دانلود پایان نامه با موضوع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و راهبردهای فراشناختی

دانلود پایان نامه
منابع
منابع :
– برک، لورا .(1385) روان شناسی رشد. ترجمه یحیی سید محمدی. چاپ دهم، تهران: انتشارات ارسباران.(سال انتشار اثر به زبان اصلی 2001).
– بهرامی، هادی(1381).آزمون های روانی(مبانی نظری و فنون کاربردی)تهران:انتشارات دانش گاه علامه طباطبایی.
بیابانگرد، اسماعیل(1384). روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: دوران. –
– پرکان، فضل. مقایسعه اثربخشی آموزش با روش حل مسئله با آموزش به شیوه معمول در مدارس بر یادگیری خود تنظیمی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهر مهاباد. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران. ایران. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی .
– تازیکی، مصطفی. بررسی تحولی کارکردهای اجرایی در کودکان پرورشگاهی و مقایسه آن با کودکان در شرایط عادی . پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران. ایران. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی .
– خداپناه، مژده. خداپناه، مژگان. مرادی، علیرضا.عملکرد افراد مبتلا به چاقی در کارکردهای اجرایی.مجله روان شناسی بالینی سال دوم. شماره 1 . بهار( 1389)
– داودیان، (1387). بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر کاهش اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان های شهر ایلام .پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی ، تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
– زارعی،طهمورث(1373).هنجاریابی آزمون هوش وکسلر کودکان (تجدید نظرشده 1974)(WICR)بر روی دانش آموزان 10 ساله شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علامه طباطبایی.
– زیبا زاده،سهیلا. مقایسه اثربخشی آموزش بر اساس رویکرد سکوسازی و سنتی بر یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر درس تعلیمات اجتماعی سال چهارم ابتدایی شهر مرادنژه در سال تحصیلی87- 1386. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران. ایران. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی .
-رمضانی، مژگان.(1379). برنامه های ترمیمی در فراگیری دانش آموزان حساب نارسا ، چاپ اول، انتشارات .زارت آموزش و پرورش سازمان آموزش و پرورش استثنایی.
– سلطانی کوه بنانی، سکینه. (1384) مقایسه ی کارکردهای اجرایی هماهنگ ساز در دانش آموزان دارای اختلال ریاضی با دانش آموزان عادی پسر مقطع ابتدایی.پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران. ایران. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی .
– سیف، علی اکبر .(1386) روان شناسی تربیتی نوین. تهران نشر دوران.
– صفاریان طوسی، م .(1374) بررسی رابطه بین استفاده از فرایندهای خود تنظیمی در یادگیری و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهرستان مشهد.پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران ، ایران. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
– طلوع تکمیلی، نادره(1382). بررسی اثربخشی راهبردهای شناختی و فرا شناختی بر میزان یادگیری خود گردان دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبایی.
– عابدی، احمد؛ ملک پور، مختار.(1389). اثربخشی مداخلات زود هنگام آموزشی- روان شناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی و توجه کودکان با ناتوانی یادگیری عصب روان شناختی.رویکردهای نوین آموزشی . دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان. سال پنجم، شماره یک.
15 – عابدی، احمد، ملک پور ، مختار، مولوی، حسین، عریضی، حمیدرضا، امیری، شعله( 1385). مقایسه ی کارکردهای اجرایی و توجه در کودکان پیش دبستانی دچار ناتوانی یادگیری عصب/روان شناختی با کودکان عادی.نشریه تازه های علوم شناختی. سال8 شماره 3.
– علیزاده، حمید(1383). کارکردهای اجرایی عصب شناختی با اختلال های رشدی.تازه های علوم شناختی. سال هشتم، شماره 4، صص 57- 70.
– علیزاده، حمید و زاهدی پور، مهدی1384 کارکردهایاجرایی در کودکان با و بدون اختلال هماهنگی رشدی. تازه های علوم شناختی، سال 6، شماره 3و4.
– فرهمینی فراهانی، محسن و همکاران. ( 1387). بررسی رابطه هوش هیجان، یادگیری خود تنظیمی و ساختار هدف کلاس با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پایه اول متوسطه شهرستان قروه. ماهنامه پژوهشی دانشگاه شاهد، سال پانزدهم، شماره .30