دانلود پایان نامه درباره جلوگیری از مهاجرت و مکانیسم انتقال

دانلود پایان نامه
در پژوهشی که توسط سحرخیز و همکاران در سال 2010 به عمل آمد نشان داد که اثرات آللوپاتیکی اسانس گیاهی آویشن شیرازی در دو اکوتیپ A و B که با دستگاه GC و GC- MS آنالیز شد نتایج نشان داد که در اکوتیپ A 4/77 درصد کارواکرول و در اکوتیپ B 6/90 درصد لینالول از عمده ترین ترکیبات بودند. در این تحقیق اثرات بازدارندگی اسانس آویشن در هر دو اکوتیپ به غلظت های 0، 80، 160، 320 و640 میکرومول بر لیتر در کاهش میزان جوانه زنی، طول ریشه و ساقه، رشد دانهال، وزن تر وخشک 4 نوع علف هرز به نام های Hordeum spontaneum Koch, Secale cereal L., Amaranthus retroflexus L. و .Cynodon dactylon L مشاهده شد. بیشترین تاثیر در غلظت های 320 و 640 میکرومول در لیتر بود (Saharkhiz et al., 2010).
فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره پوست انار توسط یعثوبی و همکاران در سال 2007 بررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که عصاره ی استونی پوست انار در سطح غلظتی 05/0 درصد اثرات آنتی اکسیدانی بالاتری در مقایسه با آنتی اکسیدان های BHA و BHT سطح غلظتی 02/0 درصد داشت. اثر عصاره ی پوست سبز پسته در غلظت 06/0 درصد در مقایسه با آنتی اکسیدان های شیمیایی BHT و BHA در غلظت 02/0 درصد در به تاخیر انداختن اکسیداسیون در روغن سویا بررسی شد و مشخص شد که پوست سبز پسته به دلیل حضور ترکیبات فنولیک، در این غلظت می تواند منبعی برای آنتی اکسیدان های طبیعی معرفی شود .(Goli et al., 2005)
2-31- عوارض جانبی اسانس های گیاهی
مصرف بیش از حد اسانس ها ممکن است باعث تحریک دستگاه گوارش شده و حالت تهوع، استفراغ و اسهال را به وجود آورد. همچنین در بعضی موارد در مجاری ادرار تحریک ایجاد نماید و یا التهابات پوستی را تشدید کند. عوارض دیگر اسانس ها در مصرف بیش از حد ممکن است مشکلات تنفسی یا تشنج به وجود آورد یا سیستم اعصاب مرکزی را تضعیف نماید (جایمند و رضایی، 1385).
2-32- تاثیر فیلم ها و پوشش های خوراکی بر روی گردو و سایر مواد غذایی
از پوشش های پلی ساکاریدی مختلفی از جمله کربوکسی متیل سلولز، متیل سلولز و
هیدروکسی پروپیل سلولز به عنوان عمده ترین مواد پوششی روی مغز پیکان به همراه سایر افزودنی ها استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که MC , HPC باعث فساد چربی در مغز پیکان شدند ولی پوشش با CMC فساد در مغز پیکان را کاهش داد 2006) .(Baldwin,
پوشش های خوراکی که در ساختارشان آنتی اکسیدان به کار رفته است جهت نگهداری پیکان در دمای اتاق مورد استفاده قرار گرفت و تند شدن در شرایط محیط را کاهش داد .(Baldwin & Wood, 2006) علاوه بر رنگ، بافت محصول نیز یکی از موارد اولیه مورد توجه مصرف کننده به عنوان شناساگر کیفیت محصول می باشد. معمولاً به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت، محدود کردن انتقال گاز (مثلاً اکسیژن)، جلوگیری از مهاجرت روغن ها و چربی ها و نگهداری ترکیبات معطر فرار، از فیلم ها و پوشش های خوراکی روی مواد غذایی استفاده می شود (Ayranci et al., 2003; Baldwin et al., 1995; Bertuzzi et al., 2006; Ghosh et al., 2004; Lin, 2007) کاهش مهاجرت چربی ها یکی دیگر از توانایی های کاربرد فیلم های خوراکی می باشد و می توانند جذب روغن را در هنگام سرخ کردن فرآورده های تولید شده از غلات کاهش دهند .(Albert & Mittal , 2002) افزودن مستقیم مواد ضد میکروبی به درون ماده غذایی ممکن است بر روی خواص حسی آن تاثیر نامطلوبی داشته باشد، بنابراین افزودن ماده ضد میکروبی به درون مواد بسته بندی می تواند چنین اثراتی را کاهش دهد. ماده
بسته بندی آزاد سازی این ترکیبات را روی سطح ماده غذایی کنترل می کند و سبب می شود که غلظت این ترکیبات همواره بالاتر از حد بحرانی مورد نیاز برای جلوگیری از رشد باکتری های مضر باشد (حسینی و همکاران،1387). با مطالعه مکانیسم انتقال ترکیبات معطر در فیلم های خوراکی مشاهده شد که نفوذ، جذب و پخش ترکیبات معطر درون فیلم های خوراکی بر پایه متیل سلولز و پلی اتیلن با دانسیته پائین وابسته به نوع پلیمر و تفاوت غلظت ترکیبات فرار
می باشد .(Reberio et al. 2006) فیلم های خوراکی تهیه شده از پلولان با ایجاد اتمسفر کنترل شده باعث افزایش عمر نگهداری میوه ها از جمله توت فرنگی شد .(Diab et al., 2001) پوشش های خوراکی بر پایه پلی سا کارید ها ی (کاراگینان) غنی شده با کلسیم عمر ماندگاری توت فرنگی را حتی برای کاربرد های صنعتی افزایش داد .(Reberio et al, 2006) پوشش میوه آووکادوی آلوده به Lasiodiplodia theobromae با فیلم های خوراکی بر پایه پکتین سبب کاهش پیشرفت بیماری در محصول نسبت به میوه های آلوده بدون پوشش گردیدMaftoonazad et al., 2007) ). نمونه های هلو پوشش داده شده با آلجینات سدیم و متیل سلولز در ℃ 15 و رطوبت نسبی40 درصد به عنوان مانعی برای انتقال گاز بین میوه و محیط اطراف عمل کرد. میزان تنفس، کاهش رطوبت و کیفیت هلوهای پوشش دار به مدت 21 روز با آلجینات سدیم و 24 روز با متیل سلولز حفظ گردید در صورتی که در نمونه شاهد پس از 15 روز قابل استفاده نبود. همچنین پوشش ها سرعت پیر شدن را کنترل کرده و عمر ماندگاری هلوها را افزایش دادند .(Maftoonazad et al., 2008) استفاده از صمغ سویا، واکس جوجوبا، صمغ عربی و گلیسرول به عنوان پوشش های خوراکی به جای پارافین بر روی سیب طی نگهداری در انبار سرد (دمای صفر درجه و رطوبت نسبی 90 تا 95 درصد) تغییرات در کاهش وزن، سختی، اسیدیته قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول و رنگ را به طور قابل ملاحظه ای نسبت به سیب های بدون پوشش به تاخیر انداخت و پوشش خوراکی کیفیت سیب را در مدت نگهداری در انبار حفظ کرد El-Anany et al., 2009)). از زمان های بسیار دور، لیپید ها به عنوان یک افزودنی در پوششهای خوراکی برای ایجاد جلا در فرآورده های قنادی و برای به تاخیر انداختن پژمردگی در میوه ها و سبزیجات و کاهش از دست رفتن رطوبت از مواد غذایی به محیط استفاده شده اند .(Ayranci & Tunc., 2001) اضافه کردن لیپید ها به فیلم برای جلوگیری از بخار آب ضروری است اما تا حدودی خصوصیات مکانیکی فیلم را کاهش
داد .(Quezada Gallo et al., 2000) پوشش دهی کراکر که نوعی بیسکویت می باشد با نشاسته ذرت، متیل سلولز و روغن سویا با روش اسپری کردن روی سطح آن، مانع انتقال رطوبت به داخل بیسکویت گردید.(Bravin et al., 2006) فیلم های خوراکی که از نشاسته سیب زمینی تهیه شد برای پوشش مغز گردو به کار رفت، عمر نگهداری آن را در انبار بهبود بخشید .(Hurtado et al., 2000) افزودن منوگلیسرید خواص مکانیکی و فیزیکی فیلم خوراکی پروتئین آب پنیر را بهبود می بخشد. پوشش خوراکی پروتئین آب پنیر– منوگلیسرید بر روی نمونه های گوشت گوسفند تازه، محصولی با کیفیت مطلوب از نظر درصد افت رطوبت، رنگ و آبدار بودن ارائه نمود (بلقیسی ،1387). در بررسی پایداری خواص مکانیکی فیلم خوراکی بر پایه پروتئین آب پنیر با استفاده از دو نوع پلاستی سایزر (گلیسرول و سوربیتول)، گلیسرول پلاستی سایزر بهتری بود و فیلم های انعطاف پذیرتر و با شکنندگی کمتری تولید کرد. زمان نگهداری بر ظاهر و خواص مکانیکی فیلم حاوی گلیسرول اثر نداشت .(Oses et al., 2007)
آدامز و همکاران در سال 1995 از پوشش دو لایه پروتئین آب پنیر و استالدهید منو گلیسرید بر روی مغز گردو به کار رفت که باعث کاهش اکسیداسیون مغز گردید ولی کاربرد استالدهید منوگلیسرید بر روی مغز بادام ساییده شده و مرطوب باعث کاهش رطوبت و در نتیجه به تعویق افتادن اکسیداسیون آن گردید .(Adams et al., 1995)
3- مواد و روش ها
3-1- محل انجام پژوهش
فاکتورهای مورد آزمایش در این پژوهش در آزمایشگاه بخش باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و نیز در مرکز تحقیقات کشاورزی واقع در شهرستان زرقان فارس و همچنین در آزمایشگاه کنترل غذا وابسته به علوم پزشکی شیراز انجام گردید.
3-2- آماده کردن مغز گردو برای آزمایش
گردوهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت از باغی واقع در بوانات فارس از میوه های تازه تهیه گردید و پوست سبز میوه را جدا کرده و آن را با پوست سختشان خشک نموده سپس آن ها را مغز کرده و تیمارهای لازم روی آن ها صورت گرفت.
3-3- ساخت پوشش های خوراکی
در این پژوهش از دو پوشش خوراکی به نام های کربوکسی متیل سلولز(CMC) و پکتین که از گروه پلی ساکارید ها می باشند، استفاده شد. ابتدا برای تعیین غلظت بهینه، این پوشش ها آزمایش هایی به عمل آمد که در نتیجه معلوم گردید، CMC با غلظت بیش از 2 درصد و پکتین با غلظت بیش از 3 درصد، ژل غلیظی ایجاد می نماید که برای ساخت پوشش مناسب نبود لذا در این پژوهش از CMC دو درصد و پکتین سه درصد استفاده گردید.
برای ساخت و تهیه پوشش های خوراکی، CMC و پکتین را به مقدار لازم برای هر تیمار 18 ساعت قبل در دمای ℃ 25 در آب مقطر دو بار یونیزه خیسانده سپس به این محلول مواد افزودنی لازم را با توجه به تیمارهای مورد آزمایش افزوده شد. در این پژوهش دو آزمایش در نظر گرفته شد.
آزمایش اول با 11 تیمار به منظور بررسی اثرات پوشش های خوراکی همراه با مواد آنتی اکسیدان بر روی مغز گردو انجام شد.
موادی که در این آزمایش به کار رفت علاوه بر CMC دو درصد و پکتین سه درصد، لسیتین 2/0 درصد و PG در سه غلظت 30 ، 45 و 60 درصد نسبت به وزن خشک CMC و همچنین سوربیتول با غلظت های 30 ، 45 و 60 درصد نسبت به وزن خشک CMC، BHT 1/0 درصد و ویتامینE 5/0 درصد بود. این مواد همگی محصولات شرکت SIGMA ALDRICH کشور آلمان بودند.
آزمایش دوم با 10 تیمار برای بررسی اثرات پوشش های خوراکی همراه با آنتی اکسیدان های طبیعی (اسانس زنیان و اسانس آویشن) انجام شد.
موادی که در آزمایش دوم به کار رفت علاوه برCMC دو درصد و پکتین سه درصد، لسیتین 2/0 درصد و سوربیتول 45 درصد نسبت به وزن خشک CMC، اسانس زنیان با سه غلظت 25/0 ، 5/0 و 1 درصد و اسانس آویشن نیز با همان غلظت اسانس زنیان بود. گیاه زنیان از مزرعه ای واقع در منطقه کازرون جمع آوری گردید و گیاه آویشن مربوط به منطقه داراب بود. میزان مواد مصرفی برای هر یک از تیمارها به طور مجزا و جداگانه در آزمایش های مربوط خواهد آمد.
برای پوشش دادن مواد آماده شده بر روی مغز گردو سه روش معمول است: اسپری زدن، برس زدن و غوطه ورکردن (Peyron, 1991). که در این پژوهش از روش غوطه ور کردن استفاده شد.
3-4- استخراج و تهیه اسانس ها