دانلود پایان نامه با موضوع نظریه های یادگیری خود تنظیمی و یادگیری خود تنظیمی

دانلود پایان نامه
6-14-2. مدل پنتریچ (2000):
پنتریچ مدل های مختلف یادگیری خود تنظیم را باهم ترکیب کرد و سعی داشت تا با ادغام این مدل ها ، مدل عمومی و فراگیری برای یادگیری خود تنظیم به وجود آورد(رزو همکاران، 2003). او بر این اعتقاد بود که با وجود کثرت مدل های یادگیری خود تنظیم همگی واجد وجوه مشترکی هستند از جمله اینکه : در تمامی این مدل ها یادگیرنده فعال و مسئول یادگیری خودش است.دوم اینکه : بنابر مدل های یادگیری خود تنظیم یادگیرنده بر شناخت، انگیزش و محیط خود کنترل و نظارت دارد سوم اینکه : در هنگام ارزیابی عملکرد، شخص از ملاک های مشخص یا از نوعی ارزشیابی خاص استفاده می کند و چهارم اینکه : در بیشتر این مدل ها اعتقاد بر این است که یادگیری خود تنظیم و فعالیت های مربوط به آن به عنوان واسطه میان ویژگی های فردی و محیطی عمل می کنند. براین اساس پنتریچ با ادغام مدل های مختلف، مدل یادگیری خود تنظیم همه جانبه و فراگیر خود را به وجود آورد( پنتریچ در این مدل چهار مرحله ایی به آینده نگری، برنامه ریزی و فعالیت ، کنترل و نظارت، عکس العمل و بازخورد تأکید می ورزد مرحله اول این مدل شامل آگاهی ها و اطلاعات دانش آموز در مورد ماهیت تکلیف است. در مرحله دوم نظارت و فرایندهای فراشناختی مانند برنامه ریزی قرار می گیرد. در مرحله سوم نیز کنترل که شامل انتخاب و تعدیل راهبردهای شناختی است گنجانده شده و اما در مرحله آخر یعنی مرحله چهارم که مرحله ی عکس العمل و بازخورد است به واکنش ها و عکس العمل های فرد نسبت به خود و بافت زمینه ایی که در آن به یادگیری پرداخته اشاره شده است( رز و همکاران،2003) بر اساس مدل پنتریچ یادگیرنده در محله اول با فعالیت های مربوط به تکلیف روبروست مانند شناخت تکلیف و فعال سازی دانش قبلی در این زمینه، در مرحله نظارت یادگیرنده بر فعالیت های فراشناختی که به نظارت می پردازند مواجه می شود.در مرحله سوم یادگیرنده راهبردهای شناختی متناسب با تکلیف یادگیری را انتخاب می کند و آنها را به کار می گیرد و سرانجام در مرحله چهارم یعنی مرحله ی عکس العمل و بازخورد یادگیرنده می بایست عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار داده و دلایل شکست یا موفقیت هایش را بر شمرد. به علاوه او می بایست در این مرحله بر انتخاب مجدد راهبرد های انگیزشی و شناختی مناسب تأکید ورزد.(زیدنرو همکاران، 2000؛ به نقل از رزو همکاران؛ 2003).
15-2. نظریه های یادگیری خود تنظیمی
زیمرمن (1989، به نقل از توکلی زاده، 1387) نظریه های یادگیری بسیاری را در چهار نظریه ی اساسی شامل: ادغام کرده است. جدول(3-2)در اینجا ویژگی های اصلی یادگیری خود تنظیمی مربوط به این چهار نظریه شرح داده می شود:
ویژگی ها
شرطی سازی کنشگر
رشد شناختی
شناختی – اجتماعی
پردازش اطلاعات
کلید یادگیری
تقویت
خودتنظیمی
الگوبرداری
و مشاهده
پردازش ذهنی
فرایند خودتنظیمی
خودنظارتی
خودآموزی
خودتقویتی
مشاهده
تقلید
خود کنترلی