دانلود پایان نامه با موضوع مدل های کارکردهای اجرایی و مدل نورمن و شالیس

دانلود پایان نامه
پایداری( ثبات ) هدف گرا : ظرفیت یا محرکه ی رسیدن به یک هدف و انجام آن به طور کامل .
البته باید در نظر داشت که ما برای عادت ها و کارهای روزانه به این کارکردها نیاز چندانی نداریم بلکه ما وقتی به این کارکردها نیاز جدی پیدا می کنیم که با یک چالش جدید مواجهه می شویم(داوسون و گوایر،2004).
5-2.مدل های کارکردهای اجرایی :
1-5-2. مدل براون :
مدل ارائه شده توسط براون(2006)شامل شش خوشه از کارکردهای اجرایی است و شیوه ای از مفهوم سازی کارکردهای اجرایی برای همه ی افراد می باشد.هیچ کدام از این خوشه ها یک متغیر واحد مانند ارتفاع، وزن یا فشار خون نیستند. هر خوشه بیشتر شبیه یک سبد است که حاوی کارکردهای شناختی مرتبط به هم و متنوع است.این خوشه ها عبارتند از:
1-فعالیت : سازماندهی ، اولویت بندی و فعالیت برای کار، ابداع، برنامه ریزی،تعیین خط مشی و ترتیب گذاری.
2-متمرکز ساختن : تمرکز، پایداری و تغییر توجه در تکلیف.
3-تلاش : تنظیم هوشیاری، پایداری تلاش، سرعت پردازش، سرعت عمل، مدیریت زمان و مقاومت در برابر حواسپرتی.
4 – هیجان : مدیریت ناکامی و تنظیم هیجانات.
حافظه : مطلوبیت حافظه کاری، یادآوری در دسترس و استفاده از بازخورد.
عمل(کنش) : کنترل و عمل خود تنظیمی، بازداری.
به نظر می رسد هر کدام از این خوشه ها به عنوان کارکردهای عملیاتی هستند که در تغییر سریع مجموعه نیروهای تعاملی که تا حدودی ناهشیار انجام می شوند، مؤثرند.این کارکردها گستره متنوعی از تکالیف روزانه را تنظیم می کند که افراد باید پیش از کنترل خود از توجه و حافظه برای هدایت عمل استفاده نمایند(براون، 2006).
2-5-2. مدل نورمن و شالیس :
مدل نورمن و شالیس 1998 مدلی را ارائه کردند که در آن برای تبیین کارکردهای اجرایی ساختاری را عنوان کردند. مطابق با این مدل رفتارها تحت تاثیر مجموعه ایی از طرحواره های فکری یا عملی قرار دارند. یک طرحواره مجموعه ایی از اعمال و شناخت ها است که از طریق تجربه به هم مرتبط می شود. این طرحواره ها از دو طریق مجزا می توانند فعال شوند:
اول :آنها می توانند به وسیله یک رویداد بیرونی شروع شوند برای مثال زمانی که ما در حال رانندگی هستیم طرحواره ی ترمز کردن به وسیله دیدن چراغ قرمز فعال می شود. به راه افتادن محیطی طرحواره ها، می تواند برای به اتمام رساندن رفتارهای مناسب در شرایط معمولی کافی و بسنده باشد، مانند یادگیری ارتباطات بین رویدادهای خاص در محیط و روش های خاص رفتاری،با این در بعضی شرایط دیگر شامل شرایط جدید یا موقعیت هایی که نیاز به بازداری پاسخ دارند، راه اندازی های محیطی مناسب نبوده و یک سیستم ثانوی برای تعدیل سطح فعالیت های طرحواره لازم است.نورمن و شالیس 1998 این سیستم را یک “سیستم سرپرستی” نامیدند و عنوان کردند این سیستم به وسیله لب پیشانی مغز حمایت می شود. مطابق با این مدل، رفتارهایی به وسیله طرحواره ها کنترل می شود که به طور مناسبی به وسیله ی اطلاعات ادراک شده در شرایط روزمره، به راه می افتند.اما در شرایط غیر معمول سیستم سرپرستی به عنوان یک تعدیل کننده سطح فعالیت، وارد عمل می شود(کوهن 2004).
3-5-2. مدل سه لایه سارا وارد :
وارد در تعریف عملیاتی از کارکردهای اجرایی، آن را توانایی یکپارچه سازی هوشیاری در زمان حال با پیش بینی های آینده و تجارب گذشته می داند که از آن برای پرورش یک برنامه منطقی (براساس فضا، زمان و افراد)به منظور انجام فعالیت در زمان حال استفاده می شود(وارد، 2007).
سه لایه اولیه کارکردهای اجرایی عبارتند از :
1-خود تنظیمی
الف) آگاهی (خود آگاهی)
ب) انگیزش
ج ) ابتکار