دانلود پایان نامه با موضوع مؤلفه های کارکردهای اجرایی و یادگیری خود تنظیمی

دانلود پایان نامه
628/0
1
جدول 8-4 : همبستگی بین آزمون ها
در مانوا متغیرهای وابسته نباید با همدیگر همبستگی داشته باشند، و ضرایب همبستگی بین متغیرهای وابسته نباید از90/0 بیشتر باشد. با توجه به نتایج مندرج در جدول بین متغیرهای وابسته همبستگی معنادار مشاهده نمی شود. چون همبستگی همگی یا منفی یا کمتر از 90/0 می باشد.
نتیجه گیری نهایی :
فرضیه اصلی:
بین دوگروه دانش آموزان با خود تنظیمی بالا و پایین در مؤلفه های کارکردهای اجرایی (استدلال، برنامه ریزی- سازماندهی و حافظه کاری) تفاوت وجود دارد.
با توجه به اطلاعات جدول5-4 چون مقدار F به دست آمده (089/53) در سطح آلفای 1% معنادار است. بنابراین با99 درصد اطمینان می توان گفت بین کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با خود تنظیمی بالاو پایین تفاوت وجود دارد، در نتیجه فرض محقق مورد تأیید قرار می گیرد و فرض صفر رد می شود.
فرضیه اول :
بین دوگروه دانش آموزان با خود تنظیمی بالا و پایین در کارکرد اجرایی استدلال تفاوت وجود دارد.
برای پاسخگویی به فرضیه اول در مورد در مورد اینکه بین کارکرد اجرایی استدلال در دانش آموزان با یادگیری خود تنظیمی بالا وپایین تفاوت وجود دارد، با توجه به اطلاعات جدول 7-4 چون مقدارf به دست آمده ( 968/112 ) در سطح آلفای 1% معنادار است.بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان گفت بین کارکرد اجرایی استدلال در دانش آموزان با خود تنظیمی بالاو پایین تفاوت وجود دارد. در نتیجه فرض محقق مورد تأیید قرار می گیرد، و فرض صفر رد می شود.
فرضیه دوم :
بین دوگروه دانش آموزان با خود تنظیمی بالا و پایین درکارکرد اجرایی سازماندهی-برنامه ریزی تفاوت وجود دارد.
برای پاسخگویی به فرضیه دوم در مورد اینکه بین کارکرد اجرایی سازماندهی-برنامه ریزی در دانش آموزان با یادگیری خود تنظیمی بالا وپایین تفاوت وجود دارد، با توجه به اطلاعات جدول7-4چون مقدار F به دست آمده (125/38 )در سطح آلفای1% معنادار است. بنابراین با99 درصد اطمینان می توان گفت بین کارکرداجرایی سازماندهی-برنامه ریزی(آندره ری اول)در دانش آموزان با خود تنظیمی بالاو پایین تفاوت وجود دارد، در نتیجه فرض محقق مورد تأیید قرار می گیرد و فرض صفر رد می شود.
همچنین با توجه به اطلاعات جدول7-4چون مقدار F به دست آمده (633/23)در سطح آلفای1% معنادار است. بنابراین با99 درصد اطمینان می توان گفت بین کارکرداجرایی سازماندهی-برنامه ریزی(آندره ری دوم)در دانش آموزان با خود تنظیمی بالاو پایین تفاوت وجود دارد، در نتیجه فرض محقق مورد تأیید قرار می گیرد و فرض صفر رد می شود.
فرضیه سوم :
بین دوگروه دانش آموزان با خود تنظیمی بالا و پایین در کارکرد اجرایی حافظه ی کاری تفاوت وجود دارد.
برای پاسخگویی به فرضیه دوم در مورد اینکه بین کارکرد اجرایی حافظه کاری در دانش آموزان با یادگیری خود تنظیمی بالا وپایین تفاوت وجود دارد، با توجه به اطلاعات جدول7-4 چون مقدار F به دست آمده (968/112 ) در سطح آلفای1% معنادار است. بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان گفت بین کارکرد اجرایی در دانش آموزان با خود تنظیمی بالاو پایین تفاوت وجود دارد. در نتیجه فرض محقق مورد تأیید قرار می گیرد، و فرض صفر رد می شود.
یافته های جانبی پژوهش :
متغیرها
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب تعیین