دانلود پایان نامه درباره اندازه گیری و روش تعیین

دانلود پایان نامه
3 درصد پکتین، 2/0 درصد لسیتین و 2/1 درصد سوربیتول
3 درصد پکتین، 2/0 درصد لسیتین، 9/0 درصد سوربیتول
2درصدCMC ، 2/0درصد لسیتین، 9/0 درصد سوربیتول و 5/0 درصد Vit E
2درصدCMC ، 2/0درصد لسیتین، 9/0 درصد سوربیتول و 1/0 درصد BHT
3درصد پکتین، 2/0درصد لسیتین، 9/0 درصد سوربیتول و 5/0 درصد Vit E
بدون پوشش
* مقادیر به کار رفته برای PG و سوربیتول به ترتیب 60 درصد ، 45 درصد و 30 درصد وزن خشک CMC
در نظر گرفته شد.

آزمایشات لازم در مورد کاهش وزن، درصد رطوبت، میزان روغن کل، آنالیز روغن، میزان پراکسید روغن مغز، رنگ و ارزیابی حسی (درخشندگی، طعم و بافت) به عمل آمد. این آزمایش ها به مدت 6 ماه و هر دو ماه یک بار انجام شد و با سه تکرار در دمای اتاق ( ℃25) انجام گردید.
3-5- 1- اندازه گیری کاهش وزن مغز گردو

در این تحقیق از ترازوی دیجیتالی Sartorius (AG-Gottingen) ساخت کشور آلمان استفاده شد و درصد افت وزن نمونه ها نیز بر اساس وزن اولیه آن ها مشخص گردید.
3-5-2- تعیین میزان رطوبت مغز گردو
رطوبت مغز گردو با استفاده از متد Constant weight اندازه گیری شد. برای این منظور ابتدا نمونه ها را به طور کامل خرد و سپس توزین کرده و به مدت 72 ساعت در آون ℃ 105 قرار داده شد (Cecilia et al., 2010). پس از آن با استفاده از فرمول زیر درصد رطوبت مغز
به دست آورده شد.
3-5-3- استخراج و اندازه گیری روغن کل مغز گردو
برای استخراج روغن کل مغز گردو از دستگاه سوکسله استفاده شد. دستگاه سوکسله از سه قسمت مخزن حلال، عصاره گیر و مبرد (خنک کننده) تشکیل شده است. برای استخراج روغن ابتدا مغزها را به صورت پودر درآورده و پس از آن توزین و داخل کاغذ صافی که به شکل مخروط درآمده بود قرار داده و آن را داخل کارتوشکاغذی گذاشته و این دو درون
عصاره گیر قرار داده شد. عصاره گیر را روی مخزن گذارده و سپس مبرد را روی عصاره گیر قرار داده و ورودی و خروجی آب توسط دو شیلنگ به آن متصل نموده پس از آن حلال ان- هگزان را به میزان دو برابر وزن نمونه (مغز گردو) داخل مخزن ریخته آن را به وسلیه منبع حرارتی گرم کرده تا ان – هگزان به جوش آید. ان- هگزان دارای نقطه جوش بالایی (حدود ℃ 69)
می باشد. بخار حاصل از این حلال از طریق لوله ای که در کنار عصاره گیر نصب شده بود به سمت مبرد هدایت شد این بخار به صورت قطره قطره در آمد و بر روی نمونه داخل کارتوش چکید و به تدریج روغن موجود در نمونه را در خود حل کرد و زمانی که حجم آن به حد نهایی رسید از طریق لوله ی دیگری یکباره به داخل حلال بر گشت. حلال ان- هگزان که محتوی مقدار کمی روغن بود مجددا بخارشد و این چرخه به مدت 6 ساعت ادامه داشت تا رنگ حلال تغییر یافت. برای جداسازی روغن از ان- هگزان از دستگاه روتاری (تقطیر در خلاء) استفاده گردید و باعث شد که حلال در دمای پایین تری از نقطه جوش خود تبخیر شده و روغن خالص به دست آید. برای اندازه گیری روغن کل مغز گردو از این فرمول استفاده شد.

مطلب مرتبط :   اختلال، افکار، هذیانی، اختلالات

شکل3-1- دستگاه سوکسله شکل 3-2- دستگاه روتاری
3-5- 4- تعیین عدد پراکسید مغز گردو
قبل از این که روش تعیین عدد پراکسید روغن مغز گردو گفته شود لازم است به معرفی
یدور پتاسیم اشباع و چسب نشاسته و تهیه محلول آن ها که برای تعیین عدد آن مورد لزوم است بپردازیم.
برای تهیه یدور پتاسیم اشباع، مقداری از این ماده را در آب مقطر جوشیده ریخته تا به حد اشباع برسد پس از ایجاد کریستال های جامد حل نشده، در جای تاریک نگهداری شد.