقدار خطای مجاز که برابر (05/0) می باشد.