دانلود پایان نامه درمورد آلفای کرونباخ و همسانی درونی

دانلود پایان نامه

4سوال
سوالات 18 الی 21
اعتماد اولیه خریداران
5سوال
سوالات 22 الی 26
3-5 بررسی روایی و پایایی پرسشنامه
پایایی آزمون به دقت اندازه گیری، ثبات و پایایی آن اطلاق می گردد. و دارای دو معنای متفاوت میباشد. یک معنای پایایی، ثبات و پایایی نمرات آزمون در طول زمان است. بدین معنا که اگر یک آزمون چند بار درباره یک آزمودنی اجرا شود، نمره وی در همه موارد یکسان باشد. معنای دوم پایایی به همسانی درونی آن اشاره دارد و مفهوم آن اینست که سوالهای آزمون تا چه اندازه با هم همبستگی متقابل دارند. اگر ضریب پایایی درونی آزمون کم باشد بدان معناست که سوالهای مختلف آزمون، متغیر واحدی را اندازه گیری نمی کنند. از نقطه نظر تخصصی، آزمون دارای پایایی است اگر عاری از خطای اندازه گیری غیر نظامدار باشد. خطـاهای اندازه گیری غیر نظـامدار که بر نـمره های آزمون تـاثیر می گذارند، غیر قابل پیش بینی بوده و پایایی تست را کاهش می دهند. این خطاها عمدتاً ناشی از نمونه خاص سوالهای آزمون، شرایط اجرا، و انگیزه افراد در پاسخ دادن به سوالهای آزمون می باشد. برای بررسی پایایی (اعتماد پذیری) از تکنیکهای متفاوتی استفاده می شود یکی از این تکنیکها آلفای کرونباخ می باشد که بر اساس سنجش سازگاری درونی پرسشنامه شکل گرفته است. اگر انحراف معیار سوالات یک باشد، این روش بر مبنای متوسط همبستگی میان سوالات مقایسه را انجام می دهد و در غیر اینصورت بر مبنای متوسط کواریانس بین سوالات تصمیم گیری می شود. اگر سوالات موجود، با یکدیگر همبستگی مثبتی نداشته باشند انتظار نداریم در صورت تکرار این پرسشنامه بر روی افراد نمونه دیگر، نتایج مشابهی بدست آید و در واقع پایایی پرسشنامه کاهش می یابد. اگر تغییر پذیری بین افراد تقریباً نزدیک به هم باشد، فرمول معیار آلفا به صورت زیر پیشنهاد می شود :
که در آن si2 واریانس سوال i ام و s2sumواریانس مجموع سئوالات است، k تعداد اقلام سوال است اگر امتیاز واقعی به سئوالات داده نشود و پاسخهای افراد کاملاٌ به هم بی ارتباط باشند، به سمت صفر میل می کند اگر تمام اقلام سوال قابل اعتماد باشند و یک نتیجه را نشان دهند ضریب یک خواهد شد. اگر سوالات به گونه ای استاندارد شود که هم واریانس باشند، ضریب به شکل زیر ساده میشود:
که در آن ، متوسط ضریب همبستگی بین سوالات است و برابر است با :
ضریب همبستگی بین سوالات iام و jام است. بنابراین به تعداد سوالات و میزان همبستگی بین آنها بستگی دارد یعنی با افزایش تعداد سوالات می توان اعتماد پذیری را افزایش داد.
در این تحقیق به منظور سنجش و اندازه گیری پایایی در مراحل اولیه تحقیق نسبت به جمع آوری اطلاعات از کل پرسشنامه ها (30 پرسشنامه) اقدام گردید، سپس برای تعیین اعتبار از نرم افزار SPSS22 استفاده شد و مقدار ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای 26سوال پرسشنامه برابر 890/0 تعیین شد و با توجه به اینکه بیشتر از 7/0 می باشد بنابراین پرسشنامه تحقیق از اعتبار کافی برخوردار است.
جدول 3-2 بررسی پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ
متغیر
تعداد سوالات
آلفای کرونباخ
اندازه شرکت
5سوال
0/905
کیفیت اطلاعات ارائه شده
4 سوال
0/717
شهرت شرکت
4سوال
0/771