دانلود پایان نامه با موضوع مؤلفه های کارکردهای اجرایی و سازماندهی برنامه ریزی

دانلود پایان نامه
در بررسی رابطه بین کارکرد اجرایی حافظه ی کاری در دانش آموزان با یادگیری خودتنظیمی، نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد بین دو متغیر فوق به میزان81/0 رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. بنابراین می توان از روی واریانس نمره های خود تنظیمی، واریانس نمره های حافظه ی کاری را به میزان تقریبا 65% پیش بینی کرد.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
1-5 : مقدمه
تحقیق حاضر با هدف مقایسه ی کارکردهای اجرایی( استدلال، سازماندهی برنامه ریزی، حافظه ی کاری) با سطوح یادگیری خود تنظیمی دانش آموزان مقطع سوم متوسطه انجام شد.در این فصل با توجه به مطالب ارائه شده در فصول گذشته بر اساس یافته ها و نتایج تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها در فصل چهارم به بحث و نتیجه گیری در مورد یافته های پژوهش، خواهیم پرداخت.سپس مشکلات و محدودیت هایی که محقق در انجام ین تحقیق با آنها مواجه شده است بیان گردیده و پیشنهاداتی نیز برای پژوهشگران آینده ارائه شده است.
2-5: بحث و نتیجه گیری
فرضیه اصلی :
بین دوگروه دانش آموزان با خود تنظیمی بالا و پایین در مؤلفه های کارکردهای اجرایی (استدلال، برنامه ریزی- سازماندهی و حافظه کاری) تفاوت وجود دارد.
با توجه به اطلاعات به دست آمده بین کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با خود تنظیمی بالاو پایین تفاوت وجود دارد،در نتیجه فرض محقق مورد تأیید قرار می گیرد و فرض صفر رد می شود.که به دلیل کمبود تحقیقات در زمینه موضوع این پژوهش نتایج به دست آمده با تحقیقات نزدیک به آن بررسی می شود.
همانگونه که می دانیم استاس(1992) به نقل از سورل کارکردهای اجرایی را مهارت های مکملی می داند که ما را قادر می سازند تا اهدافمان را منظم و مشخص کنیم و سپس این اهداف را در حافظه خود فعال نگه داریم و به صورت کنترل شده عمل کنیم. علاوه براین کارکردهای اجرایی از آشفتگی و گسیختگی که مانع رسیدن ما به اهدافمان می شوند، جلوگیری می کنند.
بنابر آنچه که داوسون و گوایر ( ) بیان می کنند این کارکردها مهارت هایی هستند که به ما کمک می کنند تصمیم بگیریم چه نوع فعالیت ها یا اهدافی باید مورد توجه قرار گیرند، کدام یک انتخاب گردند و چگونه فعالیت ها سازماندهی و برنامه ریزی گردند. به طور کلی کارکردهای اجرایی دو نقش برجسته دارند:
اولین نقش شامل استفاده از مهارت های فکری خاص برای انتخاب و دستیابی به اهداف خاص می باشد و نقش دیگر کمک به پیشرفت در حل مسائل است. این کارکردها کمک می کنند تا یک تصور از هدف، مسیر حرکت به سمت هدف و منابع مورد نیاز در طول رسیدن به هدف شناسایی گردند.
همچنین نتایج مطالعات انجام شده در مرکز ملی ناتوانی یادگیری، 2008در مدرسه، خانه یا در محل کار،کارکردهای اجرایی تحت عنوان رفتار خودنظم دهی نامیده می شود. معمولا خصوصیت کارکردهای اجرایی در توانایی های زیر نمایان می شود:
تهیه ی برنامه
توجه به زمان
توجه به بیش از یک مؤلفه در زمان