دانلود پایان نامه درمورد خروجی های نرم افزار و خریداران اینترنتی

دانلود پایان نامه

کیفیت ارتباطات برقرار شده با مشتریان با اعتماد خریداران اینترنتی رابطه ندارد : H0
کیفیت ارتباطات برقرار شده با مشتریان با اعتماد خریداران اینترنتی رابطه دارد : H1
جدول 4-12 نتایج مربوط به فرضیه چهارم
متغیرها
سطح خطا
سطح معنی داری
ضریب همبستگی پیرسون
نتیجه آزمون
کیفیت ارتباطات
با اعتماد خریداران
05/0
000/0
226/0
رابطه مثبت و معنادار (رد H0)
بر اساس خروجی های نرم افزار SPSS و با توجه به اینکه سطح معنی داری برابر با (000/0) بوده و این مقدار کمتر از سطح خطا (05/0) می باشد بنابراین این فرضیه معنادار بوده (یعنی رابطه معنی داری بین کیفیت ارتباطات برقرار شده با اعتماد اولیه خریداران وجود دارد) و از آنجا که ضریب همبستگی پیرسون برابر (226/0) می باشد. بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت که رابطه مثبت و معناداری بین کیفیت ارتباطات برقرار شده با اعتماد اولیه خریدارن رابطه وجود دارد. بنابراین فرضیه چهارم محقق مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین کیفیت ارتباطات برقرار شده با اعتماد اولیه خریداران پذیرفته می شود.
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین شبکههای اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی در وب سایتهای تجارت الکترونیکB2C لوازم و تجهیزات پزشکی در استان مرکزی به اجرا درآمد. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع روش توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل شامل کلیه مشتریان لوازم و تجهیزات پزشکی در استان مرکزی می باشد، که با توجه به اینکه تعداد این جامعه بالغ بر 1350 نفر است از این رو جامعه مورد بررسی از نوع جامعه محدود است. = مقدار خطای مجاز که برابر (05/0) می باشد.نمونه آماری بدست آمده بوسیله فرمول کوکران برابر با 300 نفر می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی توزیع گردید. از تمام پرسشنامه های توزیع شده نهایتا تعداد 300 پرسشنامه قابل استفاده بود. به منظور سنجش و اندازه گیری پایایی در مراحل اولیه تحقیق نسبت به جمع آوری اطلاعات از 30 پرسشنامه اقدام گردید، سپس برای تعیین اعتبار از نرم افزار SPSS استفاده شد و مقدار ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای 26 سوال پرسشنامه برابر 890/0 تعیین شد و با توجه به اینکه بیشتر از 7/0 می باشد بنابراین پرسشنامه تحقیق از اعتبار کافی برخوردار است.
در این تحقیق برای بررسی ارتباط بین شبکههای اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی در وب سایتهای تجارت الکترونیکB2C لوازم و تجهیزات پزشکی در استان مرکزی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.
نتایج نشان می دهد که 78 درصد حجم نمونه را مردان و 22 درصد از حجم نمونه را زنان تشکیل می دهند. هم چنین بیشترین پاسخ دهنده گان مربوط می شود به گروه سنی 50-41 سال که 3/45 درصد بودند. در مورد تحصیلات نیز جدول توزیع فراوانی نشان می دهد که 7/9 درصد دیپلم، 7/16 درصد دارای مدرک فوق دیپلم،0/65 درصد لیسانس، و 7/8درصد نیز دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر می باشند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که 12 درصد مجرد و 88 درصد متاهل می باشند.
5-2 نتایج فرضیات پژوهشی
با توجه به تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از هر فرضیه، یافته ها و نتایج به دست آمده تحلیل و به تفکیک ارائه می شود.
5-2-1 فرضیه اول