دانلود پایان نامه درمورد رسیدگی به شکایات مشتریان و خریداران اینترنتی

دانلود پایان نامه
اندازه شرکت ترسیم شده در شبکه اجتماعی با اعتماد خریداران اینترنتی رابطه معناداری دارد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از این است که این فرضیه مورد حمایت قرار می گیرد. بنابراین در سطح اطمینان 95 درصد می توان گفت بین ادراک خریداران از اندازه شرکت ترسیم شدهو اعتماد اولیه خریداران اینترنتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین هر چه قدر اندازه شرکت بزرگتر و دارایی های آن بیشتر باشد اعتماد اولیه خریداران بیشتر خواهد شد. نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیق نژاد شکوهی و دعایی در سال 1393 الفت و همکاران در سال 1390 کیم و پارک در سال 2013 همخوانی دارد.
5-2-2 فرضیه دوم
کیفیت اطلاعات ارائه شده در شبکه اجتماعی با اعتماد خریداران اینترنتی رابطه معناداری دارد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از این است که این فرضیه مورد حمایت قرار می گیرد. بنابراین در سطح اطمینان 95 درصد می توان گفت بین کیفیت اطلاعات ارائه شده و اعتماد اولیه خریداران اینترنتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد این بدان معنی است که شرکت هر چقدر اطلاعات شفاف، بیشتر و با کیفیت تری در خصوص محصول و مشخصات آن در اختیار خریداران قرار دهد اعتماد اولیه آنان برای انجام خرید اینترنتی بیشتر خواهد شد. نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیق کیم و پارک در سال 2013، رابرتز و همکارانش در سال 2010، هانگ و یانگ در سال 2009 و الفت و همکاران در سال 1390 همخوانی دارد.
5-2-3 فرضیه سوم
شهرت شرکت در شبکه اجتماعی با اعتماد خریداران اینترنتی رابطه معناداری دارد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از این است که این فرضیه مورد حمایت قرار می گیرد. بنابراین در سطح اطمینان 95 درصد می توان گفت بین ادراک خریداران از شهرت و اعتبار شرکت و اعتماد اولیه خریداران اینترنتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بنابراین ضروری است شرکت از انجام فعالیت هایی که ممکن است اعتبار و شهرت شرکت را خدشه دار کرده جلوگیری نماید و در زمینه فروش حضوری نیز کار خود را با حداکثر کیفیت ارائه دهد تا از این طریق شهرت و اعتبار شرکت در بین مشتریان افزایش یافته و زمینه برای اعتماد اولیه خریداران اینترنتی فراهم شود. نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیق کیم و پارک در سال 2013 و رابرتز و همکارانش در سال 2010 همخوانی دارد.
5-2-4 فرضیه چهارم
کیفیت ارتباطات برقرار شده با مشتریان با اعتماد خریداران اینترنتی رابطه معناداری دارد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از این است که این فرضیه مورد حمایت قرار می گیرد. بنابراین در سطح اطمینان 95 درصد می توان گفت بین کیفیت ارتباطات برقرار شده و اعتماد اولیه خریداران اینترنتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. شرکت با در نظر گرفتن این نکته باید در بخش فروش حضوری با آموزش فنون ارتباطات اثر بخش به نیروهای فروش خود زمینه را برای ارتباطاتی اثر بخش با مشتریان فراهم نموده و در زمینه فروش اینترنتی نیز با استقرار سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان و پیگیری آن در لحظه آخر زمینه را برای اعتماد مشتریان فراهم نماید. نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیق کیم و پارک در سال 2013 یوسافزای و همکاران در سال 2009 و دیواندری و ترکاشوند در سال 1389 همخوانی دارد.
5-2-6 فرضیات فرعی
1-6-2 تفاوت معناداری بین متغیر های اندازه شرکت، کیفیت اطلاعات ارائه شده ،شهرت شرکت، کیفیت ارتباطات، شبکه های اجتماعی، اعتماد اولیه خریداران در وب سایت های تجارت الکترونیک B2C (زنان و مردان) وجود دارد.
2-6-2 تفاوت معناداری بین متغیرهای اندازه شرکت، کیفیت اطلاعات ارائه شده ، شهرت شرکت، کیفیت ارتباطات، شبکه های اجتماعی، اعتماد اولیه خریداران در وب سایت های تجارت الکترونیک B2C (متاهلین و مجردین) وجود دارد.
3-6-2 تفاوت معناداری بین متغیر های اندازه شرکت، کیفیت اطلاعات ارائه شده ، شهرت شرکت، کیفیت ارتباطات، شبکه های اجتماعی، اعتماد اولیه خریداران در وب سایت های تجارت الکترونیک B2C (بر حسب سن) وجود دارد.
4-6-2 تفاوت معناداری بین متغیر های اندازه شرکت، کیفیت اطلاعات ارائه شده ، شهرت شرکت، کیفیت ارتباطات، شبکه های اجتماعی، اعتماد اولیه خریداران در وب سایت های تجارت الکترونیک B2C (بر حسب تحصیلات) وجود دارد.
در سطح اطمینان 95 درصد می توان گفت تفاوت معناداری بین متغیرهای تحقیق بر اساس شاخص های فوق وجود نداشته بنابراین با استناد به تجزیه و تحلیل آماری انجام شده هیچ یک از فرضیات فوق مورد تایید قرار نگرفتند.

مطلب مرتبط :   مراسم، صیغه‌ی، زن، شوهر

5-3 پیشنهادات تحقیق
در این بخش به ارائه پیشنهادات مبتنی بر نتایج حاصل از تحقیق در دو بخش می پردازیم؛ بخش اول مربوط به پیشنهادات کاربردی محقق به مدیران سازمان ها و بهره برداران نتایج است و قسمت دوم مربوط به پیشنهاداتی است که به محققین آتی ارائه می شود.
5-3-1 پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات در راستای فرضیه اول
به شرکت ها توصیه میشود که تصاویری از قسمت های مختلف شرکت در وبلاگ خود بیاورند. از دارایی ها و کارمندان خود تصاویر تبلیغاتی در صفحه خود منتشر کنند.
همچنین به مدیران و تصمیم گیرندگان شرکت هایی که قصد فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک دارند پیشنهاد می گردد صورت های سود و زیان و صورت های مالی شرکت را به شکلی ساده و شفاف که قابل بهره برداری توسط مشتریان باشد را در اختیار آنان قرار دهد تا از این طریق زمینه را برای شکل گیری اعتماد اولیه در خریداران ایجاد نماید.