دانلود پایان نامه درباره شرایط آب و هوایی و عوامل محیطی

دانلود پایان نامه

4-1-7-3- بافت
از لحاظ بافت تیمار 7 و 8 که پوشش آن ها پکتین بود با 80 درصد شباهت در یک گروه قرار گرفتند و بافت تیمارهای 4 و 10 که دارای پوشش CMC بودند با 70 درصد شباهت در گروه دیگری قرار گرفتند. سایر تیمارها در یک گروه جداگانه قرار گرفتند. بطور کلی پوشش با پکتین، بافت مغز ها را ترد و طبیعی نگه داشت در صورتی که پوشش با CMC بافت مغز گردو را سفت تر از حالت طبیعی نمود. نمودار 4-7 گروه بندی تیمارهای مختلف را از نظر بافت مغز گردو نشان می دهد. شماره های تیمارها که در نمودار ذکر شده همان ردیف عمودی است که در شرح تیمارهای مختلف از بالا به پایین آمده است.
نمودار 4-7- کیفیت بافت مغز گردو در تیمارهای مختلف پوشش دار و بدون اسانس
4-2- نتایج آزمایش دوم
(اثر پوشش های خوراکی همراه با اسانس های گیاهی برکمیت و کیفیت مغز گردو)
4-2-1- کاهش وزن
نمونه های مغز گردوی مورد آزمایش قبل از پوشش دادن و همچنین در مراحل آزمایش و در پایان توزین گردیدند. از آن جا که گردو از خشک میوه ها می باشد، تغییرات وزن در آن چندان زیاد نیست. در پیوست 3 تغییرات وزن مغز گردو در زمان های مختلف مشاهده می شود. در زمان شروع آزمایش (25/7/88) وزن مغز گردو 100 گرم بود که در کیسه های پلاستیکی قرار داشت.
4-2-2- روغن کل
میزان روغن کل در تیمارهای مختلف که حاوی اسانس بودند در زمان شروع آزمایش متفاوت و میانگین آن ها 81/69 درصد بود. تفاوت هایی که در میزان روغن کل تیمارها در زمان های مختلف وجود داشت مربوط به عوامل محیطی و شرایط آب و هوایی موجود در رقم مورد آزمایش بود. میانگین میزان روغن کل مغز گردو در تیمارهای مختلف پس از دو ماه 10/70 و پس از 4 ماه 70 و پس از 6 ماه 32/69 درصد بود. تغییرات میزان روغن کل مغز گردو در زمان های مختلف بین 28/1 تا 41/1 درصد بود که در سطح احتمال 5% P≤ معنی دار نبود. در این آزمایش میزان روغن کل نمونه های شاهد و تیمارهای مختلف با پوشش های متفاوت در پیوست 4 نشان داده شده است.
4-2-3- میزان پراکسید
با گذشت زمان در هر دوره دو ماهه میانگین میزان پراکسید در تیمارهای مختلف با پوشش های CMC و پکتین و اسانس های گیاهی به همراه لسیتین و سوربیتول در سطح احتمال 5 درصد و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن دارای تفاوتهای معنی دار با تیمار شاهد بودند. در این آزمایش نیز میزان پراکسید روغن مغز گردوی تازه 58/0 میلی اکی والان اکسیژن برکیلوگرم روغن بود و با گذشت زمان این مقدار افزایش یافت. تغییرات عدد پراکسید را در زمان های مختلف در تیمارهای اسانس دار در جدول 4-5 نشان داده شده است.
جدول4-3- عدد پراکسید در تیمارهای پوشش دار و اسانس دار (میلی اکی والان اکسیژن برکیلوگرم روغن)
تیمار
25/7/88
25/9/88
25/11/88
25/1/89
CMC+ لستین+ 45% سوربیتول
58/0
b*76/2
b85/3
b28/4
CMC+ لستین+ 45%سوربیتول+ 25/0% زنیان
58/0
d71/2
d76/3