دانلود پایان نامه با موضوع ماورای خود یکپارچگی و کارکردهای اجرایی

دانلود پایان نامه
د) کنترل هیجانی
ه) فراشناخت
2- سازندگی و یکپارچگی
الف)ترکیب جزئیات به یک شکل بزرگ تر
ب) سازماندهی و ذخیره اطلاعات برای آنکه بتوان اطلاعات را ردگیری نموده و به طور منظم بازیابی نمود.
ج) حافظه ی ضمنی
ه) برنامه ریزی برای آینده
3- مهارت های سطح بالای استدلال
الف) تحلیل
ب) نتیجه گیری
ج) حل مسئله
د) پیش بینی نتایج
ه)استدلال
و) ارزیابی(وارد، 2007)
4-5-2. مدل CEO مغزی یارهبر ارکستر( مک کلوسکی):
کارکردهای اجرایی یک ساختار یا ویژگی واحد نیست، از کارکردهای مغزی به عنوان«CEO مغزی» یا «رهبر ارکستر» یاد شده است این استعاره به طبیعت کارکردهای اجرایی اشاره دارد.اما برای فهم دقیق این مفهوم، این عبارت بسیار دور به نظر می رسد.(مک کلوسکی ،2007). دنکلا حقیقت کارکردهابی اجرایی را به عنوان«g» در روان شناسی عصبی معرفی کرد.الکانون گلدبرگ از کارکردهای اجرایی تحت عنوان «S» ( تحت عنوان زیرکی و هوش) یاد نموده است. اما هر دو از تمثیل رهبر ارکستر به عنوان استعاره ایی برای فرایندهای اجرایی در کار استفاده نموده اند( میرمهدی، 1386).
این تمثیل براساس « مسئله ی مدل بازگشتی نامحدود » از تناقض های واپس نگرانه بی منتها یا یک ماز پیچیده متافیزیک نشأت می گیرد.برای حل مسائل روزانه به وسیله ی رفتارهای عینی بهتر است از سیستم پیوندی هم رسانایی یا هم نوازی به جای رهبری ارکستر استفاده کنیم.پس بهتر است به کارکردهای اجرایی به عنوان یک نیم از رهبران ارکستر توانایی های ذهنی بنگریم(مک کلوسکی،2007).
گستره تعاریف نظری به طور ضمنی یا آشکار فرایندهای کنترل را به عنوان بخشی از هوش می دانند.تعاریف فرضی به طور محدود، اغلب کارکردهای اجرایی را به عنوان بخشی از حل مسئله یا استدلال در هوش می دانند(مک کلوسکی ،2007).
5-5-2. مدل سلسله مراتبی :
به این دلیل رهبران کارکردهای اجرایی، در برگیرنده یک گروه بزرگ است که در راستای خطوط رشدی متفاوتی عمل می کنند،یک مدل چند بعدی سلسه مراتبی برای به تصویر کشیدن واقعیت آنها مورد نیاز است.در این مدل رشد در راستای سطوح پیش می رود و رشد در یک سطح نیازمند دستیابی به مهارت در سطوح قبلی است. در مورد کارکردهای اجرایی، سطوح رشدی سلسله مراتبی می تواند به عنوان یک مجموعه از خطوط رشدی در نظر گرفته شود.بنابراین در این نظریه کارکردهای اجرایی چند لایه است. در مجموع 23 کارکرد است که ادراک ، هیجان ، شناخت و عمل را هدایت می کند(مک کلوسکی ، 2007).
در مدل سلسله مراتبی سطوح از پایین به بالا حرکت می کند یعنی همه ی توانایی ها در سطح اولیه رشد می نماید و بعد می توان با کار و افزایش دقت این سطوح اولیه را به سطوح بالاتر رشد و ارتقاء داد این سطح از بالاترین سطح به ترتیب زیر طبقه بندی می شود :
ماورای خود یکپارچگی(درک مسیر حرکت، هوشیاری و آگاهی نسبت به عالم هستی)- بزرگسالی