دانلود پایان نامه با موضوع کارکردهای اجرایی و بازداری پاسخ

دانلود پایان نامه
در این پژوهش منظور از کارکرد استدلال نمره ایی است که آزمودنی از خرده مقیاس تشابهات از آزمون وکسلر به کسب نموده است.
حافظه کاری:
منظور از حافظه کاری نمره ایی است که آزمودنی در خرده مقیاس حافظه رقمی از مقیاس وکسلر کسب نموده است.
خود تنظیمی :
منظور از خودتنظیمی، نمره ایی است که آزمودنی از پرسشنامه زمینه ی کلی یادگیری(WLI) کسب نموده است.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش

فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
1 -2. مقدمه :
اگرچه تعاریف بسیاری از کارکردهای اجرایی در بین صاحب نظران وجود دارد و شامل همه فعالیت های اجرایی است، با این همه تعاریف یکسانی از کارکردهای اجرایی که همگان آن را به طور کامل قبول داشته باشند موجود نیست.در تمام تعاریف موجود هر کس با توجه به یافته های خود جنبه خاصی از کارکردهای اجرایی را مورد تاکید قرار داده است.به عنوان مثال هیوز و انزوا (2010) معتقدند که کارکردهای اجرایی یک اصطلاح پوششی است که شامل مجموعه ایی از فرایندهای سطح بالای مربوط به قشر پیش پیشانی است. در واقع این کارکردها کنترل کننده فعالیت های هدف گرا، پاسخ های سازشی در در موقعیت های جدید پیچیده و مبهم است. همچنین این کارکردها فرایندهای هدف مدار عصب شناختی هستند که وظیفه ی اصلی آنها کنترل و هماهنگی رفتار است و به افراد در زمینه های مختلفی از قبیل برنامه ریزی اهداف، نظارت بر رفتار خود، بازداری پاسخ نابجا، انعطاف پذیری و جهت گیری رفتار آینده کمک می کند(گارنر،2009). هم چنین استاس(1992) کارکردهای اجرایی را مهارت های مکملی می داند که مارا قادر می سازند تا اهدافمان را منظم و مشخص کنیم و سپس این اهداف را در حافظه خود فعال نگه داریم و به صورت کنترل شده عمل کنیم. علاوه بر این کارکردهای اجرایی از آشفتگی و گسیختگی که مانع رسیدن مابه اهدافمان می شوند، جلوگیری می کنند(به نقل از سورل،2007).
2-2 کارکردهای اجرایی:
کارکردهای اجرایی مهارت هایی هستند که به ما کمک می کنند تصمیم بگیریم چه نوع فعالیت ها یا اهدافی باید مورد توجه قرار گیرند، کدام یک انتخاب گردند و چگونه فعالیت ها سازماندهی و برنامه ریزی گردند.به طور کلی کارکردهای اجرایی دو نقش برجسته دارند:
اولین نقش شامل استفاده از مهارت های فکری خاص برای انتخاب و دستیابی به اهداف خاص می باشد و نقش دیگر کمک به پیشرفت در حل مسائل است.این کارکردها کمک می کنند تا یک تصور از هدف، مسیر حرکت به سمت هدف و منابع مورد نیاز در طول رسیدن به هدف شناسایی گردند(داوسون، گوایر ، به نقل از میر مهدی، 1386).
نخستین موضع یابی کارکردهای اجرایی بر اساس کارهای لوریا (1966)از نقص در بیمارانی که آسیب در لوب پیشانی شان مشهود بود، بر می گردد. محققان از این تصویر سازی برای اثبات عمل کورتکس پیش پیشانی در طی فعالیت ها بهره بردند.و از آنها به عنوان کارکردهای اجرایی یاد نمودند.با این همه در مورد مفهوم کارکردهای اجرایی نباید مستقل از موضع یابی کالبد شناسانه ان در لوب پیشانی بحث نمود(ساوتون، 2007).
هرقطعه پیشانی به سه قسمت تقسیم می گردد:
1-قشر حرکتی
2-قشر جلوتر از قشر حرکتی که شامل منطقه ی حرکتی ثانویه، قشر پیش حرکتی جانبی، میدان چشمی پیشانی، ناحیه بروکا و بخش عقب تر قشر سینگولا می باشد.