دانلود پایان نامه درباره معنی دار بودن و ویتامین E

دانلود پایان نامه

اسید اولئیک 18:1c
22/13
اسید لینولئیک 18:2c
4/62
اسید لینولنیک 18:3c
18:0
18:0
18/15
مجموع (%)
98/99

نمودار4-2- کروماتوگرام روغن گردوی بواناتی
اسیدهای چرب عمده اعم از اشباع شده و اشباع نشده در مغز گردو عبارتند از پالمتیک اسید، اولئیک اسید، لینولئیک اسید و لینولنیک اسید می باشند و اسیدهای چرب اشباع نشده که شامل اسید لینولئیک و اسید لینولنیک بودند 6/69 تا 7/87 درصد کل اسیدهای چرب روغن گردو را تشکیل دادند (Savage, 1999). در پژوهش دیگری میزان اسیدهای چرب اشباع نشده گردو 73 درصد گزارش شد .(Venkatachalam & Sathe, 2006) Greve و همکاران در سال 1992 میزان اسیدهای چرب اشباع نشده را نسبت به کل اسیدهای چرب موجود در گردوی PI 142323 فرانسه 2/47 درصد و در رقم Ashley آمریکایی 81 درصد گزارش نمودند .(Greve et al., 1992)
4-1-5- میزان پراکسید
در این پژوهش میزان پراکسید روغن مغز گردوی تازه قبل از آزمایش 58/0 میلی اکی والان
اکسیژن برکیلوگرم روغن بود و پس از آن به تدریج افزایش یافت. نتایج آزمایشات نشان داد که با گذشت 6 ماه میانگین میزان پراکسید در تیمارهای مختلف با پوشش های CMC، پکتین و مواد آنتی اکسیدان به همراه سایر مواد افزودنی با توجه به آزمون دانکن دارای تفاوتهای معنی دار بودند که در جدول 4-2 مشاهده می شود (5%P≤).
پس از گذشت 2 ماه در تیمارهای مورد آزمایش با پوشش CMC همراه با پلاستی سایرز PG در مقادیر 30 ، 45 و 60 درصد میزان پراکسید به ترتیب 52/2، 76/2 و62/2
میلی اکی والان اکسیژن برکیلوگرم روغن شد و در تیمارهای دیگر که به جای PG از سوربیتول در مقادیر مختلف 30 ،45 و60 درصد به همراه پوشش CMC استفاده شد، میزان پراکسید به ترتیب 64/2 ، 56/2 و 59/2 میلی اکی والان اکسیژن برکیلوگرم روغن بود و در تیمار با پوشش پکتین و سوربیتول در دو غلظت 45 و 60 درصد به ترتیب 74/2 و 71/2 میلی اکی والان اکسیژن برکیلوگرم روغن به دست آمد و در نهایت در تیمارهای حاوی آنتی اکسیدان BHT و ویتامین E با پوشش CMC و تیمار آنتی اکسیدان دار ویتامین E با پوشش پکتین، میزان پراکسید به ترتیب 45/2 ، 41/2 و 48/2 میلی اکی والان اکسیژن برکیلوگرم روغن بود (جدول4-2).
پس از گذشت 4 ماه روند افزایشی پراکسید در تیمارهای پوشش دار ادامه داشت در تیمارهای پوشش دار با CMC و PG در مقادیر 30، 45 و 60 درصد میزان پراکسید به ترتیب 84/3، 74/3 و 57/3 میلی اکی والان اکسیژن برکیلوگرم روغن شد و در تیمارهای دیگر که به جای PG از سوربیتول در مقادیر مختلف 30، 45 و60 درصد به همراه پوشش CMC استفاده شد میزان پراکسید به ترتیب 57/3 ، 43/3 و 71/3 میلی اکی والان اکسیژن برکیلوگرم روغن رسید و در تیمار با پوشش پکتین و سوربیتول در دو غلظت 45 و 60 درصد میزان پراکسید به ترتیب 82/3 و 64/3 میلی اکی والان اکسیژن برکیلوگرم روغن گردید و بالاخره در تیمارهای حاوی آنتی اکسیدان BHT و ویتامین E با پوشش CMC و تیمار آنتی اکسیدان دار ویتامین E با پوشش پکتین، میزان پراکسید به ترتیب 41/3 ، 32/3 و 48/3 میلی اکی والان اکسیژن برکیلوگرم روغن شد (جدول4-2).
پس از گذشت 6 ماه میزان پراکسید در سه تیمار اول که CMC و PG در سه غلظت 30، 45 و 60 درصد به ترتیب 58/4، 42/4 و 36/4 میلی اکی والان اکسیژن برکیلوگرم روغن بود و در تیمارهای حاوی سوربیتول به جای PG در سه غلظت 30 ، 45 و 60 درصد به ترتیب 11/4، 06/4 و 31/4 و دو تیماری که از پوشش پکتین به جای CMC و سوربیتول در دو غلظت 45 و 60 درصد استفاده شد میزان پراکسید به ترتیب 46/4 و 16/4 میلی اکی والان اکسیژن برکیلوگرم روغن گردید. میزان پراکسید در نمونه شاهد بدون هیچ گونه پوشش در زمان شروع آزمایش 58/0 میلی اکی والان اکسیژن برکیلوگرم روغن بود و پس از گذشت 2 ماه به 11/3 میلی اکی والان اکسیژن برکیلوگرم روغن رسید و پس از 4 ماه به 83/4 میلی اکی والان اکسیژن برکیلوگرم روغن و بعد از گذشت 6 ماه به 16/6 میلی اکی والان اکسیژن برکیلوگرم روغن رسید که روند آن افزایشی بود. جدول 4-2 عدد پراکسید را برای تیمارهای آزمایش اول در چهار نوبت به فاصله دو ماه نشان می دهد. چون در آزمایش اول و دوم در کلیه تیمارها از لسیتین 2/0 درصد استفاده شد از تکرار آن در شرح تیمارها در مراحل مختلف آزمایشات صرفنظر گردید.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره سرمایه گذاری و عملکرد گندم

جدول4-2- عدد پراکسید در تیمارهای پوشش دار و بدون اسانس (میلی اکی والان اکسیژن برکیلوگرم روغن)
زمان
25/ 7/ 88
25/9/ 88