دانلود پایان نامه با موضوع مؤلفه های کارکردهای اجرایی و روش های نوین آموزشی

دانلود پایان نامه
رمضانی(1379) نیز به نتایج مشابهی مبنی بر اینکه کارکرد حافظه ی کوتاه مدت دانش آموزان عادی نسبت به دانش آموزان حساب نارسا در آزمون حافظه به طور معناداری بالاتر است ، رسید.
3-5: نتیجه گیری :
از جمله خصوصیت های دانش آموزان با سطوح خود تنظیمی پایین این است که آنها هیچ گونه آگاهی دقیق از میزان پایین سطح توجه و درک خود در حین یادگیری نداشته و هیچ گونه ارزیابی از میزان درک خود از میزان یادگیری بعمل نمی آورند. آنها اغلب اهداف بسیار کلی و غیرقابل دستیابی را برای یادگیری خود ترسیم نموده که این امر می تواند اختلالاتی را در جریان یادگیری آنها بوجود آورد. آنها گاهی اوقات با مشکلاتی در خصوص کنترل مؤثر عواطف و انگیزه های دخیل در فرایند یادگیری مواجههاند. همچنین آنها ممکن است توانایی های خود را برای کسب موفقیت را مورد تردید قرار داده، همچنین در نگاه به آینده و پیش بینی پیامدهای احتمالی اعمال خود مشکل دارند. این دانش آموزان احتمالاًپیشرفت تحصیلی کمی دارند و این امر باعث می شود، در طول سالهای تحصیل کارکردهای اجرایی آنها پیشرفت کمی داشته باشند. ضعف سیستم آموزشی- تربیتی مدارس، می تواندباعث ضعف در کارکردهای اجرایی دانش آموزان شود. همچنین عوامل خانوادگی مانند آسیب روانی والدین، عوامل فردی ماننداختلالات یادگیری، و عدم انگیزه در پاسخگویی به سوالات آزمون، عدم شفافیت آزمون و حواسپرتی، می توند از دیگر دلایل پایین بودن سطح کارکردهای اجرایی در دانش آموزان باشد.
در پایان با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر به این نتیجه می رسیم که بین کارکردهای اجرایی در دانش آموزان باسطوح خود تنظیمی بالا و پایین تفاوت وجود دارد.
4-5: محدودیت های پژوهش:
افت آزمودنی ها در جریان اجرای پژوهش
از آنجا که بر اساس پژوهش، باید چند آزمون تشابهات وکسلر، آندره ری، حافظه ی عددی و پرسشنامه خود تنظیمی اجرا می شد، بنابراین اجرای این آزمون ها بر روی هر آزمودنی کار بسیار وقت گیری بود ،که گاهی با مخالفت مسئولان و معلمان روبرو می شد.
به دلیل نزدیک شدن به پایان سال تحصیلی محدودیت زمانی وجود داشت، که موجب می شد کار آزمون گیری با عجله انجام شود که به دلیل تعجیل در کار امکان خطا در اجرا و نمره گذاری بالا می رفت.
همچنین پژوهش های صورت گرفته در زمینه کارکردهای اجرایی بیشتر بر روی افراد دارای اختلال یادگیری (به طور کلی) به مطالعه پرداخته است، و این کارکردها در افراد عادی مورد مطالعه قرار نگرفته بود.
5-5: پیشنهادات کاربردی :
یکی از ضعف های دانش آموزان با سطوح خود تنظیمی پایین ضعف در کارکردهای اجرایی است، بنابراین توصیه می شود که در فرایند آموزشی این دانش آموزان برنامه هایی گنجانده شود که در مرحله اول باعث افزایش سطح خود تنظیمی آنان شود، چون نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد با افزایش سطوح خودتنظیمی کارکردهای اجرایی نیز افزایش می یابد.
نتایج این پژوهش نشان می دهد بین دانش آموزان با سطوح خود تنظیمی بالا و پایین در کارکردهای اجرایی (استدلال ،سازماندهی-برنامه ریزی تفاوت وجود دارد، با توجه به روش های آموزشی می توان به عملکرد بهتر این دسته از دانش آموزان با در نظر داشتن روش های نوین آموزشی کمک کرد.
بالا بردن سطح آگاهی معلمان جهت تقویت کارکردهای اجرایی دانش آموزان.
آموزش و تقویت یادگیری خود تنظیمی باید در دو سطح اجتماعی و فردی صورت گیرد، بنابراین توصیه می شود که در آموزش آن هر دو این جنبه ها مورد توجه قرار گیرد.
6-5: پیشنهادهای پژوهشی :
بررسی رابطه ی کارکردهای اجرایی با اختلال های خلقی و عاطفی می تواند موضوع مناسبی برای پژوهش های آینده باشد.
بررسی ویژگی های کار کردهای اجرایی وتأثیر آموزش بر آنها می تواند در پژوهش های بعدی مورد بررسی واقع شود.
تفاوت های جنسیتی درکارکردهای اجرایی می تواند موضوع پژوهش های دیگر از این دست باشد.تا نقش جنسیت را بر این پژوهش ها مورد بررسی قرار دهد.
پژوهش حاضر در مقطع سوم دبیرستان صورت گرفته است پیشنهاد می شود که در سایر مقاطع تحصیلی نیز به مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با یادگیری خود تنظیمی پرداخته شود.
پژوهش حاضر در سطح شهر کوهدشت صورت گرفته است پیشنهاد می شود در سطح دیگر شهر ها نیز تکرار گردد.
پژوهش حاضر به مقایسه ی کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با سطوح خود تنظیمی بالا و پایین پرداخته است، پیشنهاد می شود به بررسی عوامل مؤثر بر رشدکارکردهای اجرایی در دانش آموزان پرداخته شود.
پژوهش حاضر به ارتباط سه مؤلفه از کارکردهای اجرایی با یادگیری خود تنظیمی پرداخته است، پیشنهاد می شود برای پی بردن به رابطه ی بین سایر مؤلفه های کارکردهای اجرایی با یادگیری خود تنظیمی تحقیقاتی صورت گیرد