دانلود پایان نامه درباره نیازمندی ها و مواد غذایی

دانلود پایان نامه
3-تاخیر در رشد، نارس ماندن شاخه ها و تشکیل جوانه های ناقص
کمبود آب در تیرماه با این نقایص همراه است:
1- نقص در رشد گیاهی
2-نقص در تشکیل جوانه های میوه، کمبود تولید میوه در سال بعد
3-نقص در بستن مغز گردو (چروکیده شدن آن)
در مرداد ماه کمبود آب نتایج زیر را در بر دارد:
1-نقص در تشکیل جوانه های میوه، نقص در بستن مغز گردو (پژمرده شدن ورنگ نامطلوب آن)
2- نارس شدن شاخه ها و عدم مقاومت در برابر خطر یخ بندان در مناطق سرد
در شهریور ماه این کمبود با نقایص زیر همراه است:
1-نقص در تجمع مواد خشک در مغز گردو، کاهش وزن، پژمردگی مغز
2-نقص درخشبی شدن شاخه های سال جاری
چون تبدیل عناصر معدنی برای رشد کامل اندامهای گیاه به میزان آب آن بستگی دارد، کمبود آب با خشکی خاک عمل جذب عناصر غذایی و نحوه استفاده از آنها را مختل کرده و به خطر می اندازد. تاکنون در مورد میزان مصرف آب در باغ های گردو بررسی کاملی به عمل نیامده است، زیرا این کار مستلزم آزمایشهای پیگیر و مداومی است که بتواند مقدار آب مورد نیاز درخت گردو را با توجه به رطوبت خاک به وسیله تانسیومتر مشخص کند.
حساس ترین مرحله نیاز آبی گردو زمان تشکیل میوه تا پر شدن مغز میوه است. اگر در این مرحله آب مورد نیاز درخت گردو فراهم نشود، چروکیدگی مغز، پایین آمدن درصد پر شدن مغز و تولید میوه هایی با مغز تیره وکیفیت پایین اتفاق می افتد. همچنین مغزهای تولید شده دارای پروتئین، چربی و کربوهیدرات پایین تری خواهند بود (درویشیان، 1376).
2-10- تاثیر تغذیه در کیفیت میوه گردو
برای حاصلخیز کردن خاک باغ گردو و در نتیجه بدست آوردن میوه مطلوب، شناخت و بررسی دو عامل ضروری است :
1-نیازمندی های غذایی درخت گردو
2-ویژگی های خاک و زمین باغ گردو
بررسی نیازهای درخت گردو به نوع و میزان عناصر معدنی برای تغذیه و تشخیص کمی و کیفی آنها از دو طریق انجام می شود:
1-شناخت مواد لازم
2-بررسی ترکیبات این مواد و چگونگی جذب آنها
انستیوی تحقیقات کشاورزی جنوب غربی فرانسه از سال 1980برای تشخیص مقدار مورد نیاز مواد غذایی درخت گردوی بالغ، مطالعاتی انجام داده که نتیجه آن از این قرار است. نیتروژن به میزان 5/218 کیلوگرم در هکتار، پتاسیم به میزان 9/334 کیلوگرم در هکتار، منیزیم به میزان 8/21 کیلوگرم در هکتار و فسفر به میزان 8/19کیلوگرم در هکتار و عناصر کم مصرفی مانند آهن، روی، بر و منگنز به مقدار کم مورد نیاز می باشد. کمبود هر یک از عناصر غذایی لازم به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رشد و کیفیت مغز گردو اثر می گذارد. کمبود نیتروژن نه تنها به رشد رویشی درخت لطمه می زند بلکه موجب برنزه شدن عمومی درخت، زردی برگ ها، خشکیدگی سرشاخه ها و نهایتا توقف گلدهی و تشکیل میوه می گردد. کمبود آهن موجب کلروز یعنی زرد شدن پهنک برگها و در نهایت خشک شدن برگها می گردد. کمبود پتاسیم موجب کوچک شدن اندازه میوه، از دست دادن مزه و کم شدن عمر انباری میوه ها
می شود. روی نقش زیادی در کیفیت میوه دارد و کمبود آن باعث کوچک شدن میوه و سیاه شدن مغز می شود. کمبود منگنز نیز باعث تحریک کلروز آهن در گردو می گردد. کمبود منیزیم موجب ایجاد لکه های نامنظم زرد رنگ در اطراف رگبرگ اصلی می شود و ادامه آن باعث می شود که فقط نوک و انتهای برگ سبز و بقیه سطح برگ کاملا زرد گردد. کمبود مس باعث چروکیدگی مغز و کم شدن کیفیت آن می گردد. نیاز گردو به فسفر در مقایسه با سایر عناصر کمتر بوده و به منظور حفظ تعادل بین سایر عناصر و تسریع در جذب آن ها مصرف
می شود (Brown et al., 1998).
2-10-1- کود دادن برای تقویت خاک
زمانی که زمین را برای کاشت درخت گردو آماده می کنیم، بایستی خاک آن را از نظر کمبود عناصر غذایی بررسی نماییم و برای جبران کمبود آن به دادن کود اقدام نماییم تا نیروی ذخیره و بنیه خاک متعادل گردد. این کود را کود پایه می نامند که به دو صورت معدنی یا آلی داده می شود.
کودهای معدنی معمولا شامل پتاسیم، فسفر، منیزیم و کلسیم می باشد.