دانلود پایان نامه با موضوع یادگیری خود تنظیمی و یادگیری خودتنظیمی

دانلود پایان نامه

حافظه کاری: توانایی نگهداری اطلاعات در ذهن حین تکالیف پیچیده.توانایی استفاده از تجارب قبلی برای موقعیت های فعلی و استفاده از راهبرد های حل مسئله برای آینده نیز با حافظه کاری در ارتباط است(داوسون و گوایر،2004).
به طور کلی مطالعه کارکردهای اجرایی کارمشکلی است یکی از مسایل اساسی در مطالعه کارکرد های اجرایی ناخالص بودن این کارکردهاست (دنکل،1994؛ رابیت، 1997؛به نقل از اسلاس،2006).برای اینکه کارکردهایی اجرایی خود را نشان دهند ما مجبوریم که توانایی هایی مانند توانایی کلامی، سخن گفتن یا توانایی های دیداری فضایی دیگر را مورد توجه قرار دهیم همچنین کارکردهایی اجرایی پیچیده هستند و نیازمند شناخت چندگانه هستند(ناخالص اند)(دیموند به نقل از اسلاس،2006).عملکرد افراد در کارکردهایی اجرایی نمی تواند تنها به وجود و عدم وجود کارکردهایی اجرایی نسبت داده شود.زمانیکه بین عملکرد در کارکردهای اجرایی و عملکرد در سایر تواناییهای شناختی رابطه ایی مشاهده می شود، این که مسئله روشن نیست که آیا این رابطه مربوط به کارکردهای اجرایی یاست یا نه؟
از آنجا که کارکردهای اجرایی حوزه وسیعی از عملیات شناختی فراشناختی فرد را مورد بررسی قرار می دهد و این حوزه ها به طور گسترده در توانایی های مختلف فرد مانند فرایندهایی روانشناختی مسئول کنترل هشیاری ، عملکرد در مدرسه و و فرایندهای تفکر در ارتباط هستند.و نقص در هر یک از این کارکردها مانع از آن می شود فرد عملکرد مناسبی داشته باشد.
در این پژوهش ما بر آن شدیم به مقایسه سه مولفه از کارکردهای اجرایی شامل برنامه ریزی – سازمان دهی ،حافظه کاری و استدلال با سطوح یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان بپردازیم.
3-1. اهمیت و ضرورت پژوهش
پژوهش در مسایل آموزش و پرورش مانند پژوهش در امور دیگربرای کسب دانش و حل مسایل و معضلات ناشناخته است. بنابراین بررسی مسایل و مؤلفه های تحقیق حاضر می تواند برنامه ها و تصمیم گیری های آموزشی را دقیق تر و منطقی تر نماید.در رابطه با اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر، می توان با بررسی پیشینه ی پژوهش به این نتیجه رسید که این مطالعه، اولین پژوهش برای یافتن ارتباط میان کارکردهای اجرایی و خود تنظیمی در بین دانش آموزان داخل کشور می باشد. بنابراین این تحقیق کوششی است برای روشن ساختن اشتراکاتی که بین این دو متغیر وجود دارد.
بسیاری از تحقیقات به این نکته اشاره داشته اند که بد رشد یافتگی کارکرد های اجرایی با اختلالات تحولی دورا ن کودکی ارتباط بسیار نزدیکی دارد.
یکی از دلایل تحقیق حاضر این است که آموزش و پرورش باید یادگیرندگان را آموزش دهد که خود از پس مشکلات خود برآیند و از توانایی ها و استعدادهای خود در موقعیت های گوناگون استفاده و آنها را با توجه به چالش ها و فرازها تنظیم کنند که این همان خود تنظیمی است، یعنی خود را با موقعیت های گوناگون وفق دهند.
تحقیقات انجام گرفته در زمینه کارکردهای اجرایی در تعلیم و تربیت بیشتر در زمینه ناتوانایی های یادگیری ، بیش فعالی و کمبود توجه بوده، تحقیق حاضر بر آن است که با ادغام اطلاعات موجود، آنها را گسترش داده و به بررسی رابطه ی سه مولفه از کارکردهای اجرایی شامل برنامه ریزی – سازمان دهی، حافظه کاری و استدلال با یادگیری خود تنظیمی بپردازد. حال باید سعی نظام آموزش و پرورش بر این باشد که مؤلفه های تاثیرگذار و بهبود دهنده ی خودتنظیمی را شناسایی کند و آنها را در برنامه های آموزشی خود بگنجاند، تا دین خود را نسبت به یادگیرنده گان ادا نماید. و ازلحاظ نظری باعث افزایش دانش و آگاهی نظام های آموزش و پرورش (مخصوصاَ نظام آموزش و پرورش ایران) شود، و معلمان نیز با توجه به افزایش آگاهی خود در زمینه مؤثر بودن کارکردهایی اجرایی در یادگیری دانش آموزان مخصوصاَ در زمینه یادگیری های خود تنظیمی بتوانند جهت آموزشِ خود را به طرف این آموزش ها وفق دهند بنابراین لازم است تحقیقاتی در این زمینه انجام شود و یافته های آن هر چند کوچک در نظام آموزش و پرورش راهگشا باشد.
این انتظار وجود دارد که پژوهش حاضر نظریه های کاربردی آموزشی و اطلاعات سودمندی را فراهم کند و راهنمای مفیدی برای دانش آموزان و معلمان بوده و راهگشای پژوهش های جدید در این زمینه گردد.
4-1. اهداف پژوهش
الف) هدف اصلی
مقایسه کارکردهای اجرایی سازمان دهی- برنامه ریزی استدلال و حافظه کاری باسطوح یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر کوهدشت می باشد تا راهبردهای لازم جهت بهبود این فرایندها و افزایش سطح خود تنظیمی دانش آموزان به کار گرفته شود.
ب) اهداف فرعی
محقق بر آن است تا:
مقایسه کارکرداجرایی استدلال در دانش آموزان با میزان یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان
مقایسه کارکرد اجرایی برنامه ریزی – سازماندهی با سطوح یادگیری خود تنظیمی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان
مقایسه کارکرد اجرایی حافظه کاری با میزان یادگیری خود تنظیمی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان
5-1. فرضیه های پژوهش
الف) فرضیه اصلی
بین مولفه های کارکردهای اجرایی(استدلال،برنامه ریزی- سازماندهی و حافظه کاری) دانش آموزان با یادگیری خودتنظیمی تفاوت وجود دارد.
مولفه های کارکردهای اجرایی (استدلال،برنامه ریزی- سازماندهی و حافظه کاری) یادگیری خود تنظیمی را پیش بینی می کند.