دانلود پایان نامه درباره شرایط محیطی و برنامه ریزی

دانلود پایان نامه

3-6- 1- آنالیز اسانس زنیان و آویشن
به منظور شناسایی و جداسازی ترکیب های اسانس که دارای خواص آنتی اکسیدانی هستند از دستگاه های کروماتوگرافی گازی GC و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC-MS) مجهز به ستون سیلیسی ( 0.25mm×60cm) استفاده گردید. ابتدا یک میکرولیتر از هر یک از نمونه های آماده شده به دستگاه کروماتوگرافی گازی تزریق گردید و با این دستگاه مناسب ترین برنامه ریزی دمایی ستون (افزایش دما از 60 درجه ی سانتی گراد به 250 درجه ی سانتی گراد با نرخ 4 درجه ی سانتی گراد بر دقیقه) برای شناسایی و جداسازی کامل ترکیب های اسانس به دست آمد. همچنین درصد ترکیب های تشکیل دهنده ی هر نمونه اسانس و شاخص بازداری نیز تعیین گردید و پس از آن نمونه ها به دستگاه گاز کروماتوگراف متصل به طیف نگار جرمی تزریق شدند و طیف جرمی ترکیب ها به دست آمد. شناسایی ترکیب های اسانس با استفاده از شاخص بازداری و بررسی طیف های جرمی و مقایسه با طیف های جرمی پیشنهادی توسط کتابخانه های کامپیوتر دستگاه کروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی صورت گرفت (Adams, 2007).

4-نتایج و بحث
4-1- نتایج آزمایش اول
اثر پوشش های خوراکی همراه با مواد آنتی اکسیدان بر کمیت و کیفیت مغز گردو
4-1-1- کاهش وزن مغز گردو
مغز گردوهای مورد آزمایش قبل از پوشش دادن و همچنین در مراحل آزمایش و در پایان توزین گردیدند. تغییرات قابل ملاحظه و معنی داری در وزن آن ها در مراحل مختلف دیده نشد. در زمان شروع آزمایش در 25 مهر ماه وزن مغز گردو در هر کیسه پلاستیکی 100 گرم بود و تغییرات وزن در سطح احتمال 5 درصد و با توجه به آزمون دانکن اختلاف معنی داری با هم در طول زمان های مختلف اندازه گیری نشان ندادند که میزان این تغییرات در پیوست 1 آمده است.
4-1-2- رطوبت مغز گردو
در نمونه هـای مورد آزمایش، میـزان رطوبت مغـز گردو که بر حسب وزنی/وزنی
می باشد برابر با 07/0± 4/2 گرم در 100 گرم اندازه گیری شد. Cecilia در سال 2010 میزان رطوبت مغز گردوی آرژانتینی را 06/0± 23/2 گرم در 100 گرم گزارش نمود.Ozcan در سال 2009 میزان رطوبت مغز گردو را در ترکیه71/0±71/2 گرم در 100 گرم اعلام داشت و Vanhanen در سال 2006 رطوبت مغز گردوی نیوزلندی را 7/0±1/5 گرم در 100 گرم گزارش نمود که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد. میزان رطوبت مغز گردو در نمونه های متفاوت و در زمان های مختلف یعنی پس از گذشت دو ماه ، چهار ماه و شش ماه مجددا اندازه گیری شد. نتایج اندازه گیری نشان دهنده دو مطلب می باشد یکی اینکه رطوبت مغز گردو در دوره های دو ماهه روند کاهشی داشت. دوم اینکه در تیمارهای پوشش دار این روند کمتر بود. بدین معنی که پوشش ها رطوبت مغز گردو را تا حدی حفظ کرده بودند ولی تغییرات حاصله بسیار اندک بود و تفاوت معنی داری با نمونه شاهد مشاهده نگردید. این تفاوت حدود 02/0 درصد بود.
نمودار 4-1- تغییرات درصد رطوبت مغز گردو نمونه های پوشش دار و بدون پوشش در زمان های مختلف
4-1-3- روغن کل مغز گردو
میانگین روغن کل مغز گردو در تیمارهای مختلف در زمان شروع آزمایش (25/7/88) 32/70، پس از دو ماه 86/69، پس از 4 ماه 98/69 و پس از 6 ماه به 18/70 درصد رسید. میزان روغن کل در تیمارهای مختلف و در زمان های متفاوت تغییرات ناچیزی داشتند که قابل ملاحظه نبود. این تغییرات در زمان های مختلف بین 04/1 تا 42/1 درصد بوده و در سطح احتمال 5% P≤ معنی دار نبود. میزان این تغییرات در پیوست 2 نشان داده شده است. نتیجه آزمایش انجام شده با نتایج دیگران مطابق است. در تحقیقی که توسط Venkatachalam & Sathe در سال 2006 و Simonse در سال 1995 به عمل آمد بر پایین بودن میزان روغن مغز گردو در ابتدای فصل برداشت تاکید شد و روند رو به افزایش آن را تا اواسط فصل برداشت نشان داد و بعد از آن تقریبا ثابت ماندن میزان کل روغن مغز گردو را در آزمایشات خود بیان نمودند.(Simonse et al., 1995; Venkatachalam & Sathe, 2006)
در سال 2001 Savage، میزان کل روغن را در 17 رقم گردوی مورد آزمایش بین 6/62 تا 3/70 درصد بیان داشته است (Savage, 2001). Mexis در سال 2008 در آزمایشات خود نشان داده است که از لحاظ ژنتیکی تفاوت هایی میان ارقام گردوها در میزان روغن کل وجود دارد و البته شرایط محیطی، میزان آبیاری، به خصوص محل قرار گیری هر تکرار در ژنوتیپ مورد نظر در درصد روغن بی تاثیر نمی باشد .(Mexis et al., 2008)
میزان روغن کل مغز گردو در تحقیق Vanhanen در سال 2006، 9/0± 6/68 درصد گزارش شد (Vanhanen, 2006). که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد. میزان روغن کل در گردوی آلبانی رقم Dura65/4 ± 10/66 درصد و رقم Macrocarpa 7/5 ±10/57 درصد و همچنین رقم Tenera 18/4± 28/56 درصد گزارش شد .(Zeneli et al., 2005)
با توجه به مطالبی که ارایه شد تغییرات روغن گردو در این پژوهش طی مدت شش ماه بسیار ناچیز بود. میانگین این اعداد 15/70 درصد بود.
4-1-4-آنالیز اسیدهای چرب روغن گردو
به وسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل GC- 17A SHIMATZU ساخت ژاپن اسیدهای چرب عمده موجود در روغن گردوی بدون پوشش اندازه گیری شد که در مجموع اسیدهای اشباع شده مغز گردوی مورد آزمایش20/10 درصد و اسیدهای چرب اشباع نشده 80/89 درصد بود. جدول 4-1 اسیدهای چرب عمده روغن گردو را نشان می دهد و در نمودار 4-2 کروماتوگرام روغن مغز گردوی بواناتی آمده است. در این آنالیز همان طور که مشاهده می شود به ترتیب اسید پالمتیک 53/6 ، اسید استئاریک 67/3، اسید اولئیک 22/13، اسید لینولئیک 4/62 و اسید لینولنیک 18/15 درصد می باشد.
جدول4-1- میزان اسیدهای چرب عمده اشباع شده و اشباع نشده مغز گردوی بوانات.
اسید چرب
(%)
اسید پالمتیک 16:0c
53/6
اسید استئاریک 18:0c
67/3